Poprawność polityczna jest nową religią Zachodu

42
Poprawność polityczna jest nową religią Zachodu

Współczesna Europa, jak i cały Zachód, w ciągu ostatnich dwóch dekad uległy poważnym przemianom, które radykalnie zmieniły ich wygląd. Procesy globalizacji i globalnej demokratyzacji, o których autor pisał w materiale „Globalna demokratyzacja: etapy i konsekwencje”, przyczyniły się do tego, że poprawność polityczna stała się nową ideologią współczesnej demokracji zachodniej, która przeniknęła do wszystkich sfer społeczeństwa .

Poprawność polityczna wraz z wielokulturowością są aktywnym narzędziem polityki mającym na celu transformację istniejącego społeczeństwa.Poprawność polityczna to wynalazek lewicy, który rozpoczął się pod koniec lat 1960. XX wieku i stał się dominującym trendem w mediach w pierwszej dekadzie XXI wieku. Poprawność polityczna ma na celu ostrą krytykę cywilizacji zachodniej, chęć radykalnego zniszczenia jej wizerunku opartego na różnych mniejszościach [2000].

Początkowo termin „poprawność polityczna” pojawił się w Stanach Zjednoczonych, jednak obecnie zjawisko to ma charakter międzynarodowy. Nie ominął także Rosji. Przecież ideologia poprawności politycznej tabu stawia pewne tematy, nawet te niezwykle istotne we współczesnej sytuacji społeczno-demograficznej, np. problemy narodowościowe i etniczne oraz postawy wobec imigrantów. A biorąc pod uwagę prowadzoną w Rosji politykę migracyjną i jej wsparcie informacyjne, oczywiste jest, że dotyczy to naszego kraju w takim samym stopniu, jak Europy.

Jak to się stało, że poprawność polityczna stała się nie tylko nową ideologią, ale wręcz nową świecką religią Zachodu? Jakie są jego początki?

Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w tym materiale.

Początki poprawności politycznej – rewolucja 1968 rokuŹródeł poprawności politycznej należy szukać w rewolucji studenckiej 1968 r., która pociągnęła za sobą przesunięcie polityki europejskiej w lewo. Poprawność polityczna rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych jako kodeks postępowania na lewicowych kampusach uniwersyteckich i stopniowo rozprzestrzeniła się na wszystkie warstwy społeczne.

Rewolucja studencka opierała się na podstawach freudo-marksistowskich i powstała w imię wyzwolenia płci jako alternatywa dla marksistowskiego wyzwolenia pracy. Każdy kryzys witano radosnym okrzykiem, gdyż dzięki temu można było ogłosić śmierć kapitalizmu i w imieniu całej ludzkości domagać się równości na równych prawach.

Na rewolucyjnych studentów duży wpływ miały idee Herberta Marcuse’a, przedstawiciela szkoły frankfurckiej. Marcuse głosił „Wielką Odmowę”, odrzucenie wszystkich podstawowych koncepcji Zachodu, rewolucję seksualną, powstanie feminizmu i czarną rewolucję. Jego główną tezą było to, że studenci, czarni z gett, elementy marginalizowane, elementy aspołeczne i ludzie z krajów trzeciego świata mogą zająć miejsce proletariatu w przyszłej rewolucji komunistycznej.

Wśród elementów zjawiska „68.” historyk Oleg Plenkow wymienia w szczególności: międzynarodówkę sytuacjonistyczną; amerykanizacja Europy; muzyka rockowa; gminy; antykapitalizm Nowej Lewicy; upadek burżuazyjnej moralności i kultury; nowa interpretacja roli ideologii: maoizm i leninizm; krytyka kolonializmu; rewolucja seksualna; społeczności gejowskie; feminizm.

Najbardziej wielowarstwowy ruch miał miejsce w Stanach Zjednoczonych: najpierw pisarze wywołali protest przeciwko społeczeństwu burżuazyjnemu i jego obyczajom (beatnicy), następnie przemoc gangów motocyklowych, następnie ideologiczny ruch na rzecz praw obywatelskich Czarnych, następnie organizacja polityczna SDS (Studenci na rzecz Społeczeństwa Demokratycznego) i wreszcie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie [3].

Rewolucja lat 60. przeminęła, nie pozostawiając wyraźnie zauważalnych zmian w polityce i ekonomii, pozostawiając jednak niezatarte ślady w kulturze europejskiej. Okazało się, że są to po pierwsze rewolucja seksualna, po drugie, ruch kulturalny, który stał się znany jako postmodernizm, i po trzecie, ciągłe dążenie do wyzwolenia czegoś (przedmiot emancypacji ciągle się zmienia) spod jarzma burżuazji, która bezlitośnie eksploatuje i eksterminuje ten obiekt, aby go uwolnić.

Najpierw (w marksizmie) uciskaną ludzkością była klasa robotników fabrycznych uciskanych przez kapitalistów, następnie (w feminizmie i w ogóle socjaldemokracji) jej miejsce zajęły uciskane kobiety i uciskane narody kolonialne, następnie zanieczyszczona i zniszczona przyroda (zieloni i socjaldemokracja ) [1 ].

W rezultacie okazuje się, że współczesna poprawność polityczna jest rodzajem ideologii wyzwoleńczej, w której odwołania do dosłownie wszystkich przedmiotów emancypacji prezentowanych w toku rozwoju myśli lewicowej przeplatają się i łączą ze sobą, czyli do każdego, kto kiedykolwiek – w rzeczywistości czy w politycznie poprawnym wyobrażeniu – był obrażany i uciskany: wobec Murzynów, Hindusów, kobiet, grubych i brzydkich, niepełnosprawnych itp. [4].

Opierając się właśnie na zwycięskim ruchu poprawności politycznej, Bolz dochodzi do wniosku, że marksizm, który poniósł porażkę jako program socjalistycznej transformacji świata, zatriumfował właśnie jako rewolucja kulturalna [4].

Marksizm kulturowy i poprawność polityczna


Wielu badaczy tej problematyki pisało o tym, że poprawność polityczna jest formą kulturowego marksizmu. I tak w pracach M. J. Minnichino „The New Dark Age: The Frankfurt School and Political Correctness” i W. S. Linda „Political Correctness: A Brief” historia ideologii” (Political Correctness: A Short History of an Ideology) wyrażany jest punkt widzenia, według którego poprawność polityczna to nic innego jak ideologia immanentnie zawierająca idee kulturowego marksizmu.

