Przegląd wojskowy

O chińskich działaniach pokojowych

8

Udział w operacjach pokojowych ONZ jest jednym z kierunków zapewnienia bezpieczeństwa Chin


Kierownictwo wojskowo-polityczne Chińskiej Republiki Ludowej uważa udział w operacjach pokojowych ONZ (ONZ) za jeden z kierunków zapewnienia jej bezpieczeństwa poprzez współpracę na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. W ramach mandatu ONZ, w ramach sił pokojowych, chiński personel wojskowy realizuje następujące główne zadania: monitorowanie zawieszenia broni; pomoc stronom konfliktu we wdrażaniu porozumień pokojowych; zapewnienie bezpieczeństwa w dostawie ładunków humanitarnych; organizowanie demobilizacji byłych uczestników konfliktów zbrojnych i ich powrotu do życia cywilnego; rozminowywanie terenu; obserwacja wyborów; szkolenie policyjne; kontrola przestrzegania praw człowieka.


O chińskich działaniach pokojowych


Opublikowany w 2015 roku oficjalny dokument ChRL „Biała Księga w sprawie obrony narodowej” określa podstawowe zasady udziału Chin w operacjach pokojowych ONZ. Zauważa, że
„do nowego historyczny W okresie tym chińska armia musi skutecznie realizować zadania ochrony pokoju w regionach i na całym świecie: udzielać pomocy w razie zagrożenia; aktywnie rozszerzać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego”. Ponadto zauważa się, że „w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Chiny będą wspierać inicjatywy pokojowe ONZ, korzystać z praw w Radzie Bezpieczeństwa (SC), angażować się w pokojowe rozwiązywanie konfliktów, promować rozwój, odbudowę i ochronę pokoju w regionie i bezpieczeństwo. Poprzez stałe wzmacnianie narodowej siły, chińskie siły zbrojne zwiększą swój udział w międzynarodowych działaniach pokojowych, pomocy międzynarodowej, realizacji zasad humanizmu i innych dziedzinach.


Postanowienia te były kontynuowane w opublikowanym w 2017 roku oficjalnym dokumencie „Chińska polityka współpracy w zakresie bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku”, w którym ujawnia się poglądy kierownictwa ChRL na współpracę z zagranicą, w tym w sferze wojskowej, w celu wzmocnienia pokój i stabilność. Dokument zwraca szczególną uwagę na konieczność organizowania interakcji z innymi państwami w ramach działań pokojowych, skupia się na intensyfikacji wielostronnej współpracy międzynarodowej przy jednoczesnym wzmacnianiu pokoju i stabilności w „gorących punktach”.

Chińscy eksperci wojskowi zauważają, że nowoczesne podejście tego kraju do udziału w operacjach pokojowych ONZ uwzględnia tradycyjne stanowisko Pekinu w kwestiach suwerenności narodowej i nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw zgodnie z pięcioma zasadami pokojowego współistnienia: wzajemnym poszanowaniem suwerenności integralność terytorialna, nieagresja, nieingerencja w sprawy wewnętrzne drugiej strony, równość i wzajemne korzyści, pokojowy rozwój. Zasady te zostały zapisane w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej w 1982 roku i stały się podstawowymi zasadami rozwoju przyjaznych stosunków z zagranicą.

Udział Chin w działaniach pokojowych w ramach ONZ rozpoczął się w 1981 r., kiedy Pekin poparł rezolucję Rady Bezpieczeństwa nr 4952, która przedłużyła mandat ONZ do utrzymania pokoju na Cyprze. W następnym roku Chiny brały udział w finansowaniu operacji pokojowych.

Chiny są członkiem Specjalnego Komitetu ONZ ds. Operacji Pokojowych


Od 1988 r. ChRL została członkiem Specjalnego Komitetu ONZ ds. Operacji Pokojowych. Chińscy eksperci wojskowi zwracają uwagę, że początek udziału kraju w operacjach pokojowych wiąże się ze zmianami w polityce zagranicznej po dojściu do władzy Deng Xiaopinga. Na podstawie wyników analizy działań pokojowych decyzją Centralnej Komisji Wojskowej Chińskiej Republiki Ludowej z dnia 22.03.2012 marca XNUMX r. zatwierdzono „Zasady realizacji misji pokojowych SAL”.

