Dzień kontrwywiadu wojskowego. 100 lat

17
19 grudnia oficerowie kontrwywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej obchodzą święto zawodowe. W tym roku data ta jest bardzo pamiętna – wszak Dzień Kontrwywiadu Wojskowego obchodzony jest na cześć jego powstania 19 grudnia 1918 roku. Sto lat temu młode państwo sowieckie myślało o potrzebie centralizacji struktur siłowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w siłach zbrojnych.

Rok 1918 to szczyt wojny domowej. Rosja Sowiecka przeciwstawia się białym armiom, zagranicznym najeźdźcom, licznym formacjom powstańczym i jawnie bandyckim. Oczywiście w takiej sytuacji państwo bardzo potrzebowało skutecznego systemu kontrwywiadu wojskowego. Decyzję o jego utworzeniu podjął KC RKP (b). Kontrwywiad wojskowy został nazwany Departamentem Specjalnym Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej przy Radzie Komisarzy Ludowych RFSRR. W strukturze Wydziału Specjalnego znajdowały się dotychczas odmienne Komisje Nadzwyczajne ds. Zwalczania Kontrrewolucji oraz wojskowe organy kontrolne.Oczywiście kontrwywiad wojskowy istniał do 1918 roku. W Imperium Rosyjskim pytanie o potrzebę stworzenia takiej struktury pojawiło się na samym początku XX wieku, kiedy naszemu krajowi zagrażały agresywne dążenia Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dzień kontrwywiadu wojskowego. 100 lat 20 stycznia 1903 r. Minister Wojny Imperium, adiutant generał Aleksiej Nikołajewicz Kuropatkin przedstawił projekt stworzenia specjalnej struktury, która miałaby odpowiadać za poszukiwanie i schwytanie obcych szpiegów, a także zdrajców w ich szeregach.

W projekcie obiekt nazwano „działem poszukiwań”. Co ciekawe, powstał zakulisowo, w atmosferze najściślejszej tajemnicy. Kuropatkin uważał, że gdyby departament został oficjalnie powołany, wówczas sens jego tajnego istnienia zostałby utracony. Nawet szefa wydziału wywiadu wojskowego nazywano „będącym do dyspozycji szefa Sztabu Generalnego”.

Pierwszym szefem kontrwywiadu wojskowego został kapitan Władimir Nikołajewicz Ławrow. Przed przeniesieniem do ministerstwa wojskowego pełnił funkcję szefa departamentu bezpieczeństwa Tyflisu. To znaczy był bardziej profesjonalnym detektywem, wysoko wykwalifikowanym agentem. Niewielka była też liczba jego podwładnych. Z Tyflisu wraz z Ławrowem przyjechał starszy agent obserwacyjny, sekretarz prowincji Pieresziwkin i dwóch agentów obserwacyjnych - podoficerowie rezerwy Zacarinsky i Isaenko. Nieco później liczba wydziałów wywiadu wzrosła do 13 osób.

Jednak tak niewielka konstrukcja nie była w stanie sprostać rosnącym potrzebom Imperium Rosyjskiego. Dlatego kierownictwo kraju omówiło możliwość dalszego doskonalenia usługi. W kwietniu 1911 r. uchwalono ustawę „O uwolnieniu środków ze skarbu państwa na tajne wydatki Ministerstwa Wojska”.

8 czerwca 1911 r. zatwierdzono Regulamin wydziałów kontrwywiadu. Kontrwywiad wojskowy podlegał wydziałowi kwatermistrza generalnego Zarządu Głównego Sztabu Generalnego. Powstały oddziały pod dowództwem okręgów wojskowych – Petersburga, Moskwy, Wilna, Warszawy, Odessy, Kijowa, Tyflisu, Irkucka i Chabarowska. Tak więc dopiero w 1911 r. zaczęto tworzyć rozbudowany system kontrwywiadu wojskowego. Nawiasem mówiąc, Rosja zdołała wyprzedzić nawet Niemcy, które nieco później zajęły się tworzeniem kontrwywiadu wojskowego.