Z prac tych wynika, że ​​jest to marksizm kulturowy, który zrodził się w umysłach przedstawicieli szkoły frankfurckiej (G. Lukács, G. Marcuse, T. Adorno i in.), przeniesiony z ekonomii do kultury i promujący „bezklasowość”, to idea totalitarna, która w latach 20. i 30. XX wieku zawładnęła i utrzymuje do dziś wiele krajów i umysłów ludzkich [5].

Z kolei historyk, autor i jeden z twórców teorii wojen czwartego pokolenia Bill Lind zauważa, że ​​poprawność polityczna jest odgałęzieniem marksizmu kulturowego, czyli marksizmu przełożonego z terminów ekonomicznych (klasowych) na terminy kulturowe.

Podczas gdy marksizm ekonomiczny postrzega historię ucisku w kategoriach różnic klasowych i własności środków produkcji, marksizm kulturowy twierdzi, że historia ucisku dotyczy stosunków władzy – które to grupy uciskają innych ze względu na kulturę, rasę i płeć [6] .

Teoria Karola Marksa przewidywała, że ​​gdy wybuchnie wojna powszechna, robotnicy zjednoczą się i pokonają burżuazję. Nie zdarzyło się to podczas obu wojen światowych, kiedy robotnicy każdego kraju walczyli u boku swojego narodu przeciwko współpracownikom z innych krajów. Dwóch teoretyków marksistowskich, Georg Lukács i Antonio Gramsci, zdało sobie sprawę, że marksizm nie zadziała, dopóki robotnicy nie zostaną „wyzwoleni od zachodniej kultury i religii” (zwłaszcza chrześcijaństwa), i dlatego założyli Szkołę Frankfurcką, która promowała ideę hegemonii kulturowej [6 ]

Oznacza to, że ważnym składnikiem marksizmu kulturowego jest dekonstrukcja Zachodu (co z sukcesem dzieje się w praktyce). Narzędzie to jest aktywnie wykorzystywane przez globalistów, których głównym zadaniem jest zniszczenie, rozkład, destrukcja wszelkich fundamentów współczesnego społeczeństwa i zastąpienie ich ideami pokrewnymi globalistom, coraz bardziej przenikając tkankę społeczeństwa i zajmując w nim coraz więcej nowych stanowisk poprzez różne mniejszości i ich przywódcy.

Jednym ze stałych celów jest religia chrześcijańska. W Europie (z wyjątkiem takich krajów jak Polska) jego pozycja jest od dawna podważana. Szczególnie mało jest młodych ludzi w kościołach, wiele świątyń jest zamkniętych lub nawet zamienionych na meczety. W Stanach Zjednoczonych rola religii, zwłaszcza w stanach konserwatywnych, jest większa niż w Europie. Dlatego też religię dyskredytuje się na wszelkie możliwe sposoby (przykładowo wykorzystuje się i rozdmuchuje skandale seksualne w katolickich placówkach oświatowych na wszelkie możliwe sposoby).

Liberałowie żądają, aby tradycyjne społeczności przyjęły nową liberalną moralność: zezwolenie na małżeństwa osób tej samej płci, swobodne determinowanie płci i prawo do aborcji, grożąc tradycyjnym społecznościom izolacją kulturową, a nawet prześladowaniami prawnymi. Państwo często spotyka się z lewicą w połowie drogi ze szkodą dla wspólnot religijnych, wydając orzeczenia sądowe na korzyść tych pierwszych i wydając odpowiednie rozporządzenia [2].

Jak słusznie zauważa Patrick Buchanan:

„W rzeczywistości rewolucja kulturalna prowadzi do nowej hegemonii etycznej… Nowa „wiara” nie jest tak pokojowa, jak mogłoby się wydawać. W polityce nowa wiara znajduje wyraz w globalizacji i sceptycznym podejściu do patriotyzmu, historia bowiem pokazuje, że nadmierna miłość do ojczyzny często prowadziła do podejrzeń wobec sąsiadów, a w rezultacie do wojen. Historia cywilizacji jest historią wojen, więc nowa wiara zamierza zniszczyć narody i państwa narodowe” [7].

Oblicza współczesnej poprawności politycznej


Nie ma wątpliwości, że poprawność polityczna jest bronią polityczną. Służy kontroli poglądów w kontekście wolności słowa. Poprzez przymusowe zastępowanie słów niepoprawnych politycznie słowami poprawnymi politycznie, opinie i stwierdzenia zostają na siłę przeniesione z jednego systemu myślowego do drugiego, a ponadto z rzeczywistego obrazu świata do innego.

Socjolog i filozof Leonid Ionin zauważa, że ​​poprawność polityczna nie jest przypadkowym zjawiskiem ideologicznym, ale podstawową i najważniejszą cechą współczesnej demokracji masowej. Nowe czasy stały się czasem triumfalnego marszu zasady równości. Jej kulminacją była doktryna powszechnych praw człowieka i ideologia poprawności politycznej. Można powiedzieć, że poprawność polityczna i współczesna demokracja są ze sobą ściśle powiązane i jedno bez drugiego nie jest możliwe [1].

Poprawność polityczna wymaga unikania używania słów i wyrażeń, które mogłyby urazić poczucie własnej wartości mniejszości etnicznych lub grup społecznych, zwiększyć poczucie marginalności lub umniejszać opinie, poglądy i zachowania innych ludzi. Nie należy używać niepożądanych słów i wyrażeń ani zastępować ich innymi, wprowadzając do języka nowe terminy, które byłyby bardziej neutralne.

Kontrola nad językiem i regulacje dotyczące prawidłowego oznaczania rzeczy i zjawisk, w połączeniu z tabu niektórych słów i pojęć, były od zawsze cechą reżimów represyjnych, odgrywając szczególną rolę w kształtowaniu „właściwego” obrazu świata. Jak wiadomo, George Orwell doskonale objawił ten mechanizm. Zasady i wymagania poprawności politycznej sprawiają, że dziś przywołujemy na myśl Nowomowę Orwella, nowomowę [1].

Podajmy kilka przykładów. Dlatego w 1991 roku doniesiono, że Uniwersytet Stanforda opracowywał „kod językowy”, w którym słowa takie jak kobieta, panie, dziewczęta uznawano za „seksistowskie” i dlatego ich używanie było zabronione. W jednej z prestiżowych uczelni kobiecych zakazano nie tylko rasizmu i seksizmu, ale także „lookizmu” (chęci pięknego wyglądu za pomocą ubrań i kosmetyków), gdyż rzekomo narzuca standardy piękna i atrakcyjności oraz ma działanie upokarzające na brzydkich ludziach [8].