W rzeczywistości ChRL wysyła swoich specjalistów wojskowych do udziału w operacjach pokojowych od 1989 roku. Tym samym, zgodnie z Konstytucją oraz przestrzegając zasad i postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, potwierdzających legalność operacji wojskowych za granicą, wchodziły w skład misji pokojowych w Afryce. Według zachodnich ekspertów wojskowych personel wojskowy PLA brał udział w operacjach pokojowych ONZ w Demokratycznej Republice Konga, Liberii, Sudanie Południowym, Libanie, Mali, Mozambiku i innych, jednocześnie pełniąc zadania obserwatorów wojskowych, obserwatorów, żandarmerii wojskowej oraz uczestniczyli w naprawach dróg, mostów, rozminowaniu, pomocy medycznej, transporcie ładunków. Należy zauważyć, że czas pobytu kontyngentu w tych państwach nie przekraczał ośmiu miesięcy. Według dowództwa PLA wykonywanie zadań przez personel wojskowy w ekstremalnych warunkach pozwala na zdobycie doświadczenia w pracy bojowej.

W grudniu 2001 r. w Ministerstwie Obrony ChRL utworzono departament ds. działań pokojowych, do którego zadań należy koordynacja udziału PLA w operacjach pokojowych ONZ. Według resortu przez 30 lat udziału w operacjach pokojowych Chiny wysłały ponad 13 tys. osób, w tym 10 tys. wojskowych, 1,4 tys. obserwatorów wojskowych, 1,6 tys. policjantów. Obecnie pod względem liczby personelu Chiny zajmują 15. miejsce na 114 krajów uczestniczących w operacjach pokojowych ONZ. Chińskie inwestycje w ONZ stanowią 10 procent budżetu na operacje i ustępują jedynie rozmiarom inwestycji amerykańskich: w 2018 r. Chiny zainwestowały ponad 192 mln USD w całkowitym budżecie.

Warto zauważyć, że we wrześniu 2015 r. prezydent Chin Xi Jinping podczas szczytu sił pokojowych ONZ zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia kontyngentu rezerwowych sił pokojowych liczącego 8 tys. osób i przeszkolenia 2 tys. Prezydent Chin zaoferował również 100 milionów dolarów nieodpłatnej pomocy wojskowej dla Unii Afrykańskiej. Dzięki tym staraniom Chiny w 2017 roku zakończyły rejestrację swojego kontyngentu rezerwowych sił pokojowych we wskazanej liczbie i przeszkoliły 1,6 tys. żołnierzy sił pokojowych.

W sumie, według oficjalnych danych ONZ, na dzień 1 stycznia 2019 r. w operacjach ONZ uczestniczy ponad 1030 chińskich żołnierzy: 410 osób w Tymczasowych Siłach ONZ w Libanie (UNIFIL), 395 osób w Multidyscyplinarnej Zintegrowanej Misji ONZ w sprawie stabilizacji w Mali (Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna ONZ w Mali (MINUSMA);

365 osób w misji ONZ-Unia Afrykańska w Darfurze (UNAMID), 218 osób w misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO), 13 osób w misji ONZ ds. referendum w Saharze Zachodniej (MINURSO), sześciu członków Sił Pokojowych ONZ na Cyprze (UNFICYP), sześciu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozejmu UNTSO.

Według chińskich źródeł podczas udziału Sił Zbrojnych ChRL w operacjach pokojowych w krajach goszczących wykonano ponad 8,7 tys. Przewieziono 270 tys. ton ładunku, pomoc medyczna dla 600 tys. cywilów.

Edukacja i trening


Dowództwo PLA przywiązuje szczególną wagę do szkolenia kadr wojskowych wysyłanych za granicę. Selekcja kandydatów odbywa się w trybie konkursowym. Główną uwagę przywiązuje się do obecności pewnych cech moralnych i psychologicznych, umiejętności zawodowych w wymaganej specjalności, a także stanu zdrowia. Konkurs obejmuje około pięciu żołnierzy na miejsce. Przy doborze kandydatów brane są pod uwagę wyniki realizacji powierzonych zadań, stopień spójności bojowej oraz klimat moralny i psychologiczny w zespole.

Szkolenie przyszłych sił pokojowych odbywa się w dwóch etapach: pierwszy etap to ośrodek szkolenia sił pokojowych, drugi to obóz polowy. Podczas szkolenia początkowego główną uwagę przywiązuje się do badania obszaru nadchodzących działań chińskich sił pokojowych, charakterystyki społeczno-kulturowej miejscowej ludności, historii powstania sytuacji konfliktowej, praw i obowiązków członków kontyngentów pokojowych. Przedstawiciele ONZ regularnie odwiedzają ośrodki szkoleniowe w zakresie misji pokojowych w Chinach i utrzymują bliskie kontakty ze swoimi chińskimi odpowiednikami.

