Przegląd wojskowy

Trzy pytania do Prezydenta

249
Trzy pytania do Prezydenta„Czekista musi mieć chłodną głowę,
ciepłe serce i czyste ręce.

F. E. Dzierżyński

Najpierw pomyśl o Ojczyźnie, a potem o sobie


Słowa Dzierżyńskiego w motcie zawsze budziły podziw i zachęcały młodzież okresu ZSRR do bezinteresownej służby Ojczyźnie. W czasach sowieckich koncepcja Ojczyzny, gospodarki socjalistycznej dla każdego miała określoną treść. Przypomnijmy fragment z filmu „Brat-2”:

„Dowiedziałem się, że mam wielką rodzinę,
I ścieżka, i las, w polu każdy kłosek,
Rzeka, niebo jest niebieskie - to wszystko moja droga,
To jest moja ojczyzna, kocham wszystkich na świecie.

Czy można już teraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest Ojczyzna i gospodarka kraju?

Miejsce, w którym się urodziłeś, ale nic do ciebie nie należy, a pracodawcy patrzą na ciebie jak na źródło ewentualnego dochodu lub niewolnika, który musi pracować za grosze? Kredyty hipoteczne, płaca minimalna...

A jednocześnie samo państwo pełni funkcje swego rodzaju nadzorcy, aby pracodawca nie przesadził z wyzyskiem. W Konstytucji Federacji Rosyjskiej przepis ten jest sformułowany w art. 2 jako obowiązek państwa do ochrony praw obywateli. Wszystko to dla tych, którzy urodzili się i ukształtowali jako osoba w ZSRR, język nie odważy się jakoś nazwać tego Ojczyzną. Jak nasze kierownictwo sobie z tym radzi, to wielkie pytanie.

Uważam, że to właśnie brak odpowiedzi na zadane pytanie skłonił tysiące naszych współobywateli do pilnego wyjazdu do krajów sąsiednich, unikając poboru. Za fakt dokonany należy niestety przyjąć, że czasy Nieuchwytnych Mścicieli, Żegłowów i Szarapowów, obrażanych przez państwo Wereszczaginów i Suchowów, oficerów bezpieczeństwa o czystych rękach, Żukowów i Rokossowskich, popadły w zapomnienie. Hasło „Najpierw pomyśl o Ojczyźnie, potem o sobie” brzmi jak atawizm nawet teraz, gdy stawką jest kwestia istnienia naszej Ojczyzny.

W jednej z instytucji kultury, w której pracuje autorka, apel – „pomóżmy naszym ludziom, zbierzmy pieniądze” wywołał ostry sprzeciw i fundamentalne obiekcje ze strony większości artystów notabene, którzy dostają pensję daleko od minimum i są pod „zbroją ". Myślę, że każdy spotkał się z czymś takim, ale zdarzyło się to wśród tych, którzy powinni siać dobro, rozsądek, wieczność, zachęcać ludzi do lepszego - wszystko według Stanisławskiego.

Właściwie nie należy oczekiwać niczego innego. W naszych realiach twórczość ocenia się nie według jej wartości artystycznej, jak to było w czasach ZSRR, ale wielkością kasy. A godność artysty to szum, obecność zasobów administracyjnych, opłata. W takim środowisku rodzą się takie gwiazdy, jak Serebryakov, Pashinin, Panin i wielu innych, i znowu, nawiasem mówiąc, wszystkie powyższe grały rolę sowieckich oficerów w filmach o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i otrzymały wysokie nagrody odznaczenia i nagrody rządowe. Zaskakujące, ale faktem jest, że kraj rodzi takich „bohaterów”.

Liberalna dominacja tego, co osobiste, nad tym, co publiczne


Liberalne idee, na których zbudowane jest nasze państwo, zakładają absolutną dominację interesu osobistego nad interesem publicznym. Chodzi o normy konstytucyjne dotyczące ochrony praw człowieka, nienaruszalności własności prywatnej. Zwracam uwagę, że zarówno w Konstytucji ZSRR, jak i w Konstytucji Chin, władza ma obowiązek wyrażania woli narodu, co jest zapisane w odpowiedniej normie, w związku z czym nie ma potrzeby chronić prawa obywateli.

Wszystko to skłoniło autora do ponownego „chwycenia pióra” i napisania tego artykułu, podzielenia się swoimi przemyśleniami, ponieważ w żadnych okolicznościach nie uda się zadać tych pytań bezpośrednio kierownictwu kraju, a tym bardziej uzyskać odpowiedzi do nich co do meritum. Ale być może wszystko to skłoni czytelników do zastanowienia się nad istotą tego, co się dzieje.

Państwo, społeczeństwo to żywy organizm, który musi być budowany, zmieniany w stosunku do zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań i zagrożeń, w oparciu o pewne koncepcje i idee. A jeśli te koncepcje i idee (nazwijmy je ideami narodowymi) są pozytywne, postrzegane i rozumiane przez społeczeństwo jako sprawiedliwe, to społeczeństwo żyje, rozwija się i prosperuje. W przeciwnym razie społeczeństwo degraduje się i wymiera. Powyższe jest myślą klasyka filozofii niemieckiej – Hegla („Filozofia Historie").

To idea narodowa determinuje model społeczno-gospodarczy państwa, w ramach którego tworzone i kształtowane jest obowiązujące ustawodawstwo, a władza wykonawcza, kierując się obowiązującym ustawodawstwem, ucieleśnia zapisy idei narodowej.

Koncepcja budowy naszego państwa, jak wynika ze słów naszego przywódcy kraju, opiera się na liberalnych ideach i wartościach słynnego naukowca, filozofa, jednego z założycieli nauki – teorii prawa i państwa I. Ilyin (1883-1954 lata życia). Od realizacji bardziej postępowych koncepcji budowy państwa, np. socjaldemokratycznego (mających miejsce m.in. we Francji, Niemczech), faktycznie odstąpiliśmy.

Wyjaśnię – jedną z fundamentalnych różnic między systemem liberalno-demokratycznym a socjaldemokratycznym jest to, że w systemie socjaldemokratycznym część dochodów najbogatszych jest redystrybuowana na rzecz biednych. W istocie socjaldemokracja to koncepcja budowy państwa sprawiedliwego społecznie w oparciu o idee liberalne.

Chciałbym przypomnieć dwa powiązane ze sobą epizody: pierwszy to odrzucenie przez nasz rząd progresywnego systemu podatkowego na rzecz liniowego (w rzeczywistości odmowa redystrybucji części dochodów najbogatszych na rzecz biednych) oraz druga to okazanie rosyjskiego paszportu słynnemu francuskiemu aktorowi Depardieu, który nie chciał płacić 75% podatku dochodowego w twoim kraju. Jak mówią teraz: nic osobistego - tylko biznes jest ważniejszy niż Ojczyzna.

Rezultatem eksperymentu budowania naszego państwa na liberalnych ideach i koncepcjach było to, że około 20 milionów pełnosprawnych obywateli Rosji żyje z zarobków poniżej minimum egzystencji, mimo że 1% Rosjan posiada 60% całkowitego bogactwa narodowego kraju . Według oficjalnych statystyk do końca stulecia, za jakieś 70 lat, pozostanie połowa Rosjan, czyli nie więcej niż 70 milionów ludzi. Gospodarka naszego kraju do tego czasu będzie skąpa. Poniżamy się i wymierać.

Zanikamy jako cywilizacja, z którą wcześniej rozbiły się wszystkie światowe imperia zła – Mongołowie Tatarscy, Rzeczpospolita, Szwedzi, Turcy, Francuzi, Naziści, Japończycy. Wymieramy z powodu niesprawiedliwości społecznej, braku popytu w życiu publicznym (a to jest pytanie o sens życia), chciwości naszych elit, które nie potrafią i nie chcą generować, głosić i realizować pozytywnych idei dla narodu rosyjskiego. Według Dostojewskiego:

„Jeśli ktoś zniszczy Rosję, to nie będą to komuniści, nie anarchiści, ale przeklęci liberałowie”

(powieść „Demony”).

I. Koncepcja Ilyina jest niewykonalna?


Należy od razu zauważyć, że z mojego punktu widzenia koncepcja I. Iljina nie jest możliwa od momentu jej pojawienia się. Wyjaśnię dlaczego – u podstaw każdego pojęcia prawnego leży fundament w postaci podstawowych pojęć – wolności i sprawiedliwości. Jeśli definicje podstawowych pojęć nie są poprawne, nie ma sensu dalej mówić o obiektywności sądów, niektórych pojęć naukowych z tymi pojęciami.

Według Ilyina:

„Sprawiedliwość jest sztuką nierówności. Opiera się na dbałości o indywidualność człowieka i różnice życiowe.

Sztuka nierówności jest sztuką kłamstwa. Powyższa cyniczna definicja nie oddaje istoty pojęcia i jest zbiorem sprzecznych i bezsensownych sądów. W związku z tym ponownie zacytuję słowa F. M. Dostojewskiego:

„Najwyższą i najbardziej charakterystyczną cechą naszego ludu jest poczucie sprawiedliwości i pragnienie jej”.

Pytanie retoryczne - czy ktoś chce sprawiedliwości według Ilyina? Denerwuje mnie, że idee I. Ilyina są podstawą budowy naszego państwa.

Jedyną możliwą ideą narodową dla narodu rosyjskiego może i powinna być wyłącznie sprawiedliwość, ale oczywiście nie w definicji podanej przez I. Iljina. Istnieje przecież inna definicja, która wyraża istotę tego pojęcia, a mianowicie:

„Sprawiedliwość jest kategorią oceny, według której każde zdarzenie, zjawisko, fakt zostanie pozytywnie lub negatywnie ocenione przez społeczeństwo”

(w tej interpretacji – definicja autorska).

Innymi słowy, sprawiedliwość jest odpowiedzią na pytania: co jest dobre, a co złe. Sprawiedliwość jest wtedy, gdy władza realizuje wolę ludu w swoich działaniach, a sama władza cieszy się zaufaniem i szacunkiem wszystkich obywateli. W czasach sowieckich idea sprawiedliwości realizowała się w zasadzie centralizmu demokratycznego. Ciekawe czy ktoś pamięta co to jest?

Patriotyzm to uczucie, a nie idea


I. Iljin w swoich pismach przywiązywał dużą wagę do wychowania obywateli w duchu patriotyzmu, czemu poświęcona jest jedna z części zbioru jego wykładów z teorii prawa i państwa. Nasz przywódca poszedł dalej - ogłosił patriotyzm ideą narodową. Ale przecież to jest manipulacja uczuciami i chwalebną historią naszego narodu, bo patriotyzm z definicji to miłość do Ojczyzny, uczucie. I w żadnym wypadku uczucie nie może być ideą narodową.

Ale to nie wszystko - część 2 art. 13 Konstytucji Federacji Rosyjskiej stanowi:

„Żadna ideologia nie może być ustanowiona jako państwowa lub obowiązkowa”.

Nie trzeba dodawać, że takie pojęcia jak „ideologia”, „idea narodowa”, „interes narodowy” wzajemnie się definiują. Brak jednego pociąga za sobą brak wszystkiego innego.

Ale to nie wszystko. To dziwne, ale głosząc patriotyzm jako ideę narodową, głowa państwa z jakiegoś powodu odwołuje się do idei rosyjskiego „patrioty” – Sołżenicyna. Jak to jest? To hołd dla mody czy co?

Oczywiście odpowiedź na pytanie o ideę narodową wymaga jasności. Ale w rezultacie wszyscy żyjemy w warunkach niesprawiedliwości, zakłamania i różnych manipulacji, które usprawiedliwiają szpetną rzeczywistość i tuszują ją pięknymi i przekonującymi przemówieniami o trosce o ludzi i patriotyzmie.

Aksjomaty mocy, które nie są spełnione


Wracając do prac I. Ilyina, należy zauważyć, że zawierają one wiele przydatnych i konstruktywnych. W szczególności stworzył tak zwane „aksjomaty władzy” i oto one. Rząd musi:

1) być odpowiedzialnym i wyrażać „wolę ludu”;

2) efektywne wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów dla osiągnięcia celów wyznaczonych z woli ludzi;

3) kształtować swój skład na podstawie kwalifikacji zawodowych, a nie na podstawie przynależności klanowej (klasowej) lub osobistej lojalności;

4) afirmować zasadę sprawiedliwości w życiu publicznym i na jej podstawie rozstrzygać pojawiające się sprzeczności;

5) partia, siła polityczna, która nie wyraża woli ludu, reprezentująca interesy jakiegokolwiek klanu, klasy, powinna być zakazana.

Nie trzeba dodawać, że żaden z tych aksjomatów nie jest prawdziwy.

W związku z powyższym zaznaczę tylko, że:

- Aby wezwać władze do odpowiedzialności, wyrażając wolę ludu - jakoś język się nie odwraca. Reforma emerytalna, płaca minimalna, wszystkie pozostałe niezrealizowane Dekrety Prezydenta, różne narodowe projekty w dobrych intencjach (Dekrety Majowe, Program 2020, Strategie zmniejszania nierówności ekonomicznych itp.) - czy ktoś pamięta o co chodziło? Dawno zapomniany rozkaz głowy państwa, by wejść do pierwszej piątki gospodarek świata, został wykonany dokładnie odwrotnie – wylatujemy z pierwszej dziesiątki.

Rządowe mantry, że przyjdą inwestorzy – „anioły z nieba” i zbudują fabryki i zakłady, zapewnią obywatelom przyzwoitą pensję, zapewnią wysokie odpisy do budżetu, a oni – władza będą zarządzać przepływami finansowymi na naszą korzyść – liberalne bzdury. Dla autora „inwestor” to brzydkie słowo, ale uczciwie trzeba zaznaczyć – jaki inwestor przyjedzie do kraju, który sam wycofuje swoje pieniądze za granicę, nie chcąc inwestować we własną gospodarkę?

– Nie ma sensu mówić o efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków po konfiskacie 360 ​​miliardów dolarów rosyjskich aktywów za granicą. Można sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby Stalin miał do dyspozycji przynajmniej część tych funduszy w latach 1932-1937. Wszak trzeba przyznać, że jeszcze większym cudem niż samo zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej jest stworzenie gospodarki w zniszczonej i zubożałej porewolucyjnej Rosji, która zapewniła to zwycięstwo nad siłami całej zjednoczonej Europy. Wtedy nikt nie spodziewał się inwestorów.

A teraz wojnę przeciwko nam prowadzą na nasz koszt siły zjednoczonej Europy, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Kanady - tym samym skonfiskowanych 360 miliardów dolarów (nawiasem mówiąc, kwota ta nie obejmuje porównywalnych środków naszej oligarchii za granicą) . Jak wiemy, w tej chwili proces konfiskaty jest prawnie sformalizowany. Dlaczego przywódcy nie zadbali o terminowy zwrot tych środków i zainwestowanie ich w rosyjską gospodarkę, to pytanie, na które nie będzie odpowiedzi. Bełkot Nabiulliny, że emitent powinien zatrzymać pieniądze, jest próbą nieprzekonującego uzasadnienia faktycznie popełnionego przestępstwa.

I chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie postawione właśnie teraz, kiedy kompleks wojskowo-przemysłowy nie jest w stanie zapewnić armii walczącej i zmobilizowanym wszystkiego, co niezbędne. Niestety, to fakt. Rzeczywistość jest taka, że ​​radzieckie zapasy w arsenałach wojskowych są wyczerpane. Wiele zakładów obronnych upadło lub jest na skraju bankructwa, jak donosiły liczne media, pozostałe pracują na granicy możliwości. Dziękuję za wsparcie Iranu. Dla osoby z sowieckiej przeszłości jest to niewiarygodne.

- Utworzona przez władze elita rządząca to zorganizowana, liberalnie myśląca grupa ludzi o wątpliwej reputacji, z których wielu brało czynny udział w rozpadzie ZSRR, jego potencjale naukowym i przemysłowym. Ta „elita” (nie będę przechodzić do personaliów) powstała na bazie osobistej lojalności i przynależności klanowej.

Nie ma potrzeby mówić o przydatności zawodowej, wielu z nich nie jest w stanie odpowiednio wyrazić swoich przemyśleń na temat meritum sprawy bez ściągawki. A trzeba zauważyć, że wszystkie te osoby są ze sobą powiązane i nawet jeśli chcą, nie mogą opuścić otoczenia lidera. Przykładem są ujawnione informacje o chęci odejścia Nabiulliny ze stanowiska (jeśli to prawda) po zajęciu rosyjskich aktywów.

Niestety, już od czasów Bohatera Rosji Sierdiukowa Ministerstwo Obrony rozstało się nie tylko z odpowiednią kadrą dowódczą, mającą doświadczenie w działaniach wojennych, o czym świadczy cały przebieg NMD na Ukrainie. Nawiasem mówiąc, Sierdiukow, jeden z najjaśniejszych przedstawicieli naszej elity, zajmuje stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów PJSC Rostvertol, przewodniczącego rady dyrektorów PJSC United Aircraft Corporation, wiceprezesa Związku Konstruktorów Maszyn Rosja. Nadanie tytułu Bohatera Rosji Sierdiukowowi jest największą dyskredytacją wysokiej rangi.

– Nie będę się powtarzał co do wymogu dochodzenia sprawiedliwości.

- Partia Jedna Rosja, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania i podejmowanie decyzji w parlamencie, jest w rzeczywistości wysoce zorganizowaną i zdyscyplinowaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która istnieje kosztem naszych ulg podatkowych i jest powołana do bezwzględnego wykonywania woli lider kraju. W jej Statucie jest napisane - Jedna Rosja powinna być partią większości ludowej - obywateli kraju, którzy popierają Prezydenta Federacji Rosyjskiej i jego strategiczny kurs.

Oczywiście chciałbym wiedzieć na pewno, czyje interesy ta partia reprezentuje w parlamencie naszego kraju (w rzeczywistości nie lud) i jaki kurs strategiczny obraliśmy, ale niestety koncepcja „strategicznego kursu prezydenta Federacji Rosyjskiej” nie jest ujawniona w obowiązującym ustawodawstwie. Biorąc pod uwagę naszą degradację i wyginięcie, ten kurs nie prowadzi do niczego dobrego. Należy zauważyć - partia natychmiast usuwa ze swoich szeregów osoby budzące sprzeciw. Przykładem jest N. Poklonskaya, która odmówiła głosowania za reformą emerytalną.

Kto jest winny: Jelcyn czy Lenin?


Nie mogę obejść się bez jeszcze jednej tezy naszego wodza, że ​​W.I. Lenin stworzył Ukrainę, a Konstytucja ZSRR zawierała normę o możliwości oderwania się republik związkowych od ZSRR, co doprowadziło do znanych konsekwencji - pojawienie się Ukrainy – antyrosyjskiej. Teza ta oczywiście usprawiedliwia działania tak „wielkich” mężów stanu, jak Jelcyn i jego ekipa.

V. I. Lenin był założycielem państwa, zbudowanego na opracowanej przez siebie koncepcji prawdziwej sprawiedliwości, której postanowienia zostały następnie zapisane w Konstytucji ZSRR, a przy okazji Chińskiej Republiki Ludowej. Na jego pomysłach i koncepcjach ZSRR w możliwie najkrótszym czasie dwukrotnie (1922-1941 i 1945-1970) przekształcił się z zacofanego i zniszczonego kraju w supermocarstwo, z najbardziej rozwiniętą nauką, gospodarką, przezwyciężeniem faszyzmu itp. itd.

Naszej liberalnej elicie nie udało się i nie uda się stworzyć czegoś takiego w porównywalnym okresie czasu. Jest to fakt niezaprzeczalny i dlatego, aby usprawiedliwić swoją niekompetencję i niezdolność, będą nadal oczerniać naszą chwalebną sowiecką przeszłość, nieśmiało wieszać mauzoleum podczas parady 9 maja, u stóp której, nawiasem mówiąc, faszystowskie sztandary zostały spalone.

Okazuje się, że odpowiedzialność, jak to mówią, przesuwa się moim zdaniem z chorej głowy na zdrową - odpowiedzialność zostaje zdjęta z osób, które zniszczyły ZSRR, i przypisana założycielowi ZSRR.

Trzy główne pytania do góry


W związku z powyższym autor ma trzy pytania do góry:

1. Czym jest w Twoim rozumieniu sprawiedliwość i jak powinna być realizowana w koncepcji budowy państwa rosyjskiego?

2. Jaka jest idea narodowa w Rosji i czy jej zapisy są ustalone w rozdziale „Podstawy ustroju konstytucyjnego”?

3. Kto ponosi winę za rozpad ZSRR i przekształcenie Ukrainy w antyrosyjską?


Kiedy zaczniemy?


Podsumowując, chcę zauważyć, że operacja specjalna na Ukrainie jest nieuniknioną konsekwencją wszystkiego, co ją poprzedziło. Niestety, wszystkie zalety pierwszego uderzenia na wroga przepadają.

Nasza armia stanęła w obliczu wysoce umotywowanej (idea narodowa, akceptowana i akceptowana przez ludność - „Ukraina ponad użycie”) sił zbrojnych Ukrainy. Zdecydowana większość Ukraińców (a nie najemników) jest w wojsku. Umierają, ale się nie poddają i albo wyzwolili większość swoich terytoriów, albo zajęli terytoria Rosji, to też trzeba ustalić.

Nikt się nie jąka, że ​​SVO idzie zgodnie z planem. Groźba przebicia się do Berdiańska jest realna. W chwili obecnej armia rosyjska nie jest w stanie obronić wyzwolonych terytoriów, nie jest odpowiednio zaopatrzona i zorganizowana.

Motywacja do wygranej jest niska. Przewaga techniczna armii rosyjskiej (w lotnictwo, artyleria) nie wpływa prawidłowo na bitwy. Twórz jednostki gotowe do walki ze zmobilizowanych, odpowiednio biegłych w nowoczesności bronie - to kolejne zadanie, przed którym stanęli - wie. Sytuacja nazywa się impasem. Naprawdę chcę zadać głowie państwa pytanie - kiedy zaczniemy?

Sądząc po napływających informacjach, rządząca elita podejmuje kroki w celu zawarcia pokoju na akceptowalnych dla siebie warunkach.

Ale zawarcie pokoju w obecnym momencie jest bezwarunkową klęską naszego kraju, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Niepokonana Ukraina to nasz krwawy wróg.

W takich okolicznościach może pojawić się pytanie o aktualność tego artykułu. Odpowiadam - bez ukształtowania odpowiedniej idei narodowej, która motywowałaby nasz naród i naszą armię do zwycięstwa, zmiany modelu społeczno-gospodarczego naszego państwa na zasadach sprawiedliwości, przeniesienia gospodarki na grunt militarny, zwycięstwa w walce z siłami zjednoczony Zachód, USA, Anglia, Kanada wydaje się autorowi mało prawdopodobne.

R.S.


14 listopada 2022 roku film Iwan Denisowicz w reżyserii rosyjskiego reżysera Gleba Panfiłowa został laureatem 44. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Złoty Efeb (Efebo d'Oro). Nagroda została przyznana w nominacji „Najlepszy film oparty na utworze literackim”. Podstawą filmu, który w światowych kasach nazywa się „100 minut”, była historia pisarza Aleksandra Sołżenicyna „Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza”. Gleb Panfiłow wyraził głębokie zadowolenie i wdzięczność jury festiwalu filmowego. Film powstał budżetowo.

Autor o sobie - aby nie zaliczać się do kanapowych teoretyków, artykuł został napisany pod pseudonimem, w przeszłości oficera, który służył w jednej z jednostek 98 Dywizji Powietrznodesantowej (Bolgrad, obwód odeski). Afganistan, nagrody rządowe, udział w wydarzeniach podczas rozpadu ZSRR. Jedyny oficer w swojej jednostce, który odmówił złożenia ukraińskiej przysięgi w 1991 roku. Niedokończona akademia z powodu zwolnienia. Doktor nauk prawnych.
Autor:
249 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Lotnisko
  Lotnisko 20 listopada 2022 06:15
  + 27
  Najpierw pomyśl o Ojczyźnie, a potem o sobie
  1. yuriy55
   yuriy55 20 listopada 2022 07:13
   + 66
   Być może najbardziej poprawny wniosek Nikołaja Bondarenki:
   dzieliła nas rażąca nierówność społeczna. Lud nie pójdzie za burżuazją i nie będzie jej bronił…
   1. Alexander_Snegirev
    Alexander_Snegirev 20 listopada 2022 07:33
    +2
    Cytat od: yuriy55
    Lud nie pójdzie za burżuazją i nie będzie jej bronił…

    Czas wrócić do podstaw.
   2. Boris55
    Boris55 20 listopada 2022 09:59
    -27
    Cytat od: yuriy55
    Lud nie pójdzie za burżuazją i nie będzie jej bronił…

    "Państwo jest systemem przetrwania, zachowania i rozwoju ludu”."
    Lud broni państwa. Jest ktoś, kto chroni burżua nawet bez nas, a jeśli już, to po prostu odlecą do swoich pieniędzy.
    1. migotanie
     migotanie 21 listopada 2022 01:55
     +1
     Wygląda na to, że nie napisali nic wywrotowego
     „Państwo jest systemem przetrwania, zachowania i rozwoju ludzi”
     Pełna zgoda, plus
     ponieważ państwo jest o wiele bardziej wartościowe dla ludu niż dla „burżuazji”.
     1. Civil
      Civil 21 listopada 2022 07:45
      +2
      Kto jest winny: Jelcyn czy Lenin?