W USA bajkę dla dzieci „Trzy małe świnki” nazwano „Trzy szczenięta”, aby nie urazić uczuć pobożnych muzułmanów. W Japonii pingwiny karłowate nazwano pingwinami wróżkowymi, aby nie urazić niskich ludzi.

Legendarnej opowieści o „Królewnie Śnieżce” nie oszczędziła także poprawność polityczna. Amerykańskie Towarzystwo na rzecz Równych Praw Bohaterów Kreskówek stwierdziło, że w kreskówce powinny znajdować się trzy krasnoludki pochodzenia europejskiego, dwa o ciemnej karnacji, odpowiednio jeden pochodzenia latynoamerykańskiego i jeden pochodzenia indyjskiego [9].

Oznacza to, że zasada poprawności politycznej w języku polega na wprowadzaniu ograniczeń i zastępowaniu jednostek leksykalnych, takich jak „głuchy” na „niedosłyszący” lub „Indianin” na „urodzony Amerykanin”. Terrorysta określonego pochodzenia etnicznego staje się „przestępcą bez narodowości”, katastrofę lotniczą uznaje się za „twarde lądowanie”, a eksplozję za „huk”. To współczesna, poprawna politycznie nowomowa.

Niektóre słowa nie są zastępowane, ale nabierają nowego znaczenia. Na przykład słowo „faszysta” oznacza teraz każdego, kto nie zgadza się ze skrajną lewicą. Ponadto słowo „dyktator” jest teraz właściwe w odniesieniu do każdego przywódcy, który nie zgadza się z rządami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zjawisko anulowania kultury ma bezpośredni związek z poprawnością polityczną, gdy jednostka niestosująca się do norm tej właśnie poprawności politycznej zostaje poddana powszechnemu ostracyzmowi i rozpoczynają się prześladowania w mediach i sieciach społecznościowych. Kultura anulowania charakteryzuje się pozbawieniem człowieka wsparcia (aż do całkowitego bojkotu) i skutecznym wymazaniem go ze społeczności (zarówno zawodowej, jak i społecznej).

Utwory, piosenki, filmy, a nawet programy i kreskówki dla dzieci mogą zostać anulowane, jeśli znajdą się w nich stwierdzenia niepoprawne politycznie. W takiej sytuacji każdy może czuć się zagrożony i będzie bał się swobodnie wyrazić swój punkt widzenia. Co więcej, dotyczy to nie tylko polityki, ale także historii i badań naukowych.

W szczególności amerykański historyk Stanley Payne zauważa:

„Każdy młody uczony zainteresowany karierą historyka musi trzeźwo ocenić koszty związane z próbą rozwoju zawodowego w obecnym środowisku wysoce upolitycznionych instytucji i rosnącej kultury przymusu. Perspektywy pracy dla niezależnego naukowca są nikłe. Gdybym był młody, wątpię, czy dostałbym dziś pracę na większości amerykańskich uniwersytetów”[10].

Poprawność polityczna nabyła się na Zachodzie i zaczyna nabierać w Rosji cech dosłownie religijnej poprawności i obowiązku.

Poprawność polityczna jako religia świecka


Jeffrey Hughes, autor Political Correctness: A History of Semantics and Culture, zauważa, że ​​nietolerancja obserwowana wśród politycznie poprawnych radykałów ma charakter podobny do nietolerancji obserwowanej w ekstremizmie religijnym.

Rzeczywiście, poprawność polityczna jest czasami nazywana religią świecką, ponieważ jej bardziej radykalni wyznawcy dogmatycznie i przymusowo trzymają się głównych zasad moralnych poprawności politycznej (wielokulturowość, egalitaryzm, obrona mniejszości i „uciskanych” itp.).

Politycznie poprawni radykałowie stworzyli świecką, antyuciskową moralność w ramach praw wielokulturowości i egalitaryzmu, a kiedy nawołują do przestrzegania swoich dobrych intencji zasad moralnych, robią to brutalnie i nie szanują wolnego wyboru człowieka. Racjonalna argumentacja nie odgrywa dla nich żadnej roli. Poprawność polityczna staje się swego rodzaju substytutem religii w świecie niereligijnym.

wniosek


Podsumowując, pragnę zauważyć, że istnienie poprawności politycznej i jej rozwój wskazują na istnienie monopolu politycznego i ideologicznego w Europie i w ogóle na Zachodzie. Z nielicznymi wyjątkami po starej demokracji europejskiej (przede wszystkim chrześcijańskiej) praktycznie nie pozostał ślad.

Profesor Norbert Bolz, opierając się na zwycięskim ruchu poprawności politycznej, uważa, że ​​jest to rdzeń marksistowskiej rewolucji kulturalnej XX i XXI wieku. Credo tej rewolucji kulturalnej sprowadza się do czterech tez: (1) wszystkie style życia są równe; dyskryminacja alternatywnych stylów życia jest zbrodnią; (2) każdy, kto sprzeciwia się polityce wyrównywania, jest rasistą, ksenofobem i seksistą; (3) to nie homoseksualiści są chorzy, ale ci, którzy potępiają homoseksualizm; (4) żadna kultura ani żadna religia nie jest lepsza od innej [1].

Z wyjątkiem punktu trzeciego ma to w zasadzie zastosowanie w Rosji, gdzie podobnie jak na Zachodzie zdecydowanie propaguje się „różnorodność”, „wieloreligijność” i „wielokulturowość”, uzasadniając w ten sposób m.in. politykę migracyjną .

Choć wiele osób jest zmęczonych chęcią kontrolowania języka na rzecz różnych mniejszości i ideologią poprawności politycznej, często boją się wyrazić swoje zdanie.

Poprawność polityczna zapewnia konsensus ideologiczny i wartościowy, który można scharakteryzować jako ideologię całkowitej równości, prowadzącą do zatarcia wszelkiego rodzaju różnic i całkowitej abstrakcji jednostek ludzkich.

