Przegląd wojskowy

Zwycięstwo Ententy jest zwycięstwem Rosji. Kto ponosi winę za wybuch I wojny światowej?

399
100. rocznica zakończenia I wojny światowej, 100. rocznica podpisania traktatu wersalskiego...cesarz Mikołaj II i cesarz Wilhelm II


Wydarzenia o przełomowym znaczeniu – nie tylko dla Europy, ale dla całego świata. Spróbujemy ocenić skutki i konsekwencje tych wydarzeń - widząc wkład każdego z krajów Ententy i sojuszników Ententy, złożony przez nich na ołtarz wspólnego Zwycięstwa. Zwycięstwo - dla którego imperialna Rosja zrobiła tak wiele.

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych kluczowym aspektom Wielkiej Wojny – przede wszystkim wkładowi każdego z mocarstw Ententy oraz państw – sojuszników Ententy we wspólne zwycięstwo nad blokiem niemieckim, i postaramy się sprawdzić, czy zwycięstwo Ententy i zwycięstwo Rosji - jako państwa, które wniosło więcej niż znaczący wkład w jego osiągnięcie. I nazwali to „Zwycięstwem Ententy - zwycięstwem Rosji”.

A zacznijmy od fundamentalnego pytania: kto jest bezpośrednio winny rozpętania I wojny światowej, kto był agresorem? Daty (dla lepszej synchronizacji z wydarzeniami na Zachodzie) podane są w tekście artykułu w nowym stylu.

Pisaliśmy o stosunkach między Rosją a Ententą i miejscu naszego państwa w tym bloku wojskowo-politycznym, o celach i zadaniach Rosji w I wojnie światowej (zob. Ententa nie zapomniała o wkładzie Rosji; A lub G ?; Chantilly. Część. jeden; Chantilly. Część 2; 8 faktów na temat Drang nach Osten . z 1914 roku; Dlaczego rosyjski żołnierz walczył w I wojnie światowej?)

Wydarzenia związane z problematyką kryzysu lipcowego i początkiem I wojny światowej wiązały się z działaniami dwóch cesarzy – Mikołaja II i Wilhelma II. Wcześniej „Przegląd Wojskowy” opublikował artykuł o naturze i specyfice relacji między monarchami Rosji i Niemiec. Podano również ciekawe oceny ich osobowości przez współczesnych. Tak więc niemiecki dyplomata A. von Rex zauważył, że na podstawie osobistych wrażeń uważa Mikołaja II za osobę uzdolnioną duchowo o szlachetnym sposobie myślenia, taktowną i rozważną; ponadto skromność i niewielki przejaw determinacji zewnętrznej pozwoliły stwierdzić, że rzekomo brakowało mu silnej woli – natomiast miał bardzo zdecydowaną wolę, którą spokojnie i stanowczo realizował. Brytyjski dyplomata J. Buchanan opisał rosyjskiego suwerena jako osobę szczerą, inteligentną i bardzo uważną, wymagającą szczerości od swojego rozmówcy i odpowiadającą w naturze. A francuski prezydent E. F. Loubet scharakteryzował rosyjskiego cesarza jako inteligentnego, wnikliwego i oddanego przywódcę swoim ideom. Francuz zauważył, że rosyjski cesarz miał z premedytacją plany, które stopniowo realizował; ponadto pod widoczną nieśmiałością król miał serce odważne i wierne, a także mocną duszę i wiedział, czego chce i dokąd idzie.Przeciwieństwem był cesarz niemiecki Wilhelm II – człowiek postury, zewnętrznego otoczenia i wielkich słów, kolekcjoner mundurów i tytułów. Kanclerz Rzeszy O. von Bismarck zwrócił uwagę na łaknienie Wilhelma do przepychu, ceremonializmu dworskiego i wrażliwość na pochlebstwa. Nawiasem mówiąc, po rewolucyjnych wydarzeniach, które nastąpiły po wojnie rosyjsko-japońskiej, dwór cesarza rosyjskiego stracił dawne znaczenie, a rodzina Mikołaja II zaczęła żyć, jak zauważył J. Buchanan, w samotności - a nawet wspaniałe bale, z których kiedyś słynął Pałac Zimowy, odeszły w przeszłość. Inny kanclerz, von Bülow, napisał, że Wilhelm kochał tanią sławę i był próżny. Kaiser był niegrzeczny i źle wychowany - ponownie będąc w tym sensie całkowitym przeciwieństwem Mikołaja II. Warto zaznaczyć, że Wilhelm II był przekonany, że monarcha może prowadzić własną, osobistą politykę – bez konsultacji z rządem i dyplomatami oraz zaniedbując ustalone procedury.

Istotne były też różnice między Mikołajem II a Wilhelmem II w podejściu do polityki światowej.

Jeśli rosyjski cesarz był prawie jedynym europejskim i światowym przywódcą, który starał się (nie słowami, ale czynami) zapobiec poważnemu konfliktowi zbrojnemu, to cesarz całym sercem dążył do takiej wojny - jako okazji do ponownego rozważenia problemu pozycji Niemiec w Europie i na świecie. Mikołaj II był inicjatorem zwołania w Hadze konferencji pokojowej – mającej na celu nie tylko zapobieżenie zbliżającej się wojnie, ale także zminimalizowanie konfliktów zbrojnych na całej Ziemi. Haskie konferencje pokojowe zostały przygotowane i otwarte tylko dzięki jego wytrwałości. Co więcej, rosyjski cesarz na długo przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny podjął ten ważny krok. Jeszcze w 1898 r. zwrócił się do rządów krajów europejskich z propozycją podpisania porozumień o zachowaniu pokoju na świecie i ograniczeniu wzrostu zbrojeń. Konferencje pokojowe w Hadze odbyły się w 1899 i 1907 roku.

Rosyjski cesarz okazał się wierny zasadom przestrzegania prawa międzynarodowego nawet po rozpoczęciu wojny. Ilustracją tych słów jest dokument opublikowany w Nivie i umieszczony tuż poniżej.Jednocześnie Wilhelmowi chodziło tylko o problem zachowania twarzy – nie chciał być oskarżony o podżeganie do wojny światowej, skutecznie ukrywając swoje prawdziwe motywy pod postacią „rozjemcy”.

Współczesny temu francuski historyk J. de Lapradel zauważył, że świat był zdumiony, że głowa wielkiego mocarstwa, potężny monarcha Mikołaj II, był orędownikiem pokoju i rozbrojenia – a dzięki jego wytrwałości Haga Konferencja została przygotowana i otwarta. W tym samym czasie Wilhelm II napisał w raporcie O. von Bülowa o wynikach konferencji haskiej, że zgadza się „na tę głupotę” tylko po to, by „nie zhańbić się przed Europą”. Ale w praktyce, jak pisał cesarz niemiecki, polegał tylko na swoim mieczu.

Imperium Rosyjskie nie sprowokowało innych krajów do rozpętania Wielkiej Wojny. Program przezbrojenia armii rosyjskiej miał zostać zakończony dopiero w 1917 r., więc w 1914 r. Rosja w żaden sposób nie była gotowa do działań wojennych. Zgodnie z tym programem armia lądowa w czasie pokoju wzrosła do 1 miliona 700 tysięcy ludzi, a pod względem artylerii Rosja była porównywana z Niemcami, a nawet przewyższała te ostatnie (przy większej liczbie batalionów korpus rosyjski był lepszy od niemieckiego jeden w liczbie luf artyleryjskich - zamiast stosunku 108 do 160 wyszło 200 do 160). Pokonanie takiej armii rosyjskiej stało się jeszcze bardziej problematyczne - i ta okoliczność stała się ważnym czynnikiem w rozpętaniu wojny przez blok niemiecki właśnie w 1914 roku.Nawiasem mówiąc, różnice między monarchami ujawniły się w sytuacji krytycznej - sytuacji początku rewolucji w ich państwach. A w kwestii odpowiedzialności za to, co się dzieje, ich podejście było diametralnie przeciwne. Mikołaj II, biorąc na sumienie masakry, wolał inaczej niż zalać kraj krwią. Odwołał wojska zwołane z frontu i wysłane do Piotrogrodu (wówczas bezwarunkowo lojalne wobec cesarza), wysyłając telegram do przewodniczącego Dumy Państwowej, że nie ma takiego poświęcenia, którego nie złożyłby dla Rosji. I - poświęcił osobistą władzę, pozwalając ludziom decydować o własnym losie. Wilhelm II, dowiedziawszy się o rewolucyjnych wydarzeniach w Berlinie, zapowiedział, że zbierze wojsko i „rozbije miasto na strzępy”. Kiedy armia odmówiła posłuszeństwa, cesarz nazwał naród niemiecki „stadem świń” i porzuciwszy żonę, rzucił się na granicę holenderską (znowu porównywalne z zachowaniem Mikołaja II).Odpowiadało temu zachowanie monarchów w czasie kryzysu poprzedzającego wybuch I wojny światowej.

Jak wiadomo, 28 czerwca 1914 r. serbscy terroryści zamordowali w Sarajewie następcę tronu austro-węgierskiego i jego żonę. Reakcja na to wydarzenie została wyciszona. Ale wydarzenia potoczyły się i 23 lipca Austro-Węgry stawiają Serbii ultimatum. Pomimo trudnych warunków tego ostatniego, Serbia zgodziła się na wszystkie jego żądania z wyjątkiem jednego - dopuszczenia na swoje terytorium austriackich urzędników i śledczych. A 26 lipca Austro-Węgry rozpoczynają mobilizację i koncentrację swoich wojsk na granicach Rosji i Serbii. 28 lipca Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii i najeżdżają jej terytorium.

Co robi Mikołaj II? Wiedząc doskonale, że Austriacy nie zaryzykowaliby powyższych działań bez bezpośredniego wsparcia starszego partnera Trójprzymierza – Niemiec – wysyła Wilhelmowi II telegram z propozycją: skierowania sprawy austro-serbskiej do międzynarodowego sądu arbitrażowego w Haga.

Oto jest.Widzimy, że Mikołaj II zrobił wszystko, aby zapobiec konfliktom. Oto jest - wyjście z obecnej sytuacji, sposób na zlokalizowanie i zamrożenie wybuchającego konfliktu, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się na całą Europę.

Jednak Wilhelm II pozostawił propozycję pokojową bez odpowiedzi.

Odpowiedział tak (patrz poniżej), ignorując propozycję rozpatrzenia konfliktu w międzynarodowym sądzie arbitrażowym i przerzucając odpowiedzialność na partnera. Niemcy i Austro-Węgry, spragnione rewizji granic, potrzebowały wojny.

Zwycięstwo Ententy jest zwycięstwem Rosji. Kto ponosi winę za wybuch I wojny światowej?


Ale nawet na polu dyskusji zaproponowanym przez Wilhelma cesarz rosyjski starał się nie dopuścić do popadnięcia w konflikt zbrojny (patrz dokument poniżej).Okazała się bezbronna wobec groźby koncentracji wojsk austriackich w Galicji, Rosja 31 lipca również ogłasza mobilizację.

A potem Wilhelm stawia Rosji ultimatum: zatrzymać mobilizację. Żądając od Rosji zaprzestania mobilizacji, Niemcy tego samego dnia rozpoczynają własną.

Wilhelm II, mistrz gestu, próbuje zrzucić odpowiedzialność za ewentualny konflikt na przeciwnika – informuje o tym Mikołaja II. Ponadto dokument ten otrzymała Rosja po wypowiedzeniu wojny Niemcom (patrz poniżej).
I wreszcie, po odrzuceniu niemieckiego ultimatum, 1 sierpnia Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. W odpowiedzi Rosja wypowiada wojnę Niemcom – następnego dnia.
Zobaczmy teraz, czym jest agresja. Zgodnie z postanowieniami III konwencji haskiej z 1907 r. stan wojny musi być koniecznie poprzedzony ostrzeżeniem o nim – w formie rozsądnego wypowiedzenia wojny lub ultimatum z warunkowym wypowiedzeniem wojny. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 z dnia 14 określa jako akty agresji następujące działania:

inwazja sił zbrojnych agresora na terytorium innego państwa, aneksja lub okupacja (nawet czasowa) tego terytorium;
aplikacja broń (na przykład bombardowanie) na terytorium innego państwa;
blokada wybrzeży lub portów innego państwa;
atak na siły zbrojne innego państwa;
użycie sił zbrojnych znajdujących się na terytorium innego państwa na podstawie umowy z tym ostatnim z naruszeniem warunków takiej umowy, a także ich obecność na tym terytorium po wygaśnięciu umowy;
udostępnienie terytorium do przeprowadzenia agresji przez państwo trzecie na inne państwo;
wysyłanie grup bandytów, najemników itp. w imieniu państwa agresora; grupy te muszą przeprowadzać akty walki zbrojnej z innymi państwami, porównywalne pod względem surowości z poprzednimi ustępami.

To Niemcy skłoniły Austro-Węgry do inwazji na Serbię, doskonale wiedząc, w co taki konflikt może się rozwinąć. Niemcy i Austro-Węgry rozpoczęły działania wojenne w Europie, wypowiadając wojnę Rosji i Francji. Wreszcie naruszyli traktaty międzynarodowe, najeżdżając Luksemburg i Belgię, wciągając w ten sposób Wielką Brytanię w konflikt.

Mówiąc o agresji bloku niemieckiego, pragniemy zwrócić uwagę czytelnika na następującą nadrzędną okoliczność. Faktem jest, że już w nocy 1 sierpnia (czyli PRZED wypowiedzeniem przez Niemcy wojny Rosji) wojska niemieckie zaatakowały i zdobyły bez walki miasta Bendin i Kalisz. Oznacza to, że dokonali wyraźnego aktu agresji na terytorium Imperium Rosyjskiego – chronologicznie poprzedzającego wypowiedzenie wojny. 2 sierpnia Niemcy bombardują miasto Libau i zdobywają bezbronną Częstochowę.


Oto chronologia tych wydarzeń, zapisana w Kronice wojny 1914 roku. Kwestia. 1. S. 24. (daty - według starego stylu).


Podkreślamy ten fakt, ponieważ w tym czasie wojska rosyjskie nie podjęły aktywnych działań i nie przekroczyły granicy – ​​dowódcy kawalerii najbliżej tej linii „byli poinformowani, że wojny nie ma, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, gdyż Niemcy mogą atakować bez wypowiadania wojny”. Już 30 lipca na linii Wołkowiszki, Kalwaria, Suwałki, w odległości 20-30 km od granicy Prus Wschodnich, znajdowało się 7 rosyjskich pułków kawalerii z 24 działami i 16 karabinami maszynowymi, ale wczesnym rankiem lipca 31 w jednostkach otrzymano rozkazy zabraniające specjalnego telegramu otwierającego działania wojenne. Generał Chan Nachiczewanski wydał rozkaz nr 1 kawalerii wojskowej armii wileńskiej, w którym zaznaczył, że nawet pojedyncze strzały na granicy ze strony Niemców nie są uważane za wypowiedzenie wojny, a jedynie przeniesienie oddziałów zbrojnych za otwarcie działania wojenne.

Dopiero 18 sierpnia o godz.Rogvold V. Kawaleria 1 Armii w Prusach Wschodnich. 1926. S.20.).

Jak wiadomo, Niemcy zamierzały pokonać Francję, zanim „niezdarna” Rosja zmobilizuje się i wypchnie swoją armię do granic. Istotę planu wojny błyskawicznej podsumował cesarz Wilhelm II w następującym zdaniu: „Obiad zjemy w Paryżu, a obiad w Petersburgu”.Jednak podejmując niespodziewanie szybko działania wojenne, nie dokończywszy powszechnej mobilizacji, cesarz Mikołaj II pokrzyżował daleko idące plany kierownictwa bloku niemieckiego. Nie pozwolił on na pokonanie słabej wówczas Francji, a dopiero potem skierowanie wszystkich sił na Rosję i zmusił Kaisera do prowadzenia wojny na dwóch frontach – co ostatecznie przesądziło o całym dalszym przebiegu i wyniku I wojny światowej .


Cesarz Rosji Mikołaj II
Autor:
399 komentarzy
Ad

Subskrybuj nasz kanał Telegram, regularnie dodatkowe informacje o operacji specjalnej na Ukrainie, duża ilość informacji, filmy, coś, co nie mieści się na stronie: https://t.me/topwar_official

informacja
Drogi Czytelniku, aby móc komentować publikację, musisz login.
 1. Daleko B
  Daleko B 9 października 2019 05:56
  -2
  Panegiryk do króla-szmaty??? Twarz dłoni...
  1. Han Tengri
   Han Tengri 9 października 2019 07:50
   0
   Cytat: Daleko B
   Panegiryk do króla-szmaty??? Twarz dłoni...

   Zdecydowanie. Mój monitor oszalał.
   1. Dalton
    Dalton 9 października 2019 08:16
    + 12
    Jak to mówią - kto co widzi chłopaki
    1. Han Tengri
     Han Tengri 9 października 2019 18:27
     0
     Cytat: Dalton

     Jak to mówią - kto co widzi chłopaki

     Doskonale widzieliśmy wszystko, co autor chciał pokazać. Streszczenie artykułu: Nicky był uroczy, a Willy brzydki. Z tego dobrego powodu wybuchła pierwsza wojna światowa!
   2. 3x3zzapisz
    3x3zzapisz 9 października 2019 12:02
    +5
    Igorze! Wytrzyj natychmiast! Olej transformatorowy niekorzystnie wpływa na elektronikę. śmiech
    1. Han Tengri
     Han Tengri 9 października 2019 18:47
     -1
     Nie. Włożę to do miski - niech płynie mirra! Potem na bąbelki... Niektórzy będą na niego pluć. Inni oczerniają się, by wzmocnić ducha monarchizmu. Krótko mówiąc, biznes jest korzystny dla wszystkich! śmiech
     1. 3x3zzapisz
      3x3zzapisz 9 października 2019 19:07
      +1
      Bzdury! Jakoś o tym nie pomyślałem.
      Z drugiej strony, jedna misa musi być konsekrowana, druga musi być wyklęta. I to jest warte swojej ceny!
      1. Han Tengri
       Han Tengri 9 października 2019 19:31
       0
       Tak, to jest problem! Zainwestujemy w cenę i wszystko! Przy okazji dzięki za przypomnienie o "anatemie" i "konsekracji". Przenośne anatematyczki i środki uświęcające mogą być oferowane jako produkty powiązane. Pamiętacie S. Lemma?
       Ten pradziadek, Jeremiasz Cichy, był jednym z najwybitniejszych
       członków naszej rodziny. Wychowywał się w domu starszego brata
       Melchior, cybernetyk i wynalazca znany ze swojej pobożności.
       Będąc dalekim od radykalizmu, Melchior nie stawiał sobie zadania
       aby zautomatyzować całe nabożeństwo, chciał tylko pomóc szerokiej
       masom duchowieństwa, dla których zaprojektował kilka bezproblemowych,
       szybko działające i łatwe w utrzymaniu urządzenia takie jak: anatema,
       eksterminator, a także specjalne urządzenie do przeklinania za pomocą odwrotnego uderzenia
       (aby klątwa mogła zostać zdjęta). Niestety jego praca nie została odnaleziona.
       wyznania od tych, za których próbował, co więcej, zostali potępieni jako
       heretycki; potem, w swojej zwykłej szczodrości, zgodził się
       wzór ekskomuniki do dyspozycji swojego proboszcza,
       zgłosić się na ochotnika do samodzielnego przetestowania urządzenia. Niestety, nawet tego mu odmówiono.
       Zasmucony, rozczarowany porzucił rozpoczęte projekty i zmienił...
       ale tylko jako inżynier - o religii Wschodu. Wciąż znany
       zwłaszcza buddyjskie młyny modlitewne, które zelektryzował
       szybkie modele, wydające do 18000 XNUMX modlitw na minutę.
       „Gwiezdne pamiętniki Jana Cichego. Ósma podróż”.
       1. 3x3zzapisz
        3x3zzapisz 9 października 2019 19:49
        +2
        Niestety, Igorze, nie pamiętam. Z Lema największe wrażenie zrobił na mnie "Eden". „Solaris”, no cóż, jakoś „po kasie”. Co do "Dzienników", to moim zdaniem dobra odpowiedź na Harrisona z jego "Billem".
        1. Han Tengri
         Han Tengri 9 października 2019 21:16
         +2
         Swoją drogą "Solaris" też do mnie nie "wszedł".
         1. 3x3zzapisz
          3x3zzapisz 9 października 2019 21:28
          +2
          Prawdopodobnie „Solarisa” należy czytać w bardziej dojrzałym wieku, niż go chwyciliśmy. Mimo to „dramat psychiatryczny”
       2. Kocia ryba
        Kocia ryba 9 października 2019 20:59
        0
        Cześć Igorze. hi I to powiedział Jon, Czwartek czy Piatnicki? uśmiech
        1. Han Tengri
         Han Tengri 9 października 2019 21:13
         +2
         hi Tak, kto wie!
         Zasadę Pauliego, zgodnie z którą każda jednostka może zawierać tylko jedną osobę naraz, zostawiliśmy daleko w tyle. Weź przynajmniej pałeczkę rodzicielską – co jest u nas w Kosmosie powszechne – kiedy z powodu ogromnej szybkości kilka kobiet rodzi to samo dziecko. (Dotyczy to również ojców.)
         śmiech
         1. Kocia ryba
          Kocia ryba 9 października 2019 21:36
          +2
          Dziękuję, Igor, roześmiał się serdecznie. uśmiech Ale teraz moja żona woła o „rytualne żarcie” i idę coś zjeść. puść oczko
    2. nie główne
     nie główne 9 października 2019 22:05
     -1
     Cytat z: 3x3zsave
     Igorze! Wytrzyj natychmiast! Olej transformatorowy niekorzystnie wpływa na elektronikę. śmiech

     Olej transformatorowy jest całkowicie neutralny! Dlatego to transformator!
     1. 3x3zzapisz
      3x3zzapisz 9 października 2019 22:07
      +3
      Wspaniale! Wlej pół litra do wnętrzności monitora.
      1. nie główne
       nie główne 9 października 2019 22:49
       0
       Cytat z: 3x3zsave
       Wspaniale! Wlej pół litra do wnętrzności monitora.

       Czy ja to wzywałem?
       1. 3x3zzapisz
        3x3zzapisz 9 października 2019 22:56
        +4
        Prawdopodobnie nie. Po prostu mam specyficzne poczucie humoru, ktoś to podziela, ktoś nie.
        1. nie główne
         nie główne 9 października 2019 23:13
         +2
         Cytat z: 3x3zsave
         Prawdopodobnie nie. Po prostu mam specyficzne poczucie humoru, ktoś to podziela, ktoś nie.