      Sami jesteśmy winni. Możesz podejść do lustra i osobiście poznać winowajcę.
     2. bezsenność
      bezsenność 22 listopada 2022 08:22
      +1
      Cóż, zgodnie z przykazaniami Ilyina, Lyusya Aresztowicz żyje teraz, by kłamać i znowu kłamać. Iljin jest w jego rozumieniu ucieleśnieniem rosyjskiego narodowego socjalizmu. Klim Żukow (wideo na YouTube przedstawiające denifikację Iljina, zobacz tam podpiszę się pod wszystkimi ich słowami) nieraz mówi w swoich filmach, że według Iljina nie może być sprawiedliwego społeczeństwa, te okulary ociera się o szerokie masy. Przedstawiciel liberalnego społeczeństwa burżuazyjnego, jakim był Iljin, nie może nam powiedzieć, że sama jego idea jest wartościowa i zasadniczo nie ma zastosowania do Rosji. Jego idee są szkodliwe dla zachowania Rosji jako państwa. Są możliwe i możliwe do zastosowania, jeśli Rosja skurczy się do naw księstwa moskiewskiego z czasów Iwana III, wtedy można zbudować społeczeństwo zgodnie z przykazaniami Iljina. Cały problem polega na tym, że państwa, które ma dużą liczbę ludności zróżnicowanej pod względem kulturowym i religijnym, nie można zjednoczyć na ideologii Iljina czy Marksa. Ilyin jest wytworem swoich czasów, rozkwitu idei nacjonalistycznych, do których wszyscy znamy upadek czterech imperiów: niemieckiego, austriackiego, osmańskiego i rosyjskiego. Nikomu jeszcze nie udało się zebrać ich w starych granicach. Przeżycie nie zależy od tłuszczu. Koncepcja świata rosyjskiego według Iljina (Sołżenicyna) rozbiła się o klif NWO. Nie ma rosyjskiego świata, musimy przestać o tym mokrych snach i pamiętać, jeśli nazywamy się hordą, to musimy poprowadzić wojownika zgodnie z statutem hordy, a nie kamizelką tych, którzy stawiają opór w ruinach, wykreśl je i rozpocznij totalnego wojownika. W Czeczenii Surovikin bravo poinformował, że za zabitego żołnierza trzeba zabić 3x. Potem coś zabrakło naszym rozstrzelanym żołnierzom, trzeba przestać majstrować przy ich rannych i przy najmniejszym geście z ich strony również ich bić.
   3. Arzt
    Arzt 21 listopada 2022 09:43
    +3
    Być może najbardziej poprawny wniosek Nikołaja Bondarenki:
    dzieliła nas rażąca nierówność społeczna. Lud nie pójdzie za burżuazją i nie będzie jej bronił…

    Dlaczego trafia na Ukrainę? A także w stanach itp.?
    1. Aleksander I
     Aleksander I 21 listopada 2022 14:22
     +1
     Tam ludzie tacy jak Bondarenko szybko zakryją usta
     1. Arzt
      Arzt 21 listopada 2022 15:40
      -2
      Tam ludzie tacy jak Bondarenko szybko zakryją usta

      To prawda. Ale nie wszystko.
      W Rosji przed rewolucją nie było zapachu równości społecznej. Jednak ludzie powstali przeciwko Napoleonowi iw wielu innych wojnach.
      A w społecznie równym ZSRR trzeba było tworzyć oddziały w czasie II wojny światowej, i to pomimo tego, że była to sprawa życia i śmierci.
      Nie takie proste. puść oczko
   4. mój 1970
    mój 1970 21 listopada 2022 13:33
    +2
    Cytat od: yuriy55
    Być może najbardziej poprawny wniosek Nikołaja Bondarenki:
    dzieliła nas rażąca nierówność społeczna. Lud nie pójdzie za burżuazją i nie będzie jej bronił…

    A Siły Zbrojne Ukrainy najwyraźniej walczą o socjalizm i lepszą przyszłość? A hasło Zełenskiego brzmi najwyraźniej „Socjalistyczna ojczyzna jest w niebezpieczeństwie!!” (c)?
    Nonsens.....
  2. Boris55
   Boris55 20 listopada 2022 09:27
   -32
   Bondarenko kłamie. Budzi emocje, a celem jest ułożenie Majdanu, zrzucenie złego rządu, ustanowienie dobrego, a potem będziemy żyć… Pytanie tylko – i po zrzuceniu tej władzy, czy będziesz miał czas założyć kolejny? W ZSRR ta sztuczka nie zadziałała.

   Już kilka razy zamieszczałem ten cytat:

   "Polityka państwa i zarządzanie w społeczeństwie tłumowo-"elitarnym" to porozumienie osiągnięte w sprawie możliwości różnych grup klanowo-korporacyjnych w zakresie wykorzystywania struktury i systemu państwa do realizacji ich wąsko korporacyjnych celów.".

   Przez wielu postrzegana jest jako coś z dziedziny teorii spiskowych, a my nie możemy czegoś takiego mieć. Na Ukrainie mogą być klany, ale my nie ...

   Jak budowano władzę w dzisiejszej Rosji. Nie będę pisał o roli Zachodu. Mówię o nas, o tym, jak zbudowaliśmy tę potęgę dla siebie - o pierestrojce.

   Wielu zapomniało, a wielu nawet nie wie, że w bezczasie – wtedy odszedł stary rząd, a nowy jeszcze nie powstał – cztery główne ugrupowania klanowo-korporacyjne walczyły o miejsce na Kremlu. To:

   - Swierdłowsk, kierowany przez Jelcyna;
   - St. Petersburg, kierowany przez Sobczaka;
   - Moskwa, kierowana przez Łużkowa;
   - Regionals, na czele z Shaimievem.

   W wyniku konfrontacji Szajmiew, powołany na prezydenta, został odesłany na emeryturę i oddany do wykarmienia Tatarstanu… Łużkow wraz z pszczołami, ratując się przed niebezpieczeństwem, poleciał do Szwajcarii. Według oficjalnych danych śmierć Sobczaka nastąpiła w wyniku ostrego zawału serca ...
   Pod koniec ubiegłego wieku cała władza w Rosji była w rękach Swierdłowsku.

   Dlaczego Jelcyn (Swierdłowsk) przekazał władzę Putinowi (Petersburg)?

   Celem jest przeniesienie odpowiedzialności za upadek Rosji z głowy chorej na zdrową.
   Powołał go w momencie, gdy ich zdaniem rozpad Rosji był już nieodwracalny. Przypomnę, że klany swierdłowskie i petersburskie były nie do pogodzenia. Obsadzanie petersburskiego Swierdłowska na prezydencję zakładało tylko jeden cel – Rosja i tak by się skończyła, a St. Petersburg – konkretnie Putin – byłby odpowiedzialny za jej upadek. To on miał być „nakarmiony” ludem, za wszystkie kłopoty, które spowodowali…

   Przeliczyli się i dziękują Bogu, że mamy prezydenta Putina. Czy są jakieś wady? Zawsze będą, ale nie jest konieczne ze względu na „koronkowe majteczki” obniżanie kraju do epoki kamienia łupanego.

   Obecny rząd kraju jest budowany od 1952 roku. Nie można tego tak po prostu zmienić (Majdan). Zmieniły się główne postacie grup klanowo-korporacyjnych, ale same grupy nigdzie nie odeszły. Walka między nimi toczy się każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie. Czasami staje się to publiczne.
   1. doradca poziomu 2
    doradca poziomu 2 20 listopada 2022 11:05
    + 24
    co decydował Sobczak w kraju w porównaniu z Łużkowem, Jelcynem, Szajmiewem - jak był im równy? jakie postacie znajdowały się w rządzie Sobczaka, by uważać go za równego w sile tym wymienionym przed 98 rokiem? dlaczego tak zwani „petersburscy” ludzie zbudowali Centrum Jelcyna i regularnie odwiedzają je z kwiatami? ostatnio w tym samym miejscu K. Sobczak wyobraziła sobie film o swoim ojcu, w centrum czyjejś mocy? wiesz jaki wniosek jest LOGICZNY, a nie dlatego, że jak masz - "Wierzę, że tak jest, bo tak mi się podoba"? że „St. Petersburg” jest podklanem (dziedzicem) Jelcyna.
    1. migotanie
     migotanie 21 listopada 2022 02:02
     -2
     dlaczego zięć EBN - miał aż 22 g
     Bo był potrzebny (podobnie jak Czubajs) do prób negocjowania z Zachodem nieoficjalnymi kanałami.
     Nie udało się dojść do porozumienia uwzględniającego nasze interesy, dlatego 24 lutego przeszliśmy na inne metody obrony naszych interesów.
    2. ahdyery
     ahdyery 21 listopada 2022 10:59
     +1
     nie szukajcie sprawiedliwości w systemie monetarnym, władzy elit, a nie ludzi
    3. SavranP
     SavranP 21 listopada 2022 19:13
     +2
     Chyba zbytnio upraszczasz. Sytuacja w Rosji, zwłaszcza na początku lat 90., była bardzo złożona i wieloaspektowa. Na przykład nie wspomniałeś o G. Popowie, pierwszym burmistrzu Moskwy, który był przed Łużkowem. A Popow jest z grupy „demokratów”, tak samo jak Sobczak, który doprowadził Jelcyna do władzy. W tym samym czasie przestępczość zorganizowana i przedsiębiorcy z „cienia” wyszli na powierzchnię i byli w stanie zalegalizować swój kapitał. Natychmiast wybuchła między nimi wojna. Przy całkowitym oderwaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i KGB mieli własne zmartwienia.
    4. Boris55
     Boris55 22 listopada 2022 07:56
     -2
     Cytat: doradca poziomu 2
     co decydował Sobczak w kraju w porównaniu z Łużkowem, Jelcynem, Szajmiewem - jak był im równy?

     Tak, gdzie jest jakiś profesor, burmistrz jakiejś kulturalnej stolicy Rosji, żeby konkurować z pijakiem z Uralmaszu śmiech
     Nie omawiałem czynnika zewnętrznego. Mogę powiedzieć, że Jelcyn został mianowany naszym prezydentem, z tego samego powodu, dla którego wybrano Zełenskiego na Ukrainie – łatwo nimi manipulować.

     Cytat: doradca poziomu 2
     „Sankt Petersburg” zbudował Centrum Jelcyna

     Dziś Petersburg to Matwienko. Prezydent współpracuje z tymi, którzy mogą coś postanowić.
     1. doradca poziomu 2
      doradca poziomu 2 22 listopada 2022 08:15
      +1
      Mam, jeśli nie zauważyłeś, całe zdanie jest zbudowane na logice tego wniosku
      Cytat: doradca poziomu 2
      wiesz jaki wniosek jest LOGICZNY, a nie dlatego, że jak masz - "Wierzę, że tak jest, bo tak mi się podoba"? że „St. Petersburg” jest podklanem (dziedzicem) Jelcyna.

      z jakiegoś powodu odszedłeś w szczególności, nie komentując najważniejszego.. ale jeśli naprawdę chcesz o szczegółach „ignorując” główny wniosek
      Cytat: Borys55
      Tak, gdzie jest jakiś profesor, burmistrz jakiejś kulturalnej stolicy Rosji, żeby konkurować z pijakiem z Uralmaszu

      tak.. gdzie tak naprawdę..zwłaszcza gdy jeden z nich jest prezesem, a drugi nie.. mały niuans, prawda?
      Cytat: Borys55
      Jelcyn został mianowany naszym prezydentem z tego samego powodu, dla którego wybrano Zełenskiego na Ukrainie – łatwo nimi manipulować.

      całkiem, nie będę się tutaj spierać, nawet się zgadzam, może nie wyznaczyli, ale na pewno tego nie usunęli ...
      Cytat: Borys55
      Dziś Petersburg to Matwienko. Prezydent współpracuje z tymi, którzy mogą coś postanowić.

      a tu dzisiaj i Matvienko, jeśli było około 98 i fakt, że samo PKB pochodzi z „Petersburga”? czy to ona sama, w sensie finansowanego z budżetu Centrum Jelcyna, zamącona jak „St.Petersburg”, ale PKB w żaden sposób do niego nie należy – jak stało się głównym, nagle przestało być "Petersburg"? Więc co? jak został prezydentem - czy wszyscy od razu zapomnieli o poprzednim?
      1. Boris55
       Boris55 22 listopada 2022 13:27
       -4
       Cytat: doradca poziomu 2
       Mowa o 98

       Mój pierwszy komentarz.
       Mówiłem o ponadczasowości – wtedy stara moc odchodzi, a nowa jeszcze nie nadeszła. Jelcyn nie był jeszcze prezydentem. Mówię o utworzeniu nowego rządu i walce klanów o niego. Próbowałem rozszyfrować ten cytat (powtarzam):

       „Polityka państwa i zarządzanie w społeczeństwie tłumowo-„elitarnym” jest porozumieniem osiągniętym w sprawie możliwości różnych ugrupowań klanowo-korporacyjnych w zakresie wykorzystywania struktury i systemu państwa do osiągania swoich wąsko korporacyjnych celów”.

       Bez zrozumienia tego nie można zrozumieć, co dzieje się z władzą i z władzą. To starałem się przekazać.

       ps
       Jestem wdzięczna wszystkim (+17), zwłaszcza tym minusowym (-47), że mój komentarz wzbudził tak duże zainteresowanie i nie pozostawił tak wielu osób obojętnych (64). hi
       1. doradca poziomu 2
        doradca poziomu 2 22 listopada 2022 14:31
        0
        Cytat: Borys55
        Mówiłem o ponadczasowości – wtedy stara moc odchodzi, a nowa jeszcze nie nadeszła.

        EBN był tym nowym rządem i pochodził od razu z rozpadu związku.. Łużkow i Szajmiew - przynajmniej z tego powodu byli pod nim i nie wykazywali nadmiernej samodzielności.. i wszelkiego rodzaju burmistrzowie niższej rangi - jak np. Sobczak, tym bardziej ..
   2. Komentarz został usunięty.
    1. Boris55
     Boris55 20 listopada 2022 13:16
     -7
     Cytat od: yuriy55
     Układ był następujący: albo uparta (choć trochę chamska) Łebed zostaje prezydentem i miażdży wszystkie grupy gangsterskie

     Łebed, odmawiając udziału w drugiej turze wyborów, zdradzając tym samym wszystkich, którzy na niego głosowali, otrzymał pod panowanie Syberię Zachodnią. Jego słowa: „Nie ma dla nas ziemi poza Uralem”. Wróg ten brał czynny udział w upadku Rosji. Zaplątany w przewody wysokiego napięcia - tam jest kochany!

     Przypomnieć o Republice Dalekiego Wschodu, o Rosselu i Frankach Uralu, o Khasavyurcie, o wyższości prawa lokalnego nad prawem federalnym, o hasłach „Przestań karmić Kaukaz (Moskwa)”… itd.?

     Cytat od: yuriy55
     W rzeczywistości przez dwadzieścia lat cierpliwe państwo było zaślepione pozostałościami supermocarstwa.

     Terpila z ZSRR przez 10 lat garbaty z Jelcynem i ich poprzednicy tak robili.
     Przez 20 lat łamaliśmy zęby hegemona w Syrii, a teraz wyłamujemy je na Ukrainie!
     1. yuriy55
      yuriy55 20 listopada 2022 13:40
      + 13
      Skończ z domysłami. Lebeda i brał udział w wyborach, aby odebrać głosy Ziuganowowi. Nie miał zostać prezydentem w 1996 roku. Po prostu został kupiony i zgodził się na taką cenę. Ziuganow okazał się tchórzem (jak w 2021) i gadułą, może bał się perspektywy...
      To, co spotkało Łebed, dzieje się z pretendentami do tronu (w przyszłości)…
      M. Evdokimov, wybrany na gubernatora Ałtaju, może również budzić zastrzeżenia władz ...
      dlatego na drodze takich ludzi są albo linie energetyczne, albo samochód, albo inna żona z bronią ...
      Jeśli EBN uczynił kraj cierpliwym, dlaczego Putin nigdy nie przestaje go chwalić?! Chcieli nawet zbudować centrum w Moskwie...
      Cytat: Borys55
      Przez 20 lat łamaliśmy zęby hegemona w Syrii, a teraz wyłamujemy je na Ukrainie!

      Więc Putin też jest dentystą-chirurgiem?! Istnieją pewne wyniki w zerwaniu?!
      Tandem Chiny – Rosja jest w stanie nadwyrężyć hegemona… Właśnie dlatego, że Xi nie chce być sam na sam ze Stanami Zjednoczonymi, wciąż coś portretujemy…
      Jeśli w niedalekiej przyszłości Putin nie rozprawi się z oligarchami i nie ustali, kto jest cenniejszy niż historia matki, możemy mieć duże kłopoty. To Rosja może, ale nie musi, wspierać zbójeckie państwo… Małe kraje i sąsiedzi (byli sojusznicy braci i sióstr) stawiają piekło na rozgrywce Rosji z UE i USA.
      1. Boris55
       Boris55 20 listopada 2022 14:20
       -10
       Cytat od: yuriy55
       Jeśli EBN uczynił kraj cierpliwym, dlaczego Putin nigdy nie przestaje go chwalić?!

       Bo po nominacji Putina na prezydenta klan Swierdłowsku nigdzie nie wyjechał. Nadal jest silny. Świadczy o tym Centrum Jelcyna. Ich klan potrafi rozwiązać konkretne problemy, a Putin z nim współpracuje. Od nich opiekuje się Putinem Pieskow.

       Aby zapobiec wzajemnemu zabijaniu się klanów, osiągnięto między nimi kompromis. Pozycje władzy zostały podzielone między klany, a jeśli jedna komórka jest zwolniona, to jest zajęta przez osobę z tego samego klanu.

       Grając na sprzecznościach między klanami, Putinowi udaje się prowadzić politykę w interesie Rosji.

       Trwa nacjonalizacja oligarchów. Są powoli, z trzaskiem, ale zaczynają działać na rzecz interesów Rosji. Prawdą jest również, że finansowali rosyjski rząd na uchodźstwie.

       Cytat od: yuriy55
       Małe kraje i sąsiedzi (byli sprzymierzeni bracia i siostry) stoczyli piekielną ostateczną rozgrywkę między Rosją a UE i USA.

       CSTO, SCO, BRICS – te organizacje dopiero się rozwijają.

       Cywilizacja zachodnia zawsze przeciwstawiała się cywilizacji rosyjskiej. Ta konfrontacja nie zaczęła się wczoraj i nie skończy jutro. Przeznaczeniem małych krajów jest być trawą na polu bitwy (Ukraina).
       1. yuriy55
        yuriy55 20 listopada 2022 15:48
        + 11
        Wiesz, co ci powiem… Dla Rosji najważniejsza jest dziś unia i państwo związkowe z Republiką Białorusi. Na drugim miejscu są relacje z Chinami, bo bez Chin Rosji będzie trudno. Z resztą krajów: Iranem, Syrią i tymi, które ją popierają w ONZ, potrzebne są wyważone, umiarkowane stosunki, co oznacza, że ​​w tym świecie wsparcie jest dla Rosji ważniejsze niż głupi handel surowcami z wrogami.
        Rosja jest zobowiązana ograniczyć do minimum listę krajów UE, z którymi trzeba utrzymywać stosunki handlowe... Czas rozwinąć własną produkcję leków i innych tzw. braków, na które trzeba prowadzić realną rewizja krajowych możliwości.
        Dość biesiad i balów. Tańczyliśmy i skończyliśmy śpiewać... Dalej - dupa, która nikogo nie zaskoczy. Czas zamknąć fontannę tych pochwalnych odów i psalmów ku chwale wieczności, jedynej.
        Nasze wszystko to ludzie, którzy muszą zdać sobie sprawę, że dalsze życie w ten sposób jest nie tyle niemożliwe, co obrzydliwe i obrzydliwe ...
        Sumienna praca na rzecz kraju i społeczeństwa, tworzenie wartości fizycznych (rzeczywistych), przykład wysokiej moralności – to przykłady godne naśladowania. A także UCZCIWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWA I CZYNY.
        Cytat: Borys55
        CSTO, SCO, BRICS - te organizacje tylko się rozwijają.

        Widoczne rozszerzenie należy traktować z ostrożnością. Zdarza się, że są to zewnętrzne oznaki ciąży lub ktoś za dużo je.
      2. migotanie
       migotanie 21 listopada 2022 02:04
       -1
       Istnieją pewne wyniki w zerwaniu?!
       Czy ISIS nadal jest w Syrii?
       1. yuriy55
        yuriy55 21 listopada 2022 19:12
        +1
        Cytat: migotanie
        Czy ISIS nadal jest w Syrii?

        Oto co napisali dzisiaj:
        https://topwar.ru/205449-vks-rossii-nanesli-aviaudary-po-obektam-bandformirovanij-na-severe-idliba.html
     2. SavranP
      SavranP 21 listopada 2022 20:18
      0
      Lebed pojawił się na wyborach gubernatora Terytorium Krasnojarskiego i wygrał. To wschodnia Syberia, nie zachodnia. Za odmowę udziału w drugiej turze Łebed otrzymał stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Na tym stanowisku powstrzymał pierwszą wojnę czeczeńską, podpisując układy chasawjurckie. Jelcyn nie był zadowolony i usunął Łebeda ze stanowiska, chociaż wielu w Federacji Rosyjskiej było w tej sprawie po stronie Łebeda. Autor artykułu przypomina nieco gen. Łebeda, oficera wojskowego, wszystko wie i wszystko rozumie, uważa, że ​​rozkazem można o wszystkim postanowić i zbudować wszystkich w równych szeregach, gospodarka sama się wyprostuje, jeśli nada się kierunek itp. . Pod koniec jego pierwszej kadencji rating Łebedia oscylował wokół 30%. Chciał wyjechać na drugą kadencję i dlatego podróżował na obrzeżach. Ze względu na wielkość regionu konieczne było wykorzystanie lotnictwa. Do wypadku doszło, ponieważ pilot helikoptera chciał wylądować z powodu słabej widoczności, ale Łebed spieszył się i kazał lecieć dalej.
   3. Duch Terran
    Duch Terran 21 listopada 2022 11:32
    +3
    Cytat: Borys55
    w czasie, gdy ich zdaniem upadek Rosji nie był już odwracalny.

    Od 1999 (a nie 1991-1992) nie było nawet bliskiego „nieodwracalnego upadku”.
    „Rodzina” Jelcyna i nowo utworzona warstwa dużego i super dużego kapitału rozwiązały dwa specyficzne problemy. Pierwszych interesował immunitet osobisty, drugi – nie tylko immunitet osobisty, ale także immunitet otrzymany na tzw. „licytacji pożyczek za akcje” (szczerze mówiąc i rażąco nieuczciwych w swej istocie wydarzeń, podczas których zdecydowana większość mieszkańców Rosji została faktycznie okradziona) oraz podczas „kupowej prywatyzacji” dużej prywatnej własności środków produkcji.
    A sytuacja w Rosji w 1999 roku była taka, że ​​niemal nieuchronne było zwycięstwo w kolejnych wyborach lewicowych sił politycznych, których przedstawiciele niemal jednogłośnie oświadczyli, że kwestia rewizji wyników „przetargów pożyczkowych” i najprawdopodobniej przyciągnięcia organizatorzy takich aukcji zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności ustawowej.
  3. IBRShB
   IBRShB 20 listopada 2022 21:10
   0
   Bondarenko jest bardziej przekonujący, gdy mówi spokojnie. A kiedy macha rączkami, denerwuje się i potyka, zaczyna się denerwować. Ale on mówi prawdę, nie można się nawet kłócić.
   1. migotanie
    migotanie 21 listopada 2022 02:09
    -5
    Bondarenko jest bardziej przekonujący, gdy mówi spokojnie
    Tak, przekonujący.
    A kiedy macha rączkami, denerwuje się i potyka, zaczyna się denerwować
    I dlaczego jest zdenerwowany i jąka się?
    A wszystko dlatego, że wie, że jest hipokrytą.
    1. yuriy55
     yuriy55 21 listopada 2022 05:42
     +6
     Cytat: migotanie
     A wszystko dlatego, że wie, że jest hipokrytą.

     Wiecie, ktoś zupełnie bez emocji i gestów tłumaczył Rosjanom konieczność przyjęcia reformy emerytalnej, prosił nawet, żeby potraktowali to ze zrozumieniem…
     A „głupi ludzie” nadal uznali, że to hipokryzja…
     1. migotanie
      migotanie 21 listopada 2022 12:45
      -4
      ktoś zupełnie bez emocji i gestów tłumaczył Rosjanom potrzebę przyjęcia reformy emerytalnej
      Dobrze pamiętam to posiedzenie rządu, na którym „ktoś”, z trudem powstrzymując emocje, został zmuszony do wyrażenia zgody na reformę emerytalną.
      A „głupi ludzie” nadal uznali, że to hipokryzja.
      Co to była za hipokryzja?
      prosił nawet o wyrozumiałość
      Proszą o traktowanie ze zrozumieniem, gdy środek jest WYMUSZONY.
      1. yuriy55
       yuriy55 21 listopada 2022 13:23
       +2
       Cytat: migotanie
       Proszą o traktowanie ze zrozumieniem, gdy środek jest WYMUSZONY.

       Przymusowym środkiem nie pozwala się urzędnikom i ich żonom zarabiać miliardów z powietrza, a ministrowie o dochodach wyższych niż prezydenckie są zwalniani z konfiskatą bez prawa do pracy w organach państwowych, z utratą zaufania ...
       Tak, nie wolno wywozić z kraju setek ton złota, wymieniając je na papier, który się marnuje. A ci, którzy wywożą miliardy z kraju podczas NWO, są nabijani na pal i proszeni o traktowanie tego ze zrozumieniem.
       1. migotanie
        migotanie 21 listopada 2022 16:13
        0
        Przymusowym środkiem nie pozwala się urzędnikom i ich żonom zarabiać miliardów z powietrza, a ministrowie o dochodach wyższych niż prezydenckie są zwalniani z konfiskatą bez prawa do pracy w organach państwowych, z utratą zaufania.

        Jeśli całe społeczeństwo tym oddycha, to jak możesz zmienić wszystko z dnia na dzień.
        Jakieś 15 lat temu był program, w którym opowiadano o kierowcy autobusu, który znalazł na drodze worek zbiórki z milionami rubli. Zabrał go i przekazał policji. Więc wszyscy w komentarzach pisali, że tak. tak
        ---
        Mój stosunek do prezydenta jest taki: buduje dom z materiałów, które ma pod ręką.
        Jeśli znajdziesz się w lesie, zbuduj dom z drewna; jeśli znajdziesz się wśród kamieni, to z kamieni.
        ---
        Z historii Szojgu: kiedyś (Putin właśnie został prezydentem) wracali tym samym samolotem po kolejnej sytuacji kryzysowej, Putin długo milczał i nagle powiedział, że jest szansa na uratowanie Rosji i trzeba tę szansę wykorzystać.