Jak słusznie zauważa Leonid Ionin:

„Marginalizacja, wysunięcie na dalszy plan pojęcia prawdy i instytucji nauki, które niegdyś stanowiły podstawę triumfalnych zwycięstw i wielowiekowej ekspansji cywilizacji zachodniej, nieuchronnie musiały prowadzić do degradacji kultury Zachodu. Główną bronią takiej degradacji stała się poprawność polityczna.
Społeczeństwo mniejszości, powstające dzięki dominacji ideologii poprawności politycznej, twierdzi, że jest społeczeństwem nieskończenie tolerancyjnym, ale jedyne, co jest w nim nietolerancyjne, to tradycyjne wartości Zachodu, które swą biografię wiążą z czynami bohaterowie Homera: wielkość i męstwo, piękno i siła, prawda i rozum, szlachetność i wolność, męskość i kobiecość itp., itp.
Kultura europejska nie może być kulturą uciskanych, kulturą mniejszości, co oznacza także, że nie może być kulturą politycznie poprawną, nie zatracając się” [1].

Bibliografia:
[1]. Ionin L. G. Minority Society: Poprawność polityczna we współczesnym świecie – M.: Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.
[2]. Grinin L. E., Grinin A. L. Globalizm a amerykanizm. Część 2. Globalizm a przyszłość USA i świata // Historia i nowoczesność. 2021b. nr 3, s. 3–53.
[3]. Plenkov O. Yu. „Rewolucja” 1968: era, zjawisko, dziedzictwo. Petersburg: Władimir Dal, 2023.
[4]. Ionin L. G. Poprawność polityczna: nowy wspaniały świat. M.: Ad Marginem, 2012.
[5]. Kozhemyakina V. A. Poprawność polityczna we współczesnym dyskursie publicznym (na materiale języków rosyjskiego, chińskiego i angielskiego) / dis. ... kandydat nauk filologicznych – Wołgograd, 2023.
[6]. Zobacz Lind B., Początki poprawności politycznej, 5 lutego 2000.
[7]. Buchanan P.J. Śmierć Zachodu. – M.: Wydawnictwo ACT LLC, 2003.
[8]. Nazarov V.L. Teoria i praktyka wielokulturowości w krajach zachodnich: [podręcznik. zasiłek] / V. L. Nazarow. – Jekaterynburg: Wydawnictwo Ural. Uniwersytet, 2015.
[9]. Morozova M. A., Melnikov M. V. Poprawność polityczna w języku angielskim i znaczenie jego studiowania na uniwersytecie. Nauki Filologiczne w MGIMO (Literary Studies and Linguistic and Cultural Studies) nr 14 (2018) Moskwa, ISSN 2410–2423, 2018.
[10]. O historii i narodach: rozmowa ze Stanleyem G. Paynem - The Postil Magazine.
42 komentarz
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. + 11
  6 czerwca 2024 05:59
  Poprawność polityczna jest skierowana przede wszystkim przeciwko tradycjom ludowym. Poprawność polityczna uważa zwykłe naturalne oburzenie człowieka za wulgarność. Wbrew temu na wschodzie rośnie tradycjonalizm. Wszystko to jest skierowane przede wszystkim do pozbawionych wszystkiego polityków zajmujących się działalnością wojskową to jest polityka USA i jest Pentagon. Jest polityka Europy i jest NATO, którego polityka jest niezmienna. Głównym celem działań poprawności politycznej jest zniszczenie stanowiska walki klasowej. Ludzie inspirowani są tym, że przedstawiane są im korzyści przez kapitalizm jak manna z nieba Mówią, że walki o swoje prawa nie ma, nie ma, było i nie ma. Ze wszystkich trąb słyszymy o nadejściu nowego czasu. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki to jest czas. W ten sposób można pozbawić człowieka zdolności myślenia, a poszczególni guru mogą kontrolować nasze myśli.
  1. +5
   6 czerwca 2024 09:02
   Cytat: Nikołaj Maljugin
   Poprawność polityczna skierowana jest przede wszystkim przeciwko tradycjom ludowym.

   Wyjaśniłeś mi wszystko jednym zdaniem. Dziękuję!
   Po prostu nie przeczytałem całego artykułu. Za dużo niepotrzebnych informacji. Lubię, gdy jest krótko i na temat.
   1. 0
    7 czerwca 2024 12:59
    Myślenie klipowe, niemożność dostrzeżenia tekstu składającego się z więcej niż kilku linijek, słaba komunikacja i analiza są wytworem współczesnej edukacji, również z tego samego tematu.
    1. 0
     9 czerwca 2024 15:42
     Cytat z czapy morskiej
     Myślenie klipowe, niemożność dostrzeżenia tekstu składającego się z więcej niż kilku linijek, słaba komunikacja i analiza są wytworem współczesnej edukacji, również z tego samego tematu.

     Założę się. Przykro mi, że marnuję czas na tak długie artykuły. To nie jest powieść.
     „Poprawność polityczna to termin określający praktyki językowe, które nie mają na celu obrażania ani w żaden inny sposób zawstydzania bezbronnych grup ludzi (mniejszości, osób LGBT, osób niepełnosprawnych itp.) ani prowokowania konfliktów”. Proste i jasne!
     Bardzo podoba mi się strona Tsargrad. Tam wszystkie informacje są przedstawione dość zwięźle i przejrzyście.
     Jeśli lubisz, gdy woda nalewa ci uszy, to jest to twoja osobista tragedia.)) Czytaj i ciesz się artykułami pełnymi gadatliwości.
    2. +1
     12 czerwca 2024 23:51
     czapka morska
     (Aleksiej). 7 czerwca 2024 12:59. twoje - „. Myślenie klipowe, niemożność dostrzeżenia tekstu więcej niż kilku linijek, słaba komunikacja... "
     W większości się zgadzam. ALE... dotarwszy - „...słaba komunikacja... "
     Musiałem odetchnąć!
     asekurować ujemny
     Droga. więc masz tego dość - „...Poprawność polityczna skierowany przede wszystkim przeciwko tradycjom ludowym…” Tradycyjnie jest to użycie języka państwowego. dobry I jest niszczony bezlitośnie. tyran na przykład :
     - dlaczego potrzebujesz swojego? „komunikacja" - jeśli masz umiejętność (brak) komunikacji.
     - lokalizacje(dla tych, którzy normalnie posługują się językiem państwowym) jest to z dziedziny obrony powietrznej. dlaczego nie lokalizacja lub po prostu dom. działka. praca...itd.
     - czemu „lekkie hacki„Life hack (ang. life hack) to trik lub przydatna rada, która pomaga skutecznie rozwiązać konkretny problem. - CHOĆ ISTNIEJE - wynalazki, propozycje ulepszeń i nie tylko...
     Zniszczenie języka. to jest zniszczenie fundamentu samoświadomości LUDU (cywilizacji).. I ty też zrobisz TO. Mam nadzieję, że nie celowo. Rosja zostanie zniszczona nie tylko wojną, ale także niszcząc jej historię i język państwowy. co oznacza, że ​​kontrolują świadomość. Jak z Rosjan ze wschodniej Ukrainy zrobili UKROW. tyran
  2. 0
   15 czerwca 2024 12:21
   Generalnie, pomimo pewnego doboru faktów historycznych, materiał jest bardzo słaby i raczej propagandowy.
   Autor nie zauważył, że w USA istnieje podział kraju na stany północno-wschodnie, południowe, zachodnie wybrzeże i resztę. To tak, jakby nie były to cztery różne społeczeństwa.
   W niemieckojęzycznym centrum Europy sytuacja jest również nieco inna. W Bawarii w weekendy noszone są stroje narodowe, które wyjaśniają 12-letniemu chłopcu, że „chłopiec różni się od dziewczynki tym, że w weekendy idzie uczyć się strzelać z karabinu, a dziewczynka uczy się gotować. ”
   Ponownie nie poruszono tu korupcyjnej strony poprawności politycznej.
   Polega ona na tym, że „ktoś” za pieniądze z budżetu miasta decyduje się na wymianę w szkołach podręczników na „neutralne pod względem płci”, a następnie ktoś je drukuje i sprzedaje szkołom po bardzo zawyżonych cenach.
   Cytat: Nikołaj Maljugin
   przeciwko tradycjom ludowym

