Przegląd wojskowy

Lądowanie Brytyjczyków w Archangielsku. Formacja Frontu Północnego

75
100 lat temu, w sierpniu 1918 roku, powstał Front Północny wojny secesyjnej. 2 sierpnia brytyjska eskadra złożona z 17 okrętów wojennych zbliżyła się do Archangielska. Bez przeszkód wylądował na brzegu 9-tysięczny oddział desantowy. Sukces ich lądowania ułatwiło zwycięskie powstanie antyradzieckie w mieście w nocy 2 sierpnia, zorganizowane przez kapitana drugiej rangi Georgy Chaplina.


Władza sowiecka została ewakuowana z Archangielska. Do władzy doszedł rząd wojskowy kierowany przez kapitana Bersa, dowódcę Pułku Kawalerii Białomorskiej, który przekazał swoje uprawnienia władzom cywilnym, na czele z Ludowym Socjalistą N. Czajkowskim, i utworzył Front Północny pod dowództwem generalnym G. E. Chaplina .

prehistoria

Kluczowymi punktami w północnej Rosji były wolny od lodu port Murmańsk i duże miasto portowe Archangielsk. Port w Murmańsku i kolej w Murmańsku zostały zbudowane w 1916 roku w celu zaopatrywania Rosji w sprzęt i materiały wojskowe z krajów Ententy. Przez Archangielsk i Murmańsk alianci dostarczali Rosji ładunki wojskowe w czasie wojny. Po lutym Stany Zjednoczone zaczęły udzielać rosyjskiemu Rządowi Tymczasowemu wsparcia gospodarczego i technicznego. Jednak począwszy od lata 1917 r. w magazynach tych portów zaczął gromadzić się sprzęt wojskowy, który alianci nadal dostarczali przez Archangielsk i Murmańsk. Do czasu wycofania się Rosji z wojny z Niemcami w portach w Murmańsku i Archangielsku zgromadziły się miliony ton ładunków wojskowych.

Na początku marca 1918 r. bolszewicy podpisali odrębny traktat pokojowy z Niemcami. W tym czasie w niepodległej Finlandii trwała wojna domowa między białymi i czerwonymi Finami, a na pomoc białym Finom wysłano wojska niemieckie. W kwietniu 1918 r. Niemcy wylądowały w Finlandii i groziło zajęcie przez Niemców linii kolejowej Murmańsk-Piotrogród oraz strategicznie ważnych portów z dużą ilością ładunków i materiałów wojskowych. Londyn i Paryż postanowiły interweniować w północnej Rosji w celu: 1) uniemożliwienia bolszewikom lub Niemcom zajęcia sprzętu dostarczonego przez Ententę w Archangielsku i Murmańsku; 2) wsparcie Korpusu Czechosłowackiego, który został rozproszony wzdłuż Kolei Transsyberyjskiej; 3) zajęcie strategicznie ważnych punktów na północy Rosji i ponowne otwarcie frontu antyniemieckiego na wschodzie, obalenie bolszewików przy pomocy Czechów i Białych. Anglia i Francja poprosiły o pomoc prezydenta USA Woodrowa Wilsona. W lipcu 1918 Wilson zgodził się wziąć udział w interwencji ograniczonego kontyngentu amerykańskiego. Amerykańscy żołnierze byli częścią Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych w północnej Rosji („Wyprawa Niedźwiedzia Polarnego”).

W tym samym czasie mieszkańcy Zachodu byli początkowo zapraszani przez samych miejscowych bolszewików do obrony przed Białymi Finami i Niemcami. 1 marca 1918 r. Rada Murmańska (przewodniczący Aleksiej Juriew) poinformowała Radę Komisarzy Ludowych (SNK) o propozycji otrzymanej od brytyjskiego kontradmirała Thomasa Kempa w celu ochrony kolei murmańskiej przed wojskami niemieckimi i białofińskimi przez Brytyjczyków siły. Lew Trocki, który był ludowym komisarzem spraw zagranicznych (i zachodnim agentem w sowieckim rządzie), odpowiedział, że taka propozycja powinna zostać przyjęta. Jurjew podpisał porozumienie 2 marca 1918 r.: „1. Najwyższą władzę w obwodzie murmańskim należy do Murmańskiej Rady Deputowanych. 2. Naczelne dowództwo wszystkich sił zbrojnych regionu należy pod kierownictwem Rady Deputowanych do Murmańskiej Rady Wojskowej złożonej z 3 osób - po jednej mianowanej przez rząd sowiecki i po jednej przez Brytyjczyków i Francuzów. 3. Brytyjczycy i Francuzi nie ingerują w wewnętrzną administrację regionu: są informowani o wszystkich decyzjach Rady Deputowanych o znaczeniu ogólnym przez Radę Deputowanych w takiej formie, która stosownie do okoliczności sprawy będzie zostać uznane za konieczne. 4. Alianci dbają o zaopatrzenie regionu w niezbędne zaopatrzenie.

Lądowanie Brytyjczyków w Archangielsku. Formacja Frontu Północnego


Początek inwazji

6 marca 1918 r. W Murmańsku ze statku „Chwała” wylądowały dwa oddziały brytyjskiej piechoty morskiej w liczbie 176 osób z dwoma działami. Następnego dnia na redzie w Murmańsku pojawił się angielski krążownik Cochrane, 18 marca francuski krążownik Admiral Ob, a 27 maja amerykański krążownik Olympia. W dniach 15-16 marca 1918 r. odbyła się w Londynie konferencja wojskowa Ententy, na której omówiono kwestię interwencji. W warunkach rozpoczęcia ofensywy niemieckiej we Francji zdecydowano nie wysyłać dużych sił do Rosji. Wojska Ententy nie podjęły żadnych działań, wykonując główne zadanie - ochronę ładunku wojskowego w porcie w Murmańsku. W maju Brytyjczycy pomogli nawet Czerwonym pokonać Finów w regionie Pechenga.

Wszystkie siły interwencyjne na północy były pod dowództwem brytyjskim, kierowanym najpierw przez generała F. Poole'a (potem przez generała E. Ironside). W czerwcu w Murmańsku wylądowało kolejnych 1,5 brytyjskich i 100 amerykańskich żołnierzy. Rząd niemiecki, reprezentowany przez swojego ambasadora w Moskwie hrabiego Mirbacha, zwrócił się do rządu sowieckiego z prośbą o dalsze działania w sprawie tego czynu, naruszającego warunki pokoju brzeskiego i zaoferował pomoc w likwidacji desantu Ententy. Moskwa odrzuciła tę propozycję. Już w sierpniu 1918 r. Cziczerin poprosił o pomoc ambasadora Niemiec Gelfericha. Zaprosił Niemców do obrony Piotrogrodu, podczas gdy wojska czerwone z regionu Piotrogrodu zostały wysłane do obrony północy. Niemcy nie były już na to gotowe, na froncie francuskim właśnie kończyła się decydująca bitwa, ostatnia nadzieja niemieckiego naczelnego dowództwa.

Tymczasem ludzie Zachodu przekonali prezydium Rady Murmańskiej do zdrady, obiecując w zamian pomoc finansową, zapasy żywności i towary przemysłowe. A władze lokalne obiecały przedstawicielom Ententy nie ingerować w organizację białych oddziałów i przyczyniły się do zajęcia regionu przez wojska Ententy. W lipcu flota brytyjska powoli opanowała wybrzeże Morza Białego, lądując wojska w Soroce i okupując Wyspy Sołowieckie. Następnie Brytyjczycy zaczęli przygotowywać się do lądowania wojsk w Archangielsku, jednocześnie rozszerzając swoją moc na południe wzdłuż linii kolejowej Murmańska. 23 czerwca wszystkie ambasady alianckie znajdujące się w Wołogdzie wycofały się i przeniosły do ​​Archangielska.