        A sytuacja wyglądała następująco: z jednej strony oligarchowie, z drugiej skorumpowani urzędnicy. A szansa była taka, że ​​nie mogli siebie znieść. Dzięki tej sprzeczności kraj został uratowany.
        Potem zaczęli aktywnie walczyć z korupcją i oligarchami (pod rządami Ustinowa), ale musieli zrezygnować ze swojej działalności, ponieważ kraj był na skraju wojny domowej, a był rok 2007.
        I tylko odmowa aktywności pomogła uniknąć wojny domowej w Rosji. Nawiasem mówiąc, jedno z ostatnich publicznych oświadczeń Kriuczkowa (byłego szefa KGB) było poświęcone właśnie tej okoliczności - że uniknięto wojny domowej.
        ---
        Nie jest to więc takie proste, jak nam się wydaje.
        1. Garik Gorkin
         Garik Gorkin 24 listopada 2022 11:08
         -1
         .. страна стояла на пороге гражданской война, а был 2007 год.

         Здравствуйте! Заинтересовался этой информацией, но не смог найти в интернете ничего по поводу "на пороге гражданской войны в 2007".
         Нет ли у Вас какой ссылки ?
         1. migotanie
          migotanie 24 listopada 2022 14:09
          -1
          Нет ли у Вас какой ссылки ?

          https://www.kommersant.ru/doc/812840?ysclid=lauysjjg4y162827123
          https://zavtra.ru/blogs/2007-10-3113?ysclid=lauz1bgj46500505031
      2. Miszka78
       Miszka78 21 listopada 2022 17:53
       +2
       Cytat: migotanie
       Proszą o traktowanie ze zrozumieniem, gdy środek jest WYMUSZONY.

       Dokładnie. Czy MFW to wymusił? Albo nie? Albo przeklęty liberalny blok gospodarczy, z którym nasz cierpiący walczy jak krab od 22 lat? Albo kto jeszcze ze złoczyńców przedarł się do wewnętrznego kręgu?
       1. migotanie
        migotanie 21 listopada 2022 21:57
        -2
        Dokładnie. Czy MFW to wymusił? Albo nie? Albo cholerny liberalny blok gospodarczy
        Jesteś pełen sarkazmu.
        Wyobraź sobie, że są też okoliczności, które zmuszają Cię do podjęcia określonych działań.
        Od lat 90. staliśmy się częścią globalnego systemu gospodarczego. A ten system nie został stworzony przez nas i praktycznie nie mamy tam żadnych praw. W ramach tego systemu (międzynarodowy podział pracy) mieliśmy tylko sprzedawać ropę i gaz – w zamian dostawaliśmy „krzaki nóg”.
        Wyjście z tego systemu oznaczało utratę żywotnych dóbr, dla ich uzupełnienia konieczne było stworzenie światowego systemu gospodarczego w miniaturze (w naszym kraju), który wymagał inwestycji i rynku zbytu towarów.
        Więc tak, byliśmy zmuszeni słuchać: postępować zgodnie z zaleceniami MFW, WHO, WTO itp. (swoją drogą, to było zapisane w naszej Konstytucji).
        Słuchaliśmy przez 30 lat, spełnialiśmy się, aż zbudowaliśmy pewne zdolności ekonomiczne, militarne, po czym postawiliśmy własne warunki (równe i niepodzielne prawa) iw wyniku niespełnienia naszych warunków rozpoczęliśmy NWO.
        Gdzieś tak.
     2. SavranP
      SavranP 21 listopada 2022 14:36
      -3
      „Ale„ głupi ludzie ”nadal uznali, że to hipokryzja… Cóż, to, czego rosyjski fundusz emerytalny ostatnim westchnieniem nie widział tylko całkowicie nierozsądne. Zarówno jego organizacja, zarządzanie, jak i zbieranie funduszy były przestarzałe. A co najważniejsze, liberałowie początku lat 90. w Dumie i rządzie przeprowadzili zmianę w sowieckim ustawodawstwie emerytalnym, w tym zmianę minimalnego stażu pracy do obliczania emerytury, to było pięć lat. Kiedy niektórzy narzekają na małą emeryturę, zapominają doprecyzować, gdzie pracowali i jak długo. W Federacji Rosyjskiej prawo emerytalne jest dziwną hybrydą prawa sowieckiego i rynkowego. Nawiasem mówiąc, w Chinach niewiele osób otrzymuje emeryturę państwową.
   2. yuriy55
    yuriy55 21 listopada 2022 05:39
    +4
    Cytat: MBRShB
    Bondarenko jest bardziej przekonujący, gdy mówi spokojnie. A kiedy macha rączkami, denerwuje się i potyka, zaczyna się denerwować. Ale on mówi prawdę, nie można się nawet kłócić.

    Obejrzysz Niedzielny wieczór Sołowjowa, a uwierzysz flegmie Bondarenki.
 2. atrapa
  atrapa 20 listopada 2022 06:22
  -8
  Cały artykuł jest nasycony rosyjską ideą sprawiedliwości. Ale próby zrozumienia, dlaczego nawet w ZSRR ten pomysł nie wygrał, nie. A sprawa jest naprawdę prosta. Istotą władzy jest główna sprzeczność. Ona jest zawsze niesprawiedliwa. Jest przywództwo i podwładni. I ta istota zawsze odrzuca sprawiedliwość. W ZSRR próbowano zmienić tę istotę za pomocą ideologii i nie udało się.
  1. Eduard Waszczenko
   Eduard Waszczenko 20 listopada 2022 09:22
   +9
   Cały artykuł jest nasycony rosyjską ideą sprawiedliwości.

   A wszystkie inne narody nie mają idei sprawiedliwości - czy są przepojone ideą niesprawiedliwości?
   Sprawiedliwość „rosyjska” lub „francuska” jest wynalazkiem nacjonalistów i śpiewała razem z nimi.
   W ten sposób doprowadza narody do smutku. Bo okazuje się, że nasza sprawiedliwość jest tą samą sprawiedliwością, a ich sprawiedliwość jest błędna, a nie taka sama.
   Zapytano Amerykanów: czy jesteście za sprawiedliwością? I co powiedzą: „Nie, oczywiście, że nie. Jesteśmy przeciwni sprawiedliwości”.
   „Wszystko jest dla sprawiedliwości”, ale dla każdego jest inaczej, dla plemienia kanibali z okresu plemiennego jest sprawiedliwe zjedzenie więźnia, krytycznie brakuje białka zwierzęcego, dla kogoś, kogo chcą zjeść - to jest niesprawiedliwość.
   Sprawiedliwość nie jest pojęciem narodowym, ale… ekonomicznym i klasowym, była w historii społeczeństwa i tak pozostanie.
   Kiedy niektórzy Rosjanie byli panami feudalnymi, a inni niewolnikami, po której stronie stała rosyjska sprawiedliwość?
   1. Hyperion
    Hyperion 20 listopada 2022 11:23
    +8
    Cytat: Eduard Vashchenko
    A wszystkie inne narody nie mają idei sprawiedliwości - czy są przepojone ideą niesprawiedliwości?

    Na temat „sprawiedliwości” Ilyinsky'ego i innych „duchowości” Żukow odbył dobrą rozmowę z Meisnerem.
    https://www.youtube.com/watch?v=V_FORqVeJuQ
    1. Eduard Waszczenko
     Eduard Waszczenko 20 listopada 2022 12:01
     +8
     Na temat „sprawiedliwości” Ilyinsky'ego i innych „duchowości” Żukow odbył dobrą rozmowę z Meisnerem.
     https://www.youtube.com/watch?v=V_FORqVeJuQ

     tylko
    2. IBRShB
     IBRShB 20 listopada 2022 21:14
     +7
     Muller-Stirlitz:
     - Powiedz mi, Stirlitz, kto jest twoim ulubionym filozofem?
     - Iwan Iljin!
     - Hmmm... Stirlitz, czy na pewno jesteś sowieckim szpiegiem?
   2. atrapa
    atrapa 20 listopada 2022 20:57
    -1
    Jak inne narody mogą mieć sprawiedliwość, nawet jeśli nie ma takiego pojęcia w języku? W języku angielskim jest to sprawiedliwość - legalność. W języku niemieckim Gerechtigkeit to także legalność. Przekonaj się sam po francusku. Nie można rozmawiać z Czukczami o fizyce kwantowej w Czukczach, jeśli nie ma pojęcia w języku.
    1. Eduard Waszczenko
     Eduard Waszczenko 21 listopada 2022 07:13
     +4
     Filologia w stylu Zadornego: Rosjanie - Etruskowie.
     Jeśli nie w innych językach, jeśli śmiech wtedy nie ma o czym gadać… to zjawisko nie istnieje… i co z tego?
     I mamy coś, czego inni nie rozumieją, od słowa w ogóle, ale jesteśmy z tego dumni…?
     Tyle tylko, że w ramach rozwoju historycznego otrzymaliśmy (za carskich ojców) osobno sprawiedliwość i sprawiedliwy proces - osobno. I powinien być synonim, wtedy terminologia się splata, wtedy możemy powiedzieć, że u nas jest sprawiedliwość th-th, ale ty jej nie masz.
     Tymczasem w Rosji trwają nieustanne „sprawiedliwe” reformy. jak emerytura dla „plebsa”, o sprawiedliwości można milczeć.
   3. Kurganiec-45
    Kurganiec-45 21 listopada 2022 13:42
    +1
    jak mówi jedna piosenka: „żyj zgodnie ze swoim sumieniem – pięknie to brzmi, czyjeś sumienie pozwala gwałcić dzieci”. Kwestie sprawiedliwości i moralności to pytania filozoficzne, na które nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Dlatego, z prawa silnego, zawsze będą decydować silni, a nie słabi. A jeśli wcześniej zaszczepili ci sprawiedliwość kijem, teraz zmuszają cię rublem i nigdzie nie możesz się dostać. I okazuje się, że zwykli ludzie są wszechstronnie uzależnieni od poglądów „mocnego” na życie i strukturę państwa, będąc jego niewolnikiem w sensie dosłownym i niewolnikiem jego pragnień.
  2. yuriy55
   yuriy55 21 listopada 2022 05:48
   +2
   Cytat: dumnie
   Ale próby zrozumienia, dlaczego nawet w ZSRR ten pomysł nie wygrał, nie. A sprawa jest naprawdę prosta. Istotą władzy jest główna sprzeczność.

   Wypaczenie systemu władzy, kiedy władza zaczyna działać tylko po to, by na zawsze pozostać u steru, zapominając od kogo jest i komu ma służyć, jest mocą negatywną.
   Brak dźwigni wycofywania się ze struktur władzy przez samo źródło, brak odpowiedzialności i odpowiedzialności, jest przyczyną rozpadu władzy…
   1. mój 1970
    mój 1970 21 listopada 2022 13:46
    +1
    Cytat od: yuriy55
    Wypaczenie systemu władzy, kiedy władza zaczyna działać tylko po to, by na zawsze pozostać u steru, zapominając od kogo jest i komu ma służyć, jest mocą negatywną.

    A czy możesz podać chociaż jeden przykład – kiedy władza przestaje lgnąć do władzy? A on mówi - "No dobra... nie potrzebuję tej mocy... lepiej pójdę sadzić kartofle..."?
    1. Wiaczesław Kryłow
     Wiaczesław Kryłow 25 listopada 2022 07:22
     0
     Есть такой пример, единичный, как исключение из правила.
     1. mój 1970
      mój 1970 25 listopada 2022 13:58
      0
      Cytat: Wiaczesław Kryłow
      Есть такой пример, единичный, как исключение из правила.
      - "Я устал, я ухожу"? asekurować
      1. Wiaczesław Kryłow
       Wiaczesław Kryłow 26 listopada 2022 16:53
       0
       Между "не нужна" и "устал" есть некоторое отличие. Ельцина "устали", допустим. Но вариант "не нужна" - это скорее эквивалент "новых нарожать" из известного анекдота (альтернатива - "этих отмыть").
       1. mój 1970
        mój 1970 26 listopada 2022 18:01
        0
        Cytat: Wiaczesław Kryłow
        Между "не нужна" и "устал" есть некоторое отличие. Ельцина "устали", допустим. Но вариант "не нужна" - это скорее эквивалент "новых нарожать" из известного анекдота (альтернатива - "этих отмыть").

        Вы сказали о
        Cytat: Wiaczesław Kryłow
        przykład, singiel[/b]
        если Ельцина "ушли" - то кто этот [b]единичный przykład?
        Kto?
        1. Wiaczesław Kryłow
         Wiaczesław Kryłow 26 listopada 2022 18:25
         0
         Римский император, имя не помню (х/ф "Москва слезам не верит").
         1. mój 1970
          mój 1970 26 listopada 2022 18:34
          +1
          Cytat: Wiaczesław Kryłow
          Римский император, имя не помню (х/ф "Москва слезам не верит").
          с таким же успехом можно сказать что Лужков ушел пчел разводить....
          Мы не знаем достоверно причин ухода того римского выращивателя капусты
 3. Bingo
  Bingo 20 listopada 2022 06:24
  -44
  Autor popełnia klasyczny błąd liberałów – mówi o prawach, zapominając o obowiązkach.
  Tak więc celem liberałów, demokratów i produktów ich kazirodztwa jest zbudowanie SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. W przeciwieństwie do monarchii czy tyranii, czy np. dyktatury proletariatu, gdzie CAŁĄ władzę przejmuje określona siła i odpowiada za wynik – w SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM za wynik odpowiada KAŻDY obywatel kraju. Odpowiedzialność za wyniki wyborów, za przystąpienie kraju do wojny, za niski przyrost naturalny, za to, że nie otrzymuje kilkusetmilionowej pensji. To tyle, chłopcy, zapomnijcie o nazidei – nikt nie jest zobowiązany do jej wymyślania za was – wszyscy sami wybraliśmy obecny system, a nazidea polega na tym, że wy, podobnie jak ten pionier, sami za wszystko odpowiadacie. więc jak komuś coś nie pasuje - wolna wola. wymyśl karę i ukaraj SIEBIE. A żeby zażądać od kogoś natsideyu i innych raportów - bądź tak miły i przekaż CAŁĄ pełnię władzy tym, od których zamierzali zażądać raportu. I bądź przygotowany na to, że już po pierwszym gwizdku dowiesz się, że twoja opinia nie jest brana pod uwagę np. przez monarchię, jak w Kanadzie. tam wielu posłów odmówiło złożenia przysięgi na wierność Karolowi III – i nie obchodzi ich, że zostałeś wybrany w powszechnym wyborze. Wyrzucony z parlamentu - i tyle. I żadna krytyka i protesty tego nie zmienią - króla można tylko obalić, a wiece może zezwolić, a może nie - bardzo konstytucyjny monarcha absolutnie nie ma obowiązku słuchać ciebie, np. postanawia złamać konstytucję
  1. Amatorski
   Amatorski 20 listopada 2022 06:59
   + 22
   KAŻDY obywatel kraju jest odpowiedzialny za wynik.

   Jest taki stary dowcip o tej demokratycznej demagogii:
   - Czy można zgwałcić kobietę w południe na centralnym placu?
   -Nie. Ludzie są dręczeni poradami.
  2. Olgierd_m
   Olgierd_m 20 listopada 2022 09:21
   +4
   Widziałeś gdzieś to społeczeństwo obywatelskie? Idealną formą tego społeczeństwa jest ANARCHIA, gdzie każdy decyduje czego chce i jak chce. A kiedy już każdy człowiek sobie z tym radzi i łatwiej się dogadać, Żadnych zamieszek ani przewrotów dla Ciebie. Daj niezadowolonemu (ale tylko jednemu) ciasto, a on będzie szczęśliwy, następnym razem daj je komuś innemu. I nie wieszaj klusek, że sami wszystko wybieramy – sami głosowaliśmy za reformą emerytalną, za 87% frekwencją itp. Ostatnie referendum, o ile pamiętam, dotyczyło rozpadu ZSRR, a nawet to się okazało władzom to nie przeszkadza.
   1. Bingo
    Bingo 20 listopada 2022 09:41
    -2
    Nawiasem mówiąc, anarchia jest skrajnym stopniem demokracji, więc wszystko jest sprawiedliwe. Tak poza tym. co jest najbardziej śmieszne, anarchia w rzeczywistości nie różni się od skrajnego stopnia socjalizmu ...
    Ale tu sedno sprawy jest takie, że to liberałowie krzyczą, że nic im nie dano, podczas gdy oni są zobowiązani albo przestać być liberałami – wtedy można by postawić pytanie, dlaczego nie dano im klasy rządzącej, a NIE liberałów, natsideyu, albo zamknij fontannę - i wymyśl natsidei SIEBIE, czyli ich krzyki - bzdury z jakiegokolwiek punktu widzenia.
  3. Wiaczesław Kryłow
   Wiaczesław Kryłow 25 listopada 2022 07:24
   0
   "Гражданское общество" недорослей - банда.
 4. Strzałka2027
  Strzałka2027 20 listopada 2022 06:29
  -19
  1. Czym jest w Twoim rozumieniu sprawiedliwość i jak powinna być realizowana w koncepcji budowy państwa rosyjskiego?
  W prawdziwym życiu, aby stworzyć prawdziwe państwo oparte na sprawiedliwości, trzeba stworzyć nową ludzkość, bo ta istniejąca jest, delikatnie mówiąc, niedoskonała.
  2. Jaka jest idea narodowa w Rosji i czy jej zapisy są ustalone w rozdziale „Podstawy ustroju konstytucyjnego”?
  Dlaczego autor zdecydował, że każdy będzie chciał mieć ideę narodową, która mu się podoba?
  3. Kto ponosi winę za rozpad ZSRR i przekształcenie Ukrainy w antyrosyjską?
  A kto stworzył tę Ukrainę?
  1. żaba
   żaba 20 listopada 2022 17:07
   +2
   Ek, zostałeś wyrzucony za rozsądne pytania o znaki arytmetyczne puść oczko . HSI, bez próby odpowiedzi lol
   1. Strzałka2027
    Strzałka2027 20 listopada 2022 17:27
    +1
    Cytat od żaby
    HSI, bez próby odpowiedzi

    Zauważyłem.
   2. Wiaczesław Kryłow
    Wiaczesław Kryłow 25 listopada 2022 07:35
    0
    Так автор статьи - он же и есть тот самый "чукча", в языке которого отсутствуют определения некоторых понятий. Его за парту посадить, да заставить уроки учить... Актив, который у автора статьи наличествует, не позволяет ему самостоятельно получить ответы на сформулированные им же вопросы. Но вопрос, правильно сформулированный, - это уже половина ответа. Поэтому автор - молодец!
    1. żaba
     żaba 25 listopada 2022 11:31
     0
     Ну, вы вполне имеете право думать именно так)). Или иначе. Или еще как или вообще не думать puść oczko . Эт не наезд и даже не сарказм, эт констатация....
     Но пытаться подъяснить волку за прелести веганства или там косатке за классность гоняния оленей.... Лет в пять это вполне допустимо, а вот дальше..... А автор именно подобным и занят.
 5. Wujek Lee
  Wujek Lee 20 listopada 2022 06:38
  + 32
  Przez tysiące lat niewolnictwo się zmieniało, ale istota pozostaje - rabunek niewolnika przez pana ... Tylko w ZSRR człowiek był panem swojego losu, swojej pracy, swojego państwa. A obecni niewolnicy nie chcą walczyć o właściciela i jego majątek. Pod żadnym hasłem...
  1. Komentarz został usunięty.
   1. Gardamir
    Gardamir 20 listopada 2022 08:03
    + 26
    Zmiażdży cię faktami i „odrażającą rozwagą”.
    nie zawsze. przynajmniej tutaj jest przykład.


    Nie potrzebuje nawet dowodu. jest prezydentem, więc ma prawo nie myśleć.
    1. Komentarz został usunięty.
   2. Olgierd_m
    Olgierd_m 20 listopada 2022 09:27
    +8
    W-w, jak po wycieczce do ERC zrozumieć wysokość wpłaty. Wydaje się, że powiedzieli, że wszystko jest w porządku, w ich sercach - „gdzieś oszukują, ale gdzie nie jest to jasne”.
  2. Strzałka2027
   Strzałka2027 20 listopada 2022 08:55
   -5
   Cytat od wujka Lee
   Tylko w ZSRR człowiek był panem swojego losu, swojej pracy, swojego państwa.

   Gorbaczow potwierdza.
   1. Vasia
    Vasia 20 listopada 2022 21:33
    -1
    Cytat z Darta2027
    Gorbaczow potwierdza.

    I Jelcyn, pamiętaj hi
    1. Strzałka2027
     Strzałka2027 20 listopada 2022 22:29
     0
     Cytat od Wasyi
     i Jelcyn

     A także cała elita partyjna KPZR.
  3. żaba
   żaba 20 listopada 2022 17:13
   -1
   Kijów, Grozny, Khasavyurt, wschodni Kazachstan....
   Kowno, Odessa, Aleksandrow, Biesłan, Bijsk, Krasnodar .... Dalej - lenistwo. Nie będziemy też upamiętniać Novocherkassk ....
 6. yuriy55
  yuriy55 20 listopada 2022 06:39
  + 36
  Nie mogę powiedzieć autorowi, że zgadzam się ze wszystkimi postanowieniami i akapitami artykułu…
  Jeśli artykuł dotyczy prawdziwych postaci, to patrioci Rosji również muszą być prawdziwymi jednostkami… Mamy ich… Nawiasem mówiąc, Zheglov jest pisany przez „e”…
  Dzisiejszym rosyjskim władzom można zadać znacznie więcej pytań, począwszy od poprawek do konstytucji, zmiany kadencji, a skończywszy na odpowiedzialności za fałszywe wyroki, pamiętaniu o obietnicach o niemożności podniesienia wieku emerytalnego, a skończywszy na „analogach w kraju "...
  Kto powiedział, że Jedna Rosja jest partią ludu. Wybory sfałszowane środkami administracyjnymi na pniakach i pniach? Przeprowadź ankietę w dowolnym regionie na temat wybranych z nich deputowanych do Dumy Państwowej. Rezultaty cię zadziwią: od nieznajomości imion i nazwisk, po „pieprzyć cię swoimi wyborami” (oczywiście nie przed kamerą).
  Nie wiem, czy Lenin jest winny temu, że potrafił wziąć odpowiedzialność za utworzenie ZSRR i ile „krzywdy” zdołał wyrządzić Rosji w ciągu nieco ponad sześciu lat… Chyba mniej niż niektórzy w dwa lub więcej terminów.
  Jelcyn jest najgorszym wcieleniem niepiśmiennego, pozbawionego kultury, ambitnego i zarozumiałego przywódcy. Ale zrobił wszystko, aby kraj nigdy nie wrócił do przeszłości (podobno - socjalizmu). A swojego następcę wyznaczył tylko z obawy o swój los i los zebranego przez siebie klanu nowobogackich i grabieżców. Pochwalić działalność EBN może tylko ten, kto nie znalazł w socjalizmie możliwości bezczelnego i pozbawionego zasad (bezprawnego) życia na cudzy koszt. Właśnie takie społeczeństwo jest teraz kultywowane - społeczeństwo karczowników, nieodpowiedzialnych i bezkarnych rabusiów, którzy nie gardzą rabowaniem kraju i ludzi nawet w trudnych czasach.
  Ogólnie wszystko się zgadza. Nie da się żyć bez idei narodowej, litując się nad oligarchami i szydząc z produkcji i ludzi podnosząc VAT, wiek emerytalny, szydząc z podatku dochodowego od osób fizycznych i jego progresywnej skali.
  *****
  Film oparty na historii Sołżenicyna to gówno. Przerysowany obraz zdrajcy kraju sowieckiego, kontynuacja milionów własnoręcznie nakręconych ITT... Szkoda, że ​​został nakręcony ze środków budżetowych. ALE NIE WSPANIALE!!! Centrum EBN jest też trzymane za pieniądze ludowe… I mierni posłowie, którzy nie są w stanie stworzyć żadnej alternatywy ani dla głowy państwa, ani dla partii rządzącej w ciągu trzydziestu lat…
  A wynik całej tej bachanalii może być więcej niż nieprzewidywalny…
  1. mój 1970
   mój 1970 21 listopada 2022 14:50
   +2
   Cytat od: yuriy55
   A wynik całej tej bachanalii może być więcej niż nieprzewidywalny…

   Są tylko dwa końce
   1) Albo ciągnie się ze stopniowym pogorszeniem przez jakiś czas
   2) albo gwałtowne zubożenie ludzi, i to jest właśnie prawdziwe całkowite zubożenie, a nie mityczne „20 milionów biednych” (w tym pracownicy zmianowi, budowniczowie, blogerzy, taksówkarze, którzy wynajmują chaty, cóż, Mara Baghdasar - PRAWNIE bezrobotni, bezrobotni, bezdomni asekurować asekurować ).
   Potem ludzie zaczną dzielić bogatego sąsiada, przy stałym wzroście intensywności nienawiści.

   Obie opcje są dla Rosji wyjątkowo złe – problem z pierwszą jest taki, że łatwo może wpaść w drugą, problem z drugą jest taki, że dzięki broni jądrowej jesteśmy spokojni czuć czuć nie pozwolą im prowadzić wojny domowej, pod pretekstem ratowania świata po prostu podzielą go na części.
  2. Wiaczesław Kryłow
   Wiaczesław Kryłow 25 listopada 2022 07:51
   0
   Сибиряк, Вы почему такой умный? Я Вам поставил один плюс только потому, что не умею здесь поставить сто плюсов.
 7. lit17
  lit17 20 listopada 2022 06:46
  + 29
  Temat cienki i ciężki. Każdy stan w historii ma swój koniec, my nie jesteśmy wyjątkiem. Degeneracja osoby, narodu, a następnie wspólnoty zjednoczonej przez państwo. Ale w rzeczywistości degeneracja narodu następuje wraz ze zniszczeniem męskiej populacji jako podstawy i zniszczeniem kobiet jako matek i kochanek. Rodzina jako taka jest zniszczona, degradacja jest zupełna. Dla nierozgarniętych wyjaśniam, że nie ma dzieci, nie tylko z powodu niemożności, ale także z woli. Zniszczona jest również duchowość. A w temacie, jak powiedział Zadornow, różniliśmy się od amerów - oni są za państwem, Rosjanie za Ojczyzną! Cóż, teraz wspiął się na tych, których ojczyzny nie ma tutaj!
 8. parusznik
  parusznik 20 listopada 2022 06:48
  + 28
  Patriotyzm to uczucie, a nie idea
  Tak, ty, buntowniku? śmiech Mówi się… sami…naszą ideologią jest patriotyzm…Tak, jeszcze trzy pytania? Tak, to zamieszki, zamieszki na statku .. śmiech Nie kołysz statkiem.. śmiech
  1. Qas
   Qas 20 listopada 2022 08:00
   +8
   Buntownik! Historię tworzą buntownicy!
  2. alekseykabanets
   alekseykabanets 20 listopada 2022 08:11
   +7
   Witaj Aleksiej! hi
   Cytat od parusnika
   Tak ty, buntowniku?......