         Zrozumieć! 0.4 kV i 5 woltów to duża różnica! Jak to mówią "kto co studiował".
         1. 3x3zzapisz
          3x3zzapisz 9 października 2019 23:43
          +1
          Wydaje mi się lub naprawdę wydaje mi się, że znowu ktoś próbuje coś „pokazać”?
          1. nie główne
           nie główne 9 października 2019 23:49
           +1
           Cytat z: 3x3zsave
           Wydaje mi się lub naprawdę wydaje mi się, że znowu ktoś próbuje coś „pokazać”?

           Ode mnie osobiście nie! nie wiem jak inni!
           1. 3x3zzapisz
            3x3zzapisz 10 października 2019 00:33
            +1
            No dobrze! hi
     2. Lotnictwo
      Lotnictwo 10 października 2019 09:36
      +1
      Jest higroskopijny, pobiera wilgoć z powietrza i traci swoje właściwości dielektryczne.
      Używany tylko w zamkniętych tomach
  2. Wasilij50
   Wasilij50 9 października 2019 07:58
   -8
   To jest wpływ Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, tego samego, który połączył się z * Greckokatolickim Kościołem Prawosławnym za granicą *, tego samego, który służył nazistom i uznał Mikołaja za świętego i utworzył sektę królów. W ostatnim czasie diecezja paryska przystąpiła także do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. To ten, który wspierał interwencjonistów, a potem nazistów. Poza tym w USA bez *błogosławieństwa* FBI nie jest możliwy ani jeden kościół ani ukształtowanie nowej doktryny kościelnej, jest wiele przykładów represji wobec innowierców.
   Jak mogę być? Wierzyć kościołowi i temu, co przynoszą w imię Chrystusa?
   Nawiasem mówiąc, prawdziwe zdjęcia, bez Photoshopa, są znacznie bardziej zgodne z prawdą dla zrozumienia osobowości króla. Nawiasem mówiąc, współcześni Mikołajowi, w tym duchowni, również pozostawili swoim potomkom wiele rzeczy na temat samego cara i ich stosunku do niego ......
   1. Olgovich
    Olgovich 9 października 2019 08:44
    +1
    Cytat: Wasilij50
    To wpływ Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, z którą się połączył * Cerkiew greckokatolicka za granicą*

    NIE MA TAKIEGO KOŚCIOŁA NA ŚWIECIE.
    Cytat: Wasilij50
    Jak mogę być? Wierzyć kościołowi i temu, co przynoszą w imię Chrystusa?

    Wierzcie Komitetowi Centralnemu KPZR, jak poprzednio: nie zmieniajcie się tak
    1. Aleksander Suworow
     Aleksander Suworow 9 października 2019 08:56
     +1
     NIE MA TAKIEGO KOŚCIOŁA NA ŚWIECIE.
     Oh jak? Czy nasz metropolita wie, że stoi na czele kościoła, który nie istnieje?
     1. Siergiej1987
      Siergiej1987 9 października 2019 17:46
      +2
      Cytat: Aleksander Suworow
      Oh jak? Czy nasz metropolita wie, że stoi na czele kościoła, który nie istnieje?

      Rosyjski Kościół Prawosławny nigdy nie połączył się z grekokatolikami.
     2. Starszy żeglarz
      Starszy żeglarz 9 października 2019 17:49
      +2
      Cytat: Aleksander Suworow
      Czy nasz metropolita wie, że stoi na czele kościoła, który nie istnieje?

      Rozumiem, że materiał nie jest twój, ale...
      Istnieją następujące kościoły greckokatolickie
      cerkiew greckokatolicka
      Kościół katolicki włosko-albański
      Melchicki kościół greckokatolicki.
      albański kościół greckokatolicki
      białoruski kościół greckokatolicki
      bułgarski kościół greckokatolicki
      węgierski kościół greckokatolicki
      macedoński kościół greckokatolicki
      Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce
      rosyjski kościół greckokatolicki
      rumuński kościół greckokatolicki
      cerkiew greckokatolicka ruska
      słowacki kościół greckokatolicki
      Ukraiński kościół greckokatolicki
      Chorwacki Kościół greckokatolicki (diecezja Krizevica)

      I to wszystko, nie Greckokatolicki Kościół Prawosławny za granicą nie istnieje w naturze, odpowiednio, RKP nie mógł się z nią zjednoczyć.
      Nasz Patriarcha stoi na czele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
      Ogólnie rzecz biorąc, słowo „prawosławny” w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza odpowiednio „prawosławny”, połączenie - cerkiew greckokatolicka prawosławna - oksymoron.
      istnieje również „Rosyjska Cerkiew Prawosławna poza granicami Rosji”, która jest częścią Patriarchatu Moskiewskiego na prawach samorządu, ale nie ma nic wspólnego z grekokatolikami, z wyjątkiem obrzędów na wzór bizantyjski.
      rs Nie myl „katolików” z „katolikami” – to dwie różne rzeczy.
      1. DerSturm
       DerSturm 10 października 2019 19:55
       +1
       Poprawka - po grecku "ortodoksyjna" - "prawosławna", "ortodoksyjna" została zastąpiona podczas reform Nikona. I nawet wtedy cerkiew „prawosławną” zaczęto nazywać dopiero w 1943 r.
  3. Aleksander Suworow
   Aleksander Suworow 9 października 2019 08:30
   -1
   Daleko B (Michaił)
   Panegiryk do króla-szmaty??? Twarz dłoni...
   A czego się spodziewałeś po Oleinikovie? To znany rojalista. Emnip rok czy dwa temu wydał całą serię artykułów o tej górze o „wielkim wodzu” cesarza Mikołaja. Nie ma się więc co dziwić.
   HanTengri (Igor)
   Zdecydowanie. Mój monitor oszalał.
   Ja też. Teraz dosłownie płaczę w przypływie „lojalności”. Chociaż ... dam to Olgowiczowi, zrobi to lepiej. śmiech
   1. Albatros
    Albatros 9 października 2019 08:39
    + 11
    wydał całą serię artykułów na temat góry o „wielkim wodzu” cesarzu Mikołaju.

    nie o dowódcy, ale o wojskowym
    A może ludzie tacy jak ty nie rozumieją różnicy?)
    Musimy trochę porozmawiać na ten temat. Tym razem. I, oczywiście, dla osobistych preferencji, aby rozróżnić fakty.
    1. Aleksander Suworow
     Aleksander Suworow 9 października 2019 08:43
     -8
     Albatroz (Manfred)
     nie o dowódcy, ale o wojskowym
     Cóż, nie szukaj winy w słowach, to tylko sarkazm, zaznaczony w cudzysłowie.
     I, oczywiście, dla osobistych preferencji, aby rozróżnić fakty.
     Jakie są te fakty? Zobacz przykład, nie bierz go do pracy.
     1. Honghuz
      Honghuz 9 października 2019 09:38
      + 15
      Jakim sarkazmem jest Aleksander Suworow, jeśli mylisz pojęcia dowódcy wojskowego i dowódcy…
      Tu nie chodzi o sarkazm, tylko o nieporozumienie
      Dane?
      Przeczytaj i zobacz. Napisane czarno na białym
   2. Reptiloid
    Reptiloid 10 października 2019 03:09
    -1
    Cytat: Aleksander Suworow
    ...... A czego się spodziewałeś po Oleinikovie? To znany rojalista. Emnip rok czy dwa temu wydał całą serię artykułów o tej górze o „wielkim wodzu” cesarza Mikołaja. Więc nie ma się czemu dziwić… Teraz dosłownie płaczę w przypływie „lojalności”. Chociaż ... dam to Olgowiczowi, zrobi to lepiej. śmiech
    A warto przypomnieć ---- co się stało 2 lata temu? I to była 100 rocznica!!!!!! A kiedy Pieskow został zapytany, jakie wydarzenia będą się z nim odbywać na Kremlu, wydawał się zdziwiony, że nie planowano żadnych i na cześć czego? I w tamtym roku wiele dobrego powiedziano i wydrukowano o H2, ale nic o WIELKIEJ PAŹDZIERNIKOWEJ REWOLUCJI SOCJALISTYCZNEJ. Podczas gdy w Chinach odbywały się uroczystości! I dlaczego w obecnym systemie kapitalistycznym mielibyśmy pamiętać o tym wydarzeniu, które już teraz zagraża kapitalistom i burżujom?
    Obecnym posiadaczom halsów wygodnie jest pamiętać i chwalić H2 lub Stołypin i opłakiwać
  4. Olgovich
   Olgovich 9 października 2019 08:35
   +2
   Cytat: Daleko B
   Panegiryk królaszmata??? Twarz dłoni...

   Podawane są tylko FAKTY historyczne, które w komunistycznym tzw. „podręczniki” były ukryte. Miała swoją własną, równoległą „historię”, która z historią nie miała nic wspólnego. W dziewiczych głowach, które znają tylko te „podręczniki”, są one odrażające.

   Ale te dziewice nie mogą się sprzeciwić! Bo nie ma nic! Czy to spray lol

   Szanowny Aleksiej Władimirowicz po raz kolejny potwierdził swój wysoki poziom rosyjskiego historyka, poprawnie przedstawiając FAKTY i dowody wydarzeń, pozostawiając czytelnikom własne wnioski...

   PS. o „szmatę”: wasze szwajcarskie krasnale potrzebowały CZTERDZIEŚCI LAT niesamowitej „walki”, niewyobrażalnych strat, po prostu dogoń RI o spożyciu żywności, odzieży i mieszkań (w miastach) - Raport Głównego Urzędu Statystycznego ZSRR 1955
   1. Daleko B
    Daleko B 9 października 2019 08:39
    +3
    Czy to spray
    Więc nie pryskaj. Czterdzieści lat później nasze „szwajcarskie karły” wystrzeliły pierwszego na świecie satelitę Ziemi. A u waszego namaszczonego przez Boga nawet car-czołg utknął w krzakach po kilku kilometrach. Oczywiście jest co porównywać.
    1. Adiutant
     Adiutant 9 października 2019 08:42
     -1
     Szwajcarskie krasnoludki doszły do ​​wielu rzeczy gotowych.
     Na ciele wielkiego imperium urządzali swoje społeczne eksperymenty.
     A gdyby nie oni, Rosja rozwijałaby się spokojnie, może Mars byłby już opanowany)
     1. Daleko B
      Daleko B 9 października 2019 08:45
      +1
      ciało wielkiego imperium
      zanim przybyli, delikatnie mówiąc, rozkładał się już z całą mocą. Ponieważ imperium, zanim przybyli, umarło już od siedmiu miesięcy.
      1. Honghuz
       Honghuz 9 października 2019 09:41
       -2
       Zepsuty????
       Nie więcej niż ZSRR w 1991 roku.
       Sowieci otrzymali potężny, zdolny przemysł, zdolną populację i wiele więcej.
       W tamtych czasach ustalono wysoki wskaźnik urodzeń.
       Tak więc Nikołaj Aleksandrowicz miał swój udział w zwycięstwie w II wojnie światowej
       1. Daleko B
        Daleko B 9 października 2019 09:45
        -4
        Każde społeczeństwo agrarne charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem urodzeń, a na Rusi było to na długo przed Nikołaszą, więc jest mało prawdopodobne, aby był zaangażowany w wysoki wskaźnik urodzeń. Chociaż, jeśli marzysz...
        1. Honghuz
         Honghuz 9 października 2019 09:48
         +2
         Przestudiujcie uważnie ówczesną gospodarkę naszego państwa.
         4, 5 miejsc na świecie. A teraz przepraszam, co?
         Zaangażowany.
         Wysoki wskaźnik urodzeń jest pewnym wskaźnikiem dobrobytu państwa. Nic dziwnego teraz z tym napięciem
         1. Daleko B
          Daleko B 9 października 2019 09:54
          -5
          4, 5 miejsc na świecie
          Poniżej Stany, Anglia, Francja, Niemcy. I co, w tym czasie były jeszcze jakieś poważne stany? Osmania i Austro-Węgry? O tak.
          A teraz przepraszam, co?
          A za bolszewików, w okresie powojennym, przepraszam, co?
          Wysoki wskaźnik urodzeń jest pewnym wskaźnikiem dobrobytu państwa
          Powiedz o tym Japończykom, Amerykanom i innym mieszkańcom Europy Zachodniej. Będą łzawić.
          1. Honghuz
           Honghuz 9 października 2019 10:10
           +7
           Niektóre wskaźniki są niższe, a inne wyższe.
           błędna interpretacja)
           Swoją drogą, dobry temat na artykuł.
           A co z bolszewikami też, nie wszystko jest jasne.
           Rzhems, choć nie Europejczycy)
           1. Honghuz
            Honghuz 9 października 2019 10:12
            +9
            I tak - Austro-Węgry, Włochy to też poważne państwa
            Teraz mamy Austrię, Węgry i Włochy - co do Chin))
         2. Sahar Medovich
          Sahar Medovich 9 października 2019 17:13
          -1
          Pewien wskaźnik dobrego samopoczucia – a który? Wysokie bogactwo czy niskie?
         3. Han Tengri
          Han Tengri 9 października 2019 17:56
          -4
          Cytat: Hunghuz
          Wysoki wskaźnik urodzeń jest pewnym wskaźnikiem dobrobytu państwa.

          Wysoki wskaźnik urodzeń jest wskaźnikiem niskiej urbanizacji, niskiej mechanizacji rolnictwa i wysokiej śmiertelności niemowląt. A w Republice Inguszetii na przełomie XIX i XX wieku. także konsekwencją wspólnego użytkowania gruntów (przydział był rozdzielany według liczby ujść).
         4. Siergiej1987
          Siergiej1987 9 października 2019 18:11
          -6
          Cytat: Hunghuz
          4, 5 miejsc na świecie. A teraz przepraszam, co?

          A teraz 6.
          Cytat: Hunghuz
          Wysoki wskaźnik urodzeń jest pewnym wskaźnikiem dobrobytu państwa.

          Po prostu nie.
          Nie jestem komunistą ani monarchistą, ale uważam, że Mikołaj 2 był słabym politykiem. Nie dopuściłby Rosji do pierwszej wojny światowej, pozostawiłby u władzy Stołypina i jego zwolenników, bolszewicy nie doszliby do władzy.
          1. Strzałka2027
           Strzałka2027 9 października 2019 18:53
           +1
           Cytat: Siergiej1987
           Nie wpuściłby Rosji do I wojny światowej

           Pytanie jak to wyglądało w praktyce. Ani cieśnina, ani ocean nas nie chroniły.
           Cytat: Siergiej1987
           pozostawi u władzy Stołypina i jego zwolenników

           Właściwie, został zabity.
           1. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 09:23
            -2
            Cytat z Darta2027
            Pytanie jak to wyglądało w praktyce. Ani cieśnina, ani ocean nas nie chroniły.

            Po prostu nie widzę trudności. Na początek można było po prostu nie stawać w obronie Serbii. Nawet wcześniej nie zawieraj sojuszu z Francją i Wielką Brytanią. A jeśli tak bardzo martwili się o Serbię, to myślę, że Mikołaj 2 mógłby porozmawiać z krewnym, aby wywrzeć presję na Austriaków, aby nie rozpoczęli wojny z Serbią.
           2. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 10:02
            +1
            Cytat: Siergiej1987
            A jeśli tak bardzo martwili się o Serbię, to myślę, że Mikołaj 2 mógłby porozmawiać z krewnym, aby wywrzeć presję na Austriaków

            Przeczytałeś w ogóle artykuł? Mikołaj II do końca próbował odwieść cesarza od wojny.
            Cytat: Siergiej1987
            Na początek możesz po prostu

            Rosja jest zbyt bogata w zasoby i terytoria, aby zostawić ją samą w przypadku wojny światowej.
           3. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 10:39
            -2
            Cytat z Darta2027
            Przeczytałeś w ogóle artykuł? Mikołaj II do końca próbował odwieść cesarza od wojny.

            Czytał. Arbitraż jest słabą próbą odstraszenia. Musiałem się umówić. Spotkanie osobiste. Nawet przy tym wszystkim nie można było po prostu zaprzęgnąć Serbii. Co więcej, program zbrojeniowy się nie zakończył, sam Mikołaj powiedział o tym, że nie są gotowi do wojny, a jednocześnie ją rozpoczął. Niech Ententa i Trójprzymierze rozpoczną między sobą wojnę. W ciągu roku lub dwóch rozpętalibyśmy wojnę z Turcją i odebrali cieśniny, terytoria zamieszkałe przez Ormian i być może Lewant.
            Cytat z Darta2027
            Rosja jest zbyt bogata w zasoby i terytoria, aby zostawić ją samą w przypadku wojny światowej.

            Tak, jest bogata, ale co oni mogli nam wtedy zrobić? Ententa byłaby zajęta wojną z Niemcami i nie graniczy z Republiką Inguszetii. Załóżmy, że zgodzilibyśmy się z Wilhelmem, że pozostajemy na uboczu. Niemcy najprawdopodobniej złamią Ententę na lądzie. Francja wychodzi z wojny. Wielka Brytania siedzi na wyspie. Wojna przybiera przewlekły charakter. Walczą na morzu iw koloniach. Zajmujemy się naszymi problemami geopolitycznymi.
            I wyobraź sobie, że zawarłbyś sojusz z Niemcami i Austro-Węgrami, a nie z Ententą?
           4. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 11:32
            +1
            Cytat: Siergiej1987
            Czytał. Arbitraż jest słabą próbą odstraszenia. Musiałem się umówić. Spotkanie osobiste.

            I przebrać się z osobistego spotkania?
            Cytat: Siergiej1987
            Niech Ententa i Trójprzymierze rozpoczną między sobą wojnę. Za rok lub dwa

            Musiałbym sam walczyć ze zwycięskimi Niemcami.
            Cytat: Siergiej1987
            Wojna przybiera przewlekły charakter. Walczą na morzu iw koloniach.

            W zasadzie Niemcy nie mogli walczyć na morzu, gdzie dominuje flota angielska.
           5. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 13:36
            -2
            Cytat z Darta2027
            I przebrać się z osobistego spotkania?

            Być może mimo wszystko udałoby się odwieść Wilhelma. Nie o to chodzi. Najważniejsze było trzymać się z daleka.
            Cytat z Darta2027
            Musiałbym sam walczyć ze zwycięskimi Niemcami.

            Nie jest faktem, że Niemcy, nie zakończywszy wojny z Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Serbią, rozpętaliby wojnę z Rosją. Myślę, że skupiliby się na podbiciu afrykańskich kolonii. A nawet gdyby tak było, charakter tej wojny byłby zupełnie inny. Walczyliśmy samotnie przeciwko Napoleonowi i pokonaliśmy całą jego europejską armię. Nie byłoby braterstwa na froncie, a wojna stałaby się drugą wojną światową.
            Cytat z Darta2027
            W zasadzie Niemcy nie mogli walczyć na morzu, gdzie dominuje flota angielska.

            Nie mówię, że mogliby pokonać brytyjską flotę, mówię, że spróbowaliby jej przeciwdziałać. Flota niemiecka miała oczywiście przewagę liczebną.
           6. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 14:40
            +1
            Cytat: Siergiej1987
            Najważniejsze było trzymać się z daleka.
            Gdyby Kaiser był gotowy do negocjacji, miałyby one miejsce.
            Cytat: Siergiej1987
            Nie jest faktem, że Niemcy, nie zakończywszy wojny z Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Serbią, rozpętaliby wojnę z Rosją.
            Grecja i Serbia zostałyby wprowadzone w tej chwili, Włochy w ogóle były początkowo sojusznikiem Niemiec, a Anglia po prostu usunie wszystkie swoje wojska z kontynentu.
            Cytat: Siergiej1987
            Myślę, że skupiliby się na podbiciu afrykańskich kolonii.

            Cytat: Siergiej1987
            Nie mówię, że mogliby pokonać brytyjską flotę, mówię, że spróbowaliby jej przeciwdziałać.
            Aby przejąć kontrolę nad koloniami Anglii, wystarczy rozbić angielską flotę.
            Cytat: Siergiej1987
            A nawet gdyby tak było, charakter tej wojny byłby zupełnie inny. Walczyliśmy samotnie przeciwko Napoleonowi i pokonaliśmy całą jego europejską armię.
            Pamiętacie cenę zwycięstwa w obu OV?
            Cytat: Siergiej1987
            Nie byłoby braterstwa na froncie
            Aby uniknąć bratania się, konieczne było zachowanie normalnego systemu kontroli żołnierzy i brutalne tłumienie różnych propagandzistów.
           7. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 15:07
            -2
            Cytat z Darta2027
            Gdyby Kaiser był gotowy do negocjacji, miałyby one miejsce.

            zgadzam się
            Cytat z Darta2027
            Grecja i Serbia zostałyby wprowadzone w tej chwili, Włochy w ogóle były początkowo sojusznikiem Niemiec, a Anglia po prostu usunie wszystkie swoje wojska z kontynentu.

            Początkowo - tak, ale szybko przeszedł do Ententy i to niemal od razu. Angalia z pewnością usunie swoje wojska. W rzeczywistości sytuacja może się powtórzyć, jak podczas drugiej wojny światowej.
            Cytat z Darta2027
            Aby przejąć kontrolę nad koloniami Anglii, wystarczy rozbić angielską flotę.

            W czasie II wojny światowej ani flota niemiecka, ani włoska nie dominowała nad Morzem Śródziemnym, ale nie przeszkodziło to Niemcom w zdobyciu Malty, Krety i desantowaniu wojsk w Afryce.
            Cytat z Darta2027
            Pamiętacie cenę zwycięstwa w obu OV?

            Wiem. Cena za udział w pierwszym świecie i późniejszym życiu cywilnym jest nie mniejsza.
            Cytat z Darta2027
            Aby uniknąć bratania się, konieczne było zachowanie normalnego systemu kontroli żołnierzy i brutalne tłumienie różnych propagandzistów.

            Całkowicie się z tobą zgadzam.
           8. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 19:10
            +1
            Cytat: Siergiej1987
            Początkowo - tak, ale szybko przeszedł do Ententy i to niemal od razu.
            Gdyby Niemcy natychmiast wyeliminowały Francję, nie zrobiłaby tego. Włochy miały pretensje do AVI, ale zaangażowały się w wojnę z nią dopiero po tym, jak stało się jasne, że Niemcy są wyciskani z obu stron.
            Cytat: Siergiej1987
            ale to nie przeszkodziło Niemcom w zdobyciu Malty, Krety i lądowaniu wojsk w Afryce
            Czytałem biografię Rommla i mogę powiedzieć, że przez prawie całą wojnę jego żołnierze cierpieli na brak wszystkiego, czego potrzebowali. W dodatku Kreta została zdobyta nie drogą morską, ale szturmem powietrznym, co było nierealne w czasie I wojny światowej, a Niemcy nie zdobyli Malty.
            Cytat: Siergiej1987
            Cena za udział w pierwszym świecie i późniejszym życiu cywilnym jest nie mniejsza
            Podczas I wojny światowej straty były dalekie od śmiertelnych, maksymalnie 2 miliony, ale GW naprawdę była potworną masakrą. Dopiero jej początek był spowodowany zdradą elit wojskowych i politycznych, które po obaleniu króla doszczętnie zniszczyły strukturę państwa.
           9. Karabut
            Karabut 13 października 2019 02:10
            -2
            Upadek przemysłu, a zwłaszcza transportu nastąpił już w końcu 1916 r. Przeczytaj listy Rodzianki do Mikołaja.
            A co najważniejsze, wojna w Europie ciągnęłaby się długo.Francja w 1914 r. była gotowa walczyć do końca, bronić Paryża, a nawet przegrać, walczyć dalej (rząd przeniósł się do Bordeaux), więc pozycyjny impas na Zachodzie i tak by się pojawił.
           10. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 06:29
            +1
            Cytat: Karabut
            Załamanie w przemyśle, a zwłaszcza w transporcie, nastąpiło już pod koniec 1916 roku.