Jednak po rewolucji lutowej i październikowej w kraju w 1917 r. prawie cały system kontrwywiadowczy musiał zostać stworzony od podstaw. U początków sowieckiego kontrwywiadu wojskowego byli zawodowi rewolucjoniści - Michaił Kedrow, Feliks Dzierżyński, Wiaczesław Menżyński. To tym ludziom Rosja Sowiecka zawdzięczała szybkie stworzenie struktury kontrwywiadowczej, która szybko zaczęła wykazywać niezwykle wysoki stopień skuteczności.

Pierwszym szefem sowieckiego kontrwywiadu wojskowego - Wydziału Specjalnego Czeka - był Michaił Siergiejewicz Kedrow, członek RSDLP od 1901 r., znany rewolucjonista, który jeszcze w latach pierwszej rewolucji rosyjskiej zajmował się zaopatrywaniem oddziały robotnicze bronie odpowiadał za działalność konspiracyjną w wielu organizacjach partyjnych. Kedrow miał duże doświadczenie w nielegalnej pracy, więc szybko przyzwyczaił się do nowego rodzaju działalności.

W 1919 r. Michaiła Kedrow na stanowisku szefa kontrwywiadu wojskowego zastąpił sam Feliks Dzierżyński, który pełnił funkcję przewodniczącego Czeka w ramach Rady Komisarzy Ludowych RSFSR. Ta okoliczność tylko podkreślała szczególne znaczenie kontrwywiadu wojskowego dla państwa sowieckiego, ponieważ kierował nim sam szef głównego sowieckiego wywiadu. Od lipca 1920 do lipca 1922 Wydziałem specjalnym Czeka kierował Wiaczesław Rudolfowicz Menzhinsky, kolejna wybitna postać sowieckich służb specjalnych, która następnie kierowała OGPU ZSRR.

Najważniejsze, z którym zmierzyli się przywódcy Wydziału Specjalnego Czeka w latach 1918-1919. - Brak wykwalifikowanej kadry. Nic w tym dziwnego, skoro nie było dokąd ich zabrać – oficerowie carskiego kontrwywiadu i wywiadu byli jednoznacznie uznawani za elementy wrogie władzy sowieckiej, a liczba rewolucjonistów z konspiracyjnym stażem pracy nie była tak duża, a większość z nich zajmowała się poważnym stanowiska w hierarchii partyjnej. Mimo to niedobór kadrowy został rozwiązany - doświadczonych bolszewików - do Wydziałów Specjalnych Czeka wcielano żołnierzy frontowych i oddanych nowej władzy ludzi z klasy robotniczej.

W latach wojny domowej wydziały specjalne zapewniały wiele zwycięstw Armii Czerwonej, identyfikowały agentów wroga, a także walczyły z elementami kontrrewolucyjnymi i przestępcami, w tym wśród Armii Czerwonej. W końcu nie jest tajemnicą, że w latach wojny do czynnej armii rekrutowano różnych ludzi, a wśród nich było wystarczająco dużo prawdziwych przestępców i agentów wroga, a po prostu ludzi pozbawionych skrupułów. Z nimi wszystkimi walczyli czekiści z wydziałów specjalnych.

Po zakończeniu wojny domowej kontynuowano prace nad doskonaleniem systemu kontrwywiadu wojskowego. W latach 1920. - 1930. XX wieku. Kontrwywiad wojskowy państwa sowieckiego przeszedł szereg poważnych wstrząsów personalnych i organizacyjnych. Ale jednocześnie bardzo dobrze poradziła sobie ze swoją główną funkcją - ochroną Armii Czerwonej i Armii Czerwonej Robotników i Chłopów. flota z działań wrogich szpiegów i sabotażystów. A czasy były poważne! Ile wart jest jeden ruch Basmachi w Azji Środkowej? Liczne penetracje sabotażystów przez granice sowieckie na Dalekim Wschodzie i w Europie Wschodniej? Oczywiście wśród dowódców i komisarzy Armii Czerwonej byli ludzie skłonni do współpracy z wywiadem wroga. Zostali zidentyfikowani przez „oficerów specjalnych”, którzy coraz częściej odgrywali rolę obserwatorów ogólnego stanu moralnego i politycznego personelu wojskowego.