   Coś ostatnio rozwodziło się z wieloma różowymi artykułami socjaldemokratycznymi. Przygotowujesz scenę dla brązów?
   1. parusznik
    parusznik 20 listopada 2022 08:16
    + 17
    Przygotowujesz scenę dla brązów?
    Dzień dobry! hi Takie myśli pojawiły się, gdy Sołżenicyn wzniesiono pomnik i miały miejsce inne podobne wydarzenia ....
    1. alekseykabanets
     alekseykabanets 20 listopada 2022 08:29
     + 19
     Słynny rosyjski bohater opublikował film, jak rozumiem, dla tych, którzy są szczególnie tępi.)))) A nie tak dawno temu powiedział, że jeśli policja nie może sobie poradzić, może pomóc przywrócić porządek. I tak się okazuje, jaka to „piękna Rosja przyszłości” - prywatna armia, prywatna policja, a także dać im długi, i ogólnie wszystko będzie dobrze. ((((
     1. parusznik
      parusznik 20 listopada 2022 08:45
      + 12
      I tak się okazuje, jaka to „piękna Rosja przyszłości” - prywatna armia, prywatna policja, a także dać im długi, i ogólnie wszystko będzie dobrze. ((((
      [cytat] [/cytat] Tak, "piękne jest daleko" (c), nie jest daleko, jest blisko.
   2. Ingwar 72
    Ingwar 72 20 listopada 2022 09:12
    + 19
    Cytat z: aleksejkabanets
    Przygotowujesz scenę dla brązów?

    Cześć Aleksiej! Nie, żeby się przygotowywali, ale starają się zobrazować obecność jakiejkolwiek ideologii. Z dwóch możliwych (czerwony i rosyjski) tylko rosyjski jest akceptowany przez władze i tylko w małych dawkach. Łatwiej jest wyjąć go ze skrzyni, potrząsnąć nim przed ludźmi, a następnie ukryć, jak to było w 14 roku. Nie możesz tak po prostu ukryć czerwonego pomysłu z powrotem w skrzyni. hi
    1. alekseykabanets
     alekseykabanets 20 listopada 2022 09:25
     + 11
     Cytat: Ingvar 72
     Z dwóch możliwych (czerwony i rosyjski) tylko rosyjski jest akceptowany przez władze i tylko w małych dawkach.

     Coś, co ostatnio zbrukali tę rosyjską ideę, razem z Duginami i Ilinami, na brązowo.
     1. Ingwar 72
      Ingwar 72 20 listopada 2022 10:16
      +5
      To prawda. Jednocześnie właśnie dzięki tym znakom można zrozumieć, że ponownie zostanie wstrząśnięta i porzucona. Smaż celowo, aby później zdyskredytować.
      1. alekseykabanets
       alekseykabanets 20 listopada 2022 11:18
       + 12
       Cytat: Ingvar 72
       Rozmaz celowo, aby później zdyskredytować.

       Poza ideą brunatną kapitalizm nie jest w stanie zrodzić żadnej innej idei.
       1. Runway-1
        Runway-1 20 listopada 2022 18:17
        +2
        Poza ideą brunatną kapitalizm nie jest w stanie zrodzić żadnej innej idei.
        Tak, ale wciąż w okresach skrajnego zaostrzenia imperialistycznych (?) sprzeczności!
        1. alekseykabanets
         alekseykabanets 20 listopada 2022 18:48
         +8
         Cytat: WFP-1
         Tak, ale wciąż w okresach skrajnego zaostrzenia imperialistycznych (?) sprzeczności!

         A więc mamy tę godzinę i mamy do czynienia z ekstremalnym zaostrzeniem imperialistycznych sprzeczności! Wojna światowa, pomimo obecności broni nuklearnej, już nie pachnie, ale tak samo śmierdzi.
    2. Runway-1
     Runway-1 20 listopada 2022 18:16
     +2
     Nie, żeby się przygotowywali, ale starają się zobrazować obecność jakiejkolwiek ideologii. Z dwóch możliwych (czerwony i rosyjski) tylko rosyjski jest akceptowany przez władze i tylko w małych dawkach.
     Całkiem możliwe, że jest to zjawisko odbierane (?) przez niektórych za pełzającą faszyzację...
     1. Strzałka2027
      Strzałka2027 20 listopada 2022 22:31
      0
      Cytat: WFP-1
      wzięta (?) przez niektórych za pełzającą faszyzm...

      A niektórzy wszystko, co nie jest komunizmem, od razu deklarują faszyzm.
 9. Nikołaj Małyugin
  Nikołaj Małyugin 20 listopada 2022 06:50
  + 15
  Można się zastanawiać, jak zatarły się myśli ludzi, którzy biorą za przykład „Brata” i innych poetów lat 90. Chociaż wiele wierszy napisano o Ojczyźnie 200-100-70 lat temu. „Człowiek przechodzi jak mistrz…” Tego już nie ma. A przy takich wersetach jest mało prawdopodobne. Praktyka wyznacza drogę do doskonałości.. Ideologowie późnego ZSRR zajmowali się tym samym gadatliwością. Chociaż prawdziwi rewolucjoniści byli praktykami, nie zaczynali od nawoływań do obalenia caratu. "Pomogli chłopom i robotnikom wygrać sądy. Udzielali pomocy prawnej. Trzeba było przygotować człowieka pracy na moment upadku samowładztwa carskiego. Ideologia bez praktyki to bzdura. Pęknie jak bańka mydlana".
  1. mój 1970
   mój 1970 21 listopada 2022 15:29
   +1
   Cytat: Nikołaj Maljugin
   Trzeba było przygotować robotnika na moment rozpadu samowładztwa carskiego.

   mmm............??
   „Przygotować człowieka pracy do dezintegracji” – czyli kiedy Lenin za dzień przed lutym powiedział, że „nie dożyje rewolucji! wypalił bez zastanowienia? Od głupoty?
   Nie możesz czegoś ugotować i nie wiedzieć, że coś gotujesz - nawet owsiankę, nawet rewolucję ...
   1. Nikołaj Małyugin
    Nikołaj Małyugin 22 listopada 2022 07:48
    0
    Siergiej. Rewolucjoniści doskonale wiedzieli, o co walczą. Ale prostego człowieka trzeba najpierw nauczyć, pokazać mu jego miejsce na tym świecie. W żadnym wypadku wydarzenia nie powinny być wymuszane.
 10. eksploracja geologiczna
  eksploracja geologiczna 20 listopada 2022 06:54
  + 33
  koncepcja - „strategiczny kurs Prezydenta Federacji Rosyjskiej” nie jest ujawniona w obowiązujących przepisach ...
  ale jest to bardzo wyraźnie śledzone przez przyjaciół, towarzyszy ... Jak pracują, jak żyją ...
  1. Mauritius
   Mauritius 20 listopada 2022 07:41
   -23
   Cytat: eksploracja
   ale jest to bardzo wyraźnie śledzone przez przyjaciół, towarzyszy ... Jak pracują, jak żyją ...
   asekurować
   Interesuje Cię coś innego w kraju?
   1. Ingwar 72
    Ingwar 72 20 listopada 2022 07:52
    + 24
    Cytat z Mauritiusa
    Interesuje Cię coś innego w kraju?

    Istnieje termin zwany przyczynowością. Jeśli gdzieś jest gęsto, to znaczy, że gdzieś jest pusto. Nie ma trzeciego. hi
    1. alekseykabanets
     alekseykabanets 20 listopada 2022 09:18
     + 15
     Witaj Igorze! hi
     Cytat: Ingvar 72
     Istnieje termin zwany przyczynowością.

     Jesteś na stronie od tylu lat, ale wciąż próbujesz rozmawiać z Mavrikiyem o związkach przyczynowo-skutkowych.)))) Niestety ludzie czasami mają telewizor zamiast głowy, a czasami ludzie po prostu dostają pieniądze za niezbędne uwagi.
   2. yuriy55
    yuriy55 20 listopada 2022 08:55
    + 28
    Cytat z Mauritiusa
    Interesuje Cię coś innego w kraju?

    Co cię interesuje? Interesuje Cię np. to, jak samotna matka zbiera SMS-em 400 tys. rozwój mięśni, dalszy postęp w ich rozwoju...Interesuje Cię to?! Zastanawiasz się, dlaczego to samotna matka? Lub jesteś wzruszony wiadomością z departamentu Czemezowa o pełnym zaopatrzeniu Sił Zbrojnych RF w niezbędną broń, a wszystkie te strony i relacje pomocy obrońcom Donbasu na stronie: https://pobeda.onf.ru, jak te miliardy dolarów dochodów żony Czemezowa (byłego sąsiada PKB) - machinacje wrogów?!
    Czy sami przelaliście co najmniej tysiąc rubli naszym obrońcom, czy czekacie na sumienie tych, którzy tylko w tym roku wycofali z kraju 63 miliarda dolarów na potrzeby europejskich bankierów?!
    *****
    Rozeszła się wiadomość, że na krymskim moście położono wszystkie cztery przęsła… Oddajmy drugą gwiazdę Bohatera Pracy Kapitalistycznej panu Rotenbergowi… Jeśli nie jemu – komu?!
    1. Do gwiazd
     Do gwiazd 20 listopada 2022 17:00
     +6
     Budowniczowie? """"""
  2. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 02:21
   -3
   ale jest to bardzo wyraźnie śledzone przez przyjaciół, towarzyszy ... Jak pracują, jak żyją
   A na kim ma polegać?
   A na kim człowiek polega w swoim życiu? Cóż, przynajmniej ty?
   Pewnie na przyjaciołach i towarzyszach, choć i ten pierwszy, i drugi może się nie udać.
 11. Belizariusz
  Belizariusz 20 listopada 2022 07:06
  + 29
  Trochę dziwny artykuł.Autor wydaje się być dobrym człowiekiem, ale zadaje dziwne pytania...
  1) Liberalizm: społeczno-filozoficzna koncepcja XVII-XIX wieku, która leży u podstaw stałości zachodniego społeczeństwa. Nie istnieje w dzisiejszym świecie. To nie ma nic wspólnego z naszymi szczytami. Kim jest „liberał”? Mordoworot Jelcyn? A może złodziej i zagraniczny agent Czubajs?
  2) Iljin nigdy nie był liberałem i nasz rząd absolutnie się nim nie przejmuje, jest cytowany, bo był zaciekłym antykomunistą, co jest przyjemne dla naszych Żydów.
  3) Geneza naszej władzy to zmieniona część sowieckiego aparatu partyjnego i państwowego, plus zbrodniarze, plus część antyradzieckiej inteligencji. Zorganizowany jak mafia. Druga zasada to oligarchia, czyli władza kapitału.
  4) Żadna „sprawiedliwość” we współczesnym państwie rosyjskim nie jest zapewniona i nie może być zapewniona, podobnie jak „idea narodowa”.
  5) Za rozpad ZSRR odpowiada zdegenerowana część partii i urzędników państwowych, którzy przejęli władzę w osobie jego przedstawiciela, M.S. Gorbaczowa.
 12. Architekt
  Architekt 20 listopada 2022 07:07
  -15
  Cytat od wujka Lee
  Tylko w ZSRR człowiek był panem swojego losu, swojej pracy, swojego państwa.

  Brawo...
  A potem ZSRR upadł. A „panowie swego losu i pracy” rzucili się masowo we wszystkie zakątki globu, byle tylko uciec z tego „socjalistycznego raju”.
  Kiedy wspominam późny ZSRR, przechodzą mnie dreszcze.
  W szkole, w radiu, w telewizji mówią jedno, ale w życiu jest na odwrót.
  1. Ingwar 72
   Ingwar 72 20 listopada 2022 07:53
   + 19
   Cytat: Architekt
   Kiedy wspominam późny ZSRR, przechodzą mnie dreszcze.

   Jak późno? A co było takiego strasznego, że trzęsiesz się z wychowania?
   1. Bingo
    Bingo 20 listopada 2022 08:13
    -13
    Dlaczego nawet Czubajs nie ukradł Diamentowego Funduszu, a Breżniew to zrobił? Jak istnienie czegoś takiego jak V Rada, popularnie zwana kremlowskim szpitalem, ma się do socjalizmu w ogóle, skoro jest całe odrębne Ministerstwo Zdrowia i inne rezydencje partyjnych aparatczyków? Dlaczego bez wyjątku oligarchowie i inni Kuczmowie, Krawczucy, Farion i Turczynowowie są nomenklaturą partyjną? Co się w nich zmieniło wraz z nadejściem Gorbatego lub Jelcyna? Szyld? Czy Turczynow był sekretarzem komitetu okręgowego Komsomołu, został szefem okręgowej komórki partii Natsik?
    To niesamowite, że się nie trząsłeś - w końcu to samo było absolutnie
    1. Ingwar 72
     Ingwar 72 20 listopada 2022 09:05
     + 23
     Czy właśnie ukradłeś? asekurować A zdaniem Czubajsa - jak się czegoś nie wie, to nie znaczy, że tego nie było. puść oczko
     Pytanie kontr - dlaczego nawet Khochlowie nie sprywatyzowali Massandry, a po aneksji Krymu "nasze" władze natychmiast ją przejęły? Firma nie była rentowna. Istnieją również duże pytania dotyczące prywatyzacji Kałasznikowa.
     Cytat z bingo
     jako V Rada, popularnie zwana szpitalem kremlowskim

     Głupie pytanie. W każdym kraju na świecie aparat administracyjny jest leczony w innych szpitalach. Czy dzisiaj jest inaczej?
     Cytat z bingo
     Dlaczego bez wyjątku oligarchowie i inni Kuczmowie, Krawczucy, Farion i Turczynowowie są nomenklaturą partyjną?

     Czy jesteśmy inni? U steru stoją zdrajcy, bezpośrednio odpowiedzialni za upadek Unii.
     1. Bingo
      Bingo 20 listopada 2022 09:49
      -7
      Powiedzmy, że rzeczy wyszły na jaw na aukcjach, zgodnie z dokumentami przechowywanymi w Diamentowym Funduszu, a ponadto było to pod Brovmanem. Diamentowa odznaka zakonu znów zniknęła bez śladu razem z nim... Reszta - tylko niesprawdzona, wiem czy nie wiem, teraz jesteś wręcz przeciwnie - zdołała zdementować to, co stało się znane, i wciągnęła to, czego NIE było . Więc uzasadnienie dla trzech nóg jest kiepskie
      1. Ingwar 72
       Ingwar 72 20 listopada 2022 10:18
       +7
       Cytat z bingo
       Powiedzmy, że coś wyskakuje na aukcjach

       Czy mogę mieć odniesienie, tylko do faktów, a nie do przypuszczeń i fantazji przeciwników Unii, takich jak Sołżenicyn?
       Cytat z bingo
       jesteś teraz przeciwieństwem - udało ci się zaprzeczyć temu, co stało się znane, i wciągnąłeś coś, czego NIE było.

       O czym mówisz? asekurować
       1. Bingo
        Bingo 20 listopada 2022 10:53
        -7
        Trudno jest znaleźć link, a nie Shpakovsky, do grzebania w archiwach. Zakon św. Andrzeja Pierwszego Powołanego, należący do Aleksandra II, odszedł gdzieś z Diamentowego Funduszu. Są trzy zamówienia, czwarte było tylko na papierze. W latach 90. o tym kajaku napisano streszczenie, więc go zapamiętałem.
        Cytat: Ingvar 72
        O czym mówisz?

        O czymś... W latach 60. korona ślubna cesarzowych pojawiła się w Sotheby's? Fakt. A ty cytujesz - "nie wiem o Czubajsach" - ale to tylko czyste przypuszczenia, które nie mają podstaw.
        1. Ingwar 72
         Ingwar 72 20 listopada 2022 11:05
         + 16
         Cytat z bingo
         Link jest trudny do znalezienia

         Jeśli podajesz argumenty, to jak zwyczajowo byłoby je czymś potwierdzać! puść oczko
         Cytat z bingo
         W latach 60. ślubna korona cesarzowych pojawiła się w Sotheby's?

         Twoje „fakty” mają posmak zgniłej rzeczy – korona została sprzedana w USA w głodnym 1926 roku. Po której stronie jest Breżniew?

         Cytat z bingo
         Ale to tylko czyste spekulacje bez podstaw.

         O tym, że Czubajs jest złodziejem, wie cały kraj. puść oczko
     2. przecinak do śrub
      przecinak do śrub 20 listopada 2022 13:37
      +8
      W każdym kraju na świecie aparat administracyjny jest leczony w innych szpitalach
      Byłem w londyńskim StThomas' w pokoju z widokiem na Big Bena, a Boris Johnson był leczony... w tym samym miejscu (kilka lat po moim wypisie, naprawdę tak ). Nawiasem mówiąc, kiedy byłem jego burmistrzem, kilka razy widziałem go przyjeżdżającego do pracy na rowerze.
      1. Ingwar 72
       Ingwar 72 20 listopada 2022 14:23
       +3
       Cytat: Przecinak do śrub
       a Boris Johnson był leczony… w tym samym miejscu
       Może to populizm dla ohlosów? zażądać Cóż, generalnie czołowi politycy wszystkich krajów leczeni są w specjalistycznych szpitalach.
       1. przecinak do śrub
        przecinak do śrub 20 listopada 2022 20:51
        +1
        Czy to populizm dla ohlos?
        Nie ma specjalnych dystrybutorów, kremlowskich klinik i innych rzeczy, do których jesteś przyzwyczajony w normalnych krajach. Na przykład rząd izraelski nie gardzi lataniem tym samym samolotem ze zwykłymi śmiertelnikami.
        1. Ingwar 72
         Ingwar 72 20 listopada 2022 21:13
         +1
         Cytat: Przecinak do śrub
         W normalnych krajach nie ma specjalnych dystrybutorów, kremlowskich klinik i innych rzeczy

         Chcieć powiedzieć. że politycy na Zachodzie nie mają przywilejów w zakresie zakwaterowania, lekarstw, rekreacji itp.? asekurować
         1. przecinak do śrub
          przecinak do śrub 20 listopada 2022 22:10
          +1
          na Zachodzie politycy nie mają żadnych przywilejów
          NIE. Oprócz mieszkań premiera/prezydenta i ochrony ze specjalną komunikacją (a nawet wtedy wcale), korzystają z tego samego, co zwykli śmiertelnicy o średnio-wysokich dochodach. Brak plaży rządowej „Dorset 5” waszat z drutem kolczastym w trzech rzędach i strażnikami z psami pasterskimi. Nie ma rządowych klinik - tych samych, które są otwarte dla zwykłych śmiertelników o przeciętnych dochodach. Nie ma też specjalnej dostawy specjalnych produktów (król przynosi żarcie z supermarketu, choć drogie).
          Posłowie z Sejmu dojeżdżają z pracy metrem (można dojechać bezpośrednio z budynku tunelem na dworzec). Bez zabezpieczenia.
          1. Strzałka2027
           Strzałka2027 20 listopada 2022 22:32
           0
           Cytat: Przecinak do śrub
           Żadna rządowa plaża „Dorset 5” nie była otoczona trzema rzędami drutu kolczastego i strażnikami z psami pasterskimi.

           Po prostu nikt tam polityków nie potrzebuje.
           1. przecinak do śrub
            przecinak do śrub 20 listopada 2022 22:48
            +4
            Czy to rosyjski trzeci asystent zastępcy z rejonu Mucholubińskiego waszat Wszyscy go potrzebują - zablokuje drogę, specjalne racje żywnościowe i prywatny odrzutowiec dobry Ta rama musi być chroniona. tak .
           2. Strzałka2027
            Strzałka2027 21 listopada 2022 05:27
            0
            Cytat: Przecinak do śrub
            Czy to rosyjski trzeci asystent zastępcy z rejonu Mucholubińskiego

            Oznacza to, że się zgadzają.
  2. alekseykabanets
   alekseykabanets 20 listopada 2022 07:56
   + 24
   Cytat: Architekt
   W szkole, w radiu, w telewizji mówią jedno, ale w życiu jest na odwrót.

   Tak jak dzisiaj.
  3. yuriy55
   yuriy55 20 listopada 2022 09:12
   + 13
   Cytat: Architekt
   A potem upadł ZSRR.

   Był samolot MiG-25...
   MiG-25 stał się pierwszym seryjnym myśliwcem przechwytującym w ZSRR, który mógł osiągnąć maksymalną prędkość 2,83 Macha (3000 km/h). Samolot sprawiał wrażenie stworzonego do bicia rekordów, początkowo myśliwiec wyróżniał się doskonałą charakterystyką prędkości i wysokości.

   Ale został wycofany ze służby. jego pilot Belenko wyprzedził Japonię, zdradzając Ojczyznę i Przysięgę. Co więcej, z pomocą tego zdrajcy ujawniono system „przyjaciel czy wróg”…
   Upadła praca projektanta, tysięcy inżynierów i specjalistów...
   To samo z ZSRR. Wcześnie nasi ludzie wierzyli w nieomylność KPZR. Od samego początku pokładaliśmy nadzieje w szaleństwie, hańbie i bezwstydzie członków i kręgów Biura Politycznego KC KPZR. przeceniliśmy elekcyjność i selektywność polityki kadrowej. nie zauważyli, jak do władzy wkradli się łotrzykowie i karczownicy, nie pomogli im, gdy zaczęli niszczyć pracę i wysiłki całych pokoleń narodu radzieckiego, milionów uczciwych robotników ...
   Popatrzmy dziś jak na naszych oczach zaczyna dziać się jakieś starcze bezprawie… Kiedy pod auspicjami ideologii patriotyzmu nadal narzucają nam jakieś wartości…
   Tak, patriota, gdy potrzeba jest przygwożdżona, nie może zadbać o swoje miliony… I musi też odpowiadać za swoje sprawy z osobistymi milionami, karierą, „ciepłym fotelem” i listą tego, co zostało zrobione .
   Czy mamy w kraju taką strukturę, która o tym decyduje?! Chrzan!?
   Ale może się okazać, że wielu zmęczy dokarmianie karczowników… Mimo…
   1. Dauri
    Dauri 20 listopada 2022 23:41
    +2
    Ale został wycofany ze służby. jego pilot Belenko wyprzedził Japonię, zdradzając Ojczyznę i Przysięgę.

    MiG-25 został wycofany ze służby nie z powodu Bilenko. Ze względu na bezużyteczność. Co zaskakujące, przechwytywanie naddźwiękowe w stratosferze okazało się bezużyteczne. Zamknęliśmy temat „Walkirii”, a także naszego „splotu”, a wcześniej M-50. I wszystko. A platforma MiG-25 została przystosowana do zastąpienia Tu-128, który nie był do końca kompletny.
    W momencie porwania nadszedł już czas, aby wyrzucić system identyfikacji „Krzem” na wysypisko śmieci z powodu moralnego zacofania zasady. A wymiana była już prawie gotowa. Więc nie było większych szkód.
    Najważniejszym punktem MiG-25 była właśnie względna taniość i łatwość produkcji rekordowego płatowca. Spawanie stali nierdzewnej i punktowe. W porównaniu z kosztownym kryształowym kieliszkiem do wina SR-71 produkowanym na sztuki, był to aluminiowy kubek żołnierza. Arcydzieło w swoim rodzaju - tanie i spełnia funkcje. .
    1. yuriy55
     yuriy55 21 listopada 2022 05:36
     +1
     Cytat od daurii
     W momencie porwania nadszedł już czas, aby wyrzucić system identyfikacji „Krzem” na wysypisko śmieci z powodu moralnego zacofania zasady. A wymiana była już prawie gotowa. Więc nie było większych szkód.

     Po raz pierwszy taki radarowy system identyfikacji został uruchomiony na terytorium ZSRR i jego sojuszników w latach 1960. XX wieku. Otrzymała imię „Krzem”. ... Niemniej jednak państwowy system identyfikacji Kremniy służył do 1995 roku i był używany w połączeniu z nowym systemem haseł.

     Cytat od daurii
     MiG-25 został wycofany ze służby nie z powodu Belenki. Ze względu na bezużyteczność.

     O tak...
     MiG-25: ostateczne przejście do historii
     https://topwar.ru/199817-mig-25-okonchatelnyj-uhod-v-istoriju.html
     Cytat od daurii
     Najważniejszym punktem MiG-25 była właśnie względna taniość i łatwość produkcji rekordowego płatowca. Spawanie stali nierdzewnej i punktowe.

     Oto, co było najciekawsze:
     Główną cechą MiG-25 była jego ogromna prędkość, ponad trzykrotnie większa niż prędkość dźwięku (3400 km/h), a ze względu na niezwykłą konstrukcję samochód potrzebował nie tylko dużo paliwa, ale także około 250 litrów alkoholu do układu chłodzenia. Jednocześnie (odkąd lotnictwo w ZSRR i Federacji Rosyjskiej zawsze otrzymywało najlepsze) nie był to jakiś alkohol, ale najczystszy 96%, rozcieńczony wodą destylowaną. Oznacza to, że w rzeczywistości był to napój gotowy do spożycia.
 13. Lech z Androida.
  Lech z Androida. 20 listopada 2022 07:10
  -12
  Cytat od wujka Lee
  Tylko w ZSRR człowiek był panem swojego losu, swojej pracy, swojego państwa.

  Daj spokój... asekurować
  Pamiętacie czasy, kiedy kołchozowi nie wolno było mieć własnego gospodarstwa rolnego i musiał odpracowywać dni robocze... ta sama pańszczyzna.
  I nie dostał paszportu.
  Zarobki ogromnej większości robotników i chłopów były przeciętne i nędzne.
  Inżynierowie otrzymywali stawkę niższą niż pensja robotnika… więc nie wszystko jest takie proste.
  Ale gwarancje socjalne to były... bezpłatne lekarstwa, talon, związki zawodowe itp.
  1. alekseykabanets
   alekseykabanets 20 listopada 2022 08:04
   + 10
   Cytat: Lech z Androida.
   Pamiętacie czasy, kiedy kołchozowi nie wolno było mieć własnego gospodarstwa rolnego i musiał odpracowywać dni robocze... ta sama pańszczyzna.
   I nie dostał paszportu.