            Ale do 1917 roku problemy z brakiem amunicji zostały rozwiązane.
            Cytat: Karabut
            Francja w 1914 roku była gotowa walczyć do końca, bronić Paryża, a nawet po jego utracie walczyć dalej

            Gdyby RI nie powstrzymała ofensywy Kaisera, nie byłoby PV, a Niemcy całkowicie zajęliby Francję w ciągu kilku miesięcy.
           11. Karabut
            Karabut 13 października 2019 11:26
            -2
            „do 1917 r. rozwiązali problemy z brakiem amunicji" - w porównaniu z 1915 r. nastąpił duży postęp. Oczywiście dzięki Manikowskiemu. Ale przedsiębiorstwa obronne ściągnęły z kolei cały wykwalifikowany personel ( zwłaszcza fachowców) oraz z innych dziedzin gospodarki, nawet od policji i dostali to, co dostali.
            „RI nie powstrzymało ofensywy Kaisera” – RI nie powstrzymało żadnej z ofensyw Kaisera. Nie w 1914 roku, temat był już „przeżuwany” przez historyków od dawna, nie w żadnym innym roku.
            Najłatwiej jest przeczytać zbiór odpowiedzi o I wojnie światowej od Fedora Lisitsina aka fvl1_01, polecam, dowiesz się wielu nowych rzeczy.
           12. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 13:07
            +1
            Cytat: Karabut
            Ale przedsiębiorstwa obronne ściągały cały wykwalifikowany personel z kolei (zwłaszcza mechaników) i z innych dziedzin gospodarki, nawet z policji i

            A co na to policja tutaj? Nie wiesz już, co myśleć?
            Cytat: Karabut
            RI nie powstrzymała żadnej ofensywy Kaisera, ani w 1914 roku, temat był już od dawna „przeżuwany” przez historyków

            Jacy historycy? Ty?
           13. Karabut
            Karabut 13 października 2019 14:02
            -1
            „Ale policja jest tutaj po jakiejś stronie” - po stronie, po której policja miała utrzymywać porządek w Piotrogrodzie w 1917 r., Ale nie radziła sobie ze swoimi zadaniami, w tym celu musiała przyciągać wojska, a kiedy wybuchł bunt w jednym część, imperium upadło, teraz rozumiesz, po której stronie?
            Jakie ataki Kaisera powstrzymał RI?
           14. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 15:26
            +2
            Cytat: Karabut
            z drugiej strony policja miała pilnować porządku w Piotrogrodzie 1917

            A co to ma wspólnego ze zwiększoną produkcją muszli?
            Cytat: Karabut
            Jakie ataki Kaisera powstrzymał RI?

            Marszałek Foch:
            „Jeśli Francja nie została wymazana z mapy Europy, to zawdzięczamy to przede wszystkim Rosji…”
           15. Karabut
            Karabut 13 października 2019 19:01
            -1
            Znów Olgowicz dmuchnął.....mokre fantazje.
            Ze wspomnień A.I. Denikin: „Marszałek Foch miał czelność powiedzieć później: „Jeżeli Francja nie została zmieciona z powierzchni Europy, to zawdzięczamy to przede wszystkim Rosji”.
            Marszałek Foch pozostawił wspomnienia ze szczegółowym opisem przebiegu działań wojennych, w których brał udział. Drugi rozdział pierwszego tomu wspomnień poświęcony jest bitwie nad Marną. Niestety, nie ma mowy o zbawczej roli Rosji. Pamiętnikarz, omawiając czynniki, które doprowadziły do ​​​​zwycięstwa Francji, mówi o roli generała Joffre'a, o dyscyplinie i koleżeństwie w armii francuskiej, o tym, że żołnierze walczyli do wyczerpania, a nawet o „duszy narodu” . Z jakiegoś powodu w ostatecznej wersji wspomnień marszałek stracił tę szlachetność, którą A.I. Denikin.
           16. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 21:07
            +1
            Cytat: Karabut
            Z jakiegoś powodu w ostatecznej wersji wspomnień marszałek stracił tę szlachetność, którą A.I. Denikin.

            Może dlatego, że do tego czasu udało mu się dobrze walczyć z armią ZSRR, która ograbiła dowodzonych przez niego Polaków?
            Cytat: Karabut
            Znów Olgowicz dmuchnął.....mokre fantazje.

            Czyli fakt, że Niemcy przerzucili na wschód siły, które miały walczyć na zachodzie, jest panu nieznany?
           17. Karabut
            Karabut 13 października 2019 22:23
            -1
            Może dlatego, że do tego czasu udało mu się dobrze walczyć z armią ZSRR, którą ograbił z Polaków, którymi dowodził? - A co ma do tego imperialna Rosja??
            To smutne, że tak słabo znasz historię - ZSRR nie istniał w 20-tym roku, a tym bardziej jego armia, Polacy sami wiedzą, kto dowodził Polakami.
            Nawet nie chce mi się rozbierać na temat „Niemcy przerzucili siły na wschód”.
            Myślisz pewnie, że „plan Schlieffena” nie zadziałał z powodu braku niemieckich dywizji? Cóż, zastanów się.))
           18. Albatros
            Albatros 14 października 2019 06:26
            +1
            Nie działał przede wszystkim z powodu braku sił. Sporządzono przed iw trakcie realizacji planu Schlieffena.
            Co doprowadziło do utraty tempa i improwizacji.
            Marszałek Foch ma całkowitą rację.
            Nawiasem mówiąc, armia rosyjska wniosła operacyjny wkład w całą masę operacji. Już dawno, jeszcze w czasach sowieckich, stał się podręcznikiem. Wydrążony granitowy samochód naukowy
           19. Karabut
            Karabut 14 października 2019 11:07
            -1
            Wykuwszy swój granit nauki (Manfred), nauczył się słów - tempa i improwizacji, ale nie dorósł jeszcze do słowa logistyka.
           20. Albatros
            Albatros 14 października 2019 16:59
            +1
            A wszystko, co znasz, to logika własnego butelkowania.
            Z absolutnym minimum wszystkiego innego. Po pierwsze – konkretna wiedza
            Cóż, domowa logistyka generalnie zastępuje fakty)
           21. Strzałka2027
            Strzałka2027 14 października 2019 20:00
            +1
            Cytat: Karabut
            gdzie imperialna Rosja

            Cóż, jakoś byłoby niewygodnie śpiewać pochwały.
            Cytat: Karabut
            ZSRR w 20. roku jeszcze nie istniał, a tym bardziej jego armia.

            To smutne, że tak słabo znasz historię.Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa miała miejsce 7 listopada 1917 roku.
            Cytat: Karabut
            Kto przewodził Polakom, sami Polacy wiedzą.

            Fakt, że marszałek Foch był wówczas zaangażowany w tworzenie polskiej armii, jest dla pana nowością? O tak, to nie pierwszy raz, kiedy piszesz o czymś, czego nie wiesz.
            Cytat: Karabut
            Nawet nie chce mi się rozbierać na temat „Niemcy przerzucili siły na wschód”.
            Na pewno myślisz

            120000 to nie kilka działek.
           22. vlad106
            vlad106 17 października 2019 21:05
            +1
            Cytat z Darta2027
            Rosja jest zbyt bogata w zasoby i terytoria, aby zostawić ją samą w przypadku wojny światowej.


            tak, nawet bez wojny światowej Rosja nie zostaje ani na jeden dzień sama z anglosaskimi syjonofaszystami jak kość w gardle
          2. Albatros
           Albatros 9 października 2019 20:54
           + 11
           A teraz 6.

           Zapomniałem wstawić 2 cyfry przed szóstką - 1 i 6
           166
           1. Siergiej1987
            Siergiej1987 11 października 2019 18:26
            -2
            Cytat z Albatroza
            Zapomniałem wstawić 2 cyfry przed szóstką - 1 i 6
            166

            Brad nie nosi.
           2. Albatros
            Albatros 11 października 2019 19:13
            +5
            Według indeksu wolności gospodarczej Heritage Foundation Rosja w 2016 roku zajmowała 153. miejsce na 179 krajów.
            Według wskaźnika rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, opracowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Rosja w 2015 roku zajmowała 45. miejsce na 155 krajów.
            Według wskaźnika rozwoju społecznego Rosja w 2015 r. zajmowała 49. miejsce na liście 188 krajów (w 1995 r. Rosja była na 72. miejscu, w 1988 r. ZSRR na 26. miejscu).
            Vyalenko w porównaniu z początkiem XX wieku.
            Postęp w ciągu 100 lat jest ewidentny)
           3. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 09:11
            -2
            Cytat z Albatroza
            Według indeksu wolności gospodarczej Heritage Foundation Rosja w 2016 roku zajmowała 153. miejsce na 179 krajów.
            Według wskaźnika rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, opracowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Rosja w 2015 roku zajmowała 45. miejsce na 155 krajów.
            Według wskaźnika rozwoju społecznego Rosja w 2015 r. zajmowała 49. miejsce na liście 188 krajów (w 1995 r. Rosja była na 72. miejscu, w 1988 r. ZSRR na 26. miejscu).
            Vyalenko w porównaniu z początkiem XX wieku.
            Postęp w ciągu 100 lat jest ewidentny)

            Napisałeś jeden nonsens, zdecydowałeś się napisać kolejny? PKB jest wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego, a nie wskaźnikiem swobód gospodarczych i reszty waszych bredni. Co więcej, mało mnie interesują wyniki funduszy zasilanych z Departamentu Stanu.
           4. Albatros
            Albatros 12 października 2019 09:19
            +4
            Nie, cóż, fakt, że można zniesławić wszystko, kto by w to wątpił)
            Jeśli już o to chodzi, to obecny rząd Rosji otrzymuje instrukcje z Departamentu Stanu. Więc co?)
           5. Siergiej1987
            Siergiej1987 12 października 2019 10:01
            -2
            Cytat z Albatroza
            Nie, cóż, fakt, że można zniesławić wszystko, kto by w to wątpił)

            ))))) Zdmuchnięty? W rzeczywistości nie ma nic do odpowiedzi?
            Cytat z Albatroza
            Jeśli już o to chodzi, to obecny rząd Rosji otrzymuje instrukcje z Departamentu Stanu. Więc co?)

            Oczywiście, że tak. To chyba w Departamencie Stanu nakazał zwrot Krymu? A może Departament Stanu nakazał rozpoczęcie operacji w SAR?
           6. Albatros
            Albatros 12 października 2019 16:58
            +2
            To prawdopodobnie Departament Stanu nakazał zwrot Krymu

            Oczywiście
            Wyobrażać sobie.
            To jest scenariusz, akcja zaplanowana w Departamencie Stanu, która:
            a) Uderza zarówno w Rosję, jak i Ukrainę, bawiąc braci i wprawiając w ruch pseudoszowinistyczne siły. Przez jakiś kawałek ziemi - wszystko jest w strzępach.
            Naturalnie, mimochodem - ziemia uzdrowiskowa to łakomy kąsek dla rosyjskiej oligarchii. Dlatego Donbas ze swoimi kopalniami nikomu się nie przyda.
            b) Depcząc normy prawa międzynarodowego (Memorandum Budapeszteńskie), akcja ta obala wszelkie normy dotyczące powojennych granic w wersji poczdamskiej. Stworzono niebezpieczny precedens.
            Krótko mówiąc, Krym był potrzebny nie dla samego Krymu, ale w celu odcięcia Kaliningradu i Kurylów od Rosji w niedalekiej przyszłości. A forma na pozór bardzo demokratyczna - podobno referendum)
            Tak, tylko zasada integralności terytorialnej państw jest ważniejsza niż zasada prawa narodów lub narodowości do samostanowienia) To zostało „zapomniane”
            c) Demonstruje widoczną zewnętrzną „niepodległość” Rosji (z całkowitym uzależnieniem społeczno-ekonomicznym), pozwalającą na utrzymanie władzy w Rosji siłom, które przebrane za „patriotów” kontynuują grabież Rosji – tj. wykonanie poprzednich zadań.
            Zwrot Krymu (po utracie całej Ukrainy) i oddanie części terytoriów na Dalekim Wschodzie Chinom – czy to według Pana wielkie osiągnięcie? Z całkowitym bankructwem całej polityki społeczno-gospodarczej.
            Nasze terytorium jest podzielone od dawna, wszyscy tylko czekają, aż ludność wymrze i przestanie sobie służyć w zakresie ochrony tego terytorium.
            A może Departament Stanu nakazał rozpoczęcie operacji w SAR?

            Nie wątpię ani przez chwilę.
            Wskaźnik pozornej niezależności rosyjskiej kliki rządzącej od zamorskiego pana, plus pranie pieniędzy w wojnie tej kliki (nie jest tajemnicą, że główne aktywa Putinoidów są inwestowane w kompleks wojskowo-przemysłowy).
            Tamtejsze siły rosyjskie rozwiązują zadania, którymi Amerykanie są leniwi. Ale gdy tylko to drugie kliknie, nasze uśmiechają się bezzębnie.
            W końcu dla Rosji jest to strategicznie absolutnie bezużyteczna operacja. W Syrii nie ma specjalnych interesów. W przeciwieństwie do tej samej Libii – gdzie były wielomiliardowe interesy TEKA. I które oddali za darmo, a Miedwiediew wraz z premierem Holandii uśmiechali się szeroko, patrząc na zdjęcie z torturowanym Kaddafim.
            Zobacz, jak pierwsi Rosjanie komunikują się z każdym z przyjezdnych amerykańskich kuratorów – zachowują się jak dzieci w wieku szkolnym przed nauczycielem. Wszystko widać gołym okiem)
           7. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 19:12
            +1
            Cytat z Albatroza
            Oczywiście
            Wyobrażać sobie.

            Kompletny zestaw niewyraźnych bzdur.
           8. Albatros
            Albatros 12 października 2019 19:45
            +1
            To jest moja opinia i podzielana.
            Niech to będzie nonsens, jeśli chcesz)
            Tylko nie zamazany) hi
           9. Strzałka2027
            Strzałka2027 12 października 2019 21:32
            +1
            Cytat z Albatroza
            To moja opinia
            Cóż, to jest zrozumiałe.
            Cytat z Albatroza
            i udostępnione
            Ci, którzy mają jakikolwiek sukces w Rosji przez gardło.
           10. Albatros
            Albatros 12 października 2019 21:48
            +1
            Nie ma nikogo, kto byłby bardziej chętny na sukces Rosji niż ja))
            dlatego szkoda poczynań obecnych troglodytów))
            Zwłaszcza, gdy porówna się ich „państwo” z Imperium czy Unią
           11. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 06:27
            +1
            Cytat z Albatroza
            Nie ma nikogo, kto bardziej pragnąłby sukcesu Rosji niż ja.
            Świeża legenda, ale trudno w to uwierzyć.
           12. Albatros
            Albatros 13 października 2019 09:07
            +1
            Twoja firma i Twoje problemy
            Zwłaszcza jeśli nie widzisz, co dzieje się w Rosji
           13. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 10:23
            +1
            Cytat z Albatroza
            Twoja firma i Twoje problemy

            Ci, którzy uwielbiają krzyczeć, że Putin wszystko ujawnił, mają problemy.
            Cytat z Albatroza
            nie widzieć, co się dzieje w Rosji

            A wcześniej w ZSRR. A nawet wcześniej w RI.
           14. Albatros
            Albatros 13 października 2019 12:12
            0
            Cóż, zawołałeś Putina po imieniu
            Nie ja)
           15. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 13:08
            0
            Cytat z Albatroza
            Cóż, nazwa
            To znaczy, nie ma już o czym dyskutować.
           16. Albatros
            Albatros 13 października 2019 14:51
            0
            Wszystko napisałem powyżej.
            Co teraz zarzucić - nie mam pojęcia)
           17. Strzałka2027
            Strzałka2027 13 października 2019 15:21
            0
            Cytat z Albatroza
            napisałem powyżej

            Cytat z Darta2027
            Kompletny zestaw niewyraźnych bzdur.
           18. Siergiej1987
            Siergiej1987 14 października 2019 14:08
            0
            Cytat z Darta2027
            Kompletny zestaw niewyraźnych bzdur.

            Przeczytałeś powyżej, co mi odpowiedział. Nie ma granic dla ludzkiej głupoty.
           19. Strzałka2027
            Strzałka2027 14 października 2019 20:01
            +1
            Cytat: Siergiej1987
            Przeczytałeś powyżej, co mi odpowiedział.

            Dokładnie to mam na myśli mówiąc o szopce.
           20. Karabut
            Karabut 13 października 2019 11:44
            0
            To dziwne, że trzeźwo i krytycznie oceniając obecną sytuację, analizując wydarzenia z 1914 roku, zakładacie „różowe okulary”.
           21. Albatros
            Albatros 13 października 2019 14:52
            +1
            nic nie noszę. Ja tylko zwracam uwagę na fakty.
            I celowo wszystko kalasz - prawdopodobnie po to, aby teraz otoczenie nie wydawało się takie smutne)
           22. Karabut
            Karabut 13 października 2019 15:14
            -1
            O otaczającej mnie rzeczywistości, wyraziłem się jasno, a potem znowu nic nie zrozumiałeś.
           23. Albatros
            Albatros 13 października 2019 15:37
            +1
            Wszystko doskonale zrozumiałem.
            Tak jak ty ja. Nadzieja)
           24. Albatros
            Albatros 13 października 2019 15:39
            +1
            Tak, wiem równie dobrze jak ty o wszystkich tych niuansach.
            Więc dla odmiany przyniosłem wam najjaśniejsze numery.
            ale nie interesują mnie fałszywe liczby naszych nieszczęsnych ekonomistów
           25. Kapitan45
            Kapitan45 13 października 2019 15:34
            -1
            Cytat z Albatroza
            Według Indeksu Wolności Gospodarczej Fundacji Heritage,

            Czy to nie Fundacja Hermitage, którą prowadził oszust Browder? Został także skazany przez rosyjski sąd w zeszłym roku na 9 i pół roku więzienia dla finansistów.
         5. Kapitan45
          Kapitan45 13 października 2019 15:31
          -1
          Cytat: Hunghuz
          Wysoki wskaźnik urodzeń jest pewnym wskaźnikiem dobrobytu państwa.

          I może to być również związane z pewnymi poglądami religijnymi na temat płodności, aborcji i elementarnego braku prezerwatyw wśród większości populacji.Nie sądzę, aby ludność chłopska aktywnie stosowała środki antykoncepcyjne w XX wieku.
        2. Aleksander Suworow
         Aleksander Suworow 9 października 2019 09:55
         -3
         Daleko B (Michaił)
         Każde społeczeństwo agrarne charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem urodzeń, a na Rusi było to na długo przed Mikołajem
         Dla nich wysoki wskaźnik urodzeń jest prawie najbardziej przekonującym argumentem na korzyść króla idiotów, ALE jednocześnie zupełnie zapominają wspomnieć, jaka była śmiertelność, zwłaszcza dzieci. Moja prababcia miała w rodzinie 13 braci i sióstr, przeżyło tylko SZEŚĆ z nich. O tym samym pradziadku, z 11 dzieci w rodzinie, tylko PIĘĆ dożyło dorosłości.
         1. igordok
          igordok 9 października 2019 17:41
          -4
          Cytat: Aleksander Suworow
          Dla nich wysoki wskaźnik urodzeń jest prawie najbardziej przekonującym argumentem na korzyść króla idiotów, ALE jednocześnie zupełnie zapominają wspomnieć, jaka była śmiertelność, zwłaszcza dzieci.

          Faktem jest, że wysoki wskaźnik urodzeń jest odpowiedzią ludności na wysoką śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci. Trzeba było rodzić więcej, może ktoś przeżyje. W przeciwnym razie wyścig może zostać przerwany, w przeciwnym razie nikt nie pomoże ci zbliżyć się do starości.
         2. Reptiloid
          Reptiloid 10 października 2019 03:21
          0
          Cytat: Aleksander Suworow
          Daleko B (Michaił)
          Każde społeczeństwo agrarne charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem urodzeń, a na Rusi było to na długo przed Mikołajem
          Dla nich wysoki wskaźnik urodzeń jest prawie najbardziej przekonującym argumentem na korzyść króla idiotów, ALE jednocześnie zupełnie zapominają wspomnieć, jaka była śmiertelność, ......
          Jedyny spis ludności Republiki Inguszetii pochodzi z 1898 roku. Średnia długość życia wynosiła około 30 lat, ponadto wszyscy znamy starszych, 80-letnich przedstawicieli szlachty, ówczesnych kupców. Dłuższe życie ----- było przywilejem bogatych.
         3. AK1972
          AK1972 11 października 2019 16:50
          +1
          ALE jednocześnie zupełnie zapominają wspomnieć o śmiertelności, zwłaszcza wśród dzieci.