   Pozostaje je wymienić:
   Tradycje narodów ISIS (wszędzie zakazane)
   Tradycje ludów kanibali Oceanii
   Córka
   Topienie dziewczynek w Chinach
   Obrzezanie kobiet
   Podpalenia domów trzeźwych właścicieli przez pijaków na rosyjskich wsiach
   Prawo pierwszej nocy wciąż można zapamiętać
 2. +7
  6 czerwca 2024 06:06
  Ciekawie się czytało, dziękuję autorowi. Poprawność polityczna we wszystkich swoich przejawach prowadzi do zniszczenia elit narodowych i osłabienia państw. Te regiony świata, które nie są dotknięte tą „chorobą”, zajmą terytoria zdegenerowanych grup etnicznych.
  Dlaczego jednak autor nie poruszył tematu Rosji? Federacja Rosyjska z absurdalnych powodów gaśnie, spisuje, leczy, pożycza i pomaga daleko od biednych i przyjaznych narodów. Wewnątrz Federacji Rosyjskiej prowadzona jest także samobójcza polityka wobec diaspor, w gospodarce, edukacji i „kulturze”. Trudno znaleźć politycznie poprawne cechy SPIEF-u w warunkach, w których nasi ludzie umierają i cierpią na południu Rosji. Przynajmniej na Zachodzie nadal istnieją pozostałości zrozumienia interesów narodowych.
  1. +9
   6 czerwca 2024 06:32
   Obecnie termin poprawność polityczna bardziej odnosi się do nas, Rosji. Na początku XXI wieku zaczęliśmy przypominać Bizancjum, początek XV wieku.
 3. 0
  6 czerwca 2024 06:29
  Cytat z: samarin1969
  Te regiony świata, które nie są dotknięte tą „chorobą”, zajmą terytoria zdegenerowanych grup etnicznych.

  „Armia amerykańska stała się bardziej eksperymentem społecznym: nacisk nie jest położony na śmiertelność, ale na to, aby nie skrzywdzić żadnego żołnierza. Po prostu nie jest jasne, co zrobi taka armia, gdy polecą kule.” Pete Hegseth w Fox News, 04.06.24.
 4. +1
  6 czerwca 2024 07:27
  Tak, trzeba zadać pytania Kremlowi, a raczej tym, którzy powinni odpowiadać za ten kierunek, bo co się stanie: jesteśmy zmuszeni zmienić rosyjskie nazwy/słowa na poprawne politycznie, pamiętacie, jak Żyrik na to przeklinał?
  przykład: kraj Łotwa, czy mieszkańcy to Łotysze czy Łotysze?
  Czy kraj Finlandii to Finowie czy Finowie?
  jest mnóstwo takich przykładów...
  1. RMT
   +2
   6 czerwca 2024 15:11
   Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Kremla?
   1. +1
    6 czerwca 2024 16:40
    Tak: Zełenski – jest „prezydentem” czy nie?
    to także opowieść o poprawności politycznej
 5. + 10
  6 czerwca 2024 07:57
  Artykuł dotyczący sodomii ze względu na poprawność polityczną i fakt, że każdy ma równe prawa, został, jeśli się nie mylę, wyłączony z Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w 1996 roku i nie został przywrócony ze względów politycznych poprawność, radzieckim filmom i kreskówkom przydzielono kategorię wiekową, a niektóre wolą w ogóle nie pokazywać, na kanałach centralnych absolutnie, na kanałach satelitarnych poświęconych sowieckim filmom i kreskówkom z wielką rzadkością... Na przykład Dunno on the Moon .
  1. +9
   6 czerwca 2024 10:12
   Ale ponieważ książkę przeczyta teraz niewiele osób, ale kreskówka będzie miała jeszcze większą publiczność, a w tym dziele Nosowa jest tak, że dziecko, zwłaszcza starsze, zaczyna trochę inaczej patrzeć na świat, i „my” wychowujemy „kwalifikowanego” konsumenta”.
   1. +6
    6 czerwca 2024 10:14
    Wystarczy jeden epizod poprawności politycznej, a mamy ich pod dostatkiem. Czy warto zwalać winę na lustro? hi
  2. -1
   6 czerwca 2024 11:01
   Dunno on the Moon został nakręcony po upadku ZSRR.
   1. +7
    6 czerwca 2024 11:09
    Dlatego jako przykład podałem, że kreskówka nakręcona po rozpadzie ZSRR jest w zasadzie zakazana dla kanałów telewizyjnych... Żeby nie urazić oligarchów..
    1. +4
     6 czerwca 2024 11:14
     Kreskówka bardzo różni się od książki.
     W kreskówce po prostu pokazują, jak są oszustami, albo bandytami, albo kapitalistami.