Wielka Wojna Ojczyźniana stała się trudnym sprawdzianem dla agencji kontrwywiadu wojskowego, a także dla całego naszego kraju. Od pierwszych dni wojny oficerowie kontrwywiadu wojskowego znajdowali się na froncie, w ramach aktywnych armii, gdzie honorowo pełnili swoje obowiązki w walce ze szpiegami i dywersantami Hitlera, ze zdrajcami i maruderami z Armii Czerwonej, przeciwko przestępcom i dezerterom.

19 kwietnia 1943 r. dekretem Państwowego Komitetu Obrony ZSRR powołano Główny Zarząd Kontrwywiadu „Smiersz” („Śmierć szpiegom!”), który stał się częścią Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR, ogłoszono. Ponadto w ramach Ludowego Komisariatu Marynarki Wojennej ZSRR utworzono wydział SMERSZ, a w ramach Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR powstał wydział SMERSZ. Na czele GUKR stał Wiktor Abakumow - osobowość niejednoznaczna, ale silna i niezwykła, która odegrała znaczącą rolę w zwycięstwie nad wrogiem.

Słowo „smershevets” podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej stało się słowem domowym. Wrodzy szpiedzy i ich właśni zdrajcy bali się „Smierszewitów” jak ognia. Należy zauważyć, że Smerszewici brali również bezpośredni udział w operacjach wojskowych - zarówno na froncie, jak i na tyłach. Pracownicy SMERSH aktywnie pracowali na terenach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej, gdzie identyfikowali wrogich agentów, zdrajców, policjantów i przestępców. Wielu nazistowskich skazańców, którzy próbowali przebrać się za niewinnych cywilów, a nawet podszywać się pod partyzantów lub bojowników podziemia, zostało zdemaskowanych przez Smerszewiów podczas wyzwalania terytoriów okupowanych.

Nieoceniony jest wkład SMERSH w identyfikowanie osób, które współpracowały z hitlerowskimi najeźdźcami i brały udział w masowej eksterminacji obywateli sowieckich, w ochronie obozów koncentracyjnych, mordach i przemocy wobec ludności cywilnej. Po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej SMERSH istniał jeszcze przez cały rok - do maja 1946 r. Do obowiązków „Smierszewików” w czasie pokoju należało studiowanie akt osobowych oficerów i żołnierzy sowieckich powracających z niewoli, a także działalności osób przebywających na terenach okupowanych. I muszę powiedzieć, że Smerszewici również doskonale poradzili sobie z tymi zadaniami.Niemniej jednak w czasie pokoju potrzebna była nieco inna struktura kontrwywiadu wojskowego. Dlatego w maju 1946 r. SMERSH GUKR został rozwiązany, a zamiast tego utworzono wszystkie te same wydziały specjalne. Od 1954 r. wchodziły w skład III Zarządu Głównego KGB przy Radzie Ministrów ZSRR.

Główna funkcjonalność wydziałów specjalnych pozostała taka sama - identyfikacja wrogich agentów, dywersantów, walka z potencjalną zdradą w szeregach własnych sił zbrojnych. Wówczas do zadań kontrwywiadu wojskowego należały także działania antyterrorystyczne. Warto zauważyć, że w czasie zimnej wojny oficerom kontrwywiadu wojskowego nie było łatwiej pracować niż w czasie wojny. Radzieccy oficerowie kontrwywiadu nadal identyfikowali zagranicznych szpiegów i inne wrogie elementy.