          Cóż, teraz Olgowicz narysuje ci „rosyjski krzyż”!
     2. Aleksander Suworow
      Aleksander Suworow 9 października 2019 08:54
      +3
      Adiutant (Światosław)
      Szwajcarskie krasnoludki doszły do ​​wielu rzeczy gotowych.
      Co co? Co tam było gotowe? Może rozwinięty przemysł? Może piśmienna populacja? Może coś innego?
      Bolszewicy odziedziczyli rolniczy kraj, który został splądrowany przez pierwszą wojnę światową i wojnę domową i rozpadał się. Poznaj historię, a nie swoją alternatywę, ale normalną.
      Na ciele wielkiego imperium
      W tym czasie Rosję można było uważać za wielkie imperium tylko nominalnie. Przestała być wielka po wojnie krymskiej, więc nie schlebiaj sobie, w ogóle nie było wielkości ze słowa.
      organizować swoje eksperymenty społeczne.
      Tak, cholerni bolszewicy spowodowali nieodwracalne szkody w twoim mózgu, budując szkoły, przedszkola, szpitale, dając WSZYSTKIM edukację, bezpłatne lekarstwa i windy społeczne dla każdego obywatela. Jest to oczywiście jednostajna hańba dla pogrążonego w żałobie umysłu.
      A gdyby nie oni, Rosja rozwijałaby się spokojnie, może Mars byłby już opanowany)
      Tak, oczywiście, opanowaliby to, zaprzęgnięty w konie ... oszukać I schwytaliby Alpha Centauri ...
      1. Wasilij50
       Wasilij50 9 października 2019 09:09
       + 10
       Suworow
       Do samego końca. Nie można wybaczyć bolszewikom tego, że EDUKACJA, MEDYCYNA i WINDY SPOŁECZNE stały się dostępne dla KAŻDEGO.
       Twierdzenia liberałów i innych o *starożytności rodziny* są nie tylko śmieszne – są obrzydliwe w swojej podłości.
       Wielcy przodkowie dokonali wielkich rzeczy i mamy za co ich szanować i kochać, ale po co szanować tych, którzy wczołgają się do *elity* tylko z tytułu urodzenia*?
       1. Aleksander Suworow
        Aleksander Suworow 9 października 2019 09:16
        +8
        po co szanować tych, którzy wpełzają do * elity * tylko * z tytułu urodzenia *?
        Zawsze się zastanawiam, za kogo uważają Olgovicha i spółkę? Naprawdę uważają się za właścicieli ziemskich, pijących kawę na werandzie i macających po pośladkach dziewczęta pańszczyźniane. Jest mało prawdopodobne, aby któryś z nich uważał się za analfabetę, uciśnionego, udręczonego przepracowaniem, głodnego i obdartego chłopa.
        1. Reptiloid
         Reptiloid 10 października 2019 03:28
         +3
         Cytat: Aleksander Suworow
         po co szanować tych, którzy wpełzają do * elity * tylko * z tytułu urodzenia *?
         Zawsze się zastanawiam, za kogo uważają Olgovicha i spółkę? Naprawdę uważają się za właścicieli ziemskich, pijących kawę na werandzie i macających po pośladkach dziewczęta pańszczyźniane. Jest mało prawdopodobne, aby któryś z nich uważał się za analfabetę, uciśnionego, udręczonego przepracowaniem, głodnego i obdartego chłopa.

         A zaledwie półtora roku lub 2 temu pojawił się komentarz, w którym delikatnie napomknął o swoim związku lol waszat śmiech z rodziną H2 ..... prawda, potem jakoś nieśmiało .....
      2. UsRat
       UsRat 9 października 2019 09:25
       +6
       A jeśli odłożysz na bok tło ideologiczne i uznasz artykuł za historyczną stronę swojej ojczyzny… A może masz historię swojej ojczyzny zaczynającą się w 1917 roku… Na Ukrainie ta sama historia zaczyna się teraz w 2014 roku… ..
       można minus... ale rosyjscy żołnierze walczyli w tej wojnie, i to nie mniej bezinteresownie i bohatersko niż w II wojnie światowej - bo walczyli za ojczyznę. Dowiedz się więc, jak rozpoczęła się wojna... w której spłonęło więcej niż jedno imperium i zginęły miliony...
       1. Aleksander Suworow
        Aleksander Suworow 9 października 2019 09:48
        +2
        NasRat (Evlampy Spiridonovich)
        A jeśli odłożysz na bok tło ideologiczne i uznasz artykuł za historyczną kartę swojej ojczyzny…
        W dziejach mojej Ojczyzny było wszystko, co białe i czarne, i strony chwalebne, i to, co nie budzi entuzjazmu. Tak więc panowanie ostatniego Romanowa mnie nie zachwyca. Całe jego panowanie to jedna solidna czarna passa w historii mojego kraju.
        A może historia Twojej ojczyzny zaczyna się w 1917 roku...
        Zupełnie nie.
        ale rosyjscy żołnierze walczyli w tej wojnie, i to nie mniej bezinteresownie i bohatersko niż w drugiej wojnie światowej
        A czy gdzieś w komentarzach pomniejszałem lub obrażałem rolę rosyjskiego żołnierza? Czy możesz podać przykład?
        bo walczyli za swój kraj
        Tak, walczyli tak bardzo, że w wieku 17 lat byli gotowi bratać się z wrogami i dezerterowali z frontu całymi pułkami i dywizjami… Jakoś nie pamiętam przykładów bratania się w czasie II wojny światowej! Więc nie myl okrągłego z ciepłym.
        Dowiedz się, jak zaczęła się wojna...
        Wierzcie lub nie... WIEM!
        1. bóbr1982
         bóbr1982 9 października 2019 11:00
         -5
         Cytat: Aleksander Suworow
         jedna solidna czarna passa w historii mój kraj.

         Plotka tnie, trzeba być skromniejszym, inaczej jakoś, że ......... my, najdostojniejszy i najwspanialszy suwerenny.....
       2. Wasilij50
        Wasilij50 9 października 2019 09:52
        +2
        gówno
        Nie warto się męczyć......
        Historia jest ciągła i nie będzie można z niej wyłowić * niewygodnych * faktów.
        Trzysta lat historii IMPERIUM ROSYJSKIEGO składało się z szczerych ............ i starannie przemieszanych z prawdziwymi wydarzeniami, których nie dało się ukryć. Wszystkie te prace zostały napisane i zrealizowane na zlecenie domu królewskiego. A gdzie jest historia Rusi, która rosła i rozwijała się PRZED Romanowami? Fragmentaryczne i oszczercze pisma historyczne bardzo przypominają to, JAK Polacy i inni Europejczycy piszą dzisiaj o II wojnie światowej.
        jest bardzo podobny......
        Dzisiaj podobni *historycy* pracują w ROSJI, niektórzy przeszli do akademików. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie teologia została zrównana z nauką, będzie więcej akademików, którzy będą śledzić prawidłowy rozwój nie tylko nauki ..............
      3. Strzałka2027
       Strzałka2027 9 października 2019 13:31
       +1
       Cytat: Aleksander Suworow
       Może rozwinięty przemysł? Może piśmienna populacja?

       Gdyby wszystko było takie proste, to Stalin nie przeprowadziłby żadnej industrializacji przez 10 lat.
       Cytat: Aleksander Suworow
       Przestała być wielka po wojnie krymskiej

       W którym całej Europie udało się zdobyć kilka miast na peryferiach Republiki Inguszetii, a na negocjacje pokojowe po prostu wysłano ich z Listą Życzeń (przypominam, że nie było wtedy Floty Czarnomorskiej i zgody Republika Inguszetii na jej nieobecność nie miała znaczenia, kiedy ręce ją dosięgły po prostu budowały)
       Cytat: Aleksander Suworow
       budując szkoły, przedszkola, szpitale, dając WSZYSTKIM edukację, bezpłatne lekarstwa i windy społeczne dla każdego obywatela

       Po prostu cena była za wysoka.
      4. Siergiej1987
       Siergiej1987 9 października 2019 18:15
       +1
       Cytat: Aleksander Suworow
       W tym czasie Rosję można było uważać za wielkie imperium tylko nominalnie. Przestała być wielka po wojnie krymskiej, więc nie schlebiaj sobie, w ogóle nie było wielkości ze słowa.

       W tamtym czasie uważano ją za wielką. Największe państwo na świecie, z dużą armią i 5 gospodarką. Była jedną z wielkich potęg.
     3. Sahar Medovich
      Sahar Medovich 9 października 2019 17:11
      0
      Prawda. Nawet rewolucja (miła niespodzianka!) odbyła się bez nich.
     4. Siergiej1987
      Siergiej1987 9 października 2019 17:49
      +2
      Cytat: adiutant
      A gdyby nie oni, Rosja rozwijałaby się spokojnie, może Mars byłby już opanowany)

      Jak powiedział Stołypin: Dajcie mi 20 lat wewnętrznego i zewnętrznego spokoju, a nie uznacie Rosji.
    2. Olgovich
     Olgovich 9 października 2019 10:35
     -7
     Cytat: Daleko B
     Czterdzieści lat później nasze „szwajcarskie karły” wystrzeliły pierwszego na świecie satelitę Ziemi

     Te pasożyty, które nie pracowały nigdzie przez jeden dzień, GDZIE mają z tym coś wspólnego?!

     ROSYJSKA NAUKA istniała DŁUGO przed nimi!

     I CAŁY atom, kosmos zostały stworzone przez ROSYJSKICH naukowców, studiowanych w IMPERIALNYCH INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZEZ IMPERIALNYCH nauczycieli.

     I gdyby rosyjska nauka nie została ZNISZCZONA do 1922 roku, gdyby Wawiłowowie i Landausowie z królowymi nie byli w więzieniu, wtedy wystrzelilibyśmy łaziki marsjańskie.
     1. Komentarz został usunięty.
     2. Han Tengri
      Han Tengri 9 października 2019 19:02
      +2
      Cytat: Olgovich
      lando

      Czy możesz mi powiedzieć kiedy, za co i za ile L.D. Czy Landau poszedł do Kichu?
    3. Strzałka2027
     Strzałka2027 9 października 2019 13:26
     +4
     Cytat: Daleko B
     Więc nie pryskaj.

     Czy masz coś do powiedzenia na temat artykułu?
  5. Porucznik Teterin
   Porucznik Teterin 9 października 2019 09:27
   +6
   Daleko temu do panegiryku, ale do wyważonej analizy faktów historycznych.
  6. Karabut
   Karabut 9 października 2019 12:06
   -5
   --- Panegiryk do króla szmat? --- to nie jest smutne. Szkoda, że ​​w komentarzach ludzie nie próbują dociec prawdy,
   ale ciągną sowę po świecie ze względu na swoje DZISIAJ polityczne przekonania.Oznacza to, że staliśmy się podzielonym narodem i nowa wojna domowa jest nieunikniona.
   A artykuł oczywiście jest propagandowy i kłamliwy, można to uporządkować zgodnie z faktami, ale kto ich tutaj potrzebuje?
   1. Olgovich
    Olgovich 9 października 2019 14:39
    -1
    Cytat: Karabut
    A artykuł oczywiście jest propagandowy i kłamliwy, można to uporządkować zgodnie z faktami, ale kto ich tutaj potrzebuje?

    1. Propaganda pozostała w odległej 70-letniej „galaretowej” przeszłości, w której nie istniał najgorszy na świecie głód 33 g z kanibalizmem, ale tych, którzy z tego powodu umarli, nazywano „bogatymi”.

    2. Nie możesz NIC rozebrać i obalić, bo twój 70-letni FAŁSZ nie jest w stanie JUŻ przeciwstawić się PRAWDZIE faktów: czasy propagandzistów, którzy zatykali ludziom usta, oczy i uszy, minęły
    1. Karabut
     Karabut 9 października 2019 23:33
     -4
     Oto PIERWSZY FAKT nonsensów, których będzie więcej.
     Kłamstwa w artykule NOWE są po prostu wymyślone dla głupców.
     Daj spokój Olgovich (Andrey) REFUT, wiem, że od ciebie nie będzie żadnych przeprosin, żadnych wyrzutów sumienia za kłamstwo.
     1. Olgovich
      Olgovich 10 października 2019 06:49
      +1
      Cytat: Karabut
      Oto PIERWSZY FAKT nonsensów, których będzie więcej.

      asekurować lol
      Cytat: Karabut
      Kłamstwa w artykule NOWE są po prostu wymyślone dla głupców.

      Więc wystawiaj już, jak długo możesz czekać? A ze wszystkiego grozisz, grozisz i… nic…. Takie zabawne lol
      Cytat: Karabut
      Chodź Olgowicz (Andriej) obalić, wiem, że z Twojej strony nie będzie przeprosin, wyrzutów sumienia za kłamstwo.

      CO obalić? oszukać Nie pij więcej....
   2. Albatros
    Albatros 9 października 2019 15:20
    +6
    Artykuł oparty na FAKTACH. Dostarczone dokumenty.
    Samo gryzienie wyimaginowanych Karabutów, stworzonych specjalnie do tych celów, jest fałszywe - w komentarzach
    1. Albatros
     Albatros 9 października 2019 15:21
     + 12
     To ja do tej postaci
     Karabut (Karabut) Dzisiaj, 12:06 NOWOŚĆ
     --- Panegiryk do króla szmat? --- to nie jest smutne. Szkoda, że ​​w komentarzach ludzie nie próbują dociec prawdy,
     ale ciągną sowę po świecie ze względu na swoje DZISIAJ przekonania polityczne, co oznacza, że ​​staliśmy się podzielonym narodem i nowa wojna domowa jest nieunikniona.
    2. Karabut
     Karabut 9 października 2019 23:30
     -7
     Cóż, przyniosłem FAKTY nonsensu w artykule.
     Dokument tak jak pytałeś, czekam na odpowiedź, czy dalej będziesz popierał brednie, czy może czas się zmądrzeć?
     1. Albatros
      Albatros 10 października 2019 07:35
      +6
      Artykuł oparty jest na prawdziwych faktach
      I przyniosłeś tylko fakty o swoim nonsensie)))
      Każdy widzi to gołym okiem.
      Jednak takie słowo jako fakt jest ci nieznane. Dlatego przebrałeś się za nowy nick, żeby trollować po kryjomu, prawda, dziadku? puść oczko
   3. Traper7
    Traper7 9 października 2019 16:38
    +2
    Cytat: Karabut
    A artykuł oczywiście jest propagandowy i kłamliwy, można to uporządkować zgodnie z faktami, ale kto ich tutaj potrzebuje?

    Demontować. Pokaż, co dokładnie jest w nim fałszywe, a my to uszanujemy.
    Tylko teraz nie możesz, bo artykuł jest po prostu historyczny
    1. Karabut
     Karabut 9 października 2019 19:52
     -9
     --Demontować. Pokaż, co jest w nim fałszywe, a my to przeczytamy.
     O co chodzi Ja podam fakty, ty je zignorujesz, ja będę zadawał pytania, ty połączysz..
     Przykro mi, ale nie zrobiłeś nic, aby Twoja firma była szanowana jako rozmówca i sprytny przeciwnik.
     W końcu sam mógłbyś znaleźć błędy-kłamstwa w artykule, tylko według dat, ale nie mogłeś ...))
     1. Strzałka2027
      Strzałka2027 9 października 2019 21:57
      +2
      Cytat: Karabut
      O co chodzi Ja podam fakty, ty je zignorujesz, ja będę zadawał pytania, ty połączysz..

      Powiedział mężczyzna, który już połączył się z moimi pytaniami.
      Znowu nie masz nic do powiedzenia.
      1. Karabut
       Karabut 9 października 2019 23:26
       -7
       Czekam na twoją odpowiedź na bzdury w artykule.
       1. Strzałka2027
        Strzałka2027 10 października 2019 19:27
        +1
        Ma już. Czekam na odpowiedź na zadane wcześniej pytanie.
     2. Traper7
      Traper7 11 października 2019 15:14
      +1
      Cytat: Karabut
      O co chodzi Ja podam fakty, ty je zignorujesz, ja będę zadawał pytania, ty połączysz..
      Przykro mi, ale nie zrobiłeś nic, aby Twoja firma była szanowana jako rozmówca i sprytny przeciwnik.

      I tak za każdym razem. Jesteś proszony o podanie danych i piszesz - poszukaj sobie. Jak możesz być szanowany i traktowany jako poważna osoba po czymś takim? Jesteś zwykłym forumowym trollem i dlatego zasadniczo minimalizuję dyskusję z Tobą. Nie lubię trolli.
      I napiszę jeszcze raz, jeśli sobie tego życzysz - jeśli odpowiesz zwrotem "wszystko jest fałszem i śmieciem", to bądź tak miły i wskaż, co dokładnie jest nieprawdą. Bez tego twój komentarz jest tylko pustym balabolizmem.
      Podstawmy więc fakty i czytamy.
    2. Karabut
     Karabut 9 października 2019 23:27
     -7
     Rozgryzłem to poniżej.Po twojej odpowiedzi przeanalizuję jeszcze jeden (drugi) nonsens w artykule.
     A co z mobilizacją na konwentach Gagi?
   4. Strzałka2027
    Strzałka2027 9 października 2019 18:54
    +3
    Cytat: Karabut
    można rozebrać na podstawie faktów, ale

    Więc. Tylko na podstawie faktów z artykułu.
    1. Karabut
     Karabut 9 października 2019 22:12
     -5
     Dobra, wyciągnij pierwszy fakt z twojego fałszywego artykułu – „Faktem jest, że już w nocy 1 sierpnia (czyli PRZED wypowiedzeniem przez Niemcy wojny Rosji) wojska niemieckie zaatakowały i zdobyły miasta Bendin i Kalisz bez walki To znaczy popełnili oczywisty akt agresji przeciwko terytorium Imperium Rosyjskiego”
     Teraz cytaty-1914 - Z notatki audytora kalisko-pietrokowskiego wydziału akcyzowego, inżyniera procesu Z. I. Oppmana

     ... W nocy z 19 na 20 lipca (1 na 2 sierpnia), po otrzymaniu przez wojewodę telegramu wypowiadającego wojnę, tylko urzędnikom i niektórym urzędnikom udało się opuścić Kalisz ostatnim pociągiem, który odjechał około godziny 4 rano. Wszyscy mieszkańcy miasta, z powodu zupełnego braku załóg i wozów, chcąc nie chcąc, musieli zostać w Kaliszu z rodzinami...

     Tego samego popołudnia Kalishanie zostali poinformowani o zbliżaniu się wojsk niemieckich do miasta przez pierwszego niemieckiego ułana, który pojawił się w mieście, który galopował wściekłym galopem z procy do hotelu europejskiego iz powrotem, dwukrotnie spadając z konia : lansjer był kompletnie pijany i strasznie przestraszony; zatrzymując się na procy wraz z innym lansjerem, który już wtedy do procy się zbliżał, nie ochłonąwszy jeszcze ze strachu, natychmiast zaczął dzielić się wrażeniami z otaczającym go tłumem i powiedział, że on i jego towarzysz powinni być pierwsi galopować do miasta według losu, który upadł i poszedł, ich zdaniem, na pewną śmierć.

     Pół godziny po pojawieniu się 2 ułanów pruskich w Kaliszu patrol niemiecki dowodzony przez ul

     [11]

     oficer. W kierunku skrzyżowania prezydent miasta i 3 prominentnych mieszkańców znających język niemiecki wyszli na główną ulicę Broclav z białą flagą. Oficer rozmawiał z delegatami miasta przez około 15 minut, na przemian przykładając lufę swojego rewolweru do skroni każdego z nich, w tym samym czasie wszyscy żołnierze patrolu trzymali w rękach rewolwery i piki skierowane w stronę delegatów ... W poniedziałek rano 21 (3) na wszystkich rogach pojawiły się komunikaty komendanta Proyskera, w których wezwano mieszkańców do spokoju; poproszono ich o otwarcie handlu, ponieważ życie i integralność majątku mieszkańców nie były zagrożone. Tego samego dnia komendant wprowadził w mieście stan wojenny, wstrzymał akcję milicji filisterskiej, a wzmocnione oddziały żołnierzy zaczęły chodzić po mieście…”
     Cóż, czy to nie jest kłamstwo?I to kłamstwo celowe, autor wiedział na pewno, że głupia masa jego fanów nawet nie sprawdzi?
     1. Strzałka2027
      Strzałka2027 9 października 2019 23:08
      +1
      Cytat: Karabut
      Okay, wyciągnij pierwszy fakt z twojego fałszywego artykułu