Dowódca sił alianckich na północy Rosji, angielski generał Frederick Cuthbert Poole


Statki krajów Ententy w porcie Murmańsk

W tym samym okresie, przy wsparciu Brytyjczyków, uruchomiono różne elementy kontrrewolucyjne. Jeszcze przed przybyciem interwencjonistów Archangielsk był pełen przedstawicieli różnych podziemnych organizacji i środowisk kontrrewolucyjnych. Niektórzy przybyli tu z własnej inicjatywy, inni byli związani z misjami anglo-francuskimi i szli w ich kierunku. Rekrutowano ich do instytucji wojskowych i cywilnych. Lokalnym spiskowcom dowodził kapitan 2 stopnia Chaplin G. Chaplin, który wcześniej służył we Flocie Bałtyckiej. Wiosną 1918 r. zwrócił się do przedstawicieli Wielkiej Brytanii w Piotrogrodzie z prośbą o wcielenie do brytyjskiej służby wojskowej i za rekomendacją brytyjskiego agenta marynarki wojennej Cromiego został wysłany z dokumentami brytyjskiego oficera kpt. północy Rosji. W spisek brał także udział pułkownik Potapow, dowódca wojsk czerwonych. Siłą uderzeniową spiskowców był Oddział Kawalerii Białomorskiej, który zwerbował wielu oficerów z Piotrogrodu.

Czerwone Dowództwo miało niewielkie siły na terytorium Murmańska i na wybrzeżu Morza Białego - około 4 tysięcy osób. Byli jednak rozproszeni na rozległym obszarze. W strategicznie ważnym Archangielsku garnizon nie przekraczał 600 osób. Ponadto dowództwo centralne nie brało pod uwagę znaczenia rosyjskiej północy, uważano ją za drugorzędny, a ponadto tylko możliwy front. W rezultacie Moskwa nie planowała wzmocnienia swoich sił na północy, a mogła szczególnie wzmocnić ten strategiczny kierunek siłą roboczą, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację i ciężkie walki na południu i wschodzie kraju. Dlatego w warunkach możliwości lądowania nieprzyjaciela rozpoczęła się ewakuacja sprzętu wojskowego i amunicji wzdłuż Północnej Dźwiny do Kotłasu. W przeciwieństwie do Murmańska, w ciągu dziewięciu miesięcy panowania w Archangielsku bolszewikom udało się przetransportować prawie całe zaopatrzenie do centralnej Rosji.


Jeden z przywódców ruchu białych w północnej Rosji, kapitan Georgy Ermolaevich Chaplin (1886 - 1950)

Lądowanie w Archangielsku. Powstanie Frontu Północnego

2 sierpnia 1918 roku brytyjska eskadra złożona z 17 okrętów wojennych zbliżyła się do Archangielska. Baterie przybrzeżne wyspy Mudyug w pobliżu Archangielska praktycznie nie stawiały oporu. Tysiące żołnierzy bez przeszkód wylądowało na brzegu. Sukces ich lądowania ułatwiło zwycięskie powstanie antyradzieckie w mieście w nocy 2 sierpnia, zorganizowane przez kapitana drugiego stopnia Georgy'ego Chaplina oraz pospieszna ucieczka Czerwonych z miasta na widok Brytyjczyków eskadra. Pozostali żołnierze Armii Czerwonej nie stawili oporu i poddali się. Do końca 1918 r. liczebność wojsk brytyjskich w Archangielsku osiągnie 15 tys. wojska krajów Wspólnoty Brytyjskiej (Kanadyjczycy i Australijczycy), strzelcy francuscy, serbscy i polscy.


Serbscy żołnierze

Amerykańscy marynarze z krążownika „Olympia”

Brytyjscy oficerowie odznaczają zasłużonych żołnierzy polskiego batalionu

4 sierpnia w Archangielsku utworzono Najwyższą Administrację Regionu Północnego (VUSO), składającą się z sześciu socjalistów-rewolucjonistów i dwóch kadetów, pod przewodnictwem socjalisty ludowego Mikołaja Czajkowskiego. Ten rząd był jednym z najbardziej demokratycznych w serii wszystkich, które powstały w latach wojny secesyjnej. W szczególności zapowiadała organizację samorządu terytorialnego w Regionie Północnym, przywrócenie naruszonych wolności i organów Konstytuanty, ziemstw i dum miejskich oraz walkę z głodem wśród biedoty. Cała ziemia (w tym własność wcześniej prywatna) została przekazana administracji ziemstw. Ustawy o ziemi przyjęte przez rząd Regionu Północnego były rodzajem symbiozy programów agrarnych kadetów i eserowców.

Siły Białe początkowo składały się z ochotniczych drużyn oficerskich, pułku piechoty utworzonego w Archangielsku w wyniku mobilizacji, 2 batalionów artylerii i oddziałów chłopskich o łącznej liczbie do 3 tysięcy osób. Naczelnym wodzem był Chaplin. Wszystkie jednostki były operacyjnie podporządkowane dowództwu aliantów i zaopatrywane przez Brytyjczyków. Tworzono także jednostki mieszane, jak kompania rosyjsko-francuska czy legion słowiańsko-brytyjski.

Podobnie jak w innych regionach Rosji, gdzie władzę przejęły siły kontrrewolucyjne, doszło do starć władz cywilnych i wojskowych. Rząd socjalistyczny (socjalistów-rewolucjonistów) próbował „pogłębić zdobycze rewolucji”, był podejrzliwy wobec przedstawicieli starej administracji i oficerów, podejrzanych o „kontrrewolucję”. Nowa władza i wojska były rozkładane przez „demokratyczną” demagogię, załamywał się porządek, narastał chaos i anarchia (wszystko to, co wydarzyło się już w okresie od lutego do października za rządów Rządu Tymczasowego). Negatywny stosunek do Najwyższej Administracji, złożonej z przedstawicieli partii socjalistycznych, miała również militarna część ruchu białych na północy (po prawej). W nocy 6 września 1918 r. Chaplin na czele grupy oficerów, przy wsparciu komisarza rządu prowincji N. A. Startseva, dokonał zamachu stanu, odsuwając socjalistycznych ministrów od władzy i zesłając ich do klasztoru Sołowieckiego. Chaplin opowiadał się za dyktaturą wojskową w regionie i był bardzo krytyczny wobec Zgromadzenia Ustawodawczego - Zgromadzenia Ustawodawczego. W odpowiedzi eserowcy podnieśli powstanie chłopskie, oskarżając prawicę o chęć przywrócenia monarchii. W rezultacie pod naciskiem Ententy przywrócono władzę Naczelnej Administracji, ale gabinet utworzono z bardziej umiarkowanego elementu (z ludowych socjalistów i kadetów). Chaplina odsunięto od dowództwa, a na jego miejsce powołano pułkownika Durowa, byłego agenta wojskowego w Londynie. Później Chaplin wrócił z wygnania i dowodził pułkiem strzelców.


Molo w Archangielsku

Front północny miał silne różnice nawet na tle reszty Rosji. Nie było ciągłej linii obrony w kierunku północno-wschodnim i północnym. Warunki naturalne (tundra, podmokłe lasy i bagna, surowe i śnieżne zimy) na tych terenach determinowały metody i formy działań wojennych, które prowadzono głównie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych – rzek i dróg. Wykluczono manewrowanie wojsk w nieprzeniknionej tajdze i bagnach. Obszar ten był na ogół dziki, surowy, słabo zaludniony, nie mógł wyżywić dużych mas żołnierzy. Oznacza to, że walka toczyła się tylko w określonych kierunkach, pokrywających się albo z kierunkiem linii kolejowych, albo rzek, co nie pozwalało na rozmieszczenie znacznych sił, a wojska zatrzymywały się na długi czas, docierając do pierwszego silnego węzła obronnego. Ponadto ostra zima, długie jesienne i wiosenne roztopy na ogół wstrzymały poważną działalność na dłuższy czas.

Dowództwo brytyjskie dysponowało na początku kampanii najpoważniejszymi siłami, przewyższającymi wojska czerwone. Jednocześnie początkowo białych było niewielu, wystarczyło ich tylko na utworzenie niewielkich oddziałów. Dlatego ofensywę przeprowadziły siły interwencjonistów. Ludzie Zachodu mogli posuwać się w dwóch kierunkach operacyjnych: jeden pokrywał się z linią kolejową i szedł do Wołogdy, Jarosławia i Moskwy, czyli ostatecznie prowadził do ważnych ośrodków Rosji i obszarów dogodnych dla lokalizacji i działania znaczących wojsk; drugi jechał do Kotłasu na Wiatce, zbiegając się z Dźwiną Północną do Kotłasu, a następnie z koleją Kotłas-Wiatka. Kierunek ten przebiegał przez dzikie, niedostępne tereny i prowadził do obszaru, który nie miał ani znaczenia politycznego, ani militarno-strategicznego, ani przemysłowego (gospodarczego). Jednak w tym kierunku Zachód mógł nawiązać kontakt z Czechami i Białymi, którzy operowali na froncie wschodnim, pod warunkiem przebicia się do Permu i Wiatki.