W latach 1979-1989 Związek Radziecki brał udział w krwawej wojnie w Afganistanie. Naturalnie oficerowie kontrwywiadu wojskowego byli również częścią ograniczonego kontyngentu wojsk sowieckich działających w Afganistanie. Musieli przyzwyczaić się do pracy w nowych, bardzo nietypowych warunkach i identyfikować nie szpiegów mocarstw zachodnich, ale szpiegów i sabotażystów spośród afgańskich mudżahedinów. Do obowiązków oficerów kontrwywiadu wojskowego należało także zwalczanie w ramach kontyngentu przestępstw kryminalnych, w tym związanych z używaniem środków odurzających, które są w Afganistanie dość przystępne.

Niemniej jednak, pomimo całej powagi swojej struktury, sowiecki kontrwywiad wojskowy nie był wolny od tych niedociągnięć, które były nieodłączne od systemu państwa sowieckiego i ostatecznie zniszczyły państwo sowieckie. Wielu oficerów kontrwywiadu wojskowego, zwłaszcza spośród przedstawicieli starszych pokoleń, zostało nawet zmuszonych do opuszczenia służby, ale większość nadal służyła nowemu już państwu - Federacji Rosyjskiej.

Doświadczenie oficerów kontrwywiadu wojskowego było bardzo przydatne podczas lokalnych konfliktów zbrojnych na przestrzeni postsowieckiej, przede wszystkim w I i II kampanii czeczeńskiej. Nie sposób nie zauważyć znaczenia pracy oficerów kontrwywiadu wojskowego w przeciwdziałaniu przestępczości w siłach zbrojnych. W końcu nie jest tajemnicą, że podczas ogólnego zamieszania „dziwnych lat dziewięćdziesiątych” siły zbrojne również przeżyły nie najlepsze czasy. Brak pieniędzy i chęć „pięknego życia” zmusiły część personelu wojskowego do wkroczenia na ścieżkę działalności przestępczej - do sprzedaży broni przestępcom lub odwrotnie, do dystrybucji narkotyków w częściach. Walka z takimi przestępstwami stała się też stałym towarzyszem pracy agencji kontrwywiadu wojskowego.

Obecnie rosyjski kontrwywiad wojskowy jest częścią Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Departament Kontrwywiadu Wojskowego jest organizacyjnie podporządkowany Służbie Kontrwywiadu FSB Rosji.

Szefem Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego jest generał pułkownik Nikołaj Jurjew. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat jego podwładni zapobiegli czterem atakom terrorystycznym w siłach zbrojnych, skonfiskowali ponad 2 sztuk broni palnej i około 2 mln amunicji, 377 bomb domowej roboty i ponad 32 tony materiałów wybuchowych. Podobnie jak inne dywizje FSB Federacji Rosyjskiej służba kontrwywiadu wojskowego odpowiedzialnie i godnie służy ochronie naszego kraju.