      Jest jeden fakt, ale dlaczego nie zacytowałeś do końca?
      Potem rozpoczął się ostrzał ulic miasta z karabinów maszynowych… i egzekucje wszystkich mężczyzn mieszkających w domach, z których rzekomo… padły strzały do ​​wojsk niemieckich. Ponad 100 osób zostało zabitych i rozstrzelanych, w tym wielu rezerwowych powracających z Łaska...
      ... Od rana we wtorek 22 (4 sierpnia) na miasto spadały jedne po drugich represje:
      1) Rozstrzelano wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek broń oraz osoby, których broń znaleziono w ich mieszkaniu, mimo że wskazany w komunikacie Proyskera 24-godzinny termin na przekazanie broni jeszcze nie upłynął; zastrzelono skarbnika gubernialnego Sokołowa, który przed przybyciem Niemców zniszczył sumy pieniężne skarbu;
      3){1}Komendant Proysker nałożył na miasto odszkodowanie w wysokości 50 000 rubli; dzień wcześniej, w poniedziałek, ten sam Proisker skonfiskował około 30 000 rubli, które były przechowywane w gotówce w magistracie;
      4) Ogłoszono rozkaz komendanta, że ​​jeśli któryś z mieszkańców wyrządzi choćby najmniejszej krzywdy choćby jednemu żołnierzowi pruskiemu, np. rzuci kamień, to co dziesiąty mężczyzna w mieście zostanie rozstrzelany, miasto zostanie zbombardowane , a podejrzane domy zostaną zrównane z ziemią granatami , we wszystkich mieszkaniach nakazano świecić do rana ...
      Wziąwszy zakładników, Proysker zdecydował się opuścić miasto ze swoimi wojskami i rozbić obóz kilka wiorst od Kalisza bliżej granicy z Prusami. Zakładnikom nakazano iść przed oddziałami i podczas ostrzału
      [12]
      podejrzanych domów, kazano im leżeć twarzą do ziemi - strzelano im nad głowami. Powtórzyło się to kilka razy, aż w końcu zamożny fabrykant Heinrich Frenkel, chory na serce i zwichnięcie, żył na nogach i nie mógł wstać o własnych siłach. Komendant natychmiast rozkazał najbliższemu żołnierzowi dźgnąć Frenkla bagnetem i wrzucić jego ciało do rowu; następnie wdowie po zamordowanym, która chciała zabrać jego zwłoki, stawiano najrozmaitsze przeszkody, aż do wymuszenia włącznie (za wydanie zwłok żądano 60000 XNUMX marek). Z palca ofiary zniknął drogi pierścionek z brylantami.
      Gdy tylko wojska z zakładnikami opuściły Kalisz, rozpoczęło się bombardowanie miasta w ramach kary, rzekomo za przelaną krew żołnierzy pruskich; oddano około 70 strzałów armatnich, ucierpiały głównie górne kondygnacje budynków. Kule armatnie przebiły cztery ściany z rzędu… Zarówno domy prywatne, jak i szpitale, kościoły i kościoły zostały jednakowo ostrzelane. Wszyscy mieszkańcy miasta w panicznym strachu ukryli się w piwnicach, skąd wielu, obawiając się wznowienia bombardowania, nie wychodziło przez kilka dni, znosząc zimno i głód…
      Rankiem w piątek 25 (7) przez Kalisz zaczęły przechodzić wojska saskie, piechota i ułani w towarzystwie osławionego 155 pułku, dowodzonego przez komendanta Proyskera. Część żołnierzy przeszła autostradą Stavyshinsky, druga część, przechodząc przez miasto, wróciła do swojego dawnego obozu. Wiele słupów telefonicznych zostało uszkodzonych przez ostrzał z armaty, karabinu i karabinu maszynowego, a przewody telefoniczne w dużych ilościach zaśmiecały ulice. Koń jednego z młodych oficerów tak zaplątał się w drut, że upadł na przednie nogi; oficer, nie zdając sobie sprawy z tego, co się stało, wystrzelił z rewolweru. Strzał wywołał ogólną panikę; ponownie zaczął się ostrzał okien domów, niektórych otwartych sklepów i strzelanie do przechodzących ulicami ludzi. Strzelali z karabinów maszynowych w całym mieście. Żołnierze włamywali się do domów i sklepów, rabowali, podpalali i mordowali całe rodziny - kobiety, dzieci i starców. Kilkaset osób zostało zabitych i rannych. W budynku magistratu, gdzie na polecenie komendanta zebrali się pracownicy miasta, kasjer miejski Paszkiewicz i trzech strażników zostali zarąbani siekierą. Na ulicy Babina i Brocławska leżała masa trupów ludzi, dzieci, a nawet koni. W ogólnej sprzeczce i panice Niemcy ponownie otworzyli ogień do własnych i stracili wielu żołnierzy zabitych i rannych (co najmniej 12).
      [13]
      Ludność miasta ogarnęła panika w oczekiwaniu na zemstę Krzyżaków, którzy nie czekali długo. Wkrótce piękny budynek magistratu stanął w płomieniach, a pożary zaczęły pojawiać się w różnych częściach miasta. Niewielkie oddziały wojsk pozostające w mieście, zbierając rannych i zabitych oraz, według naocznych świadków, wrzucając zmarłych żołnierzy do ognia, szybko opuściły miasto. O 8 3/4 godziny w mieście rozpoczął się ostrzał armatni (kule, granaty i odłamki), który trwał nieprzerwanie do 5 1/2 godziny rano. W miasto padło ponad 400 strzałów, po każdym strzale rozlegał się huk walących się części budynków i histeryczny krzyk kobiet i dzieci.
      W końcu o 5 i pół rano w sobotę 1 lipca (2 sierpnia) strzelanina ustała i wszystko wokół zamarzło. Jednak cisza nie trwała długo. Nagle rozwścieczeni żołnierze niemieccy zaczęli z szaleńczym krzykiem i hałasem włamywać się do wszystkich okien i bram wzdłuż ulicy Brotsławskiej i wdzierając się do wszystkich mieszkań z okrzykiem „ręce do góry”, aresztowali wszystkich przechodzących mężczyzn, kobietom i dzieciom kazano schowaj się w kącie i uklęknij. Kiedy moja żona podbiegła do żołnierzy i zaczęła im robić wyrzuty po niemiecku za znęcanie się nad dziećmi i chciała odebrać im mojego 26-letniego syna, któremu też kazano podnieść ręce do góry i iść za wszystkimi aresztowanymi, przyjechał w Do tego czasu oficer uderzył ją tak mocno kolbą pistoletu, że upadła na podłogę i natychmiast dostała krwotoku z gardła. Aresztowano ponad 8 osób, w tym wielu nastolatków i starszych; zatrzymany został także m.in. 12-letni ksiądz Wiktor, reformowany zakonnik. Wszyscy aresztowani zostali natychmiast przeszukani w najdokładniejszy sposób kilka razy; wasz obóz. Deszcz był ulewny, a wielu aresztowanych było w samej bieliźnie, bez butów. Po drodze powiedziano nam, że idą na rozstrzelanie za karę za przelaną krew żołnierzy niemieckich; ci, którzy nie byli w stanie szybko się poruszać, byli uderzani kolbami karabinów i ranieni bagnetami, tak że wielu krwawiło. Kiedy dotarliśmy na pole w pobliżu obozu, egzekucja egzekucji 700 mężczyzn została podjęta tego samego dnia od
      [14]
      podejrzane domy. Zostaliśmy wszyscy podzieleni na kilka partii i rzędów, po 10 osób w rzędzie, kazano patrzeć tylko przed siebie, z jednej strony niemieccy żołnierze uklękli niedaleko nas z wycelowanymi w nas karabinami, z drugiej stary umieszczono księdza, który cały czas się modlił. Oficerowie wydali żołnierzom kilka instrukcji. Jednym słowem pełny obraz egzekucji. Przez około godzinę trzymali nas pod karą co do minuty egzekucji, po czym każdej ze stron z osobna kazano udać się do jednego z trzech pobliskich baraków straży granicznej. Ogłoszono nam, że teraz odbędzie się nad nami próba polowa i być może tylko jeden na dziesięciu zostanie rozstrzelany. Chata była zamknięta, a my zostaliśmy pozostawieni w całkowitej nieświadomości naszego losu w dusznej, nie do zniesienia atmosferze (mężczyzna stał blisko mężczyzny). Kilkukrotnie oficer niemiecki, chcąc nam coś powiedzieć, otwierał drzwi baraku i natychmiast je trzaskał, bez słowa, dusząc się od duszącego powietrza... Około godziny 4 po południu przynoszono nam trochę brudną wodę w korytach i zabronił nam nawet posyłać po chleb na własny koszt. Minuta za minutą mijała w bolesnym oczekiwaniu. Wreszcie o godzinie 7 w koszarach zjawił się starszy sierżant, kazał ponownie ustawić się w szeregi po 10 osób i pod wzmocnioną eskortą wyprowadził nas na pole, gdzie znów powtórzył się obraz poranny, tak podobny do do przygotowania do egzekucji... Potem kazano nam iść do domu. Żołnierze niemieccy pod dowództwem oficera odprowadzili nas do miasta, a następnie szybko zawracając w lewo w kierunku Skalměřic, przesuwając swój obóz bliżej granicy pruskiej.
      W drodze powrotnej do miasta wszędzie widać było płonące ogniska domów w różnych częściach miasta. Okazuje się, że po aresztowaniu mężczyzn kolejna grupa niemieckich żołnierzy chodziła po mieście ze słomą i naftą i podpalała domy i sklepy pozostawione pod opieką kobiet i dzieci, otwierając wszędzie dysze gazu. Tego samego dnia wieczorem liczące do 80 000 mieszkańców miasto zostało całkowicie wyludnione. Ludzie uciekali z miasta w tym, co stało. Żaden z mieszkańców miasta, po tylu koszmarnych niespodziankach, nie chciał dłużej pozostawać pod auspicjami niemieckich Kulturträgerów. Kiedy w niedzielny poranek 27 lipca (9 sierpnia) opuściłem z rodziną miasto, panowała w nim martwa cisza, a jedynie dym z płonących budynków, kosztowności rozrzucone po ulicach, a miejscami
      [15]
      leżące dokoła jeszcze nieoczyszczone zwłoki ludzi świadczyły o straszliwej krwawej tragedii, jakiej właśnie doświadczył Kalisz...

      Czy sumienie nie pozwalało ci kontynuować?
      A co z resztą faktów z artykułu?
      1. Olgovich
       Olgovich 10 października 2019 08:31
       +2
       Cytat z Darta2027
       Jest jeden fakt, ale dlaczego nie zacytowałeś do końca?

       Tak, nie ma faktów, ale jest subiektywne zeznanie naocznego świadka, który został pomylony o 1 dzień (w przeciwieństwie do publikacji państwowej), co nie jest zaskakujące w tym zamieszaniu..

       Ale nie doprowadził do końca, bo po takich okrucieństwach trzeba krzyczeć "Wstawaj, kraj jest ogromny!"
       A jego szwajcarscy Karlowie wzywali do WOJNY przeciwko… ich krajowi.
       1. Karabut
        Karabut 10 października 2019 09:51
        -6
        Tylko głupcy mogą pomylić noc z 31 lipca na 1 sierpnia z dniem 2 sierpnia.
        1. Olgovich
         Olgovich 10 października 2019 10:18
         +3
         Cytat: Karabut
         Tylko głupcy mogą pomylić noc z 31 lipca na 1 sierpnia z dniem 2 sierpnia

         Nie obalaj paplaniny notatek przestraszonego laika, ale OFICJALNYCH dokumentów, tj. TO SAMO JAK JEST W ARTYKULE.
      2. Karabut
       Karabut 10 października 2019 10:08
       -5
       -Jest jeden fakt, dziękuję kochanie, że się do tego przyznałeś, ale jaki to jest fakt?
       - dlaczego nie zacytowałeś do końca - bo ja wskazałem kłamstwa właśnie z datą wkroczenia Niemców.
       Sumienie nie pozwoliło ci kontynuować? - dlaczego twoje sumienie)))) Sumienie nie przeszkadza ci kłamać, ale powinienem wepchnąć coś, co jest niepotrzebne, dlaczego?
       1. Strzałka2027
        Strzałka2027 10 października 2019 19:29
        +1
        Cytat: Karabut
        że przyznał, co za fakt

        Błędy w odniesieniu do jednego miasta.
        Cytat: Karabut
        ponieważ wskazałem kłamstwa właśnie z datą wkroczenia Niemców
        Ale oprócz daty przywieźli dość imponujący kawałek, który urwał się dokładnie w miejscu, w którym zaczęły się opowieści o tym, jak się zachowywali. Nie pasuje do obrazu miłujących pokój Niemców?
        1. Karabut
         Karabut 10 października 2019 20:00
         -3
         Chciałem ci opowiedzieć o „miłujących pokój” Rosjanach, ale żeby uniknąć twoich twierdzeń, że cytuję tylko fragment, przeczytaj rozdział „Pamiętników” „Początek wojny światowej” B. M. Szaposznikowa, bardzo szanowanego Osobę w rosyjskiej historii wojskowej, jest wiele ciekawych, podobnie jak samo miejsce początku wojny.
         Bzdura w artykułach, w tych pamiętnikach wygląda bardzo wyraźnie, specyficzne kłamstwo ---
         „2 sierpnia Niemcy… zdobywają bezbronną Częstochowę”.
         "Podkreślamy ten fakt, ponieważ w tym czasie wojska rosyjskie nie podejmowały aktywnych działań i nie przekraczały granicy - dowódcy kawalerii znajdujący się najbliżej tej linii" zostali poinformowani, że nie było wojny, ale trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż Niemcy mogli zaatakować bez wypowiedzenia wojny »
         Zamiast tego rosyjska husaria zajmuje terytorium niemieckie.Rozkazem z 1 sierpnia i 2 sierpnia walki toczą się już pełną parą na niemieckiej ziemi.
         Jeśli wyciągniesz właściwe wnioski, cóż, nie ma twoich problemów, reszta jest generalnie beznadziejna.
         1. Albatros
          Albatros 10 października 2019 21:46
          +7
          A oto kolejna przydatna informacja dla Karabuta, który tradycyjnie myśli życzeniowo:
          1) Niemcy zajęli Kalisz i Częstochowę WIELOKROTNIE. I po raz pierwszy udali się do 1. miasta w nocy 19 lipca, czyli PRZED wypowiedzeniem wojny
          2) nie ma co tu wciągać Szaposznikowa.
          Pisze, jak 23 lipca o godzinie 19:20 otrzymał telegram wypowiadający wojnę Niemcom. I dalej: „No i zaczęła się wojna! Nastał świt, oba nasze szwadrony przekroczyły granicę”. Przemówienie (uwaga) o 2 lipca (240 sierpnia), kiedy wojna była już wypowiedziana (Wspomnienia. S. 241-1983. XNUMX.).
          Nie ma potrzeby bezwstydnie okłamywać Karabuta. Zachowaj swoje fantazje na alternatywne artykuły, takie jak Blitzkrieg roku 1914)
          1. Karabut
           Karabut 10 października 2019 22:34
           -5
           (Manfred) - ale sam piszesz "jak o godzinie 23 19 lipca - to znaczy 1 sierpnia i jednocześnie rozkazał szwadronom przekroczyć granicę niemiecką według planu z 1912 roku?
           Kogo chcesz oszukać? Mnie to śmieszy! Inni ludzie też, jesteś kłamcą, wszyscy to wiedzą.
           Kiedy więc Niemcy zajęli Czesnochow?
           2) nie ma tu nic do ciągnięcia Szaposznikowa - więc cytuję jego wspomnienia, nie rozumiesz?)))
           1. Albatros
            Albatros 10 października 2019 22:41
            +8
            widzę figę???
            Cytuję Szaposznikowa. Nie widziałeś jego pracy
            23 lipca o godzinie 19:XNUMX otrzymał telegram wypowiadający wojnę Niemcom. I dalej:
            "A więc wojna się zaczęła! Nastał świt, obie nasze eskadry przekroczyły granicę"
            . Przemówienie (uwaga) o 20 lipca (2 sierpnia), kiedy wojna była już wypowiedziana (Wspomnienia. S. 240-241. 1983.).
            To znaczy. Rozszyfrowuję to dla ciebie.
            Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji 19 lipca (1 sierpnia) o godzinie 19:XNUMX.
            19 lipca (1 sierpnia) o godzinie 23:XNUMX Szaposznikow otrzymał telegram w tej sprawie.
            A szwadrony przekroczyły granicę o świcie 20 lipca (2 sierpnia).
            To znaczy, o tym właśnie mówiłem, drogi shpakenochek - odwracasz to, jak chcesz, przekręcasz znaczenie i oferujesz ten napar za prawdę.
            Jeszcze raz powtarzam - nie okłamuj bezwstydnie Karabuta. Zachowaj swoje fantazje na alternatywne artykuły, takie jak Blitzkrieg roku 1914)
            Wielokrotnie okupowany Kalisz i Częstochowa. Inne źródło podaje również, że Bendin i Częstochowa były zajęte 19 lipca (czyli 1 sierpnia)
         2. Strzałka2027
          Strzałka2027 10 października 2019 22:26
          +2
          Cytat: Karabut
          Jeśli wyciągniesz właściwe wnioski, cóż, nie ma twoich problemów, reszta jest generalnie beznadziejna

          Bardzo wzruszający jest fakt, że Niemcy od samego początku zachowywali się jak barbarzyńcy, już się nie kłócisz.
          Cytat: Karabut
          2 sierpnia Niemcy... zdobywają bezbronną Częstochowę

          Cytat z Albatroza
          1) Niemcy zajęli Kalisz i Częstochowę WIELOKROTNIE. I po raz pierwszy udali się do 1. miasta w nocy 19 lipca, czyli PRZED wypowiedzeniem wojny
          2) nie ma co tu wciągać Szaposznikowa.
          Pisze, jak 23 lipca o godzinie 19:20 otrzymał telegram wypowiadający wojnę Niemcom. I dalej: „No i zaczęła się wojna! Nastał świt, oba nasze szwadrony przekroczyły granicę”. Przemówienie (uwaga) o 2 lipca (240 sierpnia), kiedy wojna była już wypowiedziana (Wspomnienia. S. 241-1983. XNUMX.).
          Nie ma potrzeby bezwstydnie okłamywać Karabuta. Zachowaj swoje fantazje na alternatywne artykuły, takie jak Blitzkrieg roku 1914)

          nie powtórzę.
          1. Karabut
           Karabut 10 października 2019 22:44
           -4
           Ja też nie, uwierz przynajmniej w stoisko Yumbu, to są twoje problemy.
           1. Strzałka2027
            Strzałka2027 10 października 2019 23:01
            +1
            Cytat: Karabut
            Ja też nie, uwierz przynajmniej w szafkę yumba

            Oznacza to, że nie ma nic do sprzeciwu.
           2. Karabut
            Karabut 11 października 2019 00:56
            -5
            Na co powiedziałem, że artykuł jest fałszywy. Przytoczyłem fakt. Wyjaśniłem, dlaczego nikt (poza tobą) nie zwróciłby uwagi na ten fakt i nadal by kłamali. Tak jest.
            Napisałem też, dlaczego kłamią. Po prostu dla rozsądnego człowieka jest dość materiału do wyciągania wniosków. Kto nie kłamał, nie jestem temu winny.
            Zasada życia jest prosta, jeśli autor świadomie kłamie, to chce cię oszukać, a następnie wykorzystać to do własnych celów.To też zrozumiesz, może nie jest za późno.
            „Niemcy od samego początku zachowywali się jak barbarzyńcy, już się nie kłócicie.” – a ty, dla czystej ciekawości, studiujesz „pogrom kaliski”, bez uprzedzeń, możesz dokonać dla siebie niesamowitych odkryć.
           3. Albatros
            Albatros 11 października 2019 06:16
            +8
            Do tej pory odpowiedzieliśmy na jedno pytanie:
            celowo kłamie ktoś karabut. słowne i mylące.
            I nie ma pytań
           4. Kwadrat
            Kwadrat 11 października 2019 06:25
            +6
            celowo kłamie ktoś karabut. słowne i mylące.

            Całkiem dobrze. przeczytał w jednej broszurze podręcznikowy znany przypadek pogromu w Kaliszu i udaje głupca. Chociaż w czasie działań mobilizacyjnych i manewrowych na granicy rzeczywiście przeciwnicy często wielokrotnie wkraczali do niektórych miast.
            W tym samym Kaliszu czy Markgrabowie.
            Nawiasem mówiąc, wyraźnym wskaźnikiem zwątpienia w siebie takich karabutowych trolli są twoje słowa
            Inne źródło podaje również, że Bendin i Częstochowa były zajęte 19 lipca (czyli 1 sierpnia)
            nawet nie poprosił o wyjaśnienie.
            Prawda dla niego jest gdzieś w pobliżu - tylko w jego głowie.
            Myślę że temat z takimi caraboutami jest wyczerpany
           5. Strzałka2027
            Strzałka2027 11 października 2019 19:42
            +1
            Cytat: Karabut
            Na co powiedziałem, że artykuł jest fałszywy, a on przytoczył fakt

            Wszystko, co zrobiłeś, to poruszyłeś możliwość jednej nieścisłości (pomimo faktu, że źródłem notatki była przypadkowa osoba, chociaż kiedyś byli oburzeni wzmianką o Sazonovie), a faktów jest wiele.
            Cytat: Karabut
            Zasada życia jest prosta, jeśli autor świadomie kłamie, to chce cię oszukać, a następnie wykorzystać do własnych celów

            Złodziej krzyczy najgłośniej trzymać złodzieja.
            Cytat: Karabut
            a ty dla czystej ciekawości studiujesz bez uprzedzeń "pogrom kaliski".

            Cytowałem z twojego własnego źródła, więc jeśli ci się to nie podoba, to co ja mam z tym wspólnego? Cóż, nie udało ci się uciszyć niewygodnych faktów.
          2. Komentarz został usunięty.
          3. Komentarz został usunięty.
     2. Czarny Joe
      Czarny Joe 10 października 2019 07:50
      +5

      Karabut (Karabut) Wczoraj, 22:12

      -1
      Dobra, wyciągnij pierwszy fakt z twojego fałszywego artykułu – „Faktem jest, że już w nocy 1 sierpnia (czyli PRZED wypowiedzeniem przez Niemcy wojny Rosji) wojska niemieckie zaatakowały i zdobyły miasta Bendin i Kalisz bez walki To znaczy popełnili oczywisty akt agresji przeciwko terytorium Imperium Rosyjskiego”
      Teraz cytaty-1914 - Z notatki audytora kalisko-pietrokowskiego wydziału akcyzowego, inżyniera procesu Z. I. Oppmana

      ... W nocy z 19 na 20 lipca (1 na 2 sierpnia), po otrzymaniu przez wojewodę telegramu wypowiadającego wojnę, tylko urzędnikom i niektórym urzędnikom udało się opuścić Kalisz ostatnim pociągiem, który odjechał około godziny 4 rano. Wszyscy mieszkańcy miasta, z powodu zupełnego braku załóg i wozów, chcąc nie chcąc, musieli zostać w Kaliszu z rodzinami...

      Tego samego popołudnia Kalishanie zostali poinformowani o zbliżaniu się wojsk niemieckich do miasta przez pierwszego niemieckiego ułana, który pojawił się w mieście, który galopował wściekłym galopem z procy do hotelu europejskiego iz powrotem, dwukrotnie spadając z konia : lansjer był kompletnie pijany i strasznie przestraszony; zatrzymując się na procy wraz z innym lansjerem, który już wtedy do procy się zbliżał, nie ochłonąwszy jeszcze ze strachu, natychmiast zaczął dzielić się wrażeniami z otaczającym go tłumem i powiedział, że on i jego towarzysz powinni być pierwsi galopować do miasta według losu, który upadł i poszedł, ich zdaniem, na pewną śmierć.