W opinii ChRL chińscy żołnierze sił pokojowych, oprócz bezpośredniego udziału w operacjach pokojowych, mogą być zaangażowani także w inne zadania związane z ochroną interesów Chin za granicą. Tak więc w marcu 2015 roku brali udział w operacji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa chińskiemu korpusowi dyplomatycznemu i ochronę ponad 600 chińskich specjalistów, którzy zostali ewakuowani z Jemenu. Ewakuację przeprowadziły fregaty Północy flota Marynarka PLA "Lin Yi" (numer boczny "547") i "Weifang" (numer boczny "550") projektu 054A od chińskich sił prowadzących patrole antypirackie u wybrzeży Somalii, z jemeńskich portów Aden i Hodeidę.

Operacje eskortowania statków


Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ od grudnia 2008 r. Chiny wysyłają od grudnia XNUMX r. do Zatoki Adeńskiej i na wody terytorialne Somalii pododdziały okrętów PLA w celu eskortowania statków i ochrony żeglugi. Załogi statków obejmują personel wojskowy PLA, który aktywnie uczestniczy w operacjach eskortowania statków, aby pomóc wzmocnić współpracę międzynarodową i wypełnić międzynarodowe zobowiązania Chin.

Według stanu na początek 2019 r. Chiny wysłały do ​​Zatoki Adeńskiej łącznie około 26 pododdziałów statków, które eskortowały ponad 6,4 tys. chińskich i zagranicznych statków, wykryły i skontrolowały około trzech tysięcy podejrzanych pojazdów wodnych. W tych warunkach żołnierze PLA rozwiązują następujące zadania: wejście na pokład podejrzanego statku; inspekcja pokładu górnego, nadbudówek i przestrzeni wewnętrznych; uwolnienie statku od piratów morskich; reagowanie w sytuacjach awaryjnych i ratownictwo w sytuacjach awaryjnych; ewakuacja obywateli za granicę; udział w ćwiczeniach międzyetnicznych itp. Łącznie w operację mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi w Rogu Afryki zaangażowanych jest około 500 chińskich żołnierzy.

Udzielanie pomocy humanitarnej


Oprócz prowadzenia operacji pokojowych chiński personel wojskowy jest zaangażowany w niesienie pomocy humanitarnej. Operacje prowadzone są regularnie z udziałem statków szpitalnych z PLA Navy, gdzie załoga i personel medyczny wykonują zadania związane z opieką medyczną. Przykładowo w latach 2016-2018 pomoc udzielono obywatelom Dżibuti, Kenii, Tanzanii, Seszeli, Bangladeszu, Brunei, Pakistanu, Malediwów, Indii itp. W czasie akcji humanitarnej pomoc medyczną otrzymało ponad 30 tys. wykonano ponad 300 operacji chirurgicznych.

Zachodni eksperci wojskowi zwracają uwagę, że Chiny są obecnie ważnym partnerem w operacjach pokojowych, gdyż ich działania zwiększają skuteczność operacji pokojowych ONZ. Analiza mediów chińskich pozwala stwierdzić, że jest to spowodowane następującymi przyczynami: znaczenie gospodarcze, polityczne i kulturowe kraju; możliwość wpływania na proces decyzyjny, w tym działalność ChRL na kontynencie afrykańskim; wyłaniający się wizerunek Chin jako obrońcy krajów zapóźnionych w rozwoju (główne zadanie operacji pokojowych ONZ); szeroki wachlarz chińskich interesów w krajach kontynentu afrykańskiego (trzy czwarte chińskich sił pokojowych jest rozmieszczonych w Afryce, co odzwierciedla priorytety misji pokojowych ONZ).