   O jakich bzdurach mówisz? Czytałeś to u Sołżenicyna? Ten liberalny nonsens o paszportach szczególnie się uśmiechnął, już 100500 XNUMX razy go przerabiano. Życie kolektywów jest mi dobrze znane, dziadek mojej żony całe życie spędził na ziemi.
   1. Lech z Androida.
    Lech z Androida. 21 listopada 2022 04:19
    -3
    Czy wiesz, w którym roku miała miejsce certyfikacja kolektywnych rolników?
    1. alekseykabanets
     alekseykabanets 21 listopada 2022 08:53
     +3
     Cytat: Lech z Androida.
     Czy wiesz, w którym roku miała miejsce certyfikacja kolektywnych rolników?

     I potrzebowali ich, więc paszportów? Przenosząc się do miasta, do fabryki, na studia lub na jakąś budowę (których, trzeba powiedzieć, było w tym czasie niezliczoną liczbę), kolektywny rolnik bez wątpienia otrzymywał paszport. Co wy wszyscy macie przeciwko tym paszportom? Myślisz, że przy takim uprzemysłowieniu, przy takim wzroście populacji miejskiej, ludzie wzięli się z powietrza? Więc nie, oni nie przybyli z powietrza, to wszyscy wczorajsi chłopi!
  2. Guran33 Siergiej
   Guran33 Siergiej 20 listopada 2022 08:24
   + 17
   To wtedy kolektywowi zabroniono posiadania osobistego gospodarstwa rolnego? Więcej szczegółów proszę! A co do paszportów doręczyłem pilny paszport. Ożeniłem się, dostałem paszport, drugorzędny specjalny (obecnie Balakvariat) lub wyższy, dostałem paszport. W tych krzykach więcej jest żydowskiego smrodu niż rzeczywistego naruszenia praw obywatel Inżynierowie, tak, pensja mojego ojca wynosiła 150 rubli ...Ale! kwartalne pensje 3-4. trzynasta od 1,000 do 2000 rubli. Starszy brat ma zwykłego inżyniera w organizacji budowlanej - 125 i kwartalne pensje od 2 do 90, a środkowa Syberia 30 rubli (500%) Współczynnik regionalny. Ta mała pensja zawsze denerwuje, wszyscy pamiętają, a nie pamiętają premii w wysokości 600-XNUMX rubli kwartalnie i trzynastej, czyli dwa lub trzy razy więcej niż wysoko wykwalifikowany robotnik.
  3. Wujek Lee
   Wujek Lee 20 listopada 2022 08:53
   + 23
   Moi rodzice pochodzą ze wsi Zvenirgorodok w Kraju Nadmorskim..... Tata przed wojną uczył się być kierowcą, co było wówczas bardzo fajne, był kierowcą przez całą wojnę i miał dodatkowe dyżury. Całe życie żył więc bez paszportu, tyle że dostał go na emeryturze, wystarczyła legitymacja wojskowa. Matka w wieku 18 lat otrzymała medal „Za dzielną pracę w II wojnie światowej”, pracując w fabryce samolotów. A wszyscy jej bracia i siostry uczyli się i żyli w całej Unii. Ja (bezpłatnie) otrzymałem specjalizację i pracuję w niej od ponad 50 lat… I mam coś do zapamiętania i bycia dumnym.
  4. Wowochkarzewski
   Wowochkarzewski 20 listopada 2022 13:53
   +8
   Twój przekaz to typowy przykład, kiedy głowa człowieka nie jest wypełniona wiedzą, ale tymi samymi liberalnymi historiami i internetowymi plotkami.
   Po prostu weź to:
   I nie dostał paszportu.

   Tutaj spróbuj podać przynajmniej jeden dokument zakazujący wydawania paszportów.
   1. Maksym G
    Maksym G 20 listopada 2022 15:10
    +7
    Mam dziadka, który opuścił kołchoz w wieku 15 lat, otrzymał zaświadczenie, pracował na raftingu drewna.
    Babcia też była ze wsi, to początek lat 50-tych. Poznaliśmy się w mieście pracując tam.
    Dziadek zakończył karierę jako szef 800-osobowego zespołu.
    Dziwnie jest słyszeć o paszportach - skąd ludzie przybyli w celu uprzemysłowienia, ze wsi i pojechali na budowy socjalizmu.
    1. Wowochkarzewski
     Wowochkarzewski 20 listopada 2022 17:02
     +6
     Liberałowie bardzo chętnie powołują się na Rozporządzenie Rady Ministrów ZSRR nr 677 z 1974 r. Powiedzmy, że do tego czasu kolektywni rolnicy nie mieli prawa do paszportów.
     Ale kiedy już to zrozumiesz, to nie jest tak. Faktem jest, że wieśniacy po prostu nie widzieli potrzeby posiadania tych dokumentów. Wielu, zwłaszcza starszemu pokoleniu, nie spieszyło się z ich przyjęciem. A w 1974 cierpliwość rządu się skończyła i wszyscy zostali zobowiązani do wyrobienia paszportów.
    2. Dauri
     Dauri 21 listopada 2022 00:09
     +1
     skąd wywożono ludzi do industrializacji, ze wsi i szli na budowę socjalizmu.

     Cóż, oni nie szli, oni uciekli. W ten sposób babcia wraz z mężem uciekła ze wsi aż do Murmańska na plac budowy przed wojną. A co do wsi - druga babcia, urodzona w 1903 r., całe życie garbiła się na kołchozie. I tak pozostał analfabetą. Gdyby tylko ją spotkał taki los... Każda wiejska staruszka z tych lat urodzenia. Praca, gromadka dzieci i nieżyjący mąż na froncie, a nawet najstarszy syn. Wystarczy jedna dziesiąta, żeby wyłamać się z takiego sprawiedliwego socjalizmu.
     I co najgorsze - oni po prostu z tego wyszli, jak tylko żyją, resztę przeżywają - tak od razu dorosło pokolenie "prywatyzatorów" i stanęło u steru.
     1. Maksym G
      Maksym G 21 listopada 2022 03:10
      +3
      Cytat od daurii
      od takiego sprawiedliwego socjalizmu.

      Pewnie nie wiecie o chłopach, którzy kilkakrotnie wychodzili z kołchozów i jeździli po kraju jak kłębowisko, z rodzinami, w poszukiwaniu miejsc, gdzie jest mniej pracy.

      I jak sprawiedliwe jest obwinianie systemu, który dopadł pokonany biedny agrarny kraj, który przetoczył się przez pierwszą wojnę światową, secesyjną, a potem nazistowską inwazję.
 14. Architekt
  Architekt 20 listopada 2022 07:13
  + 10
  Cytat: Nikołaj Maljugin
  Praktyka wyznacza drogę do doskonałości.. Ideologowie późnego ZSRR zajmowali się tym samym gadatliwością. Chociaż prawdziwi rewolucjoniści byli praktykami, nie zaczynali od nawoływań do obalenia caratu. "Pomogli chłopom i robotnikom wygrać sądy. Udzielali pomocy prawnej. Trzeba było przygotować człowieka pracy na moment upadku samowładztwa carskiego. Ideologia bez praktyki to bzdura. Pęknie jak bańka mydlana".

  WOOOT.
  Pod tym względem organizacja taka jak Hezbollah jest typowa.
  Który zajmuje się wszystkimi zwykłymi sprawami ludności, aż do wywozu śmieci i zaopatrzenia w wodę mieszkań obywateli.
  Dlatego cieszy się ogromnym poparciem ludności.
  1. Sabotażysta_Granatowa
   Sabotażysta_Granatowa 20 listopada 2022 07:29
   + 11
   Nawiasem mówiąc, słusznie zauważyłeś o Hezbalah ... Dla zwykłych ludzi robią wiele pożytecznych rzeczy ...
 15. Dziadek amator
  Dziadek amator 20 listopada 2022 07:20
  + 18
  Artykuł ogólnie jest poprawny, zgadzam się z wieloma rzeczami. Ale o co chodzi? Władze nie będą czytać, nie mówiąc już o kłótni na ten temat. Bez tego radzą sobie dobrze.
  1. AUL
   AUL 20 listopada 2022 09:57
   +7
   A Vaska słucha i je ... (I.A. Kryłow)
 16. Sabotażysta_Granatowa
  Sabotażysta_Granatowa 20 listopada 2022 07:21
  + 13
  Autor Wielkiego Offsetu, Mądralo, szkoda, że ​​jest ich mało po upadku szkolnictwa sowieckiego, szkolnictwo rosyjskie jest słabe i to delikatnie mówiąc…
  Właściwie nie mam nic do dodania ponad to, co napisałem. ale chcę życzyć przynajmniej przyszłemu pokoleniu, aby ponownie rozważyło wszystko, co było od 1991 roku, całkowicie Wszystko! MOŻE W PRZYSZŁOŚCI NOWA ELITA BĘDZIE MĄDRZEJSZA! Czas płynie, przynajmniej musi się coś zmienić na lepsze, przynajmniej w świadomości większości ludzi, a nie te wieczne kredyty, hipoteki, gburowate interesy, gdzie praca najemnika na wszystko to tylko prestiż być Sędzią, naczelnikiem okręgu wzwyż, notariuszem, ministrem, posłem i robotnikiem na samym dole... trudno żyć
 17. 9PA
  9PA 20 listopada 2022 07:26
  + 17
  Zbierz Matwienkę, Narusowa, Wołodina, Sieczina itp. w jeden skonsolidowany batalion. zaopatrz ich w to, co mają, mianuj Szojgu dowódcą, zastępcą Kadyrowa i wyślij ich na linię frontu. Nic się nie zmieni, dopóki głównym kryterium doboru personelu będzie lojalność, czyja to osoba
  1. Franka Müllera
   Franka Müllera 20 listopada 2022 23:00
   +3
   Dobrym pomysłem może być skompletowanie z wymienionych osób „batalionu uderzeniowego”, ale kto to zrobi? Tłum demonstrantów, który zostanie bezlitośnie rozpędzony przez żandarmów? A może „najwyższy” wyśle ​​swoich przyjaciół na śmierć za interesy obce oligarchom na linię frontu? Tak, a Kadyrow nie będzie chciał stać na uboczu, a także dowodzić społeczeństwem, które nie umie trzymać w rękach nawet karabinu małego kalibru. Ale że wszyscy ci bracia, krzycząc ile sił w płucach o patriotyzmie, rozbiegną się z pierwszym nix do różnych krajów i wiosek, do swoich majątków i zagranicznych rachunków, posługując się paszportami zagranicznymi, poświadczając obywatelstwo obcych państw, nie mam wątpliwości w ogóle.
 18. Włodzimierz61
  Włodzimierz61 20 listopada 2022 07:26
  + 17
  Zrozumiałem, że powinno być „przejście” – budowa sprawiedliwego społeczeństwa społecznego w oparciu o popularną, narodową ideę.
  Tylko jak to zrealizować, skoro np. „lud” nie może wyrzucić z krzesła skorumpowanego sędziego czy aroganckiego posła. Cóż mogę powiedzieć, wszyscy są równi wobec prawa, ale niektórzy są równiejsi.
 19. Trzecia dzielnica
  Trzecia dzielnica 20 listopada 2022 07:29
  + 22
  Dobry artykuł, prawie we wszystkim zgadzam się z autorem.
  Zanikamy jako cywilizacja, z którą wcześniej rozbiły się wszystkie światowe imperia zła – Mongołowie Tatarscy, Rzeczpospolita, Szwedzi, Turcy, Francuzi, Naziści, Japończycy. Wymieramy z powodu niesprawiedliwości społecznej, braku popytu w życiu publicznym (a to jest pytanie o sens życia), chciwości naszych elit, które nie potrafią i nie chcą generować, głosić i realizować pozytywnych idei dla narodu rosyjskiego.

  Wystarczy przejechać przez północne regiony europejskiej części Rosji. Wołogda, Psków, Archangielsk i inne, wsie są puste, mieszkańcy jakby gdzieś poszli. A miasta to duchy Syberii i Dalekiego Wschodu, ten sam obraz. Bez względu na to, ile prezydent mówił o ratowaniu ludności, nic się nie zmieniało. Uważam, że dopóki nie zmieni się nasz system społeczny i nie uporamy się z oligarchami, którzy w latach 90. bezprawnie zagarniali własność państwową i zasoby naturalne, nie będzie zmian na lepsze i sukcesów – ani w kosmosie, ani w rolnictwie, ani w nauce. nie w edukacji, nie w medycynie, nie w kulturze.
  1. Miłośnik rekinów
   Miłośnik rekinów 21 listopada 2022 08:03
   +3
   Co to znaczy zmienić kolejność? Jak to jest?))) Przykład. Jestem najemnym robotnikiem-kierownikiem (oficerem rezerwy, ale muszę się wyżywić, więc pracuję w handlu), uruchomiłem system samoobrony, właściciele, obaj po pięćdziesiątce, żyli w czasach ZSRR. Więc mnie torturują, jak myślisz, co będzie dalej? Biorę to i wyrywam się w sercu, NEP zostanie odwołany, socjalizm wróci.))) Wiesz, że po 50 minutach odpowiedziało ponad 2-latków?))) Cholera, znowu nie będzie nic w sklepach. Co powiedzieć o młodości? Mówią do mnie faceci w wieku 50 lat, czy na porządku dziennym było moje pytanie? Odpowiadają, że tak, ale mieszkam w wynajętym mieszkaniu, po co mam iść na wojnę. Ludzie dbają tylko o swoją kieszeń. Nie ma tu nawet rodziny, rozwodzą się z żonami dla pieniędzy, rzucają dzieci dla pieniędzy, właśnie do osobistych kieszeni. Oznacza to, że osoba powinna po prostu zarabiać, kupować, zarabiać, kupować. Fakt, że przyniosłoby to jakąś korzyść, chociaż ktoś nawet nie ma pytania. Nie wszyscy, ale bardzo wielu. Jak to zmienić Jak zmienić ten system? Artykuł słusznie mówi, gówno wyszło na jaw, bezwartościowi ludzie w ZSRR stali się właścicielami, nie z powodu geniuszu mózgu, ale po prostu kupieckiego charakteru, podłości, mętów itp.)). Jeśli wywrzesz na nich presję, natychmiast wyruszą do bugo (już wyszli). Teraz po prostu wybór zagranicznych krajów się zawęża, może to jest szansa?
 20. Glock-17
  Glock-17 20 listopada 2022 07:29
  + 17
  Prezydentowi można zadać wiele pytań. Więc nadal nie jestem przekonany, że walka była nieunikniona i trzeba było najpierw pokonać. Najgorsze, w czym się z autorem zgadzam, to całkowite zatracenie przewagi pierwszego uderzenia.
  1. Nie_wojownik
   Nie_wojownik 20 listopada 2022 13:55
   +4
   O pierwszym trafieniu. To, że przegramy wojnę informacyjną i zostaniemy uznani za agresorów ze wszystkimi tego konsekwencjami, było jasne jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jeśli nie byliśmy w stanie przekazać przeciętnemu mieszkańcowi Zachodu barbarzyńskiego ostrzału Doniecka od 8 lat.
   ALE!!! Według oficjalnej wersji byliśmy 2-3 dni przed atakiem Sił Zbrojnych Ukrainy.
   A teraz patrzymy na to, co jest teraz. Przegryzamy fortyfikacje pod Donieckiem dziesięć metrów dziennie, bo Ukraińcy budowali je tam przez 8 lat. A co zbudowano z naszej strony przez te same 8 lat? Czyste pole? Dlaczego nie można było pozwolić ukramom zadać pierwszego ciosu, utknąć w fortyfikacjach, a następnie rozbić ich na otwartym polu w bezpośredniej walce z wszystkimi siłami Sił Zbrojnych Rosji? Tam trzeba było wytrzymać maksymalnie 2-3 dni, a nawet kilka godzin.
   1. Trzecia dzielnica
    Trzecia dzielnica 21 listopada 2022 14:33
    +1
    Cytat: Nie_wojownik
    A co zbudowano z naszej strony przez te same 8 lat? Czyste pole? Dlaczego nie można było pozwolić ukramom zadać pierwszego ciosu, utknąć w fortyfikacjach, a następnie rozbić ich na otwartym polu w bezpośredniej walce z całymi siłami Sił Zbrojnych Rosji?

    Nic nie zbudowali, bo nie zamierzali uznać LDNR i zaakceptować jej jako części Rosji. Wystarczy przypomnieć osławione negocjacje w Mińsku i to, jak cały czas próbowano wepchnąć nieuznane republiki z powrotem na Ukrainę. Przecież oni też zorganizowali referendum, ale nikt go nie uznał, Rosja też.
 21. Włodzimierz100
  Włodzimierz100 20 listopada 2022 08:02
  -11
  Rosję można uratować tylko podążając za krajami europejskimi na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego. Żadna dyktatura azjatycka, nawet umiarkowana, nie naprawi sytuacji, a jedynie przyspieszy rozkład i śmierć. Niestety mamy przykład w 14g. gdy nieśmiałe próby demokratyzacji w tzw. ŁRL i DRL zostały bezlitośnie stłumione i przywrócono dyktaturę przebranych sług Ukrainy i skorumpowanych urzędników. Jest to przykład małej skali charakteryzujący od dawna oczekiwane żądanie wolności i samorządności, ale w skali Rosji wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i przerażające.
  1. Strzałka2027
   Strzałka2027 20 listopada 2022 08:59
   +7
   Cytat: Włodzimierz100
   Kraje europejskie na ścieżce budowania społeczeństwa obywatelskiego

   To wtedy „wybrani” politycy rujnują gospodarkę swoich krajów na rozkaz właścicieli z Waszyngtonu?
  2. spektr9
   spektr9 20 listopada 2022 09:48
   + 11
   Rosję można uratować tylko podążając za krajami europejskimi na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego.

   Idą za nimi od 30 lat, teraz Federacja Rosyjska może tylko uratować zniszczenie każdego, kto chce podążać za Europą
  3. Alt22
   Alt22 20 listopada 2022 11:08
   +7
   Od rozpadu ZSRR WSZYSTKIM krajom, w tym waszej Ukrainie, w których Zachód dokonał zamachu stanu, od tego i potem zaczęło żyć tylko gorzej - bez jednego wyjątku.
   Nie, włącz mózg i pomyśl - DLACZEGO Zachód miałby poprawiać czyjeś życie??? Żyje tylko kosztem innych, a „społeczeństwo obywatelskie” nie ma z tym nic wspólnego – w wielu krajach kapitalizm, ale ci, którzy czerpią zyski z innych, są lepsi od innych.
   1. Dmitrij Rygow
    Dmitrij Rygow 20 listopada 2022 22:34
    -1
    Co za bzdury, jedź do Chorwacji czy Słowenii i zapytaj o ile gorzej im się teraz żyje niż pod Serbami.
    1. Alt22
     Alt22 21 listopada 2022 09:44
     +3
     Pamiętam, jak mówiłem o krajach, w których Zachód dokonał zamachu stanu, a nie o Słowenii i Chorwacji, które nie były przez Zachód okupowane.
     Jedź do Libii, Syrii, Ukrainy, Iraku i zapytaj, czy zaczęło im się lepiej żyć.
     Oczywiście są wyjątki – na przykład Egipt, gdzie wojsko zawiesiło na latarniach amerykańskie marionetki „Bractwa Muzułmańskiego”, a nawet wtedy – Egipt bardzo, bardzo długo odbudowywał się po krótkim pobycie u władzy przez amerykańskie kundle.
     Inteligentny człowiek nigdy nie będzie opowiadał historii, że Zachód przychodzi, by czynić dobro ludziom i innym krajom – przychodzi, by ich okraść, taka jest cała jego historia. Po rozpadzie ZSRR nie ma na świecie ani jednego państwa, które po dokonanym przez Zachód zamachu stanu zaczęłoby z tego lepiej żyć.
     Ale wydajesz się być w pracy?
 22. Prywatne89
  Prywatne89 20 listopada 2022 08:04
  + 11
  Państwo, społeczeństwo to żywy organizm, który musi być budowany, zmieniany w stosunku do zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań i zagrożeń, w oparciu o pewne koncepcje i idee. A jeśli te koncepcje i idee (nazwijmy je ideami narodowymi) są pozytywne, postrzegane i rozumiane przez społeczeństwo jako sprawiedliwe, to społeczeństwo żyje, rozwija się i prosperuje. W przeciwnym razie społeczeństwo degraduje się i wymiera. Powyższe jest myślą klasyka filozofii niemieckiej – Hegla

  Więc nie tak. Mamy tu do czynienia z ciekawym zjawiskiem – dialektyką. Jak napisał Stalin w swoim artykule „O materializmie dialektycznym i historycznym”:
  „Charakteryzując swoją metodę dialektyczną, Marks i Engels zwykle odwołują się do Hegla jako filozofa, który sformułował główne cechy dialektyki. Nie znaczy to jednak, że dialektyka Marksa i Engelsa jest identyczna z dialektyką Hegla. W rzeczywistości Marks i Engels wzięli z dialektyki Hegla tylko jej „racjonalne ziarno”, odrzucając heglowską idealistyczną łuskę i dalej rozwijając dialektykę, aby nadać jej nowoczesny, naukowy wygląd.
  „Moja metoda dialektyczna — mówi Marks — zasadniczo nie tylko różni się od metody heglowskiej, ale jest jej bezpośrednim przeciwieństwem. Dla Hegla proces myślenia, który pod nazwą idei przekształca nawet w samodzielny podmiot, jest demiurgiem (twórcą) rzeczywistości, która stanowi jedynie jej zewnętrzną manifestację. Dla mnie wręcz przeciwnie, ideał to nic innego jak materiał przeszczepiony do głowy ludzkiej i w niej przetworzony” (K. Marks, Posłowie do 1. wydania niemieckiego XNUMX. tomu „Kapitału”)”.

  Jeśli przetłumaczysz te zawiłe słowa na prosty język.
  Hegel uważał, że idea (świadomość) determinuje życie (byt) ludzi.
  Marks i Engels wręcz przeciwnie: byt jest pierwotny, świadomość (idea) odzwierciedla ten byt - Bycie determinuje świadomość. Ale jednocześnie wcale nie zaprzeczali, że kiedy byt rodzi idee, zaczynają wpływać na byt z powrotem - taka jest jedność i walka przeciwieństw - co właściwie Marks i Engels sprowadzili do jednego z praw dialektyki. Ale nadal jest to bycie, tj. że życie, środowisko, otaczająca rzeczywistość sprawia, że ​​człowiek działa i myśli tak, a nie inaczej. Człowiek nie może być przez długi czas w konflikcie między tym, co robi, a tym, co myśli. Tutaj albo człowiek zwariuje, albo świadomość zrówna się z rzeczywistością.
  Widać to w naszym codziennym życiu, kiedy idziemy do sklepu, do pracy czy po prostu stoimy na przystanku autobusowym, patrzymy na ludzi – nasi ludzie nie są źli, a nawet odwrotnie. Po prostu warunki życia stawiają i zmuszają człowieka do postępowania czasem niegodziwego, do myślenia tylko o sobie – ale jak inaczej, jak słusznie zauważył autor –
  że 1% Rosjan posiada 60% całkowitego bogactwa narodowego kraju.

  Tych. byliśmy tak biedni, że każdemu brakuje tego, co najpotrzebniejsze, więc człowiek jest zmuszony walczyć o te pozostałe okruchy z tymi samymi biedakami nie o życie, ale na śmierć o miejsce w słońcu, aby tylko przeżyć. To tam, w takich warunkach, człowiek powinien mieć sumienie, pełen szacunku stosunek do towarzysza i ogólnie bystry, miły, wieczny. Tu leży odpowiedź, dlaczego ludzie w czasie mobilizacji uciekali za granicę iw pracy autora tak zareagowali na propozycję zbiórki pieniędzy.
  Pamiętam piosenkę Wysockiego o wilkach i czerwonych flagach -

  „Oni nie grają na równych warunkach z wilkami
  Jaegers, ale ręka się nie zadrży!
  Chroniąc nas flagami,
  Uderzyli pewnie, na pewno.

  Wilk nie może łamać tradycji.
  Widać w dzieciństwie ślepe szczenięta,
  My, młode, ssaliśmy wilczycę
  I wessali - "To niemożliwe dla flag!"