      Pół godziny po pojawieniu się 2 ułanów pruskich w Kaliszu patrol niemiecki dowodzony przez ul

      [11]

      oficer. W kierunku skrzyżowania prezydent miasta i 3 prominentnych mieszkańców znających język niemiecki wyszli na główną ulicę Broclav z białą flagą. Oficer rozmawiał z delegatami miasta przez około 15 minut, na przemian przykładając lufę swojego rewolweru do skroni każdego z nich, w tym samym czasie wszyscy żołnierze patrolu trzymali w rękach rewolwery i piki skierowane w stronę delegatów ... W poniedziałek rano 21 (3) na wszystkich rogach pojawiły się komunikaty komendanta Proyskera, w których wezwano mieszkańców do spokoju; poproszono ich o otwarcie handlu, ponieważ życie i integralność majątku mieszkańców nie były zagrożone. Tego samego dnia komendant wprowadził w mieście stan wojenny, wstrzymał akcję milicji filisterskiej, a wzmocnione oddziały żołnierzy zaczęły chodzić po mieście…”


      Brawo Karabut (Karabut)
      Autor powinien podziękować!
      Właśnie potwierdziłeś prawdziwość tego faktu, odnotowanego w Kronice Wojny i odnotowanego w artykule.
      Fakt, że wojska niemieckie wkroczyły na terytorium Imperium Rosyjskiego PRZED wypowiedzeniem wojny - w nocy 19 lipca.
      Samo ogłoszenie miało miejsce 19 lipca o godzinie 19:XNUMX. Cokolwiek lansjerzy spadli z koni, byli na ter. Imperium Rosyjskie PRZED wypowiedzeniem wojny.
      I dziękuję kolego od wszystkich odpowiednich komentatorów puść oczko
      1. podły sceptyk
       podły sceptyk 10 października 2019 08:35
       -5
       W nocy z 19 na 20 lipca (z 1 na 2 sierpnia) po otrzymaniu przez gubernatora telegramu o wypowiedzeniu wojny

       Tego samego dnia po południu Kaliszanie zostali poinformowani o zbliża się do miasta wojsk niemieckich

       Ale tu przecież jest napisane, że o wypowiedzeniu wojny dowiedzieli się w nocy, a potem, tego samego popołudnia, weszły wojska niemieckie.
      2. Karabut
       Karabut 10 października 2019 09:59
       -5
       Popełnili błąd w dniach, w których Niemcy wypowiedziały wojnę 1 sierpnia, lansjerzy byli po południu 2 sierpnia.
       Na przykład husaria rosyjska przekroczyła granicę Niemiec już w nocy z 1 na 2 sierpnia, otrzymawszy rozkaz
       wieczorem 1-go, jeszcze zanim Rosja oficjalnie wypowiedziała wojnę Niemcom.
       1. Czarny Joe
        Czarny Joe 10 października 2019 15:13
        +5
        Vresh, ty, karabut i twój nikczemny sceptyk śpiewaliście razem.
        Poprawisz to w swoim poście.
        Kroniką wojny jest Chronologia, oficjalne źródło.
        A obraz (prawdziwy) jest taki: W NOCY 19 lipca (1 sierpnia) Niemcy byli już na terytorium Rosji.
        Wypowiedzieli wojnę Rosji o godzinie 19:19 1 lipca (XNUMX sierpnia). To jest PÓŹNO.
        Husaria rosyjska: po pierwsze, pod granicę niemiecką przemieścili się wieczorem 20 lipca (2 sierpnia), czyli nie tylko po tym, jak Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, ale także po tym, jak Rosja w zamian wypowiedziała wojnę Niemcom. Tak mówią dokumenty.
        Ale nawet tutaj karabut skłamałeś, po raz kolejny po prostu śmieszny.
        Nawet za to
        Na przykład rosyjska husaria przekroczyła granicę niemiecką już w nocy z 1 na 2 sierpnia
        w każdym razie po wypowiedzeniu wojny. Niemcy ogłosiły to o godzinie 19:19 1 lipca (XNUMX sierpnia) śmiech lol
        wyjście.
        Wojska niemieckie PRZED wypowiedzeniem wojny wkroczyły na terytorium Rosji. Wojska rosyjskie dopuściły się podobnych działań PO wypowiedzeniu wojny.
        Takie są fakty i dlatego po raz kolejny Niemcy są agresorem
     3. Olgovich
      Olgovich 10 października 2019 08:26
      +6
      Cytat: Karabut
      Dobra, wyciągnij pierwszy fakt z twojego fałszywego artykułu – „Faktem jest, że już w nocy 1 sierpnia (czyli PRZED wypowiedzeniem przez Niemcy wojny Rosji) wojska niemieckie zaatakowały i zdobyły miasta Bendin i Kalisz bez walki Oznacza to, że popełnili oczywisty akt agresji przeciwko terytorium Imperium Rosyjskiego.
      Z notatki audytor kalisko-pietrokowskiego oddziału akcyzowego, inżynier-technolog Z. I. Oppman

      Zarzucasz kłamstwo nie autorowi (on tylko podał dane), ale OFICJALNE wydanie państwowe Republiki Inguszetii „Kronika wojny” numer 1., gdzie jest wyraźnie napisane, że napad na Kalisz i Bendin miał miejsce w nocy z dn 19 lipca .

      A wy dostarczacie tę państwową publikacjęoszukać .... subiektywna nuta osoby trzęsącej się w piwnicy, która po prostu nie mogła zobaczyć ani zmylić tego, co się dzieje.
      Swoją drogą, co z „kłamstwem” o ataku na miasto Bendin – jak obalić – jest też… „notatka”? lol
      Śmieszny i żałosny "informator"...lol
      Ale ambicja, dysząc-hoo! śmiech
      1. EKZEKUTOR
       EKZEKUTOR 10 października 2019 20:30
       +4
       Karabut zniekształca również stary i nowy styl
       Do kupy
       1. Karabut
        Karabut 10 października 2019 21:17
        -4
        Podaj mi przykład, kłamco?
        1. EKZEKUTOR
         EKZEKUTOR 10 października 2019 21:48
         +4
         Przeczytaj powyżej swoje fałszywe posty
  7. evgeniy.plotnikov.2019mail.ru
   evgeniy.plotnikov.2019mail.ru 9 października 2019 20:15
   +4
   Co jest nie tak z Mikołajem II? Jeśli porównamy terytoria trzech znanych państw, to w zwycięzcach zobaczymy Imperium Rosyjskie, na którego czele stoi. Stalinowski ZSRR był już mniejszy i nie mógł sobie pozwolić na takie „figle” jak KRÓTKA droga przez obce terytorium (CER)… Federacja Rosyjska jest znacznie mniejsza niż ZSRR. Tego stanu (RF) nie należy nawet porównywać z RI… I nie stoją blisko. Jakie wyżyny w kulturze, nauce! Jakie okręty wojenne zbudowano w imperium !! I jak szybko! Organizacja floty podwodnej. .. Czterosilnikowy samolot Sikorsky'ego ... A ile fabryk i fabryk lotniczych, ile aeroklubów? Jakie ,,superjety ,, od 15 lat puszczane są seryjnie.... Kolejna dynamika życia. Złote monety 5 i 10 rubli. Ruble i pięćdziesiąt kopiejek ze srebra... Powtórz, jeśli możesz? Jak mówiono o przywódcach politycznych pod koniec ubiegłego stulecia: „Wag, nie zwijaj worków, co za korpus oficerski! Dopiero pod koniec XIX wieku pojedynek został przywrócony do życia w Rosji. Jakże dalekie od realiów obecnego stanu! Oficerowie, podoficerowie, szeregowcy, wychowani w państwie kierowanym przez Mikołaja II, później z powodzeniem służyli w Armii Czerwonej. To oni w ciągu zaledwie 2(4) lat wypędzili ze SWOJEGO terytorium wszystkich - Amerykanów, Japończyków, Brytyjczyków, Francuzów, Czechów... Taka była jakość wyszkolenia obrońców Ojczyzny. Dlatego nie spieszcie się kpić z pamięci tych, którzy położyli mocny fundament, tych, których dziedzictwo wciąż ,,zjadamy ,,
   1. Karabut
    Karabut 9 października 2019 22:15
    -2
    Dobry żart..))
 2. kartalon
  kartalon 9 października 2019 06:12
  -2
  Zepsuć jedno i wyssać drugie to nie jest analiza
  1. Albatros
   Albatros 9 października 2019 08:10
   + 13
   Zepsuć jedno i wyssać drugie to nie jest analiza

   jak i złośliwość nie jest jeszcze komentarzem Kartalona Michaiła))
   A z faktami - trzeba być przyjaciółmi.
   zarówno o tobie, jak io tobie. I inni)
   1. kartalon
    kartalon 9 października 2019 08:15
    -3
    Faktem jest, że osoba, która uważa się za pana rosyjskiej ziemi, tej samej ziemi, nie jest dalej drukowana
    1. Albatros
     Albatros 9 października 2019 08:24
     + 10
     Faktem jest, że osoba, która uważa się za pana rosyjskiej ziemi, tej samej ziemi, nie jest dalej drukowana

     Oto jak?
     Próbujesz zachować pokój do końca?
     A może w rezultacie przystąpić do wojny, w której wciąż nie można było nie wejść?
     1. kartalon
      kartalon 9 października 2019 08:28
      -4
      Mianowanie sędziwego starca na premiera, mianowanie naczelnego wodza frontu osoby, która przegrała wojnę.
      1. Albatros
       Albatros 9 października 2019 08:31
       + 13
       Trochę nie poprawiłem humoru.
       a) Którego premiera pociąga starzec w 1914 roku?
       b) Mikołaj Nikołajewicz Jr. nie przegrał wojen, czy ja czegoś nie wiem?
       1. kartalon
        kartalon 9 października 2019 09:17
        -8
        Nazwisko Goremykin nic wam nie mówi, frontami w RIA dowodzili naczelni wodzowie
        1. Honghuz
         Honghuz 9 października 2019 09:43
         + 10
         Goremykin był premierem w 1914 roku???
         Żyliński i Iwanow przegrali wojnę????
         1. kartalon
          kartalon 9 października 2019 09:52
          -1
          Przewodniczący Rady Ministrów Imperium Rosyjskiego
          31 stycznia 1914 - 20 stycznia 1916
          Kuropatkin przegrał wojny, przez 16 lat pomagał Evertowi rujnować firmę.
          A panowie Żyliński i Iwanowna, sami sobie przypomnieliście, jak cudownie dwóch z dwóch naczelnych dowódców jest niekompetentnych, ale najwyższy nie jest lepszy.
          1. Honghuz
           Honghuz 9 października 2019 10:08
           +9
           Zawsze łatwiej jest wylać błoto, prawda?
           Proces odnowy był w toku, wyobraź sobie. Zmieniali się także dowódcy frontów. Front północny był spokojny, a Kuropatkin też tam był dobry. Nawiasem mówiąc, był dobrym administratorem, więc przy okazji
           1. kartalon
            kartalon 9 października 2019 10:33
            -2
            Jakikolwiek front, na który mianowano gen. Kuropatkina, był spokojny, niech tam krwawi Wołyń, u nas wszystko jest spokojne.
           2. Albatros
            Albatros 9 października 2019 15:18
            + 11
            A on, Front Północny, jest spokojny ze względów strategicznych i geograficznych, a nie dlatego, że są na nim Kuropatkin czy Kartalon
           3. Karabut
            Karabut 9 października 2019 16:47
            -9
            Tak spokojne, że udało im się dać Rydze piąte co do wielkości miasto w imperium.))
           4. Albatros
            Albatros 9 października 2019 20:37
            + 10
            Tak spokojne, że udało im się dać Rydze piąte co do wielkości miasto w imperium.))

            śmiech śmiech
            Koneser jednak. Oczywiście w cudzysłowie.
            A co, dali Rydze pod Kuropatkinem ??))) Cóż, spójrz przynajmniej na swoją ulubioną Wikipedię))
           5. Karabut
            Karabut 9 października 2019 21:48
            -7
            Albatroz (Manfred) Dzisiaj, 15:18

            +6
            Zwycięstwo Ententy jest zwycięstwem Rosji. Kto ponosi winę za wybuch I wojny światowej?
            --A on, Front Północny, jest spokojny ze względów strategicznych i geograficznych, a nie dlatego, że są na nim Kuropatkin czy Kartalon ---- to jest kolej!
            Ten debil zapomniał co napisał kilka godzin temu!Znowu dno się przebiło
           6. Albatros
            Albatros 9 października 2019 22:04
            +8
            Nazwałeś mnie debilem??
            Właśnie ten termin odnosi się do istoty, która naucza innych bez znajomości materiału.
            Najpierw zbadaj, w jakim komforcie poddali Rygę, a potem oddasz swój głos
           7. Karabut
            Karabut 9 października 2019 23:50
            -7
            Kim jesteś Jesteś bystrym, bystrym chłopcem… Po prostu nie rozumiałem, że się biczował.))
           8. Albatros
            Albatros 10 października 2019 07:33
            +8
            Zaciąłem się??
            To ty, pani, wyrzeźbiłaś się swoją ignorancją w sprawach elementarnych.
           9. Czarny Joe
            Czarny Joe 10 października 2019 07:52
            +7
            Wszedł analfabeta Karabut, nie zwracaj uwagi na tego trolla. On nawet nie rozumie o czym pisze, sam sobie zaprzeczając
            Kłamliwy gaduła lol
     2. Karabut
      Karabut 9 października 2019 13:37
      -6
      --- Próba utrzymania pokoju do końca? --- rozpoczęła się powszechna mobilizacja, czyli faktycznie wypowiedziano wojnę.
      ---- w rezultacie przystąpiwszy do wojny, w której nadal nie można było nie przystąpić ---- wystarczyło zastosować się do traktatu Björk z 1905 r. i nie byłoby wojny w Europie.
      To było o wiele bardziej wiarygodne niż gadanie o niczym przez Gagów.
      1. Albatros
       Albatros 9 października 2019 15:17
       + 10
       Wyjaśnili panu sytuację z mobilizacjami
       i mam nadzieję wyjaśnić
       konieczne było przestrzeganie traktatu Bjork z 1905 roku

       tak, przepis
       1. Karabut
        Karabut 9 października 2019 16:22
        -9
        1. Oznacza to, że nie masz nic do powiedzenia na temat mobilizacji.
        2. Dlaczego nie podoba ci się traktat z Bjork? Szablony są rozdarte, Niemcy oferują pokój i przyjaźń,
        a „święty” następnie podpisuje umowę, po czym nagle odmawia jej wykonania, odpowiadając przydomkowi „szmaty car” i pokazując swoje prawdziwe oblicze jako podżegacz do wojny?
        1. Traper7
         Traper7 9 października 2019 16:43
         +1
         1. Oznacza to, że nie masz nic do powiedzenia na temat mobilizacji

         Stanowisko Konferencji Haskiej mówi ci o mobilizacji, ale jakoś zaskakująco to ignorujesz.
         1. Karabut
          Karabut 9 października 2019 17:11
          -7
          Naprawdę ignoruję konferencję Gagi, ponieważ wszyscy uczestnicy wojny naruszyli jej punkty, na przykład, jaki jest sens
          a) używać trucizny lub zatrutej broni;
          e) używać broni, pocisków lub substancji mogących powodować niepotrzebne cierpienie;
          Teraz twoja kolej, aby zgłosić, co napisali o mobilizacji na zjazdach.))

          Dlatego wydaje mi się, że nie będziesz miał nic do powiedzenia i będzie zwykły rumieniec.
          1. Traper7
           Traper7 11 października 2019 15:26
           +2
           Cytat: Karabut
           Teraz twoja kolej, aby zgłosić, co napisali o mobilizacji na zjazdach.))

           Faktem jest, że konwencja nie zdefiniowała mobilizacji jako początku wojny. Jednak mówienie o tym jest jak dmuchanie pod wiatr.
        2. Albatros
         Albatros 9 października 2019 16:48
         + 11
         jak to nic?
         Nie umiesz czytać artykułów?
         A może nie umiemy czytać po rosyjsku?
         i kto jest podżegaczem wojennym - czy to twój ulubiony Kaiser
         1. Karabut
          Karabut 9 października 2019 17:15
          -9
          Genose Manfred, twoja histeria jest dla mnie najlepszym prezentem!!!
          Mój „ukochany Kaiser” i ja jesteśmy po prostu zachwyceni!
          1. Albatros
           Albatros 9 października 2019 18:07
           + 10
           histeria???
           Tak, jestem spokojny jak słoń))
           Zabawnie jest słyszeć wyrzuty takich dzieci od noworodka))
           1. Karabut
            Karabut 9 października 2019 19:42
            -9
            Jestem spokojny jak słoń))
            Więc po co zadajesz Manfredowi głupie pytania?
            Jeśli korespondent z osobą, po co pytać, czy umie czytać, a potem „czytać po rosyjsku"? Co trzeba pisać po angielsku? Albo po niemiecku, skoro wziąłeś sobie niemieckie imię? A może to twój język ojczysty Jidysz?
           2. Albatros
            Albatros 9 października 2019 20:33
            + 11
            A więc dlatego - bo Karabut, pytasz o mobilizacje, chociaż wszystko o nich jest napisane czarno na białym
            A nawet po rosyjsku zażądać
            lub karabut nie jest czytelnikiem, jest pisarzem śmiech jak w tym dowcipie
           3. Karabut
            Karabut 9 października 2019 20:43
            -8
            Gdzie to jest napisane?Więc pytam Trappera7 (Dmitry), pisze: „Stanowisko konferencji haskiej mówi ci o mobilizacji”
            Potem pytam go: „Teraz twoja kolej, żeby zdać relację, co na zjazdach napisali o mobilizacji” – milczy od kilku godzin, najwyraźniej czytając zjazdy.
            Teraz gadasz zagadkami, mówisz, że prawda o mobilizacji została napisana, ale nie powiem gdzie!
           4. Albatros
            Albatros 9 października 2019 20:45
            + 11
            Niespójny i zdezorientowany komentarz twojego Karabuta zażądać potwierdza tylko, że nie czytałeś artykułu, w którym napisana jest cała chronologia
        3. Strzałka2027
         Strzałka2027 9 października 2019 18:55
         +5
         Cytat: Karabut
         1. Oznacza to, że nie masz nic do powiedzenia na temat mobilizacji.

         I pamiętajcie, kto jako pierwszy ogłosił mobilizację?
         1. Karabut
          Karabut 9 października 2019 19:17
          -6
          Rozmawialiśmy już z tobą na ten temat emnip-1 października, ponieważ nic nie zrozumiałeś, nie widzę powodu, aby powtarzać wszystko jeszcze raz, dlaczego potrzebujesz mojego bla bla bla ..))
          1. Strzałka2027
           Strzałka2027 9 października 2019 19:26
           +4
           Cytat: Karabut
           Omówiliśmy już z tobą ten temat emnip-1 października

           Kiedy moja propozycja przyniesienia źródła (konkretnego linku do konkretnego miejsca) zdenerwowaliście się i odbiegliście od tematu, bo po prostu go nie było.
           1. Karabut
            Karabut 9 października 2019 20:36
            -6
            Przypomnij mi, już wtedy byłem zdziwiony, jakiego linku ciągle żądasz.Zobowiązuję się podać go nawet tutaj, nawet tam, tylko wyjaśnij, który i po co?
           2. Strzałka2027
            Strzałka2027 9 października 2019 21:56
            +1
            Cytat: Karabut
            Przypomnij mi, nawet wtedy byłem zaskoczony, jakiego rodzaju linku ciągle żądasz

            Cytat z Darta2027
            I pamiętajcie, kto jako pierwszy ogłosił mobilizację?
           3. Karabut
            Karabut 9 października 2019 23:00
            -6
            Link do tego, kto pierwszy rozpoczął mobilizację?
           4. Czarny Joe
            Czarny Joe 10 października 2019 07:54
            +6
            Wszędzie potrzebujesz linków, robaku internetowym, nie możesz się bez nich obejść lol
            Chronologia jest dobrze znana już w czasach, gdy nie było internetu. dobry
           5. Strzałka2027
            Strzałka2027 10 października 2019 19:32
            +1
            Cytat: Karabut
            Link do tego, kto pierwszy rozpoczął mobilizację?

            Gdzie ona jest?
           6. Karabut
            Karabut 10 października 2019 20:02
            -4
            Czarny Joe (Amantay) Dzisiaj, 07:54

            +1
            Wszędzie potrzebujesz linków, robaku internetowym, nie możesz bez nich żyć lol
            Chronologia jest dobrze znana już w czasach, gdy nie było internetu.
           7. Strzałka2027
            Strzałka2027 10 października 2019 22:24
            +2
            Cytat: Karabut
            Wszędzie potrzebujesz linków, robaku internetowym, nie możesz się bez nich obejść

            Oznacza to, że wszystko, co napisałeś tutaj o tym, że mówią, że RI jako pierwszy rozpoczął mobilizację, jest zwykłym kłamstwem.
           8. Karabut
            Karabut 10 października 2019 22:36
            -3
            RI rozpoczął PIERWSZĄ GENERALNĄ mobilizację, czym ona nie jest?
            nie wiesz?
           9. Karabut
            Karabut 10 października 2019 22:40
            -3
            Bezpośrednio w artykule, który jest podany powyżej, telegram Wilhelma-Nicky'ego (datowany na 30 lipca), w którym jest napisany czarno na białym.
            Nawet Black Joe się z ciebie śmieje!
           10. Strzałka2027
            Strzałka2027 10 października 2019 23:00
            +3
            Cytat: Karabut
            Bezpośrednio w artykule, który jest podany powyżej w telegramie Wilhelma

            Czy tutaj jest wyjaśnione, że RI jest zmuszona do mobilizacji w odpowiedzi na mobilizację AB?
            Cytat: Karabut
            RI rozpoczął PIERWSZĄ GENERALNĄ mobilizację, czym ona nie jest?

            Już omówione. Nadal nie ma źródeł, ale fakt, że AB skoncentrowała wojska na granicy Republiki Inguszetii, jest faktem.
           11. Karabut
            Karabut 11 października 2019 00:45
            -3
            --- AB skoncentrowała wojska na granicy Republiki Inguszetii fakt. --- Odniesienie do tego faktu., słabo.
           12. Kwadrat
            Kwadrat 11 października 2019 06:29
            +5
            Biedak nie podaje linków do faktów
            Wydobywane są na podstawie źródeł
           13. Strzałka2027
            Strzałka2027 11 października 2019 19:39
            +1
            Cytat: Karabut
            link do tego faktu.

            26 lipca – Austro-Węgry ogłaszają mobilizację i rozpoczynają koncentrację wojsk na granicy z Serbią i Rosją.
            https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
           14. Karabut
            Karabut 11 października 2019 10:10
            -3
            Kwadrat (Ivan Maksimov) Dzisiaj, 06:29 Nowy

            0
            Biedak nie podaje linków do faktów
            Wydobywane są na podstawie źródeł
           15. Albatros
            Albatros 11 października 2019 13:54
            +5
            Wydobywane są na podstawie źródeł

            oto jest
            nie dla linków
     3. Siergiej1987
      Siergiej1987 9 października 2019 18:21
      -3
      Cytat z Albatroza
      A może w rezultacie przystąpić do wojny, w której wciąż nie można było nie wejść?

      Nadal uważam, że można było nie wejść.
      1. Karabut
       Karabut 9 października 2019 19:36
       -7
       Trzeba było się nie przyłączać, ale jeśli się przyłącza, to na koniec jako zwycięzca, jak Stany Zjednoczone, które wzbogaciły się na wojnie.
       Zrób to tak H 2 byłyby mu pomniki w całym kraju.
       1. Strzałka2027
        Strzałka2027 9 października 2019 19:50
        +2
        Cytat: Karabut
        a jeśli wejdziesz to na koniec jako zwycięzca, np. USA

        Proszę powiedzieć, który ocean oddziela RI od bazy danych?
        1. Karabut
         Karabut 9 października 2019 20:57
         -3
         Powiedz mi, jaka jest twoja baza danych, poprosiłem o wyszukiwarkę Yandex i teraz ją mam.
         DB to akronim oznaczający „bazę danych”
         Czy powinienem teraz zapytać, co to jest RI i ocenić twoje zaburzenie na podstawie tego?
         Albo napisać pytanie normalnie?
         1. Strzałka2027
          Strzałka2027 9 października 2019 21:59
          +1
          Cytat: Karabut
          Powiedz mi, jaka jest twoja baza danych, poprosiłem o wyszukiwarkę Yandex

          DB - Walka.
          RI - Imperium Rosyjskie.
          Cytat z Darta2027
          Proszę powiedzieć, który ocean oddziela RI od bazy danych?
          1. Karabut
           Karabut 9 października 2019 23:06
           -5
           A jaki ocean oddzielał RI od bazy danych w wojnie francusko-pruskiej?
           W dwóch wojnach bałkańskich w latach 1912-13 wytrzymali, ponieważ nie weszli.
           Jaka jest logika Wietnamu czy Iraku od Stanów Zjednoczonych oddzielonych oceanem, a oni tam weszli do bazy, a Rosja (ZSRR) nie.I czego to dowodzi?
           1. Czarny Joe
            Czarny Joe 10 października 2019 07:56
            +6
            A jaki ocean oddzielał RI od bazy danych w wojnie francusko-pruskiej?
            W dwóch wojnach bałkańskich w latach 1912-13 wytrzymali, ponieważ nie weszli.
            Jaka jest logika Wietnamu czy Iraku od Stanów Zjednoczonych oddzielonych oceanem, a oni tam weszli do bazy, a Rosja (ZSRR) nie.I czego to dowodzi?

            kolejny dowód na głupotę tego komentatora.
            A co, karabut, sojusz francusko-rosyjski istniał już podczas wojny francusko-pruskiej?)
            A co z Karabutem, w latach 1912-13 zaczęła się wojna światowa - wszyscy się przyłączyli, a tylko Rosja nie?
            Dlaczego analogie tych dzieci - nie jest jasne
           2. podły sceptyk
            podły sceptyk 10 października 2019 08:40
            -5
            Ale co… czy sojusz francusko-rosyjski istniał już podczas wojny francusko-pruskiej?)