A strategiczna potrzeba ofensywy i połączenia z Korpusem Czechosłowackim szybko zniknęła. Przecież wcześniej był pomysł odtworzenia frontu wschodniego od Czechów i Białych przeciwko bolszewikom i Niemcom. Jednak w sierpniu 1918 roku stało się jasne, że Niemcy przegrały drugą Marnę, decydującą bitwę na froncie zachodnim. Wojska toczyły się ku jednoznacznej klęsce bloku niemieckiego. Kosztowny projekt odtworzenia frontu wschodniego stracił sens. Dlatego Brytyjczycy udali się na Północ nie po to, by walczyć z Czerwonymi, ale by zająć najważniejsze punkty w Rosji, by zrealizować strategiczne plany władców Zachodu. Inni Rosjanie, biali, mieli walczyć z Czerwonymi, zapewniając wykrwawienie, zubożenie rosyjskiej cywilizacji i narodu.

Biorąc więc pod uwagę fakt, że dowództwo Ententy nie zamierzało bezpośrednio walczyć z Armią Czerwoną, a jedynie pogłębiać bratobójczą wojnę domową, stawiając Rosjan przeciwko Rosjanom, Brytyjczycy wybrali drugi kierunek jako główny i zaczęli rozwijać swoje wysiłki tutaj. Tutaj wojska Ententy mogły otrzymać wsparcie potężnego flota. Po zdobyciu Archangielska utworzono flotę do operacji na żeglownych rzekach Północna Dźwina i Waga, składającą się z 11 monitorów, a także zdobytych w mieście trałowców i kanonierek. Stał się główną siłą interwencjonistów.

Postęp wojsk alianckich wzdłuż północnej Dźwiny był powolny iz wielkim trudem. Natura była surowa i niegościnna. Jednocześnie sformowana w pośpiechu flotylla Armii Czerwonej, która nie dysponowała dużymi okrętami, przeciwstawiała się interwencjonistom, stopniowo eliminując z akcji jeden okręt wroga po drugim. W rezultacie ofensywa Zachodu była niezwykle powolna i ostrożna, ani dowództwo alianckie, ani żołnierze nie chcieli ponosić poważnych bitew i ciężkich strat w Rosji. I przez całą jesienną kampanię 1918 r. Najeźdźcy posuwali się w obwodzie murmańskim zaledwie 40 km na południe od miasta Soroka, po czym front przeszedł przez Chekujewo nad rzeką. Onega, stacja Obozerskaya, Sred - Mekhrenga - Kodysh na rzece Yelitsa, Mały Bereznichek na rzece Vaga, Topsa - Tulgas na północnej Dźwinie i przez wzgórze Trufanov na rzece. Pinega.

Pominąwszy początkowy korzystny układ sił i efekt zaskoczenia oraz możliwość szybkiego natarcia torami kolejowymi na południe, interwencjoniści spotkali się później z zaciekłym oporem oddziałów Armii Czerwonej (z 6. na froncie północnym nabrały jedynie znaczenia lokalnego, sprowadzając się do walki o odrębne węzły drogowe i odrębne kierunki. Działania poszczególnych kolumn obejściowych były szeroko stosowane. Osiągnąwszy pierwsze sukcesy, westernizatorzy zatrzymali się na długi czas i dopiero w połowie października 1918 r. Zaczęli wykazywać aktywność wzdłuż kolei archangielskiej. Jednocześnie te próby ofensywne nie były szeroko rozwijane ze względu na trudności lokalnego klimatu i wzmożony opór wojsk czerwonych.

Tak więc dowództwo brytyjskie, opóźniając zdobycie Archangielska o miesiąc, nie spieszyło się z dokonaniem przełomu w centralnych regionach i ważnych ośrodkach Rosji Sowieckiej, zaczynając poruszać się w drugorzędnym kierunku. Brytyjczycy działali powoli i biernie, co pozwoliło Moskwie umocnić swoją pozycję na północy i uniknąć groźby stworzenia zjednoczonego północno-wschodniego frontu antyradzieckiego. Interwencjoniści nie wykorzystali strategicznej przewagi na północy - floty, przewagi liczebnej i jakościowej sił desantowych nad oddziałami czerwonymi, tracąc cenny czas, co pozwoliło czerwonemu dowództwu wzmocnić kierunek wojsk i umocnić się na głównym zwrotnica.


Angielscy sygnaliści w Dvinsky Bereznik

Amerykanie w bitwach w pobliżu wsi Tulgas. Mała wioska nad brzegiem północnej Dźwiny. Skrajny punkt, do którego Amerykanie byli w stanie dotrzeć jesienią 1918 r., Nacierając na Kotłas. W listopadzie 1918 r. zostali stamtąd wypędzeni i wycofali się do Szenkurska
Autor:
Artykuły z tej serii:
Kłopot. 1918

Jak powstała Armia Ochotnicza
Jak rozpoczęła się bitwa o don
„Twoja paplanina nie jest potrzebna robotnikom. Strażnik jest zmęczony!”
100 lat Robotniczej i Chłopskiej Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej
Kto rozpalił wojnę domową?
Biali walczyli o interesy Zachodu
Antyrosyjski i antypaństwowy biały projekt
Jak „ukraińska chimera” wywołała wojnę domową
Jak powstała Ukraina i „naród ukraiński”
Jak Czerwoni zdobyli Kijów
Zwycięstwo Armii Czerwonej nad Donem
Krwawe bitwy Kampanii Lodowej
Jak Kornilowici zaatakowali Jekaterynodar
Przeznaczony na śmierć? Umrzyjmy z honorem!
Ludzie przeciwko rządowi
Jak Drozdowici przedarli się do Dona
Jak Drozdowici zaatakowali Rostów
Republika Don Ataman Krasnov
Zachód pomógł bolszewikom?
Dlaczego Zachód wspierał zarówno Czerwonych, jak i Białych?
Dlaczego w Rosji stawiane są pomniki czechosłowackich morderców i maruderów?
Druga kampania Kuban
Formacja frontu wschodniego
Dlaczego zabito rosyjskiego cara??
Powstanie lewicowych eserowców i jego dziwność
Jak biali zajęli stolicę Kubania
Krwawa bitwa o Jekaterynodar
Kappelici biorą Kazań
„Dla Sowietów bez bolszewików”
75 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. garnek do słupa
  garnek do słupa 10 sierpnia 2018 05:50
  +6
  Rzadkie dranie, dobrzy sojusznicy i niepotrzebni wrogowie.
  1. Komentarz został usunięty.
  2. Wzajemnie
   Wzajemnie 13 sierpnia 2018 11:22
   -2
   Opowiadasz im o „złych sojusznikach”:

 2. bistrow.
  bistrow. 10 sierpnia 2018 06:17
  +6
  Cele Anglo-Amerykanów nie zmieniły się na przestrzeni wieków: jest to rozczłonkowanie Rosji na części, przekształcenie ich w swoje kolonie i, jeśli to możliwe, sprawienie, by te części walczyły ze sobą.
  Coś podobnego dzieje się obecnie na „Ukrainie”, przy niemal całkowitej bezczynności dzisiejszych władz rosyjskich i ostatnich władców ZSRR.
 3. Olgovich
  Olgovich 10 sierpnia 2018 06:22
  -10
  W sierpniu 1918 już Cziczerinpoprosił o pomoc ambasadora Niemiec Gelferikh. zaproszony Niemców do obrony Piotrogrodupodczas gdy czerwone oddziały z obwodu piotrogrodzkiego zostaną wysłane do obrony północy.

  Jak dogadali się ze swoimi właścicielami, którym sprzedano już jedną trzecią kraju. Byli też gotowi oddać stolicę tym, z którymi Rosja prawie 4 lata walczyła o niepodległość.
  Jeśli chodzi o interwencję, to nie było bolszewików, nie było interwencji, nie było potrzeby. Gdy tylko Niemcy miały nowych bolszewickich służących, pojawiła się również potrzeba, ponieważ wojna światowa toczyła się z Niemcami na śmierć i życie od mocarstw, które przeszły wyniszczającą agresję.