  A dla osoby czerwone flagi to prawa ekonomiczne, które zmuszają osobę do działania w taki czy inny sposób - określają jego istotę, stąd odpowiednie zachowanie. Dopóki nie zmienimy tych praw ekonomicznych, które funkcjonują w naszym społeczeństwie – tych kapitalistycznych praw – potęgi kapitału, kiedy wszystko jest określane przez ilość pieniędzy na koncie człowieka i zamienia się w towar, nasze życie się nie zmieni i ludzie się nie zmienią przez większą część. A żeby je zmienić, potrzebna jest siła polityczna. A żeby to wziąć, potrzebna jest siła polityczna, bolszewicy nie urodzili się od zera, ale to już inny temat do rozmowy. Powiem tylko, że dla każdego działania rodzi się kontrakcja - to samo prawo dialektyki o jedności i walce przeciwieństw.
  „Dojrzewały
  dni są dojrzałe
  jak melony
  proletariat
  dorósł
  i wyrosła z chłopaków.
  Kapitał
  czyste twierdze
  rozmycie wału
  i zmiażdżyć.
  Niektóre
  lat
  na odległość
  ile burz
  nuci
  od narośli.
  kończący się
  powstanie
  narastający gniew,
  rosną
  rewolucja
  za powstaniami”.
  Władimir Władimirowicz jest zdrową osobą.
 23. Dmitrij Karabanow
  Dmitrij Karabanow 20 listopada 2022 08:21
  + 23
  Autor pisze poprawnie. Wszystkie te pytania dotyczą osobiście Putina, ponieważ jest on „gadającą głową” prawdziwych władców oligarchów. Obawiam się, że ta „dziwna operacja wojskowa” jest zupełnym odpowiednikiem wojny z 1905 roku. I obawiam się, że konsekwencje dla Rosji będą równie katastrofalne. Losy Putina jako osoby mnie osobiście nie interesują - wystarczą „domy Ipatiewa”. Ale oto powtórzenie historii upadku imperium rosyjskiego, interwencji i wojny domowej - naprawdę nie chcę!
 24. zapisane
  zapisane 20 listopada 2022 08:30
  +4
  Dla mnie istotne jest teraz tylko jedno pytanie, dlaczego nie usuwają całego szczytu terrorystycznego państwa Bandera. Pokazanie swojemu ludowi nietykalności elit.
  1. Franka Müllera
   Franka Müllera 20 listopada 2022 23:13
   +1
   A kto posprząta? Czy sami się zawstydzą i odejdą?
 25. Dartanjan
  Dartanjan 20 listopada 2022 08:42
  + 13
  Można się z autorem na coś zgodzić, ALE wygłosił wiele problemów i swoje zdanie na temat przyczyn, ludzie zaczynają zastanawiać się nad tym, co się teraz dzieje, dlaczego ten, którego nazywamy klaunem, konsekwentnie i dość skutecznie wywiązuje się z tego, co zostało powiedziane, a nasze gwarant balabolil o czerwonych liniach, a wynik wynosi zero, może jest daltonistą? Dlaczego ukrovowie powiedzieli, że zwrócimy podstawy, sam się śmiałem, gdy poddali głos i wydobyli i co z tego wynikło?!?! Abramowicz zabiera zabójców na odpoczynek prywatnym samolotem. już nie chce mi się wspominać o cyrku z klatkami na kort.....wielu ludzi myśli że to zdrada ale ja myślę że nie to oczywiste że rządzą tam tylko dla władzy i kasy , i jeśli czegoś nie zdradzili, nadal tną łupy i trzymają się za podajnikiem, niczego nie zdradzili, tylko zgnili ludzie .....
  1. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 15:39
   -2
   kiedy nagłośnili i wydobyli i co z tego wynikło?!?!
   „Wydobycie” było warunkiem, pod którym zgodzili się poddać. Można było odrzucić ten warunek i dalej wbijać je tam przez około miesiąc, może dwa. Ale wygląda na to, że postanowili tak, jak postanowili.
 26. Alex92
  Alex92 20 listopada 2022 08:46
  +9
  Świetny artykuł, nawet nie spodziewałem się, że coś takiego się tutaj pojawi. podpisuję się pod każdym słowem.
  I kosztem idei narodowej, myślę, że to nie kwestia definicji i postulatów, ale banalności w medianie poziomu życia ludności Federacji Rosyjskiej, plus lekceważenie przez władze własnych działań i wizerunku. Przepraszam, jeśli chcesz kraść i robić, co ci przyjdzie do głowy, bądź tak miły i w pełni kontroluj pole informacyjne. Niemożliwe, nierealne dziś i zawsze? Następnie wybierz między koniecznością swoich działań a ich konsekwencjami dla kraju. To, co wybrano, jest jasne, twoja kieszeń jest droższa ...
 27. dokładny
  dokładny 20 listopada 2022 09:02
  + 23
  Prezydent nie udzieli odpowiedzi. Bo władze mają w dupie nasze opinie. Nie możemy na nic wpłynąć.
  Cóż, jeśli rząd myśli, że tak będzie już zawsze, to jest w błędzie. Teraz nie możemy, ale na pewno powstaną siły, które będą próbowały uzyskać odpowiedzi na pytania. przynajmniej na głównym, dlaczego, do diabła, rozpoczęli wojnę, jeśli nie byli na nią gotowi? Albo kto powinien ponosić osobistą odpowiedzialność za śmierć ludzi?
  1. Glock-17
   Glock-17 20 listopada 2022 11:09
   + 12
   I bardzo chciałbym uzyskać odpowiedź na główne pytanie: jaki był konkretny cel tego SVO z określonymi zadaniami i terminami? Abstrakcyjne odpowiedzi, takie jak „demilitaryzacja i denacjonalizacja”, nie są akceptowane.
  2. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 02:36
   -4
   Po co, do diabła, rozpoczęli wojnę, skoro nie byli na nią gotowi?
   A o jakiej wojnie mówimy: lokalnej czy globalnej?
   Jeśli chodzi o lokalny (Rosja - Ukraina), to do maja go wygraliśmy. Możliwości wojskowo-techniczne Sił Zbrojnych Ukrainy zostały wyczerpane do maja.
   Tych. wygraliśmy lokalną wojnę. Ale wojna zaczęła płynnie i szybko przechodzić w hybrydowo-globalną.
   W rezultacie jesteśmy zmuszeni do odbudowy, co dzieje się teraz.
 28. dokładny
  dokładny 20 listopada 2022 09:05
  +7
  Cytat: Włodzimierz100
  Rosję można uratować tylko podążając za krajami europejskimi na drodze budowania społeczeństwa obywatelskiego. Żadna dyktatura azjatycka, nawet umiarkowana, nie naprawi sytuacji, a jedynie przyspieszy rozkład i śmierć. Niestety mamy przykład w 14g. gdy nieśmiałe próby demokratyzacji w tzw. ŁRL i DRL zostały bezlitośnie stłumione i przywrócono dyktaturę przebranych sług Ukrainy i skorumpowanych urzędników. Jest to przykład małej skali charakteryzujący od dawna oczekiwane żądanie wolności i samorządności, ale w skali Rosji wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane i przerażające.

  Próba zbudowania czegoś takiego zakończy się teraz 100% upadkiem kraju, ponieważ teraz nadrzędnym zadaniem jest zwycięstwo w operacji militarnej. Ludzie władzy tego nie rozumieją, myślą, że można się na coś zgodzić bez potwierdzania tych umów siłą.
  1. Włodzimierz100
   Włodzimierz100 20 listopada 2022 09:15
   +7
   Tak nam się mówi przez całe życie i wymyślamy niekończące się wymówki. Jak ludzie nie są gotowi, jak teraz nie jest czas.
   Tymczasem żadne lekcje historii i NVP nie uratuje sytuacji, jeśli dzieci, wzorując się na swoich rodzicach, nie zobaczą, że ci aktywni obywatele kraju, od których zależy jego los i którzy odpowiadają za jego teraźniejszość i przyszłość, a nie jakaś ameba- konsumenci.
  2. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 02:38
   -3
   Ludzie władzy tego nie rozumieją.
   Tak, nie rozumieją. Rakiety latają prawie codziennie.
   I zgadzać się na co?
 29. płyta pilśniowa
  płyta pilśniowa 20 listopada 2022 09:07
  +6
  Tak, chodzi o kulturę. Jest reklama filmu Wiking. Osiągnięcie - 45 walk w filmie, 70 kaskaderów. Świetny! Czy w „Pamiątce dla prokuratora” czy „Tarczy i mieczu” jest dużo scen walki? To cała kultura, artyści.
 30. t200404
  t200404 20 listopada 2022 09:18
  -7
  Moim zdaniem w Rosji komunizm się nie sprawdzi - za mało samodyscypliny. W związku z tym kapitalizm pozostaje pod kontrolą państwa (jak jest teraz) ze wzrostem edukacji patriotycznej (czego brakuje)
 31. dokładny
  dokładny 20 listopada 2022 09:22
  +9
  Cytat: Ingvar 72
  Cytat: Architekt
  Kiedy wspominam późny ZSRR, przechodzą mnie dreszcze.

  Jak późno? A co było takiego strasznego, że trzęsiesz się z wychowania?

  A późny ZSRR rzeczywiście był krajem potrzebującym poważnych reform. Coraz bardziej zauważalna była rozbieżność opowieści z trybun i gazet z rzeczywistością, nieład życia narodu radzieckiego, te szalone kolejki, braki dodawały oliwy do ognia.
  Niewątpliwie bez zdrady Gorbaczowa Związek Sowiecki by się nie rozpadł, ale nie można zaprzeczyć, że domagał się on poważnych reform.
  Można jednak spojrzeć na Chiny, reformy na wzór chiński bez odpuszczania komunistycznego rządu i Unia byłaby teraz najpotężniejszą potęgą na planecie.
  Jak dobrze byłoby w nim mieszkać? Jestem pewien, że większość populacji jest lepsza niż współczesna Rosja. Oczywiste jest, że bogaci staną się zupełnie inni ludzie, a nie ci, którzy są teraz
  1. Ingwar 72
   Ingwar 72 20 listopada 2022 10:22
   +7
   Cytat z certero
   ale nie można zaprzeczyć, że domagał się poważnych reform.

   Oczywiście, ale nie było tak źle, żeby aż trzęsło się od wspomnień. hi
 32. dokładny
  dokładny 20 listopada 2022 09:28
  +8
  Cytat: t200404
  Moim zdaniem w Rosji komunizm się nie sprawdzi - za mało samodyscypliny. W związku z tym kapitalizm pozostaje pod kontrolą państwa (jak jest teraz) ze wzrostem edukacji patriotycznej (czego brakuje)

  Dyscyplina osoby jest produktem edukacji, a nie czymś z góry ustalonym genetycznie.
  w wioskach i małych miastach Rosji nadal można bezpiecznie nie zamykać drzwi samochodu ani drzwi domu, ale w dużym mieście nie należy tego robić.
 33. Jewgienij Iwanow_5
  Jewgienij Iwanow_5 20 listopada 2022 09:29
  -3
  Autor spiętrzył wiele sprzecznych ze sobą pomysłów, mieszając ten stos, zrodził w swoich wnioskach utopijny ustrój państwowy z całkowitym zakazem sprzeciwu (zakaz partii opozycyjnych). Tym samym autor postuluje powrót do najgorszego modelu socjalizmu późnego ZSRR.
  Jeśli miał na myśli chińską wersję, to przepraszam, są rzesze ludzi żyjących w niebezpieczeństwie, ponieważ rozwój gospodarczy kraju jest na pierwszym planie. Teraz faktycznie istnieje ZSRR lat 30-tych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czy autor jest pewien, że właśnie to chce teraz dać obywatelom?
  W odniesieniu do Francji i Niemiec jako przykład. Czy to naprawdę jest przykład? Gdzie był autor przez te lata? Niekończące się batalie obywateli z rządem we Francji i przybycie Scholza i spółki do Niemiec, czy autorowi to umknęło? Jaki jest zatem model socjaldemokracji?
  Autor proponował faktycznie zmianę ustroju państwowego, ale czy naprawdę stanęliśmy w obronie kapitalizmu jako modelu lepszej przyszłości? Więc co? Zbudowaliśmy go co najmniej, ale jest dokładnie taki, jak go widzimy. Dzieje się to nawet gorzej niż w stanach, w których jest absolutna. A w kapitalizmie najważniejsze są dochody i pieniądze. Czy autor nie czytał „Kapitału”? Czy jest bardzo młody i korzysta z pomysłów z internetu?
  Mówimy o ideologii i patriotyzmie ... żałuj sobie, gdy chciałeś, aby wszystko było proste i maksymalnie dla siebie. Kiedy potrzeby i życzenia jednej osoby zostały podniesione niepomiernie wyżej niż potrzeby społeczeństwa, państwa. Kiedy proklamowaliśmy erę władzy indywidualnej, piętnowaliśmy socjalistyczne hasła typu „to, co publiczne, jest ważniejsze od tego, co prywatne”. I nie zwalaj winy na to, że ktoś nam to narzucił. Znowu wujek jest winny? Nie. Sami tęsknili za szturmem na Biały Dom.
  I w końcu. Jeśli weźmiesz patriotyzm i inni to lubią. Jakimś cudem nasi przodkowie za carów potrafili być patriotami na najwyższym poziomie i bez wahania przelewali krew dla potrzeb ojczyzny. Pracujcie dla dobra Ojczyzny i bądźcie z niej dumni. I to bez jakiejkolwiek idei narodowej i polityki przewidzianej w prawach, by zaszczepić w obywatelach miłość do Ojczyzny.
  1. Ingwar 72
   Ingwar 72 20 listopada 2022 10:25
   + 11
   Cytat: Jewgienij Iwanow_5
   Jeśli miał na myśli wersję chińską, to przepraszam, są rzesze ludzi żyjących w niebezpieczeństwie

   Nie ma go od dawna. Mediana wynagrodzeń w Chinach od dawna jest wyższa niż u nas, a to zależy od poziomu cen. Poziom medycyny i edukacji jest tam również wyższy.
   1. Jewgienij Iwanow_5
    Jewgienij Iwanow_5 20 listopada 2022 10:37
    +1
    Tylko w tym roku.
    Przepraszam, nie jestem na tyle sprytny, aby napisać normalny komentarz
    1. Ingwar 72
     Ingwar 72 20 listopada 2022 21:15
     +2
     Cytat: Jewgienij Iwanow_5
     Tylko w tym roku.

     Podniosłem statystyki dotyczące mediany wynagrodzeń pięć lat temu. A była wtedy wyższa.
   2. Franka Müllera
    Franka Müllera 20 listopada 2022 23:36
    +2
    Tutaj - tutaj, mediana. Widziałem kilka programów o Chinach, gdzie pokazywali przedmieścia wielkich miast z ich biedą i przestępczością. To oczywiście nie jest większość populacji, ale też nie tak mała jej część. A system emerytalny ChRL jest daleki od ideału, który niektórzy chwalą. Tam jest wystarczająco dużo problemów społecznych. Tyle, że następuje powolny, ale zaplanowany proces stopniowego eliminowania biedy i tych problemów. W naszym kraju poza gadaniem i naśladowaniem reform społecznych nic się nie obserwuje.
    1. Ingwar 72
     Ingwar 72 21 listopada 2022 07:25
     +4
     Cytat: Frank Muller
     Tutaj - tutaj, to jest mediana

     Statystyki uwzględniające medianę wynagrodzeń są bardziej obiektywne niż uwzględniające średnie wynagrodzenie.
  2. Ilnur
   Ilnur 21 listopada 2022 12:38
   0
   Czy nie broniliśmy kapitalizmu jako modelu lepszej przyszłości?

   Sami tęsknili za szturmem na Biały Dom.

   Pewnie byłeś spragniony i walczyłeś, nie musisz mówić za wszystkich…
   nasi przodkowie pod rządami królów potrafili być patriotami

   Nie mieli z czym porównać, nie żyli w państwie socjalistycznym, w którym szanowano interesy ludu, ani w nowoczesnym oligarchicznym dzikim kapitalizmie, w którym 1% posiada 60% bogactwa kraju i nawołuje do patriotyzmu lud oni rabują...
 34. północ 2
  północ 2 20 listopada 2022 09:31
  +6
  w instytucjach kultury iw całym środowisku tworzącym kulturę, teraz nie tyle ważne są ci, którzy wyjechali z Rosji od początku NWO, ale ci, którzy nie wyjechali, którzy pozostali z marzeniem, jak tu w Rosji nie czekać, usiąść, a potem nawet po zwycięstwie Rosji w NWO, znowu wspiąć się „na fali” i zaszczepić liberalną wulgarność, zły smak i kulturę genialnego opakowania po cukierkach, w które zawinięty jest w ludzi manekin współczesnej zachodniej kultury. Na przykład treść ich piosenek to często tylko cztery linijki, których słowa wykonawca powtarza przez około pięć minut, a liberalny tłum cały czas piszczy z przyjemności. Lub ogólnie cała treść jest umieszczona w słowach „Jestem wroną, jestem wroną…”
  Pugaczowa i wszelkiego rodzaju inni Wajkule i Makarewiczowie powiedzieli wszystko, co myśleli o Rosji i Rosjanach, i uciekli z kraju. Ale teraz patrzę na resztę w Rosji, wszelkiego rodzaju Siergiej Łazariew, Nikołaj Baskow i niejaki Ljubow Uspienska bardzo szybko zajęli miejsca tych, którzy uciekli z Rosji, aby zasiadać w różnego rodzaju jury pokazów piosenek i konkursów w telewizji. Kim jest ta tawerna śpiewaczka Uspenskaya, żeby od jej opinii zależał czyjś sukces lub czyjaś porażka? Kim jest ten Siergiej Łazariew, a co gorsza, Aleksander Nowikow w jury i komisjach? Więc nie uciekli, ale po cichu będą nadal zaszczepiać nam liberalną, na wpół przestępczą pseudokulturę. Można ich w pełni nazwać tymi samymi „śpiącymi” pozostawionymi do sabotażu w kulturze, jak wrodzy „śpiący” terroryści. wyjechał do sabotażu w przemyśle i transporcie.
  Nawiasem mówiąc, pułkownik wojsk kozackich, udając uczennicę Babkinę, wspina się tam, przylega, czołga się. W porównaniu z wieloma rosyjskimi zespołami pieśni odzwierciedlającymi rosyjską duszę ze sceny, ona sama i jej zespół są wiecznym uśmiechem na twarzy, chociaż ona i oni myślą, że to uśmiechy. Nawiasem mówiąc, uśmiech bez powodu jest oznaką głupca… Cóż, to jest to samo, co pytanie Amerykanina do nieznajomego - „Jak się masz”.
  Mówiąc o perspektywach zmian w kulturze, o zmianach po sylwestrowych światłach będzie można mówić w kanałach telewizyjnych. Jeśli znowu pojawią się te liberalne twarze z duszami fałszywymi i wrogimi rosyjskiej kulturze, to nic się nie zmieniło, a podczas gdy liberalne wilki w owczej skórze pewnie wygrywają i dalej udowadniają, że nie są wilkami.
  Nawiasem mówiąc, dla milionów talentów o nieskorumpowanej duszy i oddanych kulturze rosyjskiej i kulturom narodów Rosji, to klan Pugaczow-Wakule-Uspienska zablokował drogę do wielkiej sceny.
  1. Ilnur
   Ilnur 21 listopada 2022 12:59
   +1
   znowu pojawią się te liberalne fizjonomie z ich fałszywymi duszami i wrogie rosyjskiej kulturze

   Innych nie będzie, gdy u władzy będą „liberalne fizjonomie” – jaka władza, takie wartości, tacy słudzy…
 35. VlR
  VlR 20 listopada 2022 09:34
  + 16
  Czas „zbierać kamienie” i co widzieliśmy w Rosji po tylu latach de facto jednoosobowych rządów Putina?
  1. Otwarte przez tego prezydenta Centrum Jelcyna i nauczanie w szkole oszczerczych dzieł Sołżenicyna. Kręcenie filmów i seriali antyradzieckich i antyrosyjskich za budżetowe pieniądze.
  2. Oligarchowie, którzy prawie bez wyjątku okazali się nie tylko złodziejami, ale i zdrajcami.
  3. Rząd liberalny, który nie chciał wydawać pieniędzy na rozwój Rosji, ale przekazał ogromne sumy pieniędzy w ręce przeciwników geopolitycznych. Utrzymuje władzę. Jedna Rosja, która blokuje indeksację emerytur dla pracujących emerytów.
  4. Bezzębna i przeciętna polityka zagraniczna, utrata wpływów w kluczowych republikach byłego ZSRR i zaprzyjaźnionych wcześniej krajach obcych.
  5. Zgniła „bohemia”, której przedstawicieli próbowali uchodzić za „sumienie narodu”.
  6. Pokolenie pozbawione zasad i tchórzliwe, którego przedstawiciele masowo uciekali z kraju, nie zdążywszy nawet odebrać wezwania z wojskowego urzędu meldunkowego i poborowego.
  Możesz napisać kolejne 7, 8 i inne punkty. Ale to wystarczy. Kontynuacja takiej polityki prowadzi do klęski i rozpadu Rosji. Nadszedł czas, aby pomyśleć i podjąć poważne działania we wszystkich tych obszarach.
  1. Gardamir
   Gardamir 20 listopada 2022 15:18
   +8
   Pokolenie bez zasad i tchórzliwe,
   Takie pokolenie wychowały same władze. Ona (władza) wtedy była korzystna. Tak, nadal jej to nie przeszkadza.
   1. Franka Müllera
    Franka Müllera 20 listopada 2022 23:48
    +1
    „Każdy rząd, bez żadnych wyjątków, edukuje młodsze pokolenia w duchu i kontekście swojej polityki”. Jak myślisz czyj cytat? Raczej nie zgadniesz...
 36. Tatanka Jotanka
  Tatanka Jotanka 20 listopada 2022 09:36
  + 14
  jedno pytanie do autora, jakie mogą być pytania o ideologię prezydenta, jeśli Sołżenicyn jest prawdziwym patriotą Rosji facet
  1. północ 2
   północ 2 20 listopada 2022 10:26
   + 10
   a montaż pomnika Sołżenicyna w Kisłowodzku zainicjował i nadzorował Matwienko… Nawiasem mówiąc, jeśli przed montażem pomnika z kolei. stacji i od Bulwaru Kurortnego
   aż do sanatorium. Gorky, mieszkający w sanatorium wchodzili po schodach od ulicy Privokzalnej po łagodnym, wygodnym chodniku, ale teraz, widząc to dzieło Cereteli po raz pierwszy, ludzie już po raz drugi wspinają się po stromych schodach przez park od strony Kurortnego Bulwar. Mówią, że nawet nie chcemy tego oglądać w kamieniu ... Tak też robimy, po zainstalowaniu tam pomnika Sołżenicyna, kiedy leczymy się w naszym ukochanym sanatorium Gorkiego w Kisłowodzku ...
   1. vadimtta
    vadimtta 21 listopada 2022 11:25
    0
    Tak, kiedy zobaczyłem ten pomnik na żywo, w pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś folklor Kaszchei, ale nie, okazało się, że to Sołżenicyn. Ale wydaje się, że esencja jest po prostu przekazana poprawnie śmiech
   2. Ilnur
    Ilnur 21 listopada 2022 13:06
    +1
    po zainstalowaniu tam pomnika Sołżenicyna

    Odpoczywałem też w Kisłowodzku, gdy spacerując po mieście, gdy zobaczyłem pomnik tego „prawdziwego patrioty”, zdziwiło mnie i zdziwiło pytanie: „Za jaką zasługę?”
 37. Komentarz został usunięty.
  1. Ilnur
   Ilnur 21 listopada 2022 13:19
   +3
   W młodości trwonili, gawędzili, pili, wkurzali sowiecką władzę i system

   Po pierwsze, nie zmarnowali, ale wszyscy pracowali na swoim miejscu, „zatwierdzili” KPZR, nie myśląc, że sama KPZR podda kraj…
   Musimy walczyć o swoje prawa

   Po drugie - daj więc przykład i nie "pierdnij" na kanapę! Ogłosić plan działania, co i jak...
   dużo nowego pokolenia młodych, zdrowych, pragmatycznych, wykształconych i jasnych umysłowo

   Ci zdrowi i pragmatyczni uciekli za wzgórze, gdy tylko poczuli zapach smażenia. A ich mózgi już się zachmurzyły "o pięknym życiu z górki", różnymi tik-kropkami i YouTube'em, a także edukacją do tworzenia konsumentów...
   1. Komentarz został usunięty.
    1. Komentarz został usunięty.
     1. Komentarz został usunięty.
      1. Komentarz został usunięty.
       1. Komentarz został usunięty.
 38. Komentarz został usunięty.
 39. Alt22
  Alt22 20 listopada 2022 10:54
  +5
  O
  3. Kto ponosi winę za rozpad ZSRR i przekształcenie Ukrainy w antyrosyjską?
  - na drugą część tego pytania można odpowiedzieć, że winę ponosi Zachód, Stany Zjednoczone, które dokonały zamachu stanu, oraz - osobiście Władimir Władimirowicz Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, który odwiódł Janukowycza od rozpędzeniu Majdanu i odmówieniu osłonięcia Ukrainy przed polityczną, militarną i ekonomiczną presją Zachodu.
  Chociaż dzisiaj jest to oczywiste dla wszystkich myślących – gdyby Ukraina mogła być przynajmniej neutralna, jak Białoruś, przynajmniej umiarkowanie wroga, ale niezależna politycznie, jak Kazachstan – nie byłoby ani ośmiu lat krwawego horroru, ani obecnego piekła w tym wojna, ani setki tysięcy zabitych, ani dziesiątki milionów złamanych losów narodu rosyjskiego!
  Winna jest temu nie tylko działalność Zachodu, ale także przestępcza bezczynność Putina.
  W Kodeksie karnym jest taki artykuł - „pozostawienie w niebezpieczeństwie”. Putin naraził cały kraj na niebezpieczeństwo, dał Zachodowi zajęcie go bez walki, dał Zachodowi osiem lat na jak najlepsze wykorzystanie
  przygotować ją do wojny z Rosją, która doprowadziła do rażącego naruszenia interesów Rosji i setek tysięcy ofiar!
  1. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 15:28
   -2
   Winna jest temu nie tylko działalność Zachodu, ale także przestępcza bezczynność Putina.
   Cóż, tak, wszyscy są winni, z wyjątkiem samej Ukrainy.
   1. Alt22
    Alt22 21 listopada 2022 19:01
    +1
    Czy Ukraina jest winna temu, że Zachód wybrał ją na kolejną ofiarę, czy też, podobnie jak Syria, Białoruś, Kazachstan, nie była w stanie samotnie przeciwstawić się połączonej sile Zachodu?
    A może to wina tego, że w nim, jak w każdym innym kraju na świecie (w tym w Federacji Rosyjskiej), są zdrajcy, których Zachód umiejętnie wykorzystał?
    A jeśli nie masz nic przeciwko, sprecyzuj, co rozumiesz przez Ukrainę – bandę euromajdanistów? Janukowycz, cały system władzy państwowej i urzędnicy, którzy byli pierwszymi ofiarami puczu? Albo antymajdanistów i zwolenników przyjaznych i sojuszniczych stosunków z Rosją, których na Ukrainie było wielu i których połączyła Federacja Rosyjska?
    1. migotanie
     migotanie 21 listopada 2022 21:30
     -2
     A jeśli ci to nie przeszkadza, sprecyzuj, co rozumiesz przez Ukrainę
     Przede wszystkim Ukraina jako PODMIOT działalności politycznej i gospodarczej. W przeciwnym razie Zachód ją pochylił, ale Putin jej nie uratował.
     Zbawienie tonących jest dziełem samych tonących.
     Czy Ukraina chciała ratunku? Widzę tylko, że Ukraina chce umrzeć.
     Całe kierownictwo polityczne pocałowało Zachód, narzuciło też narodowi „Hołodomor” od „Moskali”, naród w większości uważał się za „nie-Europejczyków”.