     A książka zawiera ostrą krytykę systemu kapitalistycznego.
 6. +2
  6 czerwca 2024 08:13
  Poprawność polityczna jest nową religią Zachodu
  Autor nie ma tu do końca racji. Poprawność polityczna jest nową religią światową, która jest zaszczepiana nie tylko na Zachodzie, ale także tutaj. Zapoznaj się z tzw. systemem ESG, który jest aktywnie wdrażany w Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem znanego banku.
  Koncepcja ESG została szeroko rozwinięta w sferze inwestycji międzynarodowych jako kontynuacja idei Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i UN Global Compact.
 7. +6
  6 czerwca 2024 08:35
  Artykuł jest ciekawy, dzięki Autorowi.

  IMHO poprawność polityczna nie jest ideologią, ale jednym z atrybutów ideologii globalizmu. I z pewnością nie ma tu mowy o równości.

  IMHO globalizacja - i poprawność polityczna jako jedna z jej cech - wynika z faktu, że największego znaczenia nabiera kapitał finansowy, ujarzmiając kapitał przemysłowy i handlowy.

  Kapitał finansowy utrudniają granice, narody i ich tradycje, gdyż kapitał ten musi swobodnie przepływać z jednej części świata do drugiej i pożądane jest, aby struktura tych części – prawa i tradycje – była podobna.

  Jednocześnie ideologia mówi o jakiejkolwiek równości poza społeczną - kapitalizm zbudowany jest na nierówności społecznej, jest jego siłą napędową, równość społeczna bardzo szybko wykończy kapitalizm.

  Poprawność polityczna, zacierając pewne różnice, utrwala istniejący stan rzeczy, istniejącą dziś nierówność społeczną między ludźmi i krajami.

  Ponieważ cały rozwój ludzkości jest dziś rozwojem samego kapitalizmu, walka poszczególnych krajów z globalizacją jest walką z rozwojem i postępem. Dla narodów krajów opóźnionych rozsądniej byłoby zintegrować się z istniejącym systemem i zająć w nim należne mu miejsce, ponieważ jest mało prawdopodobne, że uda się go zniszczyć.

  Lepiej być jednym z strzygących. niż u tych, którzy obcięli włosy, nie da się uniknąć samego procesu strzyżenia.
  1. +4
   6 czerwca 2024 11:11
   A globalizm, zdaniem autora poprzedniego artykułu, pokonać mogą jedynie nacjonaliści lub narodowi konserwatyści uśmiech
   1. +2
    6 czerwca 2024 13:04
    Cytat: kor1vet1974
    A globalizm, zdaniem autora poprzedniego artykułu, pokonać mogą jedynie nacjonaliści lub narodowi konserwatyści uśmiech


    Globalizmu w zasadzie nie da się pokonać. A konserwatyści często go popierają. A narodowi konserwatyści i nacjonaliści wymierają wraz z narodami; ich walka nie ma sensu.
    1. 0
     6 czerwca 2024 14:26
     ich walka jest bezsensowna.
     Nawet pod hasłem Nacjonaliści i narodowi konserwatyści (czyli faszyści) wszystkich krajów zjednoczą się? śmiech
     1. +2
      6 czerwca 2024 15:16
      Cytat: kor1vet1974
      ich walka jest bezsensowna.
      Nawet pod hasłem Nacjonaliści i narodowi konserwatyści (czyli faszyści) wszystkich krajów zjednoczą się? śmiech


      Slogany jeszcze nikogo nie uratowały, ale mogą ich zniszczyć. :)

      Nacjonaliści z różnych krajów częściej zabijają się nawzajem niż ktokolwiek inny.
     2. +1
      6 czerwca 2024 15:22
      Cytat: kor1vet1974
      ich walka jest bezsensowna.
      Nawet pod hasłem Nacjonaliści i narodowi konserwatyści (czyli faszyści) wszystkich krajów zjednoczą się? śmiech


      Nacjonaliści z różnych krajów woleliby wymordować się nawzajem, niż zjednoczyć. Niestety, zwykle zabija to wiele osób w okolicy.
      1. +2
       6 czerwca 2024 15:55
       To, co obserwujemy od dziesięcioleci w Palestynie, to terytorium, na którym powinny powstać dwa państwa, a nie jedno. To jest przykład, najbardziej uderzający.
  2. +2
   7 czerwca 2024 20:07
   Kapitał finansowy jest hamowany przez państwo jako takie. Nasi jako ogranicznik bezprawia, inni jako odcinający możliwość wjazdu na te terytoria. Ale jeśli opuścisz stan (własny), twoi sąsiedzi w Stanach Zjednoczonych szybko pomogą takiej edukacji do zera. Dlatego koło zamachowe poprawności politycznej kręci się.
 8. -1
  6 czerwca 2024 10:02
  Fantastyczni idioci – czy obraziłem zachodnią cywilizację z jej poprawnością polityczną? Mamy poprawność polityczną z rosyjskimi nastawieniami, jesteśmy krajem wielonarodowym.
 9. +6
  6 czerwca 2024 11:06
  . W USA bajkę dla dzieci „Trzy małe świnki” nazwano „Trzy szczenięta”, aby nie urazić uczuć pobożnych muzułmanów.

  Powiedz mi, po co im to? Do Stanów? Wątpię, czy świat muzułmański rozpocznie wojnę ze Stanami Zjednoczonymi w wojnie terytorialnej. Czy przepłynie ocean i odpłynie? (Nie wierzę w 11 września!)
  Ale o nas, w świecie muzułmańskim, istnieje słowo MURTAD, które oznacza apostatę, przeklętą istotę, która powinna palić się w piekle. I tak myślą - wszyscy! Zaczynając od dzieci, które ledwo nauczyły się mówić... Wyjaśnij mi więc, dlaczego do cholery mam tolerować słabo skrywaną nienawiść płynącą do mnie ze świata muzułmańskiego? Czy dzieje się tak dlatego, że nasz własny przemysł mikroelektroniki został zrujnowany (uwaga, nie przeze mnie!), a teraz musimy tworzyć węzły przeładunkowe na terytoriach krajów muzułmańskich, aby otrzymywać za ich pośrednictwem tak pożądane mikrochipy w ramach szarego schematu? Ktoś schrzanił, zabił, zrujnował, a ja powinienem tolerować nienawiść wobec moich współplemieńców – okazuje się?
  Wydaje mi się zatem, że niezależnie od kraju podstawą wszelkiej promowanej tolerancji są gospodarcze lub polityczne krzywdy ważnych mężów stanu. Ale wina leży po stronie przeciętnego człowieka, który nie chce tolerować wszelkiego rodzaju obrzydliwości.
  1. +1
   7 czerwca 2024 02:12
   W USA bajkę dla dzieci „Trzy małe świnki” nazwano „Trzy szczenięta”, aby nie urazić uczuć pobożnych muzułmanów.