  1. podły sceptyk
   podły sceptyk 10 sierpnia 2018 08:43
   +7
   nie było bolszewików, nie było interwencji, nie było potrzeby.

   Ten łańcuszek po lewej stronie trzeba uzupełnić frazą "taka nietolerancja społeczna jednych ludzi wobec innych nie powstałaby"
   1. Olgovich
    Olgovich 10 sierpnia 2018 09:07
    -6
    Cytat: Podły sceptyk
    nie było bolszewików, nie było interwencji, nie było potrzeby.

    Ten łańcuch po lewej stronie trzeba uzupełnić sformułowanie „taka nietolerancja społeczna jednych ludzi wobec innych nie powstałaby”

    Nie, nie. ujemny
  2. bistrow.
   bistrow. 10 sierpnia 2018 12:17
   + 11
   Cytat: Olgovich
   z którym Rosja walczyła przez prawie 4 lata o niepodległość.

   Bezużyteczny „cesarz” Nikołaj-2 sam wdał się w tę wojnę, która zasłużenie stała się zarówno końcem jego, jak i całej jego pasożytniczej rodziny (tylko ta rodzina miała biżuterię za 50 milionów złotych rubli), a także jego „imperium” opartego na ucisku i rabunkach ludzi pracy.

   O jaką „niepodległość” Rosja „walczyła”, tym razem nikt jej nie zaatakował, sama Rosja jako pierwsza najechała Niemcy, Prusy Wschodnie i Austro-Węgry, Galicję, ale Niemcy i Austriacy narzucili niekompetentnych carskich generałów w całości, to było konieczne, aby najeżdżające wojska rosyjskie uciekły stamtąd, wtedy też utraciły swoje terytoria, Niemcy dotarli prawie do Piotrogrodu i zajęli całą „Ukrainę”, i dopiero rewolucja, która miała miejsce w Niemczech, uratowała zarówno zgniłych Francuzów, przebiegłego osła -nadęci Anglicy, a ci, którzy się ich trzymali od pokonania USA, wówczas początkującego światowego żandarma i agresora.
   1. Olgovich
    Olgovich 10 sierpnia 2018 12:39
    -10
    Cytat z bistro.
    Bezużyteczny „cesarz” Mikołaj-2 sam wdał się w tę wojnę

    Tak, ten sam CAM „wspiął się”, jak ZSRR podczas drugiej wojny światowej oszukać
    Cytat z bistro.
    i o jaką „niepodległość” „walczyła” Rosja, tym razem przeciwko niej nikt nie zaatakował, sama Rosja jako pierwsza najechała Niemcy, Prusy Wschodnie i Austro-Węgry, Galicję

    Do szkoły, drogi człowieku, do szkoły! I pamiętaj o tragedii rosyjskiego Kalisza- ostrzelany przez artylerię, spalony, zarąbany i żywcem rozszarpany przez najeźdźców setki kobiet i dzieci, rozstrzeliwani i wysyłani do obozów koncentracyjnych przez mężczyzn, to PIERWSZE dni wojny.

    Cytat z bistro.
    prawie dotarł do Piotrogrodu i zdobył całą „Ukrainęw" i tylko революция co wydarzyło się w Niemczech uratowane przed Pokonać zarówno zgnili Francuzi, sprytnie nadęci Brytyjczycy, jak i przylegające do nich Stany Zjednoczone

    Mój Boże! asekurować lol !
    Mam dość... Pa! lol
    1. bistrow.
     bistrow. 10 sierpnia 2018 18:21
     + 10
     Cytat: Olgovich
     jak ZSRR w czasie II wojny światowej

     Może to Armia Czerwona „przeniosła” swoje wojska do nazistowskich Niemiec i ich satelitów 22 czerwca 1941 r., a nie Wehrmacht, składający się ze 190 dywizji, zaatakował granice ZSRR?
     Kto zbombardował Mińsk, Kijów, Wilno, Rygę, Sewastopol o drugiej w nocy 2 czerwca?
     Co tam palisz?
     1. Gopnik
      Gopnik 10 sierpnia 2018 18:25
      0
      Tak więc w 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a nie odwrotnie.
     2. Kosz
      Kosz 10 sierpnia 2018 19:35
      -4
      Zgadza się, pierwsze strzały w sierpniu 1914 roku padły z terenu Niemiec, zginęło dwóch rosyjskich pograniczników, kapitanem sztabu był oficer.
      Faszyzmu jeszcze nie było, ale Niemcy już zaatakowały Rosję.
      To prawda, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbw Rosji byli mądrzy ludzie w kierownictwie i aby nie uciekać do Wołgi, kontratakowali.
      1. Rasta
       Rasta 10 sierpnia 2018 23:33
       +2
       W 1870 roku Francja wypowiedziała wojnę Prusom, a niemiecki Sztab Generalny, dowiedziawszy się o tym, odkorkował butelki szampana.
      2. bistrow.
       bistrow. 11 sierpnia 2018 05:45
       +3
       Cytat: Kosnitsa
       zginęło dwóch rosyjskich strażników granicznych, a także kapitan sztabu, zaginiony oficer.

       I co Zwykły incydent graniczny, którego na granicach do dziś nie brakuje, musiał przerodzić się w czteroletnią, krwawą wojnę, która zakończyła się upadkiem Rosji?
       1. Kosz
        Kosz 12 sierpnia 2018 00:31
        -2
        Wcześniej Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji i zaatakowały jako pierwsze.
     3. Olgovich
      Olgovich 11 sierpnia 2018 09:03
      -4
      Cytat z bistro.
      Może to Armia Czerwona „przeniosła” swoje wojska do nazistowskich Niemiec i ich satelitów 22 czerwca 1941 r., a nie Wehrmacht, składający się ze 190 dywizji, zaatakował granice ZSRR?

      Rosyjskie miasto Kalisz od pierwszego dnia wojny został zdobyty przez Niemcy i zorganizowano w nim krwawą rzeź ludności cywilnej - SETKI kobiet, dzieci, starców, miasto spalono artylerią i pochodniami, zakładników rozstrzelano, niektórych wywieziono do OBOZU KONCENTRACYJNEGO.
      Znajdź różnice z II wojną światową, tak.
      A- ucz się, ucz się itd., żeby nie nosić bzdury o „ataku” Rosji na Niemcy
   2. Władkub
    Władkub 11 sierpnia 2018 12:49
    +3
    Jeśli głęboko się co do niego mylisz: Mikołaj 2, aż do OSTATNIEGO, miał nadzieję, że uda mu się wszystko załatwić. Można o tym przeczytać w Denikinie: „Droga rosyjskiego oficera”: cytuje dokumenty z tamtej epoki. Po prostu wszystko potoczyło się jak w bajce Kryłowa: „Wilk i Baranek”: baranek to Serbia, a przez nią Rosja
 4. rkkasa 81
  rkkasa 81 10 sierpnia 2018 06:36
  +4
  Już w sierpniu 1918 r. Cziczerin poprosił o pomoc ambasadora Niemiec Gelfericha. Zaprosił Niemców do obrony Piotrogrodu, podczas gdy wojska czerwone z regionu Piotrogrodu zostały wysłane do obrony północy

  Panie Samsonov, skąd są drewno opałowe?
  1. BAI
   BAI 10 sierpnia 2018 11:54
   +5
   Oczywiście nie było zaproszenia ze strony Niemców do obrony Piotrogrodu. Po prostu, jak zawsze, antyradzieccy fałszywie przedstawili następujące dokumenty:
   ŚWIADECTWA AMBASADORA NIEMIEC W MOSK

   K. HELFERICH I LUDNOWY KOMITET SPRAW ZAGRANICZNYCH

   G. V. CHICHERINA O PRÓBACH

   BUDOWAĆ WSPÓŁPRACĘ PRZECIWKO INTERWENCJI

   ENTENTY NA PÓŁNOCY ROSJI W SIERPNIU 1918 ROKU.   K.Helfferich:

   Jak poważnie sam rząd sowiecki oceniał sytuację, stało się jasne z wiadomości, którą p. Cziczerin skierował do mnie wieczorem XNUMX sierpnia w imieniu Sowietu*, który przyszedł do mnie niespodziewanie i bezpośrednio ze spotkania w Kreml.