            A na początku XX wieku była unia serbsko-rosyjska?
           3. Czarny Joe
            Czarny Joe 10 października 2019 15:05
            +5
            Jestem głupim odpowiednikiem Karabuta)
           4. Strzałka2027
            Strzałka2027 10 października 2019 19:33
            +1
            Cytat: Karabut
            W dwóch wojnach bałkańskich w latach 1912-13 wytrzymali, ponieważ

            Osoba, która nie rozumie różnicy między konfliktami lokalnymi a wojną światową, próbuje uczyć innych historii.
      2. Olgovich
       Olgovich 10 października 2019 08:39
       +2
       Cytat: Siergiej1987
       Nadal uważam, że można było nie wejść.

       tak, jak 22 czerwca 41
   2. BUG_NUYK
    BUG_NUYK 9 października 2019 08:45
    -6
    Sorry Albatros niechcący wstawił minus... inaczej +.. Popieram.... neo-komuchy, które okupowały stronę, wywołują wstręt i dają wszystkim do zrozumienia, jacy są bezwładni i tępi.. tak, wciąż są tylko kanibalami marząc o bezczelnych hekatombach i egzekucjach... naprawdę bije po oczach - Boża rosa....to wszystko o nich..!
 3. Daleko B
  Daleko B 9 października 2019 06:15
  +5
  Cóż, on sam z siebie taki uparty, spokojnie stanowczy, uduchowiony, w efekcie imperium chodziło o… fukal? Dokładnie taki sam, zdaniem autora, jak ostentacyjny Wilhelm?
  1. Plantagenet
   Plantagenet 9 października 2019 07:48
   + 10
   „Do tej pory rosyjska emigracja zachowała, a nawet rozwinęła legitymistyczny argument, że naszego pobożnego cesarza w tamtych czasach otaczali nieistotni ludzie i zdrajcy.

   Tak tak. Ale: i czy to nie jest jego główna wina? Kto więc wybrał i mianował te wszystkie nicości, jeśli nie on sam? Na co wykorzystał 22 lata swojej niepodzielnej władzy? Jak to możliwe, przy tak zdumiewająco konsekwentnej ślepocie, znaleźć tylko najgorsze i tylko niewiarygodne dla wszystkich stanowisk państwowych i wojskowych? Właśnie tych wszystkich zdrajców - wybrać i wywyższyć? Wspólny cykl takich spotkań nie może być dziełem przypadku. Za wrak statku – kto odpowiada bardziej niż kapitan?


   A.I. Sołżenicyn „Refleksja nad Rewolucją Lutową”
   1. bóbr1982
    bóbr1982 9 października 2019 07:59
    -7
    Cytat z Plantagenet
    A.I. Sołżenicyn „Refleksja nad Rewolucją Lutową”

    Nie do końca udane cytaty, Sołżenicyn miał bardzo zawiłe fabrykacje na temat rewolucji lutowej, podobnie jak jego powieść historyczna czerwone koło - w której znalazły się wszystkie te bardzo chaotyczne myśli, kilkadziesiąt lat później (!) sam to przyznał.
    1. Plantagenet
     Plantagenet 9 października 2019 08:24
     +3
     Ponadto.

     "W jego niekrólewskim niezdecydowaniu jest jego główna wada do tronu rosyjskiego. W tym samym nieprzejednanym konflikcie z wykształconym społeczeństwem można było stać jak skała, ale dał się zgiąć i zastraszyć.
     Żył w świadomości swojej słabości wobec klasy wykształconej - i to już było połową zwycięstwa przyszłej rewolucji. "

     A.I. Sołżenicyn „Refleksja nad Rewolucją Lutową”
     1. bóbr1982
      bóbr1982 9 października 2019 08:28
      -1
      Cytat z Plantagenet
      A.I. Sołżenicyn „Refleksja nad Rewolucją Lutową”

      Co więcej - więcej, zaczynasz go męczyć cytatami, powtarzam jeszcze raz - sam Aleksander Izajewicz żałował (dziesięciolecia później !!!) za to jego pisanie, nawiasem mówiąc, jest to jego bardzo słaba i zagmatwana powieść (czerwone koło) komponował z punktu widzenia bolszewickiego propagandysty.
      1. Plantagenet
       Plantagenet 9 października 2019 08:39
       0
       „Zaczynasz go nudzić cytatami”

       Dlaczego więc tego nie przeczytać?

       „komponował z punktu widzenia bolszewickiego propagandysty”.

       AI Sołżenicyn bolszewickim propagandystą? co

       „swoją drogą to jego bardzo słaba i zagmatwana powieść”

       Nawiasem mówiąc, w sieci pojawiły się pogłoski, że po zamieszkach na Placu Błotnym w latach 2011-2012 PKB osobiście nakazał dystrybucję „Refleksji nad rewolucją lutową” wśród urzędników bloku władzy. Nie wiem, czy to prawda, czy fałsz. Ale z jakiegoś powodu ta praca była na ustach wszystkich.
       1. bóbr1982
        bóbr1982 9 października 2019 08:45
        -4
        Cytat z Plantagenet
        AI Sołżenicyn bolszewickim propagandystą?

        Tak, zaczął swoją walkę z krwawą stalinowską tyranią jako leninista, prawdziwy bolszewik, że tak powiem.
        Cytat z Plantagenet
        Nawiasem mówiąc, w sieci pojawiły się pogłoski, że po zamieszkach na Placu Błotnym w latach 2011-2012 PKB osobiście nakazał dystrybucję „Refleksji nad rewolucją lutową” wśród urzędników bloku władzy

        Oczywiście byli rozbawieni, co mogę powiedzieć, odniosłem wrażenie, że byłeś aktywnym uczestnikiem zamieszek na Błotnej.
   2. Daleko B
    Daleko B 9 października 2019 08:04
    +4
    Sołżenicyn oczywiście nadal jest… hmm… Ale:
    Tak tak. Ale: i czy to nie jest jego główna wina? Kto więc wybrał i mianował te wszystkie nicości, jeśli nie on sam? Na co wykorzystał 22 lata swojej niepodzielnej władzy? Jak to możliwe, przy tak zdumiewająco konsekwentnej ślepocie, znaleźć tylko najgorsze i tylko niewiarygodne dla wszystkich stanowisk państwowych i wojskowych? Właśnie tych wszystkich zdrajców - wybrać i wywyższyć? Wspólny cykl takich spotkań nie może być dziełem przypadku. Za wrak statku – kto jest bardziej odpowiedzialny niż kapitan?
    Czy on to napisał o Nikolence? Boleśnie przypomina mi ktoś z teraźniejszości. I znowu 22 lata... Blisko, bardzo blisko...
    1. Plantagenet
     Plantagenet 9 października 2019 08:16
     +2
     Mówią, że historia powtarza się okresowo – za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa.
 4. bóbr1982
  bóbr1982 9 października 2019 07:26
  -3
  Każda pozytywna wzmianka o Mikołaju II w określonej kategorii obywateli wywołuje pewnego rodzaju atak gniewu.
  Rosyjski car nie mógł powstrzymać wojny i nie była to jego szlachetność, uczciwość, skromność – siły były nierówne, wszystkie monarchie skazane były na likwidację.
  1. Maki Avellievich
   Maki Avellievich 9 października 2019 08:03
   +4
   Cytat z bobra1982
   Rosyjski car nie mógł powstrzymać wojny i nie była to jego szlachetność, uczciwość, skromność – siły były nierówne, wszystkie monarchie skazane były na likwidację.

   Z jakiegoś powodu angielska korona nie została skazana, a wręcz przeciwnie, wydała wyroki.
   najprawdopodobniej nie udało się zapobiec wojnie, ale można się spodziewać, że cesarz nie będzie odgrywał w niej roli pionka.
   1. bóbr1982
    bóbr1982 9 października 2019 08:06
    -6
    Cytat: Maki Avellievich
    Z jakiegoś powodu angielska korona nie została skazana, ale odwrotnie

    Cóż, cokolwiek chcesz, po to jest mglisty Albion.
   2. Plantagenet
    Plantagenet 9 października 2019 08:53
    0
    „najprawdopodobniej nie można było zapobiec wojnie, ale można się spodziewać, że cesarz nie odegra w niej roli pionka”.

    „I jeszcze jedna szczególna paralela: w obu wojnach byliśmy zależni finansowo od zachodnich sojuszników. Ale z tego powodu rząd carski, a następnie rząd tymczasowy łagodziły sojuszników, podczas gdy Stalin w tym samym czasie sam dyktował im warunki ”.

    AI Sołżenicyn
    1. UsRat
     UsRat 9 października 2019 09:32
     +4
     Sołżenicyn został uznany za autorytet i zaczął być cytowany? waszat nasi ludzie są zabawni ... może dlatego żyją tak niespokojnie ... Cytaty Sołżenicyna są cytowane na poparcie Stalina ... waszat Czy radziłbyś wtedy czytać jego książki, takie jak Gułag ... waszat
     1. Plantagenet
      Plantagenet 9 października 2019 09:49
      -3
      Jak ci się nie podoba to po co czytać? Zwłaszcza do komentowania.
      1. UsRat
       UsRat 9 października 2019 09:53
       +4
       Cytat z Plantagenet
       Jak ci się nie podoba to po co czytać? Zwłaszcza do komentowania.

       To jest taka strona - ludzie tu czytają i komentują... puść oczko
       1. Plantagenet
        Plantagenet 9 października 2019 10:31
        -2
        Zdarza się. co

        „nasi ludzie są zabawni… może dlatego żyją tak niespokojnie…”

        Może nie dlatego?
   3. Karabut
    Karabut 9 października 2019 16:50
    -6
    ---- najprawdopodobniej nie można było zapobiec wojnie --- całkiem możliwe jest przestrzeganie H2, podpisanego przez niego traktatu z Bjerk z 1905 roku.
    1. Maki Avellievich
     Maki Avellievich 9 października 2019 16:57
     +1
     Cytat: Karabut
     ---- najprawdopodobniej nie można było zapobiec wojnie --- całkiem możliwe jest przestrzeganie H2, podpisanego przez niego traktatu z Bjerk z 1905 roku.

     No tak. Nazywa się to
     traktat wieczystego pokoju na okres pięciu lat
     1. Karabut
      Karabut 9 października 2019 19:33
      -4
      To znaczy, czy zgadzasz się, że traktat Bjork z 1905 roku zapewnił pokój w Europie, a jedynym problemem jest krótkotrwały „traktat wieczystego pokoju na okres pięciu lat”?
      1. Maki Avellievich
       Maki Avellievich 9 października 2019 19:36
       +1
       Cytat: Karabut
       To znaczy, czy zgadzasz się, że traktat Bjork z 1905 roku zapewnił pokój w Europie, a jedynym problemem jest krótkotrwały „traktat wieczystego pokoju na okres pięciu lat”?

       Umowa jest przestrzegana, o ile obie strony są nią zainteresowane.
       Sam podpisany papier jest nic nie wart.
       1. Karabut
        Karabut 9 października 2019 19:55
        -5
        Jaki był więc interes Rosji w walce z Niemcami?
        1. Czarny Joe
         Czarny Joe 10 października 2019 07:58
         +7
         Brawo chłopak))
         Rosja w ogóle nie była tym zainteresowana. Wreszcie dojrzałe dziecko
         1. Karabut
          Karabut 10 października 2019 10:14
          -5
          Ale dlaczego nie wypełnić umowy?Gdzie jest logika wujka?
          Jednak od którego wymagam tego od osoby, która nawet nie umie liczyć.
          Myślałem, że na dole był Olgovich, ale pojawił się Black Joe ...
          1. Czarny Joe
           Czarny Joe 10 października 2019 15:35
           +4
           Jaki kontraktowy trollkin
           Rosja zawsze wypełniała traktaty. Mimo, że nie chce iść na wojnę
  2. BAI
   BAI 9 października 2019 10:06
   +1
   wszystkie monarchie zostały skazane na likwidację

   Całkiem rozsądny pomysł. Próbujecie to przekazać tym, którzy za wszystko obwiniają bolszewików. Jednocześnie należy przypomnieć, że Mikołaj został obalony wspólnym wysiłkiem burżuazji, generałów i członków rodziny królewskiej.
   1. bóbr1982
    bóbr1982 9 października 2019 10:19
    -3
    Cytat z B.A.I.
    Mikołaj został obalony wspólnym wysiłkiem burżuazji, generałów i członków rodziny królewskiej.

    Tak, ale uczono nas z sowieckich podręczników, że rewolucja lutowa była burżuazyjna, ta rewolucja taka nie była, nawiasem mówiąc, wtedy miała miejsce rewolucja „kościelna” - renowacja, herezje, zadano Kościołowi delikatny cios.
   2. UsRat
    UsRat 9 października 2019 10:20
    -3
    Cytat z B.A.I.

    ... zostały obalone wspólnym wysiłkiem burżuazji, generałów i członków rodziny królewskiej.

    co jest niezaprzeczalne! dodaj... i bolszewicy go zastrzelili.. okazuje się, że wszyscy działali według napisanego scenariusza?
    1. BAI
     BAI 9 października 2019 13:45
     +2
     i bolszewicy go zastrzelili

     Dodajmy – po tym, jak Cerkiew odmówiła wykupienia go od strażników przydzielonych nie przez bolszewików, lecz przez Rząd Tymczasowy (a teraz Rosyjska Cerkiew prawosławna obłudnie zalicza go do męczenników, a sama, że ​​tak powiem, oddała go ubój). Jak wiecie, po Rewolucji Październikowej wstrzymano wypłatę żołdu carskiej gwardii, a gwardia była po prostu gotowa oddać cara temu, kto zapłaci. Pieniądze zostały zebrane, ale miejscowy arcybiskup nie przekazał ich strażnikowi. A tam sami bolszewicy za darmo zmienili wartę. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, gdzie poszły zebrane pieniądze.
     Czy wszyscy postępują zgodnie ze scenariuszem?

     I tutaj, zgodnie z prawami gatunku, trzeba pamiętać o Żydach. Ponieważ według wielu czytelników VO coś jest we wszystkich kłopotach Rosji - wojnach, huraganach. trzęsienia ziemi, epidemie itp. Żydzi są winni. Bez nich to niemożliwe. Nie uzyskuje się pełnej grupy zdarzeń.
     1. bóbr1982
      bóbr1982 9 października 2019 14:05
      -3
      Cytat z B.A.I.
      Kościół odmówił wykupienia go z rąk strażników wyznaczonych nie przez bolszewików, ale przez Rząd Tymczasowy

      Cytat z B.A.I.
      Pieniądze zostały zebrane, ale miejscowy arcybiskup nie przekazał ich strażnikowi.

      Ktokolwiek ci to wszystko powiedział, takie absurdy, oczywiście, zostały ułożone wokół króla, ale takie bzdury.
     2. UsRat
      UsRat 9 października 2019 14:52
      +2
      Cytat z B.A.I.
      i bolszewicy go zastrzelili

      Dodajmy – po tym, jak Cerkiew odmówiła wykupienia go od strażników przydzielonych nie przez bolszewików, lecz przez Rząd Tymczasowy (a teraz Rosyjska Cerkiew prawosławna obłudnie zalicza go do męczenników, a sama, że ​​tak powiem, oddała go ubój). Jak wiecie, po Rewolucji Październikowej wstrzymano wypłatę żołdu carskiej gwardii, a gwardia była po prostu gotowa oddać cara temu, kto zapłaci. Pieniądze zostały zebrane, ale miejscowy arcybiskup nie przekazał ich strażnikowi. A tam sami bolszewicy za darmo zmienili wartę. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, gdzie poszły zebrane pieniądze.
      Czy wszyscy postępują zgodnie ze scenariuszem?

      I tutaj, zgodnie z prawami gatunku, trzeba pamiętać o Żydach. Ponieważ według wielu czytelników VO coś jest we wszystkich kłopotach Rosji - wojnach, huraganach. trzęsienia ziemi, epidemie itp. Żydzi są winni. Bez nich to niemożliwe. Nie uzyskuje się pełnej grupy zdarzeń.

      A najśmieszniejsze jest to, że ZSRR dokładnie powtórzył ten moment historii w 1990 roku, na nowej rundzie (oczywiście!) Nie było ani burżuazji, ani krewnych cara… ale wynik jest ten sam! Po prostu nie zastrzelili Gorbacha…. Jak rozumiem, bolszewicy (komuniści) znowu nie mają z tym nic wspólnego?
     3. Karabut
      Karabut 9 października 2019 16:43
      -5
      Gwardia Nikołaja Romwnowa składała się z żołnierzy pułków strzelców gwardii składających się z 330 żołnierzy i 7 oficerów.Tak zwany oddział specjalnego przeznaczenia otrzymał za to podwójną pensję, ich dowódca, pułkownik E. S. Kobylinsky, jadł obiad przy stole z rodziną Romanowów była imponującą siłą i mogła zabrać i ocalić Romanowów, kwestia pieniędzy (pensje dla żołnierzy) Romanowowie nie mieli pieniędzy na swoje zbawienie.
      Ze wspomnień Jurowskiego (pisownia zachowana):

      „Córki nosiły gorsety, tak dobrze wykonane z litego diamentu i innych cennych kamieni, które były nie tylko pojemnikami na kosztowności, ale jednocześnie zbroją ochronną.

      Dlatego ani kula, ani bagnet nie dawały rezultatów przy strzelaniu i trafianiu bagnetem. Nawiasem mówiąc, nikt nie jest winny tych ich agonii, z wyjątkiem siebie samych. Te wartości okazały się tylko o (pół) pudu. Chciwość była tak wielka, że ​​\uXNUMXb\uXNUMXbA[leksander] Fiodorowna był po prostu wielkim kawałkiem okrągłego złotego drutu, wygiętego w formie bransoletki, ważącego około funta ... Te części kosztowności, które odkryto podczas wykopaliska niewątpliwie należały do ​​rzeczy szytych oddzielnie i po spaleniu pozostawały w popiołach pożarów"
      1. podły sceptyk
       podły sceptyk 10 października 2019 08:43
       -3
       „Córki nosiły gorsety, tak dobrze wykonane z litego diamentu i innych cennych kamieni, które były nie tylko pojemnikami na kosztowności, ale jednocześnie zbroją ochronną.

       Dlatego ani kula, ani bagnet nie dawały rezultatów przy strzelaniu i trafianiu bagnetem.

       Nie wygląda to na prawdę
       1. Karabut
        Karabut 10 października 2019 10:16
        +1
        Wszystkie pytania do Jurowskiego - złoto, przekazał diamenty Gokhranowi.
        Czy masz podobne doświadczenia?
        1. podły sceptyk
         podły sceptyk 10 października 2019 11:17
         -1
         Dlatego ani kula, ani bagnet nie dawały rezultatów przy strzelaniu i trafianiu bagnetem.

         to nie wydaje się być prawdą.
         Czy masz podobne doświadczenia?

         Doświadczenie w strzelaniu do klejnotów? ))
         1. Karabut
          Karabut 10 października 2019 11:24
          +2
          Biorąc pod uwagę ówczesny damski gorset, a nawet podszyty „kamyczkami”, czemu nie?
          1. podły sceptyk
           podły sceptyk 10 października 2019 14:00
           -2
           Bo gorset to nic innego jak oprawa wąsów pokryta tkaniną. A same „kamyki” są kruche i blisko ciała.
   3. Karabut
    Karabut 9 października 2019 17:31
    -5
    Najciekawsze jest to, że obalili go z najlepszymi intencjami dla Rosji, którą chcieli uratować przed przywódcą, który nie mógł przewodzić, który doprowadził kraj do krwawego ślepego zaułka.Większość wykształconych ludzi zrozumiała to już w 16-17 .
    Ale sto lat później ignoranci znów odrosły i zaczęli „strumieniować mirrę”, próbuję zrozumieć, no cóż, nie lubisz sowieckiej władzy, której nie ma od trzydziestu lat, no cóż, utopić przynajmniej dla Aleksandra 3, Katarzyna 2 itd.
    Ale H2 jest do bani, kto zrobił więcej dla rewolucji w Rosji niż wszyscy eserowcy i bolszewicy razem wzięci, ale nie, oni nawet tego nie potrafią zrozumieć.
    Może Rosyjski Kościół Prawosławny dostał tani towar tych trolli - bobrów i Olgowiczów, od Gaster-Tadżyków, Uzbeków?))
 5. Korsar4
  Korsar4 9 października 2019 07:41
  +5
  Ale Lew Tołstoj ma rację. Niezależnie od tego, jaki telegram lub notatkę napiszesz, bieg zdarzeń nie może zostać zatrzymany.
 6. Albatros
  Albatros 9 października 2019 08:06
  + 16
  W artykule akcenty są całkowicie poprawnie umieszczone, a FAKTY są wskazane.
  Które niefortunni komentatorzy powyżej próbują wypełnić strumieniami swoich potoków nonsensów.
  Rzeczywiście, blok niemiecki był agresorem – zarówno prawnym, jak i faktycznym. Tak więc Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji 19 sierpnia o godzinie 19, a wojska niemieckie zaatakowały rosyjskie miasta już W NOCY 19 sierpnia.
  Fakty, jak mówią, są uparte)
  1. Olgovich
   Olgovich 9 października 2019 08:56
   + 10
   Cytat z Albatroza
   W artykule akcenty są całkowicie poprawnie umieszczone, a FAKTY są wskazane.
   Którzy niefortunni komentatorzy powyżej próbują zalać strumienie jego słowa poza sprawą.