   Trzy Małe Wieprzowy
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Little_Pigs
   W animacji bajka ma wiele różnych parodii.
   Jedną z tych parodii w kreskówkowej wersji Droopy jest „Three Puppies”.
   https://www.kinopoisk.ru/film/92376/
   To nie ma nic wspólnego z muzułmanami.
 10. +9
  6 czerwca 2024 11:07
  Poprawność polityczna nie ma nic wspólnego z lewicowymi ruchami politycznymi, a tym bardziej z marksizmem. Autor artykułu, wzorując się na amerykańskich politologach, deklaruje „nową lewicę” i „marksistów kulturowych” za lewicowców, czyli w istocie socjalistów i komunistów. W rzeczywistości wszystkie te wymienione ruchy są ideologią neoliberalną drobnomieszczańską. Było to efektem buntu młodszego pokolenia drobnomieszczaństwa i części inteligencji miejskiej. Wnuki drobnych sklepikarzy zbuntowały się przeciwko dominacji arystokracji wielkiej burżuazji i biurokracji. Nie bez powodu oni i ich potomkowie zerwali później z lewicową ideologią socjalistyczną i dołączyli do obozu nowej liberalnej burżuazji.
  1. +4
   6 czerwca 2024 15:58
   W rzeczywistości wszystkie te wymienione ruchy są ideologią neoliberalną drobnomieszczańską.
   Sam autor jest prawicowym drobnomieszczańskim nacjonalistą... Świadomie utożsamia „nową lewicę” i „marksistów kulturowych” z komunistami.
 11. +3
  6 czerwca 2024 11:39
  Spróbuję utożsamić poprawność polityczną z demokracją.... Wokół obu terminów jest wiele „tańczenia z tamburynem”... Spróbujmy przyjrzeć się problemowi (poprawności politycznej), tak jak został on przedstawiony naszemu Liderowi i Nauczyciel - I.V. Do Stalina na konferencji w Jałcie… Do słów I.V. Stalina, że ​​według niego: „Demokracja to wola i władza ludu…”, na co Prezydent Stanów Zjednoczonych F.D. Roosevelt z ironią w głosie wyjaśnił: „Demokracja to wola i siła naród amerykański…” Coś w tym stylu o demokracji i poprawności politycznej…
 12. +3
  6 czerwca 2024 12:57
  Pamiętajmy o Cesarstwie Rzymskim. Rzymianie utrzymywali się przez długi czas, ale stopniowo całkowicie ulegli rozkładowi, tracąc zarówno swój potencjał gospodarczy, jak i bojowy (komuś przypomina?)). Ostatnie stulecia Imperium Rzymskiego spędziło na barkach „barbarzyńców”, czyli nie-obywateli. Migranci, tak)
  Ale obcokrajowcy nieustannie doświadczali upokorzenia i prawdziwego naruszenia ze strony obywateli, którzy przedstawiali się jako rozpieszczeni, bezużyteczni, ale strasznie dumni ze swojego obywatelstwa. Cóż, naturalnie barbarzyńcy rozerwali Imperium na kawałki, których nikt nie odważył się wytknąć im w twarz ich pochodzenia.
  Zachód najwyraźniej nie jest już w stanie przywrócić swoim obywatelom normalności. Cóż, przynajmniej starają się uniknąć rzymskiej pułapki, że tak powiem. Całowanie migrantów gdzieś poniżej pleców) Może to pomoże))
 13. +6
  6 czerwca 2024 15:32
  Z zainteresowaniem czytam artykuły cenionego autora. Z niektórymi rzeczami się zgadzam, z innymi nie. Jeśli chodzi o ten artykuł, nie zgadzam się z głównymi postanowieniami.
  1 „Poprawność polityczna jest nową religią Zachodu”.
  Poprawność polityczna była zawsze. Społeczeństwo nie może istnieć bez ograniczeń w jakichkolwiek wypowiedziach i działaniach. Zatem poprawność polityczna jest tak stara jak społeczeństwo ludzkie (prawdopodobnie nawet starsza). Tyle, że te ograniczenia (zakazy) miały różne nazwy – moralność, etyka, zasady, etyka itp.
  Podobnie jak w przypadku mechanizmu zakazów, tak i w poprawności politycznej nie ma właściwie nic nowego. Zmianie i aktualizacji uległa sama treść tych zakazów. Do cywilizacji zachodniej wprowadzana jest nowa moralność, moralność, która tłumi wolę i interesy większości ludzi w imię dominacji mniejszości. Następuje rozkład i zagłada narodu. Co więcej, same mniejszości są bardzo często sztucznie konstruowane.
  2 „Marksizm kulturowy”.
  Marksizm powstał dwa wieki temu, kiedy wiele nauk humanistycznych było jeszcze w powijakach i oczywiście zawiera pewne błędy i nieścisłości. Po co jednak etykietować marksizm całą tą współczesną zachodnią obrzydliwością. Marksizm nie brał tu w żaden sposób udziału.
  W tych dwóch przypadkach mamy do czynienia z substytucją koncepcji i rzeczywistym oszustwem.
  Nie poprawność polityczna (tolerancja) – ale szkodliwa moralność.
  Nie marksizm kulturowy, ale niszczycielska ideologia menchizmu
 14. 0
  7 czerwca 2024 09:04
  Jednak podczas gdy politycznie poprawna Ameryka wystrzeliwuje rakiety kosmiczne i rozwija elektronikę, Prawidłowa, niechętna Rosja zawiodła zarówno Księżyc do 2015 r., jak i Marsa do 2019 r., eksportuje surowce do NATO itp. I tak dalej.