   Najpierw poinformował mnie, że w związku z postępem wojsk Ententy z Murmańska i lądowaniem Brytyjczyków w Archangielsku, jego rząd nie jest już zainteresowany wyrażonym przez niego w Berlinie życzeniem, aby niemiecko-fińska ofensywa w Karelii w kierunku Murmańska wybrzeża należy zapobiegać. Otwarty sojusz wojskowy z nami jest rzekomo niemożliwy, biorąc pod uwagę opinię publiczną; możliwa jest jednak prawdziwa akcja równoległa. Jego rząd zamierza skoncentrować swoje wojska wokół Wołogdy, aby osłaniać Moskwę. Warunkiem akcji równoległej jest w każdym razie nie zajmowanie Petersburga; Pożądane jest również, aby nie zajmować Pietrozawodska. W rzeczywistości to oświadczenie oznaczało, że rząd radziecki, aby chronić Moskwę, był zmuszony poprosić nas o osłonięcie Petersburga. Potwierdziło się to, kiedy Cziczerin zawiadomił mnie XNUMX sierpnia, że ​​jego rząd powinien wycofać swoje wojska z Pietrozawodska do Wołogdy, aby droga z Murmańska do Petersburga była wolna i aby jak najszybsza interwencja z naszej strony była pożądana; że w Wołogdzie wprowadzono stan wojenny i że powinien poprosić mnie o wycofanie stamtąd naszej podkomisji do spraw jeńców wojennych ...

   GV Cziczerin:

   Kiedy w sierpniu Ententa rzeczywiście prowadziła z nami wojnę, zajęwszy Archangielsk i posuwając się od niego na południe, działając na wschodzie z pomocą Czechosłowaków, a na południu popychając naprzód ochotniczą armię Aleksiejewa, Włodzimierz Iljicz (Lenin - komp.) próba wykorzystania antagonizmu dwóch walczących koalicji imperialistycznych do osłabienia ataku wiodącej Ententy. Po długiej dyskusji z Władimirem Iljiczem osobiście udałem się do nowego ambasadora Niemiec Helffericha, aby zaproponować mu zgodę na wspólne działania przeciwko Aleksiejewowi na południu i możliwość wysłania, za zgodą nas, oddziału niemieckiego do ataku na wojska Ententy w pobliżu Morza Białego. Dalszy rozwój tego planu przerwał nagły wyjazd Helffericha...

   * Dotyczy to Rady Komisarzy Ludowych (komp.).   Cziczerin G. Lenin i polityka zagraniczna. Polityka światowa w 1924 r., - M., 1925. S. 5;
   Helfferich K. Der Weltkrieg - Berlin, 1919. Cz. 3. S. 466-467 (tłum. V. Myrkin).

   Pojawił się pomysł skoordynowania działań przeciwko Entente (z Niemcami – już pokój, z Ententą a Rosją i Niemcami – wojna). Ale nie zdążyli nawet dokończyć mówienia, a co dopiero coś zrobić.

   Można znaleźć błąd w słowie „osłona”, ale „obrona” to działania wojenne, a „osłona” to po prostu stojące w pobliżu. A potem „okładka” – w interpretacji ambasadora Niemiec. Cziczerin nawet nie ma takiego słowa.
   1. Gopnik
    Gopnik 10 sierpnia 2018 12:37
    -9
    Haniebni i zdrajcy, co jeszcze powiedzieć o tych bolszewikach ...
    1. Szukam
     Szukam 10 sierpnia 2018 16:56
     +4
     Cóż, ty i ten Olegowicz jesteście parą butów.
   2. Olgovich
    Olgovich 10 sierpnia 2018 12:54
    -5
    Cytat z B.A.I.
    Oczywiście nie było zaproszenia ze strony Niemców do obrony Piotrogrodu.

    Cytat z B.A.I.
    Chodziło o koordynację działania przeciwko Entente (z Niemcami – już świat, z Ententą i Rosją i Niemcami – wojna). Ale nie zdążyli nawet dokończyć mówienia, a co dopiero coś zrobić.
    Można znaleźć błąd w słowie „osłona”, ale „obrona” to działania wojenne, a „osłona” to po prostu stojące w pobliżu.

    SAMI potwierdźcie słowa autora o zaproszeniu - BYŁO:
    W rzeczywistości to zdanie oznaczałoże rząd sowiecki, aby chronić Moskwę, zmuszony poprosić nas o objęcie Petersburga.
    Czy ty w ogóle czytasz SIEBIE? lol
    .
    Cytat z B.A.I.
    z Niemcami – już pokój, z Ententą i Rosją i Niemcami – wojna

    Z OKUPANTAMI, którym przedstawiono jedną trzecią kraju-świata. Brawo! dobry
    Z sojusznikami w wojnie przeciwko agresorowi - ...wojnie? asekurować Powiedz mi, kiedy blefujący z USA i Anglii ...... wypowiedzieli wojnę? oszukać śmiech lol
    1. BAI
     BAI 10 sierpnia 2018 14:28
     +7
     Przeczytaj uważnie tekst, na który odpowiadasz. Słowa ambasadora Niemiec wcale nie są słowami przedstawiciela Moskwy (Chicheren). Chicheren NIE MA ŻADNYCH PROŚB O OCHRONĘ PETROGRADU. Nie ma potrzeby myślenia życzeniowego.
     1. Gopnik
      Gopnik 10 sierpnia 2018 15:11
      -3
      Dlaczego nie, kiedy Chicheren mówi po rosyjsku na biało: „o możliwości wysłania oddziału niemieckiego, w porozumieniu z nami, do ataku na wojska Ententy w pobliżu Morza Białego”.
      A ambasador Niemiec jest jeszcze wyraźniej wyrażony
      1. BAI
       BAI 10 sierpnia 2018 16:37
       +5
       Wojska Ententy nad Morzem Białym

       Za twoim pozwoleniem - Piotrogród nad Morzem Bałtyckim. A gdzie jest słowo Cziczerina „Piotrogród”?
       A interpretacja słów Cziczerina przez ambasadora Niemiec jest prywatną sprawą ambasadora.
       1. Gopnik
        Gopnik 10 sierpnia 2018 17:55
        -2
        Niemiecki ambasador ma słowo Piotrogród: „W rzeczywistości to oświadczenie oznaczało, że rząd sowiecki, aby chronić Moskwę, był zmuszony poprosić nas o osłonięcie Petersburga”, podczas gdy sam Piotrogród nie miał być okupowany.
        A „sprawa osobista” to Wasza ocena, a ambasador Niemiec jest urzędnikiem mocarstwa przyjaznego bolszewikom.
     2. Olgovich
      Olgovich 11 sierpnia 2018 06:09
      -2
      Cytat z B.A.I.
      Przeczytaj uważnie tekst, na który odpowiadasz. Słowa ambasadora Niemiec wcale nie są słowami przedstawiciela Moskwy (Chicheren). Chicheren NIE MA ŻADNYCH PROŚB O OCHRONĘ PETROGRADU. Nie ma potrzeby myślenia życzeniowego.

      Nie interesuje mnie, o czym mówi Cziczerin.

      Niemiec mówi o prośbie RZĄDU bolszewików:
      to stwierdzenie oznaczało, że Sowieci rząd, chronić Moskwę zmuszony poprosić nas o objęcie Petersburga
  2. Władkub
   Władkub 11 sierpnia 2018 12:51
   0
   Z lasu do odprowadzenia: ojciec tnie, a ja prowadzę.
 5. rkkasa 81
  rkkasa 81 10 sierpnia 2018 06:59
  + 16
  Zastanawiam się, co próbują osiągnąć lokalni przywódcy Wosznikowa? Czy chcą, aby w VO pozostali tylko tacy jak Olgowicz?
  Dlaczego antyradzieckim ludziom pozwala się na maksa igrać, kłamać, trollować, wymieniać przodków większości z tych, którzy obecnie mieszkają na terytorium byłej Republiki Inguszetii i ZSRR głupie, szumowiny, szumowiny - itp. słowa? I dlaczego usuwane są komentarze, które odrzucają tych opętanych?
  Voshniki, że - wszyscy całkowicie niebieska krew, białe kości? Wątpię. A może to tylko Ivany, które nie pamiętają swojego związku?
  1. mniej więcej
   mniej więcej 10 sierpnia 2018 08:24
   +5
   Aleksiej na platformę do wymiany opinii.Dla wszystkich.I dla tych postaci, którym udzieliłeś głosu.
   Mam coś do powiedzenia.
   1. rkkasa 81
    rkkasa 81 10 sierpnia 2018 15:26
    +3
    Cytat: apro
    Aleksiej na platformę wymiany opinii dla wszystkich i dla tych postaci, którym udzieliłeś głosu

    Cytat z B.A.I.
    Nie bierz sobie tego do serca. Pamiętaj - zapasy koralików są ograniczone.