Tym samym zachodni eksperci wysoko oceniają kwalifikacje chińskich sił pokojowych i potwierdzają, że ich udział znacząco zwiększa skuteczność operacji pokojowych pod auspicjami ONZ. Z drugiej strony udział Chin w takich operacjach jest jednym z narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku państwa chińskiego w oczach społeczności światowej. Ponadto operacje pokojowe dają chińskiemu personelowi wojskowemu możliwość podnoszenia kwalifikacji, umiejętności, pożyczania dorobku partnerów zagranicznych, szkolenia w „operacjach poza warunkami wojny”, a także zdobywania doświadczenia w uczestniczeniu w operacjach wojskowych i humanitarnych.
Autor:
8 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. knn54
  knn54 22 lipca 2019 14:55
  +4
  Afryka praktycznie wpadła w ręce Chińczyków...
  1. Tatiana
   Tatiana 22 lipca 2019 15:09
   +2
   Obecnie Chiny są ważnym partnerem w operacjach pokojowych, gdyż ich działania zwiększają skuteczność operacji pokojowych ONZ. Analiza mediów chińskich pozwala stwierdzić, że jest to spowodowane następującymi przyczynami: znaczenie gospodarcze, polityczne i kulturowe kraju; możliwość wpływania na proces decyzyjny, w tym działalność ChRL na kontynencie afrykańskim; wyłaniający się wizerunek Chin jako obrońcy krajów zapóźnionych w rozwoju (główne zadanie operacji pokojowych ONZ); szeroki wachlarz chińskich interesów w krajach kontynentu afrykańskiego (trzy czwarte chińskich sił pokojowych jest rozmieszczonych w Afryce, co odzwierciedla priorytety misji pokojowych ONZ).

   I jestem pewien, że kierownictwo ChRL nigdy nie popełni tych taktycznych i strategicznych błędów dla bezpieczeństwa narodowego swojego kraju, które po śmierci Stalina popełnili przywódcy ZSRR i które doprowadziły do ​​rozpadu kraju – światowego pierwsze państwo socjalistyczne.
   Nie bez powodu ta smutna część historii ZSRR - przyczyny rozpadu ZSRR - jest teraz bardzo uważnie i skrupulatnie badana w Chinach - zwłaszcza młodych ludzi!

   Jednocześnie ChRL przywiązuje wielką wagę do zachowania i dobrobytu własnego państwa!
   1. Tatiana
    Tatiana 22 lipca 2019 15:17
    +2
    Cytat z knn54
    Afryka praktycznie wpadła w ręce Chińczyków...

    A ty co chcesz?! Nic dziwnego, że mówią, że „mąż kocha zdrową żonę, a brat kocha bogatą siostrę”! To samo dotyczy polityki!
  2. Siergiej Siergiejewicz
   Siergiej Siergiejewicz 22 lipca 2019 17:01
   -1
   Za kilka lat taki wysiłek i Ameryka Południowa też wpadną w ich ręce.
 2. Komentarz został usunięty.
 3. Yehat
  Yehat 22 lipca 2019 15:08
  +1
  Cytat: Tatiana
  Nie bez powodu ta część historii ZSRR, przyczyny jego upadku, są obecnie bardzo dokładnie i skrupulatnie badane w Chinach.

  i pod każdym względem ukrywają się i plamią w Federacji Rosyjskiej.
 4. Igor Szczerbina
  Igor Szczerbina 22 lipca 2019 18:24
  +2
  Cytat z yehat
  Cytat: Tatiana
  Nie bez powodu ta część historii ZSRR, przyczyny jego upadku, są obecnie bardzo dokładnie i skrupulatnie badane w Chinach.

  i pod każdym względem ukrywają się i plamią w Federacji Rosyjskiej.

  Bo wszystko odpowiada naszym przywódcom, boją się ustroju socjalistycznego, są prości, gdy system polityczny się zmieni, wszyscy zostaną uwięzieni lub rozstrzelani, a ich majątek skonfiskowany. Są tylko pasożytami na ciele naszego stanu.
 5. Normalny ok
  Normalny ok 22 lipca 2019 19:55
  0
  Od autora:
  Chińscy eksperci wojskowi zauważają, że nowoczesne podejście tego kraju do udziału w działaniach pokojowych ONZ uwzględnia tradycyjna pozycja Pekinu w sprawach suwerenności narodowej i nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw”

  Nie ma tu nawet nic do powiedzenia… Przekupywanie tubylców za koraliki i barbarzyńska eksploatacja zasobów naturalnych i ludzkich – to jest tradycyjny Stanowisko Pekinu.
 6. COMMANDERDIVA
  COMMANDERDIVA 22 lipca 2019 22:39
  0
  Najprawdopodobniej misje pokojowe Chińczyków są bezpośrednio związane z promocją interesów gospodarczych ChRL, zwłaszcza w Afryce bogatej w surowce naturalne i ubogiej ludności