     Jak uratować kogoś, kto ma skłonności samobójcze?
     Jakie są pierwsze wersy ich hymnu?
     Ich śmierć zaczęła się od momentu wyjścia z Unii.
     1. Komentarz został usunięty.
      1. migotanie
       migotanie 23 listopada 2022 14:56
       0
       Pojęcie „podmiotu” jest w tym przypadku zbyt niejasne i nieokreślone.
       Może być „niejasny” tylko wtedy, gdy w ogóle nie rozumie się istoty tego terminu.
       Podmiot jest źródłem działania, tym, który działa, wykonawcą. Termin „podmiot” można rozumieć poprzez jego przeciwieństwo – poprzez „przedmiot”. Przedmiotem jest ten, do którego skierowane jest to działanie, działanie. Więc wszystko jest bardzo proste. Ukraina jest albo podmiotem, albo przedmiotem.

       część sił i mas w tym temacie opowiadała się za sojuszem z Rosją, część była przeciw, część martwiła się tylko o własne przetrwanie.
       Niech tak będzie, ale co jest wypadkową tych wewnętrznych sprzeczności? Co skończyły jednostki, które były za „sojuszem z Rosją, niektórzy byli przeciw, niektórzy martwili się tylko o własne przetrwanie”.
       I dostali fakt, że Ukrainy (w każdym razie) JUŻ NIE BĘDZIE.
       ---
       Wróćmy do relacji „podmiot-przedmiot”.
       mniejszość wspierane przez innych do władzy doszły państwa...
       Wykonane na zachodzie kraj ze swoją antyrosyjską marionetką...
       а Америка w wyniku dziesięcioleci pracy pomógł dojść do władzy marionetka rusofobiczna antyrosyjska mniejszość...
       To wina Putina, że ​​on nic nie zrobił aby temu zapobiec

       Ktoś to zrobił Ukrainie, ktoś pomógł, ktoś jest winny, ktoś nie.
       Cóż, czym jest Ukraina w ramach relacji podmiot-przedmiot?
       Konkluzją Pańskich propozycji jest typowy OBIEKT, pozbawiony cech Subiektywnych.

       Ukraina to typowy OBIEKT, czyli coś biernego, a nie niezależnego.
       Ktoś wywiera na nią presję, ktoś ją zmienia, ktoś musi ją ratować.
       Brak niezależności politycznej. Na początku ogłosili „niepodległość”, a potem „tse evropa”. Mamy więc „tse europa”.
       Dochodzimy do wniosku, że POLITYCZNIE Ukraina jako podmiot prawa międzynarodowego nie mogła istnieć, ponieważ nie miała własnej woli, własnego przebiegu. Ekonomicznie można, politycznie nie. Nie mogła i dlatego uległa politycznej woli Zachodu. Widzimy rezultat.
       Ukraina jako jednostka narodowa mogła istnieć tylko w ramach Państwa Związkowego.
       Ale teraz Ukraina chciała grać w niezależność na politycznej polanie, gdzie wszystko jest zajęte.
       Opuściła Union State, od razu znalazła się pod wpływem Zachodu, aw szczególności Stanów Zjednoczonych. W rezultacie kraj 404.
       ---
       tak samo było w Rosji
       Było, ale Putin jest właśnie taki sam spod tego politycznego dyktatu i dzisiejszą Rosję przynosi.
       ---
       1. Alt22
        Alt22 23 listopada 2022 19:41
        0
        Podmiot jest źródłem działania, tym, który działa, wykonawcą
        - w takim razie musisz przyznać to, co napisałem powyżej - że na Ukrainie było kilka sił politycznych o różnych celach. To znaczy kilka „przedmiotów”. Która z nich jest dla Ciebie Ukrainą?

        Więc wszystko jest bardzo proste. Ukraina jest albo podmiotem, albo przedmiotem
        - ot tak to jest, okazuje się, że twoim "podmiotem" są WSZYSTKIE siły działające na Ukrainie, a nawet te, które sobie przeciwstawiają? Przypomniało mi się coś o "logice to moskiewska pseudonauka", nie wiem dlaczego)
        A dzięki wysiłkom Stanów Zjednoczonych i bezczynności Putina Ukraina jest teraz właśnie obiektem, bez opcji.

        Niech tak będzie, ale co jest wypadkową tych wewnętrznych sprzeczności? Co skończyły jednostki, które były za „sojuszem z Rosją, niektórzy byli przeciw, niektórzy martwili się tylko o własne przetrwanie”.
        - na początek twój błąd polega na tym, że uważasz te sprzeczności tylko za wewnętrzne. Zapomniałeś o roli USA i Zachodu w zamachu stanu? Może też wierzysz w niepodległość Ukrainy? Ale poczekaj - sam nazwałeś Ukrainę "przedmiotem" - więc już zdecydujesz, czy to jest podmiot, czy przedmiot!
        Cóż, już dawno zdecydowałem – w czasach Janukowycza Ukraina była naprawdę suwerenna i niezależna, i była skłonna do współpracy z Rosją. I właśnie o tę moc i tę Ukrainę pytałeś… ech, po prostu czarująco ją straciłeś.

        Na początku ogłosili "niepodległość"
        - zanim faktycznie Ukraina wycofała się z ZSRR - Rosja, RFSRR, deklarując prymat praw rosyjskich nad ogólnounijnymi. Że tak powiem, utorował drogę Ukrainie.

        a potem „tse evropa”
        - Na Ukrainie część ludności skłaniała się ku Rosji, dlaczego ignorujecie ten fakt? Nie wszyscy chcieli jechać do Europy.

        Dochodzimy do wniosku, że POLITYCZNIE Ukraina jako podmiot prawa międzynarodowego nie mogłaby istnieć
        - mógł i istniał, dopóki nie postanowili go schwytać. A gdyby Putin udzielił pomocy, istniałaby dalej, gdyby Galicja się nie rozdzieliła…

        Ukraina jest typowym OBIEKTEM, czyli czymś pasywnym, a nie niezależnym.
        Ktoś wywiera na nią presję, ktoś ją zmienia, ktoś musi ją ratować.
        Brak niezależności politycznej
        - Nie noś bzdur, proszę! Jeśli Ukraina jest niepodległa, to jasne jest, że znajduje się pod presją. Jeśli Ukraina NIE JEST NIEPODLEGŁA, to nie ma potrzeby wywierania na nią presji! Sam sobie zaprzeczasz, ale prawda jest taka, że ​​za Janukowycza Ukraina była po prostu niezależna i niezależna. Gdyby była marionetką Zachodu WTEDY - czy zachodzi potrzeba przejęcia władzy przez Zachód?

        Nie mogłem, dlatego uległem politycznej woli Zachodu
        - kłamstwo.
        Ukraina nie „położyła się” – ale została ZDOBYTA, władza – ZDOBYTA. „Położyć się” jest wtedy, gdy zrobiła coś dobrowolnie i bez żadnego sprzeciwu. Ale na Ukrainie tego nie widzieliśmy.

        Ale Ukraina chciała
        - Tak, majaczysz, kochanie! Czego jeszcze „chciała Ukraina”??? A może naprawdę uważacie wolę Waszyngtonu, garstki Majdanu i Bandery za „wolę ludu”??? śmiech

        Było, ale Putin jest właśnie taki sam spod tego politycznego dyktatu i dzisiejszą Rosję przynosi.
        - wycofuje kapitał i surowce, widzimy jak "wycofuje"...
        1. migotanie
         migotanie 23 listopada 2022 22:54
         0
         w takim razie trzeba przyznać to, co napisałem powyżej – że na Ukrainie było kilka sił politycznych o różnych celach. To znaczy kilka „przedmiotów”. Która z nich jest dla Ciebie Ukrainą?
         asekurować Po prostu okropne!
         na Ukrainie istniało kilka sił politycznych o różnych celach. To znaczy kilka „przedmiotów”
         Ten pomysł jest naprawdę mocny... kilka „przedmiotów”
         Pozwól, że ci przypomnę
         Przede wszystkim Ukraina jako PODMIOT
         I podmiot, i przedmiot, w przestrzeni politycznej dowolny stan może być tylko w stosunku do innego stanu, ale nie w sobie.
         Więc co z?
         WSZYSTKIE siły działające na Ukrainie,
         Lepiej w ogóle nie wspominać.
         ---
         Świat był kiedyś dwubiegunowy. Istniały dwa ośrodki przyciągania politycznego (ZSRR i USA). I ta dwubiegunowość pozwoliła niektórym krajom balansować między biegunami politycznymi, a tym samym zachować względną niezależność (a co za tym idzie podmiotowość).
         Wraz z upadkiem ZSRR świat dwubiegunowy upadł i pozostał tylko jeden ośrodek przyciągania politycznego – Stany Zjednoczone.
         Od tego momentu żadna z republik byłego Związku Radzieckiego (nawet będąc formalnie niepodległym państwem) nie mogła prowadzić jakiejkolwiek samodzielnej polityki (czyli nie była pełnoprawnym podmiotem politycznym).
         Pierwsza rosyjska próba uzyskania podmiotowości politycznej została wygłoszona przez Putina i jest znana jako „przemówienie monachijskie” z 2007 roku.
         Jeszcze większą podmiotowość (czytaj: niezależność od Stanów Zjednoczonych) uzyskaliśmy po powrocie Krymu w 2014 roku.
         Cóż, teraz stoimy na czele walki o wielobiegunowy świat.
         ---
         A Ukraina wręcz przeciwnie walczy o interesy Stanów Zjednoczonych (płacąc za to życiem), o swoją światową hegemonię.
         Po rozpadzie Unii byliśmy w tych samych warunkach (straciliśmy podmiotowość polityczną), ale ją przywróciliśmy (choć w kraju też były różnego rodzaju siły), ale Ukraina nie mogła.
         Ale mogli być jak Białoruś, wystarczyło tylko nie leżeć pod Stanami Zjednoczonymi.
         Ukraina nie „położyła się” – ale została ZDOBYTA, władza – ZDOBYTA


         Że nie stawiali szczególnego oporu najeźdźcom, czego teraz nie można powiedzieć.
         1. Alt22
          Alt22 24 listopada 2022 09:51
          +1
          Okropny
          - много бреда, даже комментить не буду.

          А ведь могли быть как Белоруссия, достаточно было просто не лечь под США
          - а вот этот бред буду.
          Напомнить, что и как было с Белоруссией? А Белоруссии помогла, прикрыла её от Запада - Россия. Белоруссию как Украину Россия - не слила.
          И РБ получила возможность, не переживая за санкции, и давление Запада, разогнать майдаунов. И Казахстан. И Сирия.

          Że nie stawiali szczególnego oporu najeźdźcom, czego teraz nie można powiedzieć.
          - и иллюстрируете ваш бред фоткой человека, который опустился на колени уже ПОСЛЕ переворота - упс.

          А при Януковиче такого - не было.
          "Не сопротивлялись" - так Украина и не могла сопротивляться, потому что её РФ оставила одну против всего Запада. Вон, в Ливии сопротивлялись - ну как, помогло это Ливии?
          В Сирии сопротивлялись - в результате оккупанты дошли до Дамаска, из его пригородов несколько лет не могли выковырять бандитов! И только вмешательство России дало возможность стране выстоять - а ведь они сопротивлялись майдаунам.
          И Украина точно так же как и Сирия, не смогла бы выстоять против совокупной мощи Запада в одиночку, только дурачки этого не понимают.
          Вы что же, до сих пор, спустя почти 9 лет конфликта, так и не увидели, что Украину - толкали именно по сирийскому сценарию? Сначала незаконные митинги, потом - захваты органов власти, то есть прямым нарушением закона попытки спровоцировать использование властями силы. Сначала милиции, потом спецназа, а потом и военных.
          И уже после этого - поднимается крик про "расстрел мирных демонстрантов", и в страну направляется военная помощь "восставшему народу". Или прямая интервенция, как в Ливии. Потому-то Янукович и медлил - потому что всё это понимал.
          Потому-то и не мог он использовать силу - потому что без России это только давало Западу предлог для прямой агрессии!
    2. Komentarz został usunięty.
     1. Komentarz został usunięty.
 40. EVPATIY878
  EVPATIY878 20 listopada 2022 10:54
  +4
  Przeczytaj o działalności filozofa pierestrojki, Jakowlewa, a wszystko stanie się jasne, kto ponosi winę za upadek ZSRR.
 41. niespokojny
  niespokojny 20 listopada 2022 10:56
  +8
  Dobry artykuł. Znam co najmniej 20 osób, które mają teraz 28-40 lat, które kupiły bilety wojskowe, a same są zdrowe jak byki, pracują jako kierownicy w urzędach, więc myślą i mówią, że tylko głupcy służą i walczą i siedzą w zimnych okopach , a oni są najmądrzejsi i kochają gorącą kawę w ciepłym biurze i to jest ich wybór, a ci, którzy nie potrafili dostosować się do relacji rynkowych, niech służą i giną, taki jest układ. Nie da się ich przekonać, że są pasożytami i czerpią zyski ze sprzedaży, nic sami nie produkując, to jest biznes dla każdego, ale po co są menedżerami? wojsko, więc nasz naród jest podzielony, kto biedny, kto walczy, kto bogaty - płaci i dalej się bogaci, na tych samych dostawach do wojska, nie wiem czy coś się prawnie nie zmieni, to niedługo nie będzie jeden do służby w wojsku...
 42. Nieznany
  Nieznany 20 listopada 2022 11:17
  + 14
  Nie ma co oczekiwać od prezydenta cudów, one po prostu nie nastąpią, od słowa w ogóle. W latach swego panowania mówił wiele rzeczy, w zależności od chwili. W razie potrzeby można przypomnieć chwalebną przeszłość, niektórzy z naszych ludzi uwielbiają, gdy się o tym przypomina, szczególnie w świetle przemijającego NWO, tak to wtedy było, musimy to powtórzyć itp. A potem nagle....
  Mimo wszystko trzeba wytężyć pamięć i przypomnieć sobie, jak Jelcyn przekazał władzę Putinowi, przy pełnej aprobacie „Złotej Hordy”….. oszukał Waszyngton. Na przykład 1 stycznia 2000 r. Rozmowa telefoniczna między prezydentem USA Billem Clintonem a pełniącym obowiązki prezydenta Rosji Władimirem Putinem.
  Władimir Putin: Jak wspomniał Pan w swoim oświadczeniu, prezydent Jelcyn zrobił wiele, aby zniszczyć system komunistyczny i popchnąć Rosję w stronę krajów cywilizowanych. Kierunek polityki rosyjskiej we wszystkich dziedzinach pozostanie taki sam przez następne trzy miesiące, kiedy pełnię obowiązki prezydenta. W przyszłości wiele będzie zależeć od tego, kto zostanie wybrany na prezydenta; Wierzę jednak, że będzie to osoba postępowa
  Tak wiele nie powinno dziwić. Zrobią co każą, w tym celu wydali etykiecie królować. Powiedział...Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice powiedziała kiedyś: „Interesy Rosji kończą się na jej granicach”. Musi być spełniony. Zdmuchnęli wyniki II wojny światowej, plując na historię ZSRR, sugerując jednocześnie, że „wylewali ją krwią, rzucali trupami, nie musieli wchodzić do Europy Wschodniej, nie czekali tam, nie Trzeba było narzucać swoją wolę itp. Ale towarzysz Stalin w odległym 46-leciu jasno i jasno wyjaśnił stanowisko ZSRR...nie możemy zapominać o następującej okoliczności. Niemcy najechali ZSRR przez Finlandię, Polskę, Rumunię i Węgry. Niemcy mogli najechać przez te kraje, ponieważ w tych krajach istniały wówczas rządy wrogie Związkowi Sowieckiemu. W wyniku niemieckiej inwazji Związek Sowiecki bezpowrotnie stracił około siedmiu milionów ludzi w walkach z Niemcami, a także w wyniku okupacji niemieckiej i deportacji ludności radzieckiej do niemieckiej niewoli. Innymi słowy, Związek Radziecki stracił kilka razy więcej ludzi niż Anglia i Stany Zjednoczone razem wzięte. Możliwe, że w niektórych miejscach skłonni są skazać na zapomnienie te kolosalne ofiary narodu radzieckiego, które zapewniły wyzwolenie Europy spod nazistowskiego jarzma. Ale Związek Radziecki nie może o nich zapomnieć. Pytanie brzmi, co może dziwić w tym, że Związek Radziecki, chcąc zabezpieczyć się na przyszłość, stara się zapewnić w tych krajach rządy lojalne wobec Związku Radzieckiego? Jak można, nie tracąc rozumu, zakwalifikować te pokojowe aspiracje Związku Radzieckiego jako ekspansjonistyczne tendencje naszego państwa? Wszyscy zapomnieli, a teraz cała Europa stoi jako zjednoczony front przeciwko Federacji Rosyjskiej.Ale co z milionami żołnierzy radzieckich, którzy tam zginęli? Umarli, nie za to, co się teraz dzieje. Zdradzili więc wszystkich poległych, tak jak w tej chwili w Chersoniu w obwodzie charkowskim. Wniosek jest prosty – obecna władza i system zbrodniczo-feudalny nie obroni Rosjan.
  1. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 15:06
   -3
   Nie oczekuj cudów od prezydenta
   Cudów nie należy oczekiwać od nikogo… no, może z wyjątkiem Wszechmogącego.
   I dlaczego zdecydowałeś, że to prezydent ma czynić CUDA?
 43. Stwórca Prawdy
  Stwórca Prawdy 20 listopada 2022 11:59
  +5
  Artykuł jest poprawny. Kwestia idei, ideologii jest najważniejszą kwestią istnienia samej Rosji.
  W kontynuacji artykułu
  Hegel argumentował, że „idea rządzi światem”. To stwierdzenie Hegla nie straciło na aktualności. To idea decyduje o istnieniu państwa, istnieniu grup społecznych, związków i tak dalej. Pod tym względem idea Rosji ma największe znaczenie dla samej Rosji. Tak jak w Rosji przed 1917 r. idea „za wiarę, cara i Ojczyznę” zachowała państwo, pozwoliła Ojczyźnie przejść najtrudniejsze czasy, tak po 1917 r. za bolszewików idea „emancypacji pracy : pokój ludom, ziemia chłopom, fabryki robotnikom” umożliwiły zebranie rozpadającej się Rosji w jeden związek – w ZSRR i zbudowanie potężnego mocarstwa, które przetrwało II wojnę światową, więc idea \ uXNUMXb\uXNUMXbnowoczesna Rosja powinna wskazać drogę, po której Rosja może nie tylko przetrwać, ale także otrzymać potężny impuls = impuls rozwojowy, który zapewni jej dobrobyt na wiele, wiele lat.
  Jakie właściwości powinna mieć idea Rosji?
  1. Idea powinna być krótka i zrozumiała dla każdego, nawet najbardziej niepiśmiennego rodaka, bo np. idea „za wiarę, cara i Ojczyznę” była zrozumiała dla każdego, nawet dla niepiśmiennego, gęstego mieszkańca Imperium Rosyjskiego; idea „pokoju dla ludów, ziemi dla chłopów, fabryk dla robotników” była zrozumiała dla każdego najbardziej „zwartego” chłopa, robotnika, żołnierza, chrześcijańska idea „zbawienia duszy”, zrozumiała dla każdy chrześcijanin.
  2. Idea powinna chłonąć, zawierać wszystko, co jest wymagane dla każdego konkretnego obywatela, państwa, Ojczyzny, patrz przykład ust. 1.
  3. Idea musi być zawarta w ideologii, która przekazuje ideę każdemu rodakowi i czyni ją zrozumiałą dla niego. W ideologii idea jest hasłem przekazywanym ludowi, masom… Poprzez ideologię, poprzez hasło, idea Rosji powinna być znakiem i symbolem państwa. Idea Rosji powinna być atrakcyjna dla każdego z naszych zwolenników poza Rosją, dostrzegając, że każdy nie-obywatel Rosji mógłby zapytać: „dlaczego u nas tak nie jest, dlaczego u nas jest gorzej niż w Rosji”.
  Jako idea, Rosja powinna być idea jedności „narodu, państwa, ojczyzny”wyrażając istotę istnienia Rosji.
  ludzie - twórca, budowniczy państwa, jego fundament i fundament. Bez narodu rosyjskiego nie ma samej Rosji. Dlatego zachowanie i pomnażanie narodu rosyjskiego jest najważniejszym, najważniejszym zadaniem Rosji na zawsze.
  Państwo - opiekun ludu, twórca warunków istnienia i rozwoju narodu rosyjskiego i samej Rosji; państwo jest ogranicznikiem, który zachowuje i chroni każdego obywatela Rosji, zapobiegając grabieży Rosji i przekształcaniu bogactwa Rosji we własność klanową oligarchicznego kapitalizmu; państwo jest obrońcą przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przed drapieżnikami próbującymi rozdzielić Rosję.
  Ojczyzna - ta głęboka istota narodu rosyjskiego, nie obywatela, ale narodu rosyjskiego, która przejawia się w bogactwie kulturowym, moralnym, etycznym każdego narodu, narodowości żyjącej w Rosji; to jest głęboka esencja narodu rosyjskiego, która zawsze wychodzi na powierzchnię, gdy zagrożone jest istnienie samej Rosji. Jednocześnie okazuje się zupełnie nieistotne, jak dany obywatel-rodak Rosji odnosi się do państwa, do mieszkającego w pobliżu sąsiada, do urzędnika… Wszystko to odchodzi, schodzi na dalszy plan, staje się nieistotne, gdy istnienie samej Rosji jest zagrożone, a obywatel-rodak staje się obrońcą Ojczyzny, a nie państwa, nie urzędników, ale broni Ojczyzny, dla Ojczyzny dokonuje poświęceń, wyrzeczeń, dokonuje bohaterskich czynów - i wszystko w intencji Ojczyzny.
  Jedność narodu-państwa-Ojczyzny jest warunkiem istnienia, rozwoju i dobrobytu Rosji - Ojczyzny, która nie boi się wrogów wewnętrznych ani zewnętrznych. Ojczyzna, która, parafrazując jednego z władców, jest Trzecim Rzymem, czwartego nie będzie
  Idea jedności ludu-państwa-ojczyzny przeciwstawiana jest liberalnej i skrajnie liberalnej idei jednostki, indywidualności przeciwstawianej ludowi, gdzie jednostka jest istotą uniwersalną, na rzecz której państwo istnieje samo. W tym sensie prawa, wolności, własność prywatna są zawsze wyższe niż prawa ludu, państwa, patronimii. Co więcej, w granicach powszechnej wolności indywidualnej zaprzecza się samemu istnieniu ojczyzny, nie istnieje. Ojczyzna dla „wolnej jednostki” to nawet nie pojęcie, nie obraz, ale coś zupełnie nieokreślonego, nieistotnego, na co nawet nie warto zwracać uwagi. „Ojczyzna” dla „wolnej jednostki” to ta pewność, to miejsce, w którym ta „wolna jednostka” okazuje się być absolutnie wolna od słowa „całkowicie wolna”: wolna od zobowiązań, wolna od moralności, od wszelkich narzuconych ograniczeń i gdzie „wolna jednostka” może zrobić wszystko, na co nie pozwoliłaby sobie w warunkach braku wolności… Stąd np. skrajne formy nacjonalizmu, uznawane przez Zachód za przejaw indywidualności, formy liberalne w sztuce, co trudno nawet nazwać sztuką itp. Zgodnie z przysłowiem „wolna jednostka” istnieje według zasady: „co chcę, to kręcę” i nikt mi nie rozkazuje, pluję na wszystkich i wszystko.
  Liberalizm, zwłaszcza liberalizm skrajny, jako nie do pogodzenia z samym istnieniem narodu rosyjskiego, państwa, Ojczyzny, musi zniknąć z podstaw państwa jako zjawisko obce naszemu narodowi, naszej Ojczyźnie, co z kolei wymaga zmiana konstytucji Rosji i określenie nowych zasad państwa, które będą oparte nie na jednostce ze swoimi prywatnymi, czasem nawet sprzecznymi z narodem Rosji interesami, ale na samym narodzie Rosji, któremu państwo będzie służyć której nie zależy na urzędnikach, ale na ludziach, na pomyślności ludzi. Naród rosyjski jest podstawą, fundamentem państwa, a państwo nie powinno służyć sobie - urzędnikom państwowym, ale narodowi Rosji ...
  Główne pytanie: Czy kiedykolwiek zobaczymy te wszystkie zmiany?!....
  1. Ilnur
   Ilnur 21 listopada 2022 13:41
   -1
   ponieważ idea Rosji powinna być ideą jedności „narodu, państwa, ojczyzny”,

   Podpisuję się pod każdym Twoim słowem...
   Główne pytanie brzmi: czy kiedykolwiek doczekamy się tych wszystkich zmian?!.

   To wszystko mieliśmy za ZSRR, ALE w 91 roku, pod bajkami o demokracji, liberałowie i skrajni liberałowie przejęli władzę w Rosji, okradli kraj, przekazali interesy kraju Zachodowi…
  2. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 15:03
   -1
   Główne pytanie brzmi: czy kiedykolwiek doczekamy się tych wszystkich zmian?!
   „Widzieć” to być widzem. Czy chcesz być widzem tych zmian, czy uczestnikiem tych zmian?
 44. Maks.1995
  Maks.1995 20 listopada 2022 12:43
  +4
  IMHO, a jak wszyscy wiwatują, wzięli początek tego SVO.
  Jakby 30 lat kłamstw i niespełniania obietnic nigdy się nie wydarzyło. Pamięć zawiodła i wszyscy myśleli: teraz spełnią obietnice! Czy zwycięży sprawiedliwość i prawda?

  Nie. Cud się nie wydarzył. Obcy nie przybyli i nie zbudowali dobrej przyszłości (według żartu)

  A nowe obietnice, hasła, idee po 24-tym nie zostały spełnione, złamane, albo wręcz przeciwnie. (Nie podam przykładów, każdy może zapamiętać swoje)

  Autor wciąż ma nadzieję (czy nie?) na jakieś adekwatne odpowiedzi na swoje pytania, coś wyjaśnia, czeka….
  Ale w rzeczywistości wszystko jest proste. Imperializm na podwórku. Ludzie, populacja kraju? To nie jest ważne.
  Najważniejsze jest dalsze rozszerzanie lokalnego imperializmu.
  I tu przyzwyczajenie do wszechwładzy Elity w państwie odegrało negatywną rolę.
  (Partia jest jedna, w zasadzie nie ma opozycji, media budzące sprzeciw zamyka się natychmiast, śledztwa w sprawie budzących sprzeciw prowadzi się, parady, tyle pieniędzy, ile się chce na jachty, pałace, drapacze chmur, wygrane, które nie mają sobie równych na świecie i armię wiwatujących komentatorów).