    Jest to zrozumiałe, ale wydaje się, że antysowieccy wydają się mieć pełną swobodę działania w sprawie VO, a warunki do dyskusji nie są równe dla wszystkich. I coś zaczyna mnie niepokoić.
    1. Gopnik
     Gopnik 10 sierpnia 2018 15:37
     -7
     Cóż, to zrozumiałe, chcesz, jak w ZSRR, „zakazać i nie puszczać” wszystkich, którzy piszą prawdę, aby pod pozorem „prawdy” karmić wszystkich czerwoną propagandą.
     1. rkkasa 81
      rkkasa 81 10 sierpnia 2018 16:52
      +8
      Cytat: Gopnik
      Cóż, to zrozumiałe, chcesz, jak w ZSRR, „zakazać i nie puszczać” wszystkich, którzy piszą prawdę, aby pod pozorem „prawdy” karmić wszystkich czerwoną propagandą

      To znaczy - rosyjskie głupie męty - myślicie, że to prawda? Cóż, antysowiecki jest zawsze rusofobem.
      1. Gopnik
       Gopnik 10 sierpnia 2018 17:56
       -2
       Nie jesteś zbytnio rusofobem, kłamiesz też. Nikt oprócz Ciebie nie napisał
       Cytat z: rkkasa 81
       Rosyjskie durnoty
       1. rkkasa 81
        rkkasa 81 10 sierpnia 2018 18:17
        +6
        Cytat: Gopnik
        Nie jesteś zbytnio rusofobem, kłamiesz też. Nikt oprócz Ciebie nie napisał

        Cóż, na przykład twój kolega Olgowicz o bolszewikach:
        Stawiali cały czas na lumpen, dezerterów i inne niższe warstwy – społeczne marginesy

        https://topwar.ru/145376-za-sovety-bez-bolshevikov.html#comment
        A to jeszcze jeden:
        głupie naprawdę okazało się sprawiedliwe

        https://topwar.ru/145292-kappelevcy-berut-kazan.html#comment
        A to tylko z najnowszych perełek.
        Czy możesz potwierdzić swoje słowa?
        1. Gopnik
         Gopnik 10 sierpnia 2018 18:26
         -5
         Oczywiście potwierdzam - jesteś kłamcą, bo. nigdzie w tych zwrotach nie ma stwierdzenia, że
         Cytat: Gopnik
         Rosyjskie durnoty
         1. Komentarz został usunięty.
         2. rkkasa 81
          rkkasa 81 10 sierpnia 2018 20:47
          +3
          Kolejne potwierdzenie moich słów o Wosznikowie. Komentarze odpowiednich ludzi są usuwane dopiero po drodze, ale antyradzieccy kłamcy znają się na igraszkach. Tak...
    2. Władkub
     Władkub 11 sierpnia 2018 12:57
     -1
     A antysowieccy ludzie mówią coś przeciwnego. Więc prawda leży gdzieś "między nogami"
  2. BAI
   BAI 10 sierpnia 2018 11:45
   +9
   Nie bierz sobie tego do serca. Pamiętaj - zapasy koralików są ograniczone.
  3. Alex_59
   Alex_59 10 sierpnia 2018 13:07
   + 13
   Cytat z: rkkasa 81
   Dlaczego antyradzieckim ludziom pozwala się na maksa igrać, kłamać, trollować, nazywać przodków większości tych, którzy obecnie mieszkają na terytorium byłej Republiki Inguszetii i ZSRR, głupcami, szumowinami, szumowinami - i tak dalej z słowa?

   Mógłbym wstawić sto plusów, ale tutaj można tylko jeden.
   Ci ludzie w istocie w sowieckofobicznym szaleństwie upokarzają całą historię naszej Ojczyzny, a nie tylko jej sowiecki okres. Nie zauważając błędów uwielbianego „okresu carskiego” i nie uznając ani jednego sukcesu okresu sowieckiego, sprowadzają kronikę naszych przodków do popularnych druków. To było tak, jakby istniał raj, w którym nawet policjanci pierdnęli tęczą, a potem przyszli źli orkowie i Mordor. Maksymalnie, kogo to może przekonać, to dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ale ta fantazja zwykle spada na głowę dorosłych z aroganckim poczuciem wszechwiedzy. Śmiech.
   1. Olgovich
    Olgovich 11 sierpnia 2018 06:29
    -7
    Cytat: Alex_59
    Ci ludzie są w rzeczywistości w sowieckofobicznym szaleństwie poniżyć wszystko historia naszej Ojczyzny, a nie tylko okresu sowieckiego

    asekurować lol Historii NIE MOŻNA „poniżać”.
    Zapamiętaj, czym jest „Historia”:
    Historia (starożytna greka ἱστορία [⇨]) — dziedzinie wiedzy, jak i nauk humanistycznych, zaangażowany w badanie osoby (jego działalności, stanu, światopoglądu, stosunków społecznych, organizacji itp.) w przeszłości.

    Teraz powiedz mi JAK można poniżać.....dziedzinę wiedzy" lol
    Cytat: Alex_59
    Nie zauważając błędów uwielbianego „okresu carskiego” i nie uznając ani jednego sukcesu okresu sowieckiego, sprowadzają kronikę naszych przodków do popularnych druków. Jakby istniał raj, w którym nawet policjanci pierdnęli tęczą, a potem przyszli źli orkowie i Mordor.

    Błędy i osiągnięcia zdarzały się przez cały czas, ich korelacja jest ważna: jeśli do 1917 r. Rosja rozwijała się szybko i rosła, to do 1991 r. Krzyż Rosyjski był już zbudowany i utracono ogromne terytoria rosyjskie z dziesiątkami milionów Rosjan -bez wojen i kataklizmów.
    I NIKOMU nie da się go pokonać.
    Nawet jeśli twoje są wyrzucone
    Cytat: Alex_59
    fantazja na głowie dorosłych także z aroganckim opanowaniem wszechwiedzy.

    I dzwoni
    Cytat: Alex_59
    Śmiech

    lol śmiech
  4. Szukam
   Szukam 10 sierpnia 2018 17:05
   -3
   Myślę, że ponieważ ten zasób jest nadzorowany za zachodnie pieniądze, motywy militarne, patriotyzm są tylko przykrywką dla metodycznego oddziaływania na umysły.
 6. BAI
  BAI 10 sierpnia 2018 10:37
  +9
  A potem, wykorzystując słabość Rosji Sowieckiej, pałeczkę Anglo-Amerykanów przechwycili Norwegowie, organizując wojnę z Tyulenem w latach 1920-1933. 13-letni!
 7. Okolotoczny
  Okolotoczny 10 sierpnia 2018 13:06
  +1
  Wydarzenia te bardzo dobrze opisuje V.S. Pikul w powieści „Z ślepego zaułka”.
  1. Władkub
   Władkub 11 sierpnia 2018 13:03
   0
   Z całym szacunkiem dla V. S., nie polegałbym na nim tak naprawdę: przede wszystkim jest pisarzem
   1. Okolotoczny
    Okolotoczny 12 sierpnia 2018 01:53
    0
    Nie mówię o potraktowaniu powieści jako kroniki. Energia tamtych wydarzeń jest dobrze oddana.
 8. Aleksander Zielony
  Aleksander Zielony 10 sierpnia 2018 13:55
  +6
  Autor przeżywał kryzys gatunku, stał się zupełnie inny od siebie, zaczął przepisywać pamiętniki białogwardyjskie. Autor milczy, że z interwencjonistów ustna zgoda „o wspólnej akcji przeciwko niebezpieczeństwu niemieckiemu” zawarła Rada Murmańska, złożona w całości z mieńszewików i eserowców, a tym daleko od bolszewików, że otrzymał pozwolenie od Trockiego w imieniu NKID bez porozumienia z Leninem i Radą Komisarzy Ludowych, że ze strony Trockiego była to kontynuacja jego walki liniowej z pokojem brzeskim.
  Ponadto autor nigdzie nie wspomina, że ​​A.M. Yuryev (prawdziwe nazwisko Aleksiejew) został zdelegalizowany przez sowiecki rząd za swoje czyny.
  1. Han Tengri
   Han Tengri 10 sierpnia 2018 17:42
   +3
   Cytat: Alexander Green
   Autor przeżywał kryzys gatunku, stał się zupełnie inny od siebie, zaczął przepisywać pamiętniki białogwardyjskie.