   W takim razie nie mają nic do powiedzenia (oprócz „strumieni”): nie można spierać się z FAKTAMI.
   Cytat z Albatroza
   Rzeczywiście, blok niemiecki był agresorem – zarówno prawnym, jak i faktycznym. Tak więc Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji 19 sierpnia o godzinie 19, a wojska niemieckie zaatakowały rosyjskie miasta już W NOCY 19 sierpnia.

   Zgadza się, ale nie 19 sierpnia, ale 19 lipca. hi
   1. Aleksander Suworow
    Aleksander Suworow 9 października 2019 09:37
    -4
    Olgovich (Andriej)
    Nie mają nic do powiedzenia w sprawie (oprócz „przepływów”)
    Masz rację co do siebie!
    nie można polemizować z FAKTAMI.
    Cóż, nie martw się, w przeciwnym razie twoje „fakty” bardziej przypominają ciągnięcie sowy po kuli ziemskiej!
    1. Olgovich
     Olgovich 9 października 2019 10:41
     +3
     Cytat: Aleksander Suworow
     To ty o sobie słusznie zauważył!


     Zostaw mnie w spokoju i skup się na temat tak
     Cytat: Aleksander Suworow
     Cóż, nie martw się, w przeciwnym razie twoje „fakty” bardziej przypominają ciągnięcie sowy po kuli ziemskiej !!

     В piękna artykuł-ALL jest napisany.

     Czemu, oprócz pustej złośliwości ogólnej paplaniny, możesz się przeciwstawić? Nic?
     To nic.
     h.t.d.
 7. Dalton
  Dalton 9 października 2019 08:19
  + 16
  Rosja potrzebowała pokoju. Wszyscy doskonale to rozumieli.
  Opiera się na realizacji programów modernizacji sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego. Oto, co pozostawił wielki Stołypin.
  Niemcy i Austria potrzebowały szybkiej i przelotnej wojny. Dopóki wróg nie stał się silniejszy. Tak, a pragnienie rewizji granic się wyczerpało.
  Tak działały strony.
  Dzięki za ciekawy artykuł, nie odejmuj ani nie dodawaj
 8. Lotnictwo
  Lotnictwo 9 października 2019 09:09
  -1
  Opowieść o tym, jak Willy, Nicky i Goga aka Gosha aka Zhora pokłócili się.
  Konflikt rodzinny - dwóch kuzynów, wnuków królowej Wiktorii Wilhelma 2 i Jerzego 5 z udziałem ich zięcia Mikołaja 2, żonatego z wnuczką królowej Wiktorii i znowu kuzyna Jerzego 5, a także jego sobowtór

  Pokłócili się między sobą. Tylko konsekwencje wcale nie były rodzinne…
  1. bóbr1982
   bóbr1982 9 października 2019 09:21
   -1
   Cytat od Aviora
   dwóch kuzynów, wnuków królowej Wiktorii Wilhelma 2 i Jerzego 5 z udziałem zięcia Mikołaja 2

   Cytat od Aviora
   i znowu kuzyn George 5,

   Jesteś zdezorientowany w rodowodzie rodziny królewskiej.
   1. Lotnictwo
    Lotnictwo 9 października 2019 09:25
    0
    Popraw mnie, jeśli jest coś nie tak z ich więzami rodzinnymi King George 5
    matka - Alexandra z Danii. Jest siostrą Marii Fiodorowna, żony rosyjskiego cesarza Aleksandra III i matki ostatniego rosyjskiego cesarza Mikołaja II. Jerzy V był zewnętrznie bardzo podobny do Mikołaja II, jego kuzyna ze strony matki: matka Jerzego Aleksandra i matka Mikołaja Dagmar były córkami króla Danii Chrystiana IX i królowej Ludwiki Hesji-Kassel [8].

    Cesarz niemiecki Wilhelm II był także jego kuzynem (Wilhelm był synem siostry jego ojca Jerzego V, angielskiej księżniczki i niemieckiej cesarzowej Wiktorii, najstarszej córki brytyjskiej królowej Wiktorii).
    1. bóbr1982
     bóbr1982 9 października 2019 09:34
     -1
     Mikołaj i Jerzy byli kuzyniA teraz przeczytaj jeszcze raz to, co mówisz. Ich matki, siostry - angielska królowa i rosyjska cesarzowa były do ​​siebie bardzo podobne, stąd podobieństwo między Mikołajem a Jerzym.
     Cesarz niemiecki był wujem Mikołaja.
     1. Lotnictwo
      Lotnictwo 9 października 2019 09:47
      0
      Napisałeś coś innego?
      Mikołaj 2, żonaty z wnuczką królowej Wiktorii i ponownie kuzyn Jerzego 5, a także jego sobowtór

      O sobowtórach oczywiście żartowano o ich podobieństwach.
      Nicholas i Georg są kuzynami.
      Georg i Wilhelm byli także kuzynami.
      Nie jest jasne, jaki rodzaj błędu znalazłeś we mnie, co dokładnie mnie zdezorientowało ....
      1. bóbr1982
       bóbr1982 9 października 2019 09:57
       0
       Ale jeśli Nikołaj był siostrzeńcem Wilhelma, a wraz z George'em był kuzynem, to w jaki sposób Wilhelm i Georg byli kuzynami? I jak to zrozumieć, że Mikołaj ....był ich zięciem
       1. Lotnictwo
        Lotnictwo 9 października 2019 10:32
        -2
        Napisałem wszystko
        Wilhelm był synem siostry ojca Jerzego V, angielskiej księżniczki i niemieckiej cesarzowej Wiktorii, najstarszej córki brytyjskiej królowej Wiktorii.

        A jeśli chodzi o zięcia (zięć jest w najszerszym znaczeniu tego słowa, jeśli wiesz, jak inaczej nazywa się stopień ich związku, napisz), żona Mikołaja 2, Victoria Alice Elena Louise Beatrice z Hesji-Darmstadt była, podobnie jak wnuki Wilhelma i Jerzego, wnuczką królowej Wiktorii (to znaczy Jerzy i Wilhelm byli kuzynami) - córką Alicji z Saxe-Coburg-Gotha, drugiej córki królowej Wiktorii. Oto siostry, córki królowej Wiktorii, Alicji, przyszłej matki żony Mikołaja 2 i Wiktorii, przyszłej matki Wilhelma 2, razem w dzieciństwie.

        Tak więc Nicholas 2 był żonaty z kuzynem Wilhelma i Jerzego.
        Wąski skandal rodzinny z niewąskimi konsekwencjami....
        1. bóbr1982
         bóbr1982 9 października 2019 10:42
         -3
         Niech będzie po swojemu, ale jak.......
         Cytat od Aviora
         Mikołaj 2 był żonaty z kuzynem Wilhelma i Jerzego

         Nie było wystarczającej liczby kuzynów.
         Mikołaj i Georg są kuzynami.
         Wilhelm jest wujkiem.
         Krótko i wyraźnie.
         1. Lotnictwo
          Lotnictwo 9 października 2019 12:58
          0
          Napisałem.
          Królowa Wiktoria miała 9 dzieci, w tym Alberta Edwarda - ojca Jerzego, Wiktorię - matkę Wilhelma, Alicję - matkę przyszłej Aleksandry Fiodorowna, żony Mikołaja 2.
          Z Mikołajem Georg był kuzynem ze strony matki, a z Wilhelmem ze strony ojca.
          Nigdy nie wyjaśniłeś, dlaczego Wilhelm był wujem Mikołaja.
          Wujek jest bratem ojca lub matki.
          Jak myślisz, czyim bratem był Wilhelm-Aleksander 3 lub księżniczka Dagmar (Maria Fiodorowna)?
          Wyjaśnij jakoś, żeby było jasne, dlaczego Wilhelm jest wujem Mikołaja?
          1. bóbr1982
           bóbr1982 9 października 2019 13:17
           +2
           Cytat od Aviora
           Jak myślisz, czyim bratem był Wilhelm-Aleksander 3 lub księżniczka Dagmar (Maria Fiodorowna)?

           W jaki sposób Maria Fiodorowna miała cokolwiek wspólnego z Wilhelmem, to znaczy duńska dynastia królewska mogła krzyżować się z niemiecką?
           Cytat od Aviora
           Wujek jest bratem ojca lub matki.

           Sam upamiętniasz kuzynów i zięciów, ale teraz to tylko - wujkowie i ciotki.
           1. Lotnictwo
            Lotnictwo 9 października 2019 14:20
            -2
            Pytam, jaki jest między nimi związek? Nie mam nic przeciwko, jeśli wykażesz, że był kuzynem, i nie widzę sprzeczności w tym, że mogły istnieć między nimi różne typy relacji - mieli wąskie grono, w którym się pobrali lub pobrali.
            Po prostu wyjaśnij związek poprzez krewnych
           2. bóbr1982
            bóbr1982 9 października 2019 14:25
            +2
            Wilhelm był Mikołajem - drugim kuzynem, ale nie kuzynem.
           3. Lotnictwo
            Lotnictwo 9 października 2019 15:04
            -2
            Nigdzie nie napisałem, że są kuzynami.
           4. bóbr1982
            bóbr1982 9 października 2019 15:08
            +2
            Powiedziałeś, że Mikołaj był zięciem Wilhelma i Georga.
           5. Lotnictwo
            Lotnictwo 9 października 2019 17:00
            -2
            Tak, ale nie napisałem, że to jego kuzyn.
            I zięć przez kuzyna Wilhelma.
            Tylko nie wiem jak to się nazywa.
            A z twoich odpowiedzi nie zrozumiałem związku między Wilhelmem a Mikołajem.
            Możesz napisać łańcuch?
           6. bóbr1982
            bóbr1982 9 października 2019 18:54
            +1
            Cytat od Aviora
            I zięć przez kuzyna Wilhelma

            Niejasny. Jeśli masz teściową, to jesteś jej zięciem, tak jest jasne, co ma z tym wspólnego kuzyn Wilhelma?
            Cytat od Aviora
            A z twoich odpowiedzi nadal nie zrozumiałem związku między Wilhelmem a Mikołajem

            Wilhelm, drugi kuzyn Mikołaja.
            Cytat od Aviora
            Możesz napisać łańcuch?

            Nie, nie mogę.
           7. Lotnictwo
            Lotnictwo 10 października 2019 10:05
            -1
            Oczywiste jest, że sam już znalazłem związek między Wilhelmem a Mikołajem.

            W linii prostej Wilhelm II był drugim stryjem kuzyna Mikołaja II: prababka Mikołaja i żona cesarza Mikołaja I, cesarzowa Aleksandra Fiodorowna, z domu księżna Charlotte z Prus, była siostrą dziadka Wilhelma II, cesarza Wilhelma I.

            Brat Wilhelma II, Henryk Pruski, ożenił się z księżniczką Ireną Heską i Renem, siostrą cesarzowej Aleksandry Fiodorowny, a tym samym był szwagrem Mikołaja II.

            Siostra Wilhelma II, księżna Zofia, poślubiła króla Grecji Konstantyna I, który był pierwszym kuzynem Mikołaja II z ojca i drugim kuzynem z matki.

            Wujek Wilhelm II – książę Alfred Sachsen-Coburg-Gotha – był żonaty z wielką księżną Marią Aleksandrowną, ciotką Mikołaja II.

            To tylko w linii prostej, z boku są prawie wszystkie dynastie rządzące kuzynami między sobą, a wielokrotne, w różnych liniach, miały bardzo wąski krąg.
            hi
           8. bóbr1982
            bóbr1982 10 października 2019 10:12
            0
            Zgadzam się i masz mój szacunek.
           9. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 9 października 2019 17:07
            +1
            I to prawda. Mąż ich siostry jest więc zięciem. A jednocześnie brat i siostrzeniec. napoje
  2. Daleko B
   Daleko B 9 października 2019 09:23
   -4
   Dmitrij Anatolich Miedwiediew w bibelotach pozuje przed lustrem? a kiedy tylko roślinność na pysku zdążyła puścić...
 9. Olgovich
  Olgovich 9 października 2019 09:13
  +8
  Mikołaj II był inicjatorem zwołania konferencji pokojowej w Hadze – mającej na celu nie tylko zapobiec zbliżającej się wojnieale także w celu zminimalizowania konfliktów zbrojnych na Ziemi jako całości. Haskie konferencje pokojowe zostały przygotowane i otwarte tylko dzięki jego wytrwałości. Co więcej, rosyjski cesarz na długo przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny podjął ten ważny krok. Jeszcze w 1898 r. zwrócił się do rządów krajów europejskich z propozycją podpisania porozumień o zachowaniu pokoju na świecie i ograniczeniu wzrostu zbrojeń. Konferencje pokojowe w Hadze odbyły się w 1899 i 1907 roku.

  dzięki Autorowi za to przypomnienie wiodącej roli Rosji i Cesarza w walce o pokój.

  Imperium Rosyjskie byłoale jedyne państwoktóry sprzeciwiał się sobie nie jakiś konkretny kraj lub polityk, wspólne zagrożenie militarne.

  Wielu nie wie, ale do XX wieku przeważało prawo międzynarodowe prawo wojny a zgodnie z tzw. prawem do wojny każde państwo – strona konfliktu – mogło odmówić jego pokojowego rozwiązania i zbrojnego rozwiązania sporu.

  Jednocześnie prawo międzynarodowe tego nie uczyniło nie ma rozróżnienia między państwem agresorem a państwem ofiary.

  Dopiero konferencje po raz pierwszy jednoznacznie potępiły wojnę jako sposób rozwiązywania sporów.
  Oprócz. ogłosili potrzebę obowiązkowych negocjacji zamiast wojen, zasad i procedur wypowiadania i prowadzenia wojny oraz zakazu broni masowego rażenia.

  Jednocześnie wiodąca rola Rosji i cesarza jest w tym uznawana przez świat:

  KONWENCJA W SPRAWIE POKOJOWEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Haga, 18 października 1907 r.).

  Niemcy, Rosja, USA, Francja, Japonia itd. (łącznie 44 państwa); wprowadzenie promocji wszelkimi środkami do pokojowego rozwiązania konfliktów międzynarodowych; pragnąc umocnić poczucie sprawiedliwości międzynarodowej; przyłączając się do myśli Monarchy Sierpniowego, z którego inicjatywy została zwołana Międzynarodowa Konferencja Pokojowa, że konieczne jest utrwalenie w drodze międzynarodowego porozumienia zasad prawa i sprawiedliwości, na których opiera się bezpieczeństwo państw i pomyślność narodów; Wysokie Umawiające się Strony uzgodniły, co następuje:

  SEKCJA I. O ZACHOWANIU POKOJU OGÓLNEGO

  Artykuł 1
  W celu zapobieżenia uciekaniu się do siły w stosunkach między państwami Umawiające się Mocarstwa zgadzają się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia pokojowego rozwiązania sporów międzynarodowych.
  itd.


  Portret cesarza w Pałacu Pokoju w Hadze.
  1. podły sceptyk
   podły sceptyk 10 października 2019 08:48
   -2
   Wielu nie wie, ale do XX wieku prawo międzynarodowe było przede wszystkim prawem wojennym i zgodnie z tzw. prawem do wojny każde państwo – strona konfliktu – mogło odmówić jego pokojowego rozwiązania i rozwiązać spór zbrojny.

   Czy coś się zmieniło w XX i XXI wieku? Wszystko zostało po prostu zawinięte w porządne opakowanie, ale wypełnienie jest wciąż takie samo. Nawet jeśli wewnętrzne konflikty cywilne zostaną wykluczone ze 20 konfliktów zbrojnych XX wieku, to nadal jasne jest, że wszyscy chcieli splunąć na jakieś porozumienie pokojowe.
   1. Olgovich
    Olgovich 10 października 2019 10:44
    0
    Cytat: Podły sceptyk
    Czy coś się zmieniło w XX i XXI wieku? Wszystko zostało po prostu zawinięte w porządne opakowanie, ale wypełnienie jest wciąż takie samo. Nawet jeśli wewnętrzne konflikty cywilne zostaną wykluczone ze 20 konfliktów zbrojnych XX wieku, to nadal jasne jest, że wszyscy chcieli splunąć na jakieś porozumienie pokojowe.

    Nonsens: nieprzestrzeganie Prawa nie oznacza jego bezużyteczności. Nie ma innego wyjścia.

    A może chodzisz z karabinem maszynowym, cały czas strzelając lub atakując siebie? asekurować
 10. UsRat
  UsRat 9 października 2019 09:18
  + 14
  Świetny artykuł! Podziękowania dla autora... Czekam na kontynuację!
  Zaniosłem do biblioteki!
 11. Porucznik Teterin
  Porucznik Teterin 9 października 2019 09:26
  + 13
  Świetny i obiektywny artykuł. Autorowi - moja wdzięczność za wykonaną pracę. Nie mogę się doczekać kontynuacji!
 12. BAI
  BAI 9 października 2019 09:42
  -7
  Wydarzenia związane z problematyką kryzysu lipcowego i wybuchem I wojny światowej, były związane z czynami dwóch cesarzy - Mikołaj II i Wilhelm II.

  Tych. autor chce powiedzieć, że wojnę rozpętały Rosja i Niemcy i ponoszą całą odpowiedzialność za przyszłość?
  Czy wszyscy inni wypadli z interesu?
  Bardzo przypomina to twierdzenie, że ZSRR i nazistowskie Niemcy są w równym stopniu odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej.
  1. Honghuz
   Honghuz 9 października 2019 09:50
   +9
   Wojnę rozpętały Niemcy i ich satelicka Austria.
   Jak czytamy teksty?
   1. BAI
    BAI 9 października 2019 13:49
    -8
    „Wydarzenia związane z kwestią kryzysu lipcowego i wybuchem I wojny światowej wiązały się z działaniami dwóch cesarzy – Mikołaja II i Wilhelma II

    Co jest napisane, to czytamy.
    1. Albatros
     Albatros 9 października 2019 15:14
     + 10
     Co jest napisane, to czytamy.

     Tak
     Jak jeden próbował zapobiec wojnie, a drugi szukał powodu, by zacząć.
     Czytając dokładnie to
     1. Albatros
      Albatros 9 października 2019 15:37
      +9
      I mała rada BAI.
      Jak rozumiem, jesteś dorosły, spójrz na nagłówki.
      Nauczcie się odróżniać - kiedy mówi się o tym, kto bezpośrednio ROZPĘCIŁ wojnę, od jej politycznych i militarnych PRZESŁAŃ. Krótko mówiąc, rozróżnienie przyczyn, przyczyn i warunków wstępnych
      1. podły sceptyk
       podły sceptyk 10 października 2019 08:54
       -4
       Nauczcie się odróżniać - kiedy mówi się o tym, kto bezpośrednio ROZPĘCIŁ wojnę, od jej politycznych i militarnych PRZESŁAŃ.

       Bardzo dobra rada. Trzeba tylko zrozumieć, że w przypadku wojny lub pokoju ważne są właśnie przesłanki konfliktu i od nich zależy, czy konflikt dojrzeje, czy nie.
       Kiedy dwóch bokserów jest już na ringu, nie ma znaczenia, kto uderzy pierwszy.
       1. Albatros
        Albatros 10 października 2019 15:03
        +6
        Nikczemny sceptyk (Timur)
        Kiedy dwóch bokserów jest już na ringu, nie ma znaczenia, kto uderzy pierwszy.

        Musisz także nauczyć się rozróżniać CELE wojny.
        Jeden (Rosja) musi strzec granic i zachować swoje. Nie bez powodu, aż ostatni odpoczęli. Nawiasem mówiąc, jak Anglia.
        Drugi (Niemcy) - przypisać szereg terytoriów państw europejskich. I to nie tylko w Europie.
        Bądźmy w końcu obiektywni, wychodząc poza klasowo-ideologiczne klapki
      2. BAI
       BAI 10 października 2019 09:09
       -3
       Jak jeden próbował zapobiec wojnie, a drugi szukał powodu, by zacząć

       A jak próbowałeś temu zapobiec? Słowem czy czynem?

       1. Anglia miała pretensje do szybko i stale rozwijającej się gospodarki niemieckiej, której tempo produkcji miało ogromny wpływ na gospodarkę angielską. Ponadto Wielka Brytania postrzegała Cesarstwo Niemieckie jako militarne zagrożenie dla swojej suwerenności.
       2. Francja dążyła do zwrotu utraconych w czasie starcia francusko-pruskiego terytoriów Alzacji i Lotaryngii. Ziemie te były również ważne dla gospodarki ze względu na dużą ilość surowców.
       3.Rosja carska stawiała sobie za cel rozszerzenie wpływów w ważnej strefie ekonomicznej Morza Śródziemnego oraz uregulowanie roszczeń terytorialnych do szeregu ziem polskich i terytoriów na Bałkanach.

       Tylko głusi nie słyszeli o chęci Republiki Inguszetii do przejęcia kontroli nad cieśninami.
       1. Albatros
        Albatros 10 października 2019 14:59
        +6
        A jak próbowałeś temu zapobiec? Słowem czy czynem?

        Naucz się czytać po rosyjsku
        Tylko głusi nie słyszeli o chęci Republiki Inguszetii do przejęcia kontroli nad cieśninami.

        to i to. Słyszymy dzwonienie, ale nie wiemy, gdzie ono jest. Po raz setny. Dla szczególnie uzdolnionych.
        Na rok 1914 nie planowano tego. W końcu nie było nawet jasne, dla kogo w tym momencie jest Turcja.
        Projekty z 1915 roku są sankcją dla agresora, który już w czasie wojny był podły. Zaatakowany bez wypowiedzenia wojny.
        No, powiedz mi, czy ZSRR jest agresorem, który w 1943 r. dzieli Niemcy na konferencjach?
        1. Albatros
         Albatros 10 października 2019 15:00
         +7
         A życzenia jednostek, choć posłów, to nic innego jak Żyrinow
 13. Honghuz
  Honghuz 9 października 2019 10:00
  + 10
  Ciemni, zgorzkniali ludzie, do dziś zdominowani przez mity i legendy, nie dostrzegają faktów. To naturalne.
  Otóż ​​fakty są takie, że Rosja na początku XX wieku była państwem dynamicznie się rozwijającym. Równie dynamicznie rozwijały się kolejne 20-2 kraje, a było ich za dużo.
  Stan, który doszedł do dominacji. Rosnące budżety, dochody per capita. Aż strach pomyśleć, jak daleko uszedłby nasz kraj, gdyby nie wojny i rewolucje.
  W 1940 roku dogonili rok 1913...
  Oczywiście potrzebny był spokój. Zostało to dobrze zrozumiane przez cesarza i rząd. Ale nie dali, musiałem iść na wojnę.
  Aby po klęsce Aglo-Francuzów nie dać się zmiażdżyć samotnie. Ale stworzyli potężną przeciwwagę dla wroga - Ententę.
  Ale w latach 1935-39. zabrakło rozumu i chęci stworzenia drugiej Ententy, 2 fronty były dla Niemców zabójcze.
  Rezultat - klęska