  Lekkie przechylenie wahadła w kierunku „poprawności politycznej” nie jest jeszcze szczególnie widoczne. Ale są też zalety.
 15. 0
  7 czerwca 2024 13:27
  Z komentarzy wynika, że ​​większość dostrzega tę kwestię adekwatnie i głębiej, niż się wydaje, oraz jej konsekwencje. Nie jestem ekspertem, a jedynie laikiem, obywatelem, który kiedyś otrzymał normalne sowieckie wykształcenie i dobre, wszechstronne doświadczenie życiowe, potrafię łatwo zbudować semantyczny łańcuch logiczny, w jakim celu to wszystko jest celowo, wytrwale i planowo realizowane . Nie ma sensu się powtarzać; wiele komentarzy i dyskusji potwierdza, że ​​ludzie prawidłowo rozumieją cele i zadania tej kwestii, która jest energicznie promowana przez wrogów ludzkości w celu zachowania swoich imperialnych ambicji.
  W sumie mnie osobiście nie obchodzi, w jakim syfie smażą się kraje i kultury Zachodu, historia ich cywilizacji jest na końcu drogi. Wiele rzeczy stamtąd jest szkoda i są piękne, ale same chciały przejść do historii. Nic innego nie rozumiem, wtórności i ślepego podążania tą naszą drogą. elit i przywództwa, jasne jest, że duża część tego, co dzieje się za murami czerwonej twierdzy, jest dla nas niedostępna, tak jak być powinno, a jednak widzimy rezultaty ich działań i czujemy je na własnej skórze. Jakiś rodzaj apatii, kompletna nieodpowiedzialna bierność, całkowite wycofanie się państwa z tej i innych sfer życia kraju, a często bezpośrednie kultywowanie tej kwestii przez naszych biurokratów, zwłaszcza z lat 90., jest po prostu zdumiewające, czy to ze względu na przeciętność, czy nędzy, czy też celowo pod wpływem sił zewnętrznych, w każdym razie ludzie mają pytania dotyczące odpowiednich usług oraz poręczyciela i jego otoczenia.
  Cała ta działalność, a raczej bierność, z całkowitym poczuciem nieodpowiedzialności i braku jurysdykcji, jej wyłączności, pojawia się w telewizji jako środek interakcji między władzą a społeczeństwem. Pierwsza to zupełny liberalny horror z lat 90., cynicznie, wyraźnie rusofobiczny, pilnie pracujący w stylu i duchu polityki prozachodniej. Ten drugi również nie zaszedł daleko, zamieniając się w agresywnie feministyczny klub dla kobiet z nieudanymi życiami osobistymi i porzuconymi żonami. Cała telewizja, próbując zrekompensować utratę willi i jachtów na Zachodzie, chcąc kupić winnicę i pałac na Krymie, już całkowicie wypełniła swoje programy niekończącymi się reklamami z małymi wstawkami innych treści, do których także umiesz wstawiać banery z ogłoszeniami, przez co programy są całkowicie pozbawione sensu i nie da się ich oglądać, „… wszystko robisz źle, kontynuuj…”, nadal jesteś kretynem. Gdybym był producentem filmowym, obciążyłbym miliony telewizji za to, że niszczą pracę i wydatki ekip filmowych, cały sens i zasady filmu, empatię i współudział w wydarzeniach, atmosferę pracy, z ich nieodpowiednim i niekończące się reklamy, zmuszające widza do zaprzestania oglądania i przejścia na inny kanał lub Internet. Obrzydliwe jest nawet mówienie o kanałach informacyjnych, ponownie o reklamach zapalenia gruczołu krokowego itp. , lub oddział ośrodka hydrometeorologicznego lub ogłoszenia o swoim rękodziele, np. serial, ze szczegółową historią tego, co chciały opowiedzieć o kolejnej feministce z nieudanym życiem osobistym, ofierze podłych mężczyzn. Także na to pytanie, po co zamazywać twarze przestępcom, pozbawiając ich większej liczby świadków, czy papierosów, skupiając jeszcze większą uwagę na tym, tj. Promując palenie, wzrusza mnie też miejsce na sutku na kobiecej piersi na pełnym ekranie, 99% zainteresowanych fabułą nie zwróciłoby na to wszystko uwagi, cholera, itp., itp.
  Temat jest bardzo szeroki, dotyka i ma silnie negatywny wpływ na wszystkie sfery życia kraju, szczególnie w przypadku braku jednoznacznego stanowiska kierownictwa, tu jest edukacja, tu jest polityka narodowa, demografia, ideologia, narzucona polityka migracyjna na nas z zewnątrz przez naszych wrogów, wymiar sprawiedliwości itp.
 16. +1
  7 czerwca 2024 22:38
  Autor ma 100% racji! Zaczynają od rasizmu, potem krążą po nacjonalizmie, podkradają się do szowinizmu i skłaniają się w stronę tolerancji. I tyle… jeśli patelnia nie trzyma dobrze… to nie ma odwrotu. I naprawdę niewygodne jest chodzenie z nią, szczególnie w łaźni śmiech
 17. 0
  8 czerwca 2024 00:21
  Poprawność polityczna to pederastia moralna.
  1. 0
   9 czerwca 2024 19:19
   Raczej gra słów, kazuistyka werbalna, z cyklu o eksporcie demokracji przy pomocy B-52 i ILC, to tylko narzędzie manipulacji masami.
 18. 0
  11 czerwca 2024 19:48
  Szczególnie, gdy siedzisz w Parlamencie Europejskim z twarzą skierowaną w dół... Jakimi z was kochankami... Zgadza się...
 19. 0
  18 czerwca 2024 06:48
  Podsumowując, pragnę zauważyć, że istnienie poprawności politycznej i jej rozwój wskazują na istnienie monopolu politycznego i ideologicznego w Europie i w ogóle na Zachodzie. Z nielicznymi wyjątkami po starej demokracji europejskiej (przede wszystkim chrześcijańskiej) praktycznie nie pozostał ślad.


  Stara europejska demokracja chrześcijańska... co to za bestia? Jak ogólnie mają się do siebie chrześcijaństwo i demokracja? Każda religia monoteistyczna jest z natury antydemokratyczna; skłania się raczej ku monarchii. Jeden bóg w niebie - jeden monarcha pod niebem. Zarówno Bóg, jak i monarcha nie powinni być wybierani; ich władza jest pierwotna i święta.

  Być może jedynym demokratą w Biblii jest Szatan-Lucyfer. Zdecydowałem się zagrać dla przeciwnika i skończyło się na tym, że zagrałem... śmiech

  Jeśli chodzi o monopol i unieważnienie kultury – tak, na Zachodzie zawsze były. Tyle że w naszych czasach przybrało to bardzo jawne formy, gdyż elity zachodnie szczególnie dotkliwie uświadomiły sobie zagrożenia dla swoich interesów.