   Samsonow tutaj, tak samo, jest bardzo podobny do siebie. Bo Samsonow jest albo zespołem autorów o często zupełnie diametralnych punktach widzenia, albo cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (osobowość mnoga).
 9. Aleksiej R.A.
  Aleksiej R.A. 10 sierpnia 2018 16:22
  + 10
  Przy okazji, oto kolejne dobre zdjęcie z tych miejsc:

  Porucznik D. Gratham trzyma urządzenia M. Onega, 1919
  M-device to chemiczny termogenerator: specjalna trująca „świeca” wyposażona w adamsyt. Nie chloropikryna, ale normalny pełnoprawny BOV.
 10. Aleksiej R.A.
  Aleksiej R.A. 10 sierpnia 2018 16:23
  + 11
  A najśmieszniejsze jest to, że 6. Armia Czerwona walczyła z interwencjonistami i Białymi pod dowództwem zatwardziałego przedstawiciela klas wyzyskiwaczy - byłego kwatermistrza generalnego dowództwa armii Frontu Zachodniego, generała dywizji Samoilo.
  1. Gopnik
   Gopnik 10 sierpnia 2018 18:01
   -9
   Nic dziwnego, że na czele bolszewików stał szlachcic, wnuk feudalnego ziemianina Uljanowa i pochodzący z rodziny wielkich obszarników Bronstein. To nie przypadek, że później ci „zatwardziali przedstawiciele klas wyzyskiwaczy” doprowadzili naród rosyjski do kołchozowej niewoli i znieśli mu wszelkie swobody obywatelskie.
   1. Rasta
    Rasta 10 sierpnia 2018 23:46
    +8
    Jodły-patyki, jak my wszyscy przeżyliśmy???? Do diabła, udało mi się nawet cieszyć życiem. Szkoda, że ​​cię tam nie było, wytłumaczyłbyś wszystkim i o „kołchozowym niewolnictwie”, io „wolnościach obywatelskich”. Skończ już ze swoim smerdiakowiskiem. Jak można nienawidzić własnego narodu. Z twoich słów wynika, że ​​ciężko pracujący, bogobojni, trzeźwi Rosjanie zostali pokonani przez „pijanego marynarza”, marsjańskich bolszewików i pułk Łotyszy i Chińczyków z garstką węgierskich, czeskich i jugosłowiańskich internacjonalistów.
  2. Okolotoczny
   Okolotoczny 14 sierpnia 2018 22:40
   0
   Nawiasem mówiąc, wielu twierdzi, że Samoilo był prototypem bohatera powieści „Mam zaszczyt”.
  3. prześladowca
   prześladowca 14 sierpnia 2018 23:11
   +1
   Cytat: Alexey R.A.
   A najśmieszniejsze jest to, że 6. Armia Czerwona walczyła z interwencjonistami i Białymi pod dowództwem zatwardziałego przedstawiciela klas wyzyskiwaczy - byłego kwatermistrza generalnego dowództwa armii Frontu Zachodniego, generała dywizji Samoilo.

   W Archangielsku jest ulica nazwana imieniem generała dywizji. I tak jest ulica nazwana imieniem towarzysza Kiedrowa. Tokma, jeśli zapytasz mieszkańców Archangielska, czy wiedzą, kim byli ci ludzie, raczej nie uzyskasz odpowiedzi.
   Nawiasem mówiąc, jest też Dreyer Street....
 11. Kosz
  Kosz 10 sierpnia 2018 20:23
  -3
  Cytat: Kosnitsa
  Zgadza się, pierwsze strzały w sierpniu 1914 roku padły z terenu Niemiec, zginęło dwóch rosyjskich pograniczników, kapitanem sztabu był oficer.
  Faszyzmu jeszcze nie było, ale Niemcy już zaatakowały Rosję.
  To prawda, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbw Rosji byli mądrzy ludzie w kierownictwie i aby nie uciekać do Wołgi, kontratakowali.
 12. Czarny Joe
  Czarny Joe 10 sierpnia 2018 20:34
  0
  To, jak mówią, miało kontynuację
  Ale Brytyjczycy naprawdę przegapili czas
 13. serg.sziszkow2015
  serg.sziszkow2015 11 sierpnia 2018 10:31
  -1
  przestali postrzegać pojęcie wojny domowej w odniesieniu do tych wydarzeń. 14 krajów walczyło po stronie białych, i to nie ochotników, ale regularne oddziały z ciężką artylerią, czołgami, samolotami, a nawet flotą, aż po lotniskowce! a Czerwonym zarzuca się teraz korzystanie z chińskich najemników. Nikogo nie usprawiedliwiam w tym szaleństwie, każdy miał swoją prawdę
 14. serg.sziszkow2015
  serg.sziszkow2015 11 sierpnia 2018 13:14
  +1
  Byłbym na pewno po stronie czerwonych w tej wojnie, wpadłbym pod dekret carski z 1887 r. o dzieciach kucharza, to tylko o mnie
  1. Komentarz został usunięty.
  2. Kosz
   Kosz 11 sierpnia 2018 15:03
   -5
   Czy poszedłbyś służyć Trockiemu? Do Lwa Dawidowicza?
   1. serg.sziszkow2015
    serg.sziszkow2015 12 sierpnia 2018 06:03
    0
    Sasza Fadiejew był najuboższym spośród swoich kolegów we Władywostockiej Szkole Handlowej, więc nie musiał wybierać, po której stronie stanąć, a ja pochodzę z chłopów pańszczyźnianych hrabiego Szyszkowa. Więc po której stronie mam walczyć?
    1. Kosz
     Kosz 12 sierpnia 2018 12:14
     -2
     Z jakiegoś powodu synowie bogatych właścicieli ziemskich Uljanow, Bronstein, Tuchaczewski walczyli za Czerwonych, a dzieci biednych oficerów Korniłowa, Denikina za Białych.
     Gdziekolwiek się zmobilizują, tam pojadą. Więc będzie bardziej poprawnie.
     I znowu, jeśli byłeś z chłopów pańszczyźnianych w 1918-????????, to co masz wspólnego z dziećmi kucharza?
     1. serg.sziszkow2015
      serg.sziszkow2015 13 sierpnia 2018 06:11
      0
      Dekret ten obowiązywał jeszcze w 1917 r., jeśli ekstrapolować mój obecny status społeczny na tamte czasy, mój ojciec był palaczem, moja matka w moim ostatnim miejscu pracy była sprzątaczką. Jestem pierwszym w rodzinie z wyższym wykształceniem i pierwszym czysto miejskim, a te komentarze pokazują jak bardzo podzielone jest społeczeństwo i sto lat po tej wojnie każdy ma swoją rację i żadne argumenty nie działają. Dlatego staram się nie wchodzić w te spory.
      1. Gopnik
       Gopnik 13 sierpnia 2018 11:35
       0
       Cytat: serg.shishkov2015
       dekret ten obowiązywał nadal w 1917 r


       Taki „dekret” nie istniał, więc nie mógł działać w 1917 r.
    2. Michaił Matjugin
     Michaił Matjugin 12 sierpnia 2018 22:47
     +1
     Cytat: serg.shishkov2015
     Więc po której stronie mam walczyć?

     Cóż, po pierwsze, w tej chwili nie ma wojny domowej i, dzięki Bogu, wszyscy nie mamy takiego wyboru (no, z wyjątkiem tych, którzy mieszkają w Donbasie).