W Dniu Kontrwywiadu Wojskowego gratulujemy wszystkim pracownikom i weteranom kontrwywiadu wojskowego sowieckiego i rosyjskiego udanego urlopu zawodowego. Służba „oficerów specjalnych” jest bardzo często utrzymywana w wielkiej tajemnicy, ale to nie czyni jej mniej potrzebną zarówno Rosji, jak i jej siłom zbrojnym.
17 komentarzy
informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. +6
  19 grudnia 2018 06:02
  Zakochałem się w SMERSH za wizerunek Tamancewa ... najlepsza praca, jaką czytałem o oficerach kontrwywiadu ... według plotek jego prawdziwy prototyp zginął podczas odbicia ataku czołgu Fritz.
  Mój szacunek dla oficerów kontrwywiadu naszych czasów... praca wzrosła dla was wraz ze zbliżaniem się NATO do naszych granic. hi
  1. +2
   19 grudnia 2018 17:56
   Dziękuję bardzo.
 2. + 11
  19 grudnia 2018 06:41
  Dzień kontrwywiadu wojskowego -
  To święto nie jest łatwe.
  W końcu ta praca stała się
  Ludzie bardziej niż los.
  Dzięki za ciężką pracę
  Dużo dałeś
  Aby nasza moc była tylko
  Kwitnie jasno!
  Wesołych Świąt!!!
  1. +4
   19 grudnia 2018 12:13
   Dołączam do wszystkich gratulacji! Wesołych Świąt dla wszystkich zaangażowanych!!! żołnierz napoje
 3. +8
  19 grudnia 2018 06:54
  Wesołych Świąt dla wszystkich zaangażowanych...
 4. +8
  19 grudnia 2018 07:01
  Dołączam do gratulacji autora artykułu.Wszystko tak.
 5. +7
  19 grudnia 2018 07:05
  od 7 liczników kontrolnych z urlopem !!!
 6. +4
  19 grudnia 2018 08:45
  Wesołych świąt dla wszystkich oficerów kontrwywiadu!
 7. +9
  19 grudnia 2018 09:03
  W tym dniu chciałbym uczcić pamięć „Czarnego admirała” Ugryumowa niemieckiego Aleksiejewicza !!!!!
  Pamięć o zmarłych i honor dla działających funkcjonariuszy kontrwywiadu !!!!
  Happy Holidays!
 8. +6
  19 grudnia 2018 09:13
  Wesołych Świąt! Powodzenia chłopaki!
 9. +4
  19 grudnia 2018 09:57
  Wesołych Świąt!!! Powodzenia w waszej ciężkiej pracy.
 10. +2
  19 grudnia 2018 10:12
  Wesołych wakacji, powodzenia, powodzenia i jeszcze raz powodzenia, no cóż, zdrowie, gdzie bez tego !!!
 11. 0
  19 grudnia 2018 19:46
  Niemniej jednak, pomimo całej powagi swojej struktury, sowiecki kontrwywiad wojskowy nie był wolny od tych niedociągnięć, które były nieodłączne od systemu państwa sowieckiego i ostatecznie zniszczyły państwo sowieckie. Wielu oficerów kontrwywiadu wojskowego, zwłaszcza spośród przedstawicieli starszych pokoleń, zostało nawet zmuszonych do opuszczenia służby, ale większość nadal służyła nowemu już państwu - Federacji Rosyjskiej.
  Nie jest jasne, co autor chciał powiedzieć w tym zdaniu. smutny
 12. +1
  19 grudnia 2018 21:26
  Moim zdaniem autor coś pomieszał! Czeka nie była organem WYWIADOMIENIA WOJSKOWEGO i KONTRWYwiadu. Tak się złożyło, że specjalne wydziały Armii Czerwonej zostały podporządkowane Czeka. Ale już kontrwywiad wojskowy i wywiad w Armii Czerwonej (obecnie nazywanej RU lub GRU) zaczęli tworzyć carscy generałowie Bonch-Bruevich, Samoilo i wielu innych generałów i oficerów, którzy świadomie przenieśli się do służby w Armii Czerwonej u zarania jego powstania (koniec 1917 - początek 1918)
 13. +2
  19 grudnia 2018 22:02
  Cytat: Serg65
  W tym dniu chciałbym uczcić pamięć „Czarnego admirała” Ugryumowa niemieckiego Aleksiejewicza !!!!!
  Pamięć o zmarłych i honor dla działających funkcjonariuszy kontrwywiadu !!!!
  Happy Holidays!
  Dołączam do gratulacji z okazji Święta!Tak, Niemiec Aleksiejewicz był MISTRZEM!
 14. +1
  19 grudnia 2018 22:30
  Kontrwywiad wojskowy otrzymał Departament Specjalny Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej przy Radzie Komisarzy Ludowych RFSRR.

  Ale jak to jest, jeśli Czeka powstała 20 grudnia?
 15. 0
  29 grudnia 2018 18:24
  Czeka powstała rok wcześniej, proszę śledźcie daty, przyjaciele, w mojej jednostce był to drugi wydział naszego wydziału, 9. A ich wydział był 2. w latach 85-87.Ale wesołych wakacji dla Was oficerowie specjalni. żołnierz