  Okazało się jednak, że to wszystko za górką nie gra roli. I nieważne jak piszesz - tłuszcz się skończył, Europa zamarznie, Siły Zbrojne Ukrainy uciekły, zginął cały sprzęt, spotykają się babcie z czerwonymi flagami (skąd to się podziało?), Dostawy z zachodu to kompletna bzdura - a zadeklarowane cele Z nie tylko nie zostały osiągnięte, ale wręcz się pogorszyły. .
  Nowe obietnice wyprzedziły rolę starych.

  I takie pytania zostały już napisane więcej niż raz. Ale ... Wszystkie z nich są bez odpowiedzi ...
  MOIM ZDANIEM. Czas przestać cierpieć z powodu zaników pamięci i zrozumieć, że wszystkie te obietnice nie zostaną dotrzymane.
  A odpowiedzi nie będą wygodne.

  Zupełnie jak w tym samym filmie z Belmonodo (o rewolucji we Włoszech, jakby) „zostaliśmy oszukani…”
  1. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 02:47
   -2
   Pamięć zawiodła i wszyscy myśleli: teraz spełnią obietnice!
   ODGRYWAĆ.
   Oto ktoś, kto to zrobi.
   Wydaje się, że powiedziano: CO DZIAŁA NAPĘDZI DROGĘ.
   NWO jest początkiem tej drogi.
   Szybko tracisz złudzenia.
   1. Maks.1995
    Maks.1995 21 listopada 2022 08:58
    +2
    Oczywiście, że będą. Kiedyś cokolwiek.
    Jak obietnica „Księżyc do 2015 r.” lub „Statek kosmiczny wielokrotnego użytku do…”

    Ale wyraźnie widać, że zrobili dokładnie odwrotnie i nigdy więcej tego nie zrobią…
    1. migotanie
     migotanie 21 listopada 2022 12:48
     -2
     Oczywiście, że będą. Nigdy nic
     W słowie „PERFORM” najważniejsze jest to, że ktoś wystąpi, a my będziemy tylko fanami.
     Ktoś musi latać, ktoś musi wygrywać, krótko mówiąc, ktoś musi...
     1. Maks.1995
      Maks.1995 21 listopada 2022 16:28
      0
      Dokładnie. Wyrazili istotę. TAM wszyscy już dawno sobie wybaczyli i zamienili długi na pałace i jachty.
 45. Lotnik_
  Lotnik_ 20 listopada 2022 13:17
  +2
  Z autorem wszystko w porządku. Jedyna nieścisłość
  powieszenie mauzoleum podczas parady 9 maja, u stóp której notabene spalono nazistowskie sztandary.
  - sztandarów nikt nie palił, tam je rzucano.
 46. Klęczeć Strażnika Serca
  Klęczeć Strażnika Serca 20 listopada 2022 14:00
  +2
  Słowa Dzierżyńskiego w motcie zawsze budziły podziw i zachęcały młodzież okresu ZSRR do bezinteresownej służby Ojczyźnie. W czasach ZSRR koncepcje Ojczyzny, gospodarki socjalistycznej dla każdego miały określoną treść

  A teraz trochę „zimnej głowy”, która wchodzi w grę w tej sprawie, w przeciwieństwie do „gorącego serca”.
  Po pierwsze, każda historia ma swoje podłoże, każdy zysk z jednej strony pociąga za sobą stratę z drugiej strony. Nic nie bierze się znikąd i nigdzie nie znika.
  Bolszewicy, którzy doszli do władzy, pozostawili wielu ludzi bez spodni i majątku, i to nie od razu wszystkich, ale potem przez dziesięciolecia deptali obywateli, którzy już nie raz byli stłoczeni, po prostu za pochodzenie, przekonania partyjne i fakt, że kiedyś tam coś miały.
  Byli za to więzieni, daleko i długo rozstrzeliwani, ich bliscy cierpieli trudności i byli zmuszeni do wyrzeczenia się związku. W sumie to było brzydkie, całkowicie brzydkie. Dla potomstwa tych ludzi (którzy oczywiście się urodzili i przeżyli) „bezinteresowna służba Ojczyźnie” w takiej konstrukcji była „bezinteresowną służbą państwu, które odbierało im to, co osiągnęli ich przodkowie, biło ich i nie wykończyli swoich rodziców”. Takie pierogi. Należy rozumieć, że nie była to niewielka część społeczeństwa – jak inaczej powinni byli podejść do sprawy? Nie, oczywiście, wielu miało „syndrom sztokholmski”, ktoś po prostu się załamał itp. Ale w rzeczywistości - jak możesz kochać kogoś, kto cię okradł i upokorzył?
  Możesz rozciągać tę szynę i żurawinę o sosnowo-brzozowo-bałałajce ile chcesz, ale wypróbowawszy powyższe rzeczy na skórze, nie chciałbyś być moczony w oleju.
  Po rewolucji nie było tak niewielu ludzi, od których kraj więcej brał niż dawał. A za co mieli jej dziękować? Mieliby całkowicie udane i dobrze odżywione życie bez zmartwień.

  To jest jedna bezwarunkowa strona problemu. Ale nie bez powodu wspomniałem o historii.
  Przenosimy się do roku 1991, kiedy po latach i pokoleniach, z tą samą martwą lekkością, śpiewany z takim patosem „folk” staje się prywatny. A kiedy Państwo, Ojczyzna, znów zręcznie zapycha zastępy swoich obywateli, pozostawiając ich bez pracy, a ta właśnie „ludowa”, nagle staje się „prywatna”. I to nie tylko szeregowy, ale ten, który wstał pierwszy.
  To wszystko stało się tak łatwo i szybko, że ludzie, którzy są skłonni do myślenia o istocie rzeczy, z pewnością pomyślą o tym, że powtarzane DWA RAZY zagłuszanie można powtórzyć tyle razy, ile Bóg jeden wie. W końcu ani po pierwszym, ani po drugim PRZEZ DZIESIĘĆDZIESIĄTKI kwestia ta była w społeczeństwie pomijana, jakby w ogóle nie istniała. Jak to mówią „rozejść się, nie ma co oglądać” (c).

  Tutaj, z punktu widzenia osoby, która zna historię, a ponadto myśli o niej - nic z tego nie jest normalne. Po łańcuchu zdarzeń, który miał miejsce, kwestia pewnego obowiązku człowieka (w takim systemie) wobec Ojczyzny i Państwa jest kwestią bardzo wątpliwą. Przecież ani Ojczyzna, ani Państwo nie broniły PRAWA tych pionków, co więcej, nie broniły też PRAWDY tych pionków.
  Obrazowo mówiąc, za każdym razem w stosunku do uczestników, Ojczyzna/Państwo zachowywało się tak, jak uczestnik dwustronnej transakcji „umowy społecznej” nie powinien się zachowywać. Prawa ludzi nie były chronione, podobnie jak ich własność, życie, stabilność - NIC z tego.

  Wszystko to jest oczywiście niczym więcej niż filozoficznym spojrzeniem na problem. Co prowadzi mnie osobiście do jednego prostego paradygmatu - człowieka w tym życiu wspiera tylko kręgosłup. Wszystko inne to kluski tego czy innego poziomu na uszach. Jeśli chcesz dzielić się swoimi rzadkimi zasobami potencjalnie „nigdzie”, możesz wierzyć we wszystko, nawet w krasnale ogrodowe. Ale historia wskazuje, że za tym przekonaniem nie stoi NIC, a to, co zdarzyło się dwa razy, powtórzy się. Ponieważ wnioski nie zostały wyciągnięte. PROBLEM NIE ZOSTAŁ ZIDENTYFIKOWANY. A co najważniejsze - głupcy, którzy sami chętnie wejdą do pieca z żartami - jeszcze nie wymarli.
  1. Łuenkow
   Łuenkow 20 listopada 2022 17:48
   0
   Mężczyzna stał się mężczyzną, gdy zaczął pomagać swemu bratu. ... Nie ma komu podać wody?
  2. Topola
   Topola 20 listopada 2022 22:03
   +1
   A można jakoś wskazać w liczbach: dużo ludzi, którym rewolucja więcej zabrała niż dała - ile? W wartościach bezwzględnych prawdopodobnie solidna kwota, ale w wartościach względnych? Przy okazji przypomniałem sobie: podczas ostatniej histerii wokół korony mówią nam np., że liczba zachorowań od początku roku w Indiach przekroczyła 1 milion osób. Patrzę: populacja, nie pamiętam dokładnie, ale około 1 miliarda 300 milionów.Myślę: okazuje się, że setne procenta. Tych. zupełnie o niczym. Tak samo jest tutaj: w wartościach bezwzględnych liczba może być imponująca, ale w procentach jest dość nieznaczna. W artykule autor pisze, że 1% obywateli posiada 60% majątku narodowego kraju. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do liczby 1, myślę - znacznie mniej. Cóż, niech tak będzie. Plus, no cóż, niech będzie, 4% członków rodziny i różne wieszaki. Okazuje się, że 5%. Czy to dużo czy nie? W wartościach bezwzględnych wydaje się, że jest przyzwoity, ale w kategoriach względnych? Nie popieram działań bolszewików, ale po prostu uważam, że liczby ich „okrucieństw” są mocno zawyżone.
   Myślę, że porównywanie wydarzeń po 1917 r. i po 1991 r. nie jest do końca poprawne, ponieważ liczba ofiar i tych, którzy stracili wszystko, nie jest porównywalna. Chociaż w zasadzie zarówno tam, jak i tam przyczyny są bardzo podobne: zdrada wewnętrznej „elity”.
   1. Klęczeć Strażnika Serca
    Klęczeć Strażnika Serca 21 listopada 2022 02:10
    0
    W wartościach bezwzględnych prawdopodobnie solidna kwota, ale w wartościach względnych?

    Jeśli chodzi o losy ludzi lub ich życie, nie sądzę, aby właściwe było mierzenie takimi pojęciami. „W wartościach bezwzględnych” łączne straty w BB2 – ok. 71 milionów ludzi, liczba ta jest znikoma w skali ówczesnej ówczesnej populacji świata (ok. 2.2 miliarda ludzi), czyli co 30. To znaczy gdzieś około 3.2% od ręki. Ogólnie rzecz biorąc, „nic” z procentowego punktu widzenia.
    Ale jak wszyscy rozumiemy, skala zniszczeń, rezonansów, cierpień itp. była kolosalna.
    Przez analogię w wyniku rewolucji przestały istnieć całe warstwy ludności, całe klasy i ich kultura. I nie zawsze byli to malowniczy mieszczanie - często byli nowoczesnym językiem mówiących "przedsiębiorców". Jeszcze wczoraj byli „robotnicy” lub „chłopi”. Ale teraz podnoszę ten temat "od dołu" żeby nie burzyć atmosfery - zaznaczam, że stawianie się na miejscu osób, które spokojnie a nawet dobrze egzystują W OBOWIĄZUJĄCYCH REGUŁACH GRY, po zmianie tych zasad - to jest rzecz bardzo nie do pozazdroszczenia. Bo system staje się agresywny w stosunku do ich zainteresowań – zarówno projektowych, jak i sąsiadujących z nimi elementów. Że w 1917 r., że w 1991 r. stało się tak - zmieniły się reguły gry i nagle „dobrzy” przestali być tacy, „ci, którzy żyli prawidłowo i naturalnie” przestali żyć prawidłowo i naturalnie z punktu widzenia "nowy system". A system zaczął je deptać i smażyć - aktywnie czy pasywnie to nie jest takie ważne. Ważną rzeczą jest to, że sam system w tym momencie ŚCIŚLE NIE dba o to, czy kochają swoją Ojczyznę, czy nie - te ich cechy były WYKORZYSTYWANE lub NIE UŻYWANE z czysto merkantylnych motywów, bez względu na wygodę lub interesy ich nosicieli.
    Prowadzę do tego, że trzeba to rozumieć jako osoba i jako uczestnik. Wykonywanie jakichś „podań ręką” i ogólnie poprawianie karmy – tylko nam się wydaje, że formujemy coś poprawnego i prawdziwego, w rzeczywistości diabli wiedzą, co można uformować. Dopóki nie uczestniczymy w wystarczającym stopniu w podejmowaniu decyzji, nie jesteśmy aktorami w tym procesie i jak naprawdę możemy być w niego zaangażowani? W takiej konstrukcji jesteśmy więźniami okoliczności, a pozytywne nastawienie do nich jest niczym innym jak zamaskowaną reakcją obronną, pokrewną religijnej „pokory”. Tutaj, często w VO, ludzie klaszczą w oczy i wzruszają ramionami, zadając pytanie „Gdzie podział się patriotyzm? A wysoka duchowość?” . Ale tam poszli - wpadli w ten historycznie spójny lejek. Żyłeś „poprawnie” i zarabiałeś na tym (jak Kozacy, którzy szczerze wierzyli, że żyli poprawnie). Żyłeś „źle” (jak jacyś czarnorynkowi lub spekulanci) - i za to otrzymasz wniebowstąpienie w wyniku okoliczności.
    Jak „patriotyzm” czy „miłość do Ojczyzny” jakościowo wpłynęły na życie zwykłych ludzi w tym procesie? I nic. Wszystkie zmiany wokół zaczęły się, rozwinęły i przeszły z pominięciem tego wszystkiego - i stało się tak, jak się stało. Więc "jest tam chłopiec?" .
    Czy kryje się za tym coś NATURALNEGO poza tym, że „jest to konieczne i ogólnie oczyszcza karmę”? A może to tylko atawizmy mistycyzmu, poprzez które sterowali, sterowali i prawdopodobnie będą sterować ludźmi przez całą historię ludzkości – wmawiając im, że „wszystko jest dla was” i faktycznie rządząc tam, gdzie wieje wiatr.
    Przepraszam za tyle listów, to naprawdę ważne pytanie. Państwo za człowieka czy człowiek za państwo?
  3. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 13:12
   -1
   A kiedy Państwo, Ojczyzna, znowu zręcznie kołysze rzesze swoich obywateli
   Czy konkretnie wskazujecie na Ojczyznę i Państwo jako winowajców?
   1. Klęczeć Strażnika Serca
    Klęczeć Strażnika Serca 21 listopada 2022 13:31
    0
    I kto jest w takim razie winny?) Jeśli rabuś cię ściska, jest to proste i zrozumiałe, ale jeśli ściska cię cała architektura systemu, kto jest winny? Czy będziesz w nieskończoność obwiniać jedną lub grupę osobowości, które „wszystko się zaczęły”? Lub złapać, że cały system w tym konkretnym momencie działa przeciwko twoim interesom? I czy to ważne w takiej konfiguracji, kto to zaczął - kiedy niedźwiedź atakuje, by cię pożreć, raczej nie zastanowisz się nad tematem, co go sprowadziło do takiego życia!
    Ale dobrze, powiedzmy, że to tymczasowe, powiedzmy, że „powodem są osobowości”. Ale czas mija, dużo czasu - i słyszysz od systemu przeprosiny? Otrzymujesz odszkodowanie? Nie ! „Przeszliśmy sprawę”, tak jak przeszliśmy sprawę spalonych „Sbierowskich” złóż w latach 90. czy „znacjonalizowanego” po rewolucji majątku. Jeśli Ojczyzna jest tak abstrakcyjna, że ​​nie jest w stanie powstrzymać roztargnienia i cierpienia swoich patriotów, jeśli Państwo nie potrafi przyznać się do swoich oczywistych błędów i łamania praw w tym procesie – to kto jest temu winny?
    Jest czyn przestępczy, jest bezczynność kryminalna - to wszystko są bardzo dobrze rozumiane rzeczy "na poziomie codzienności" iw relacjach międzyludzkich z tym egzystujemy. Ale z jakiegoś powodu, ekstrapolując relacje międzyludzkie na Ojczyznę i Państwo, odmawiamy ekstrapolacji tej ich części. Tylko osoba w naszym kraju może być winna przed państwem, ale nie odwrotnie!
    Nie sądzisz, że jest to paradoksalne i niepoprawne?
    1. migotanie
     migotanie 21 listopada 2022 13:59
     -1
     Tylko osoba w naszym kraju może być winna przed państwem, ale nie odwrotnie!
     uśmiech Tak, tylko maszyna w Tobie jest winna osobie, ale nie odwrotnie.
     Czym jest dla Ciebie stan?
     1. Klęczeć Strażnika Serca
      Klęczeć Strażnika Serca 21 listopada 2022 14:32
      0
      System, który organizuje uczestników, jest albo produktywny, albo przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Ponieważ organizuje uczestników (jest inicjatorem działań) – jej odpowiedzialność wobec uczestników jest większa niż uczestnicy wobec niej. Tak jak największa ODPOWIEDZIALNOŚĆ za planowanie zawsze spoczywa na planiście. W naszym ustroju państwo ma prawa i jednocześnie stara się pod różnymi pretekstami unikać odpowiedzialności – wszystko to inaczej się nazywa, ale istota jest zawsze ta sama – nikt nie odpowiada za burzę planowania i utracone zyski, ani nie odpowiada „za pokazać".
      Odpowiedzialność uczestników wobec systemu jest zawsze mniejsza, nawet jeśli wynosi od 49 do 51. Ale jeśli system stara się unikać odpowiedzialności – w tym schemacie albo entropia wzrasta, albo uczestnicy również starają się unikać odpowiedzialności w równie mniejszych % udziałach z systemem.

      Dopóki system nie będzie świadomy tej sekwencji, zaostrzy to trendy. Nie można bez końca oszukiwać i bez końca zapominać.
      1. migotanie
       migotanie 21 listopada 2022 14:54
       -1
       System organizowania uczestników...
       Ponieważ organizuje uczestników...

       Fakt, że system to organizuje, jest jasny. Pytanie brzmi - kto tworzy system?
       1. Klęczeć Strażnika Serca
        Klęczeć Strażnika Serca 21 listopada 2022 17:40
        0
        System nie jest tworzony - ewoluuje z ciągłości różnego rodzaju, począwszy od niepamiętnych czasów. Przerwanie tej ciągłości demonstracyjnym zrzeczeniem się zobowiązań jest rażącym naruszeniem podstaw istnienia systemu jak coś pożytecznego . Ale nawet w przypadku „prawnej przerwy” nie można dokonać faktycznej przerwy, ponieważ elementy ciągłości dosłownie przenikają wszystko i wszystkich.

        Tak więc władza oparta na ciągłości (w takim stopniu, w jakim jest oparta) na przeszłości, w tym samym większym stopniu narusza prawa naruszonej grupy ludności (o ile nie zostały one naruszone w starej iteracji) - bo zdobycie tego, czym jesteś szukanie z brakiem problemów w tym obszarze stwarza te problemy.

        Jeśli system, który zastępuje jeden lub drugi, nie rości sobie pretensji do ciągłości zobowiązań, to jak można mówić o ciągłości własności i praw do kultury? Widzimy jednak, że ta „separacja”, która nie zachodzi w stosunkach międzyludzkich (jako coś dobrego), regularnie występuje w relacjach między osobą a państwem.
        W związku z tym ekstrapolacja relacji międzyludzkich na schemat „człowiek-państwo” nie może być poprawna, a zatem miłość do Ojczyzny czy Państwa jest abstrakcją subiektywną. Jak można kochać coś, co radykalnie się zmienia, pozostawiając ciągłość, ale odrzucając zobowiązania? Na przykład kobieta, którą kochasz, zachowując swoją formę, otrzymuje świadomość innej osoby - czy ją pokochasz? Albo to nie będzie ona. A co pokochasz, jeśli to, co zostanie zabrane, będzie bezcielesne? Wyobrażasz sobie, że to jest realne - i wierzysz, że zabrane (niewidzialne) gdzieś istnieje. To jest religijny aspekt percepcji – subiektywny aspekt percepcji.

        Zwolennicy patriotyzmu uważają, że formę można bez końca wielbić, niezależnie od jej treści. Nie ma znaczenia, co robi forma. Z punktu widzenia logiki jest to czysty fetyszyzm - nie miłość.
        1. migotanie
         migotanie 21 listopada 2022 21:38
         -1
         System nie jest tworzony - ewoluuje z ciągłości różnego rodzaju, począwszy od niepamiętnych czasów
         Tylko dla tej oferty możesz postawić. tak
         Odpowiedz na jedno proste pytanie: co to jest czynnik systemowy
 47. KSVK
  KSVK 20 listopada 2022 14:52
  0
  Brawo, autorze!
  Doskonały artykuł.
  Ale nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania. Tu też masz rację.
  1. migotanie
   migotanie 21 listopada 2022 14:58
   -1
   Doskonały artykuł.
   Swoją drogą, o czym jest artykuł?
 48. gromovanton
  gromovanton 20 listopada 2022 15:47
  +1
  Dziękuję za artykuł! Autorka posługuje się dobrym literackim językiem, aż miło się po prostu czyta. Zgadzam się z pomysłami.
 49. AndrzejMv
  AndrzejMv 20 listopada 2022 17:12
  +1
  Ogólnie artykuł mi się podobał. Nie ze wszystkim się zgadzam i chciałbym dodać od siebie.
  Tutaj przeczytałem książkę o historii Babilonu i jego upadku i byłem zaskoczony, jak bardzo to, co jest tam opisane, jest podobne do tego, co jest budowane tutaj. Teraz, jeśli Gref i spółka spełnią jego marzenie, przed upadkiem będzie to prawdziwy Babilon. Kredyty, kredyty hipoteczne, stosunki towarowo-pieniężne, pieniądze zastępują duchowość, a nawet relacje rodzinne i niosą ślad pieniężny.
  Autor, jak wielu innych, mówiąc o naszej gospodarce, nie rozumie jednej prostej rzeczy.
  Ekonomia jest nauką o zarządzaniu gospodarką, jej celem jest dostarczanie ludziom dóbr materialnych, a pieniądz jest tylko środkiem do osiągnięcia tego celu.
  A to, co zbudowaliśmy, to chrematystyka (antyekonomia), w której pieniądze (wzbogacenie) są celem samym w sobie, a środkami do osiągnięcia tego celu są lichwa i handel spekulacyjny. To jest dokładnie to, co mamy. Celem naszego bloku „ekonomicznego” jest zabezpieczenie interesów spekulantów, a nie tego, który powinna mieć gospodarka. Dlatego opowiadają bajki o płynnych kursach i o tym, że umocnienie rubla nie jest nam potrzebne.
  Gospodarka opiera się na produkcji. A gdzie to jest u nas? Cóż, w rzeczywistości, przy naszym ogromie i potencjale, nie istnieje.
  Jaka jest główna funkcja państwa? Organizacja. Aby zbudować gospodarkę, państwo musi otworzyć produkcję, w każdej branży muszą istnieć duże flagowce kontrolowane wyłącznie przez państwo, które nadawałyby ton całemu przemysłowi, kształtowały politykę cenową itp. Zamówienia powinny pochodzić od państwa, a jednocześnie infrastruktura i ramy prawne powinny działać jako narzędzia wspierające takie branże. Żaden prywatny handlowiec nie otworzy na przykład produkcji normalnych procesorów czy mikroczipów. Całkowicie zgadzam się z autorem w sprawie inwestorów zagranicznych – brzydkie słowo. Czy naprawdę nie jest jasne, że jeśli jakiś Niemiec zainwestuje 1 miliard, to prawdopodobnie zrobi to nie po to, żeby rosyjskim robotnikom dobrze się żyło, ale żeby ostatecznie wycofać 10 miliardów? Tych. w tej sprawie albo kompletna niekompetencja, albo celowe wprowadzenie w błąd.
  A jeśli chodzi o ideę narodową, czyli ideologię, to ona jest, zawsze była i będzie, tylko nie w formie idei i ideologii. A problem polega na tym, że wielu po prostu tego nie rozumie i nie akceptuje, m.in. dzięki ateistycznej propagandzie ZSRR. Mówię o prawosławiu. Poza nim nic w Rosji się nie uda, bo Rosja jest zbudowana wokół prawosławia. To jest nasz fundament, musimy to sobie uświadomić. Pragnienie sprawiedliwości w naszym narodzie pochodzi stąd, ale prawosławie to znacznie więcej niż tylko sprawiedliwość. I musimy zrozumieć, że istnieje coś większego niż sprawiedliwość, na przykład miłosierdzie. Tych. Tutaj potrzebujesz rozumu i duchowości, aby zacząć coś rozumieć. Poza tym, jak wyobrażasz sobie sprawiedliwość bez Prawdy? Prawda jest także czymś, czego ludzie pragną i bez czego sprawiedliwość z zasady nie jest możliwa. A dobroć i cnota? A co ze współczuciem i empatią? A co z mądrością? A umysł? A co z miłością w jej pierwotnym znaczeniu? Czy to wszystko nie jest konieczne? A co z wolną wolą i osobowością? Tego wszystkiego i wiele więcej nauczył nas Kościół prawosławny. Dlatego jest mało sprawiedliwości. Wydaje mi się, że prawosławie jako nauka powinno być nauczane w szkołach, ponieważ jest ważniejsze niż matematyka, historia, a tym bardziej jakikolwiek język angielski. Tylko wtedy będziemy mieli duchowo zdrowe i rozwinięte społeczeństwo, a co za tym idzie władzę. Jeśli nie boją się Boga, to kogo się boją, jeśli istnieje wzajemna odpowiedzialność?
  I kosztem ZSRR nie idealizowałbym tego okresu, było tyle samo minusów, co chyba nie było plusów. Trzeba tylko wziąć plusy z tego okresu np kulturę produkcji, jakość produkowanych towarów, plan państwowy, ale nie brać totalnej kradzieży, kiedy wszystko i wszystkich wywleczono z przedsiębiorstw, nie brać propagandy, nie bierz totalitaryzmu i tłumienia sprzeciwu itp. Podobnie z okresu cesarskiego należy wziąć plusy, a zostawić minusy, oraz z innych okresów.
  Rosja nie może istnieć na cudzych, nie mówiąc już o złych pomysłach. Mamy swoje i musimy za nim podążać, pracować dla dobra kraju i modlić się do Boga. W ten sposób zawsze wygrywaliśmy.
 50. Łuenkow
  Łuenkow 20 listopada 2022 17:40
  -2
  Artysta to zawodowy kłamca, jak można mu ufać? Jednocześnie, jak widać, analfabeta. Mówi o trzech pytaniach i zadaje cztery.