     A po drugie, po stronie, której idee są dla ciebie milsze, i do walki, do której podpowiada ci twoje sumienie i serce.
  3. Komentarz został usunięty.
  4. Lotnik_
   Lotnik_ 11 sierpnia 2018 15:42
   +4
   Oto mój dziadek, kiedy wrócił z Persji z korpusem Baratowa do swojej wsi w Woroneżu, z jakiegoś powodu w 1919 r. samo.
   1. Komentarz został usunięty.
   2. Kosz
    Kosz 11 sierpnia 2018 17:21
    -4
    Czy twój dziadek służył jako ratownik medyczny? A może w konwoju, w zespole scenicznym?
    Po prostu nie rozumiem, kim jeszcze mógłby być chłop z Woroneża w korpusie kozackim?
    1. Kosz
     Kosz 11 sierpnia 2018 17:58
     -3
     Rozumiem, że mój komentarz cię zrani, Aviatorze, ale bądź cierpliwy.
     Legenda o twoim pięknym dziadku rozpada się na naszych oczach.
     Jest w nim rozbieżność w rozbieżności.
     Każdy badacz, który przeczytał taką biografię w latach trzydziestych XX wieku, natychmiast zacząłby rozwijać tę historię.
     Omówiliśmy już, w jaki sposób chłop z Woroneża dostał się do elitarnego korpusu kawalerii kozackiej.
     Ale fakt, że poszedł do czerwonych w wojnie domowej dopiero w 1919 r., sprawia, że ​​konieczne jest dokładne przestudiowanie luki między jego powrotem z Persji w połowie 1918 r. a tym, co zrobił przed powołaniem do Armii Czerwonej.
     Czy nie służył z Krasnowem przez godzinę, a może z Denikinem.Mogliby go złapać Czerwoni, podszywać się pod inną osobę i tak dalej, nawet na zdjęciu twój dziadek nie patrzy w obiektyw. Dziwne.
     Tutaj jest więcej pytań niż odpowiedzi.
     A to, że uczestnicy GV opowiedzieli w swoich schyłkowych latach, to osobna historia.
     1. Kosz
      Kosz 11 sierpnia 2018 19:39
      -1
      Skład perskiego korpusu Baratowa w 1918 r.:
      \u2d XNUMX. batalion plastunów armii Kubańskiej
      \u1d XNUMX. batalion plastun Cchinwali wojsk Terskiego
      = 39 kozaków setki kozaków kubańskich, tereckich i uralskich
      \u2d XNUMX lokalne zespoły (oddziały Tersky i Kuban) w nowoczesnym ujęciu są to strażnicy graniczni
      = 1. bateria kawalerii górskiej Terek Kozaków
      \u2d XNUMX. bateria kawalerii górskiej Kozaków Kubańskich
      RAZEM: 20 dział, 4 tysiące bagnetów, 6 tysięcy szabli
      Nie było tam tylko Kozaków, tubylców ze wsi Woroneża.
      Możesz sam sprawdzić.
   3. serg.sziszkow2015
    serg.sziszkow2015 13 sierpnia 2018 06:38
    -1
    To był niespokojny czas. oto bracia Żylińscy. generałowie RIA. zostali nauczycielami kursów piechoty w Niżnym Nowogrodzie dla Czerwonych, dlatego trzeba być mądrzejszym od głupców i prowokatorów, aby to zamieszanie nie powróciło
    1. Kosz
     Kosz 13 sierpnia 2018 11:57
     -3
     Jeśli chcesz żyć, nie denerwuj się tak!
     po prostu Czerwoni zdobyli centrum kraju z główną ludnością i arsenałami, a po zaaranżowaniu głodu mogli go kontrolować.
 15. ROSYJSKI
  ROSYJSKI 12 sierpnia 2018 21:47
  +1
  Interwencjoniści działali jako sojusznicy ruchu Białych i realizowali kilka celów, z których jednym było uratowanie z rąk Niemców i Czerwonej Gwardii zapasów broni i sprzętu dostarczonego do portów północnej Rosji, aby pomóc armii rosyjskiej uczestniczącej w I wojnie światowej Wojna światowa. Wszystkie siły interwencjonistów były pod dowództwem Brytyjczyków, generalnie kontyngent wojsk był międzynarodowy i obejmował brytyjską flotyllę złożoną z 20 statków i samolotów, około 5 tysięcy żołnierzy armii amerykańskiej, 14 batalionów krajów Wspólnoty Brytyjskiej (brygada kanadyjska i australijska piechota), 2000 francuskich oraz 1000 brytyjsko-serbskich i polskich strzelców.
  Głównym celem, dla którego w 1918 r. zaczął lądować międzynarodowy kontyngent [na terytorium Rosji], jest oczywiście ochrona składów wojskowych. Na północy kraju przechowywano dość duże zapasy zasobów materialnych, które sojusznicy dostarczali przez północ do Rosji. I [kraje Ententy] miały wielkie obawy, że ta broń i inne kosztowności mogą dostać się do ich przeciwników w pierwszej wojnie światowej – krajów Czteroosobowego Sojuszu, przede wszystkim do Niemiec. Tym samym w początkowej fazie interwencji alianci za swój cel uważali ochronę tych zasobów i to właśnie ochrona tych magazynów była pierwotnym pretekstem do desantu na północy kraju. W przyszłości, wraz z chęcią przywrócenia przynajmniej w jakiejś formie frontu wschodniego pierwszej wojny światowej, alianci oczywiście realizowali przede wszystkim swoje interesy narodowe.
 16. Testy
  Testy 13 sierpnia 2018 21:38
  0
  Tak jak w XIX wieku podczas wojny krymskiej poddani korony brytyjskiej rabowali na Morzu Barentsa i Morzu Białym, tak rabowali w XX wieku. Jedyne co ich wyróżniało to umiejętność budowania obozów koncentracyjnych, szkolili się na Burach. Yokanga i Mudyug to ślady cywilizowanej Europy na dzikiej północy Rosji… Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nieustannie i dziś niszczy wybuchowe dary „interwencji” (jak nazwał je gawędziarz Stepan Pisachow) z brzegów Onegi, Wagi i Północna Dźwina.
  1. Kosz
   Kosz 13 sierpnia 2018 22:06
   -2
   Pomorowie masowo szli walczyć o interwencje.
   W, chłopcze, rzeczy!
 17. Testy
  Testy 13 sierpnia 2018 23:04
  0
  Koshnitsa (Siergiej), kochanie, było takie słowo i czyn - mobilizacja. Zmobilizowani Pomorowie ustawili bunkry wzdłuż Mekhrengi dla Brytyjczyków. „Krwawi funkcjonariusze bezpieczeństwa” nie dotknęli mobilizowanych. A oni (kiedyś zmobilizowani) walczyli w fińskiej i Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej „za Czerwonych”… Część zmobilizowanych marynarzy i palaczy z „interwencjami” udała się do Anglii na statkach i wróciła z powrotem, a część tam pozostała. Wojna domowa to najstraszniejsza ze wszystkich wojen...
 18. Kosz
  Kosz 14 sierpnia 2018 13:12
  0
  Cytat: Testy
  „Krwawi czekiści” nie dotknęli mobilizowanych

  Oh naprawdę. Znam wnuki, których wizy zostały zamknięte za służbę u dziadków Millera. Rząd sowiecki nigdy nikomu niczego nie wybaczył.
  Spójrz na diabły shenkuryat, które dali Czerwonym, Pomorsi walczyli dobrze.
 19. ojcostwo
  ojcostwo 3 listopada 2018 01:20
  0
  Na wyspie Mudyug w delcie północy. Dźwina cywilizowanych Brytyjczyków zorganizowała obóz koncentracyjny. Cóż, to jest dla nich zwyczajem, ciężarem białego człowieka jest niesienie darów cywilizacji dzikim ludom.
  Z ich kampanii w centrum miasta zachował się tzw. cmentarz angielski. Zadbany - Wielka Brytania regularnie przeznacza pieniądze na jego utrzymanie. W tej formie angielski trawimy dość spokojnie. Nawet jeśli będą chcieli to powiększyć - my przydzielimy miejsce - niech przyjdą. Dla „partnerów” to nie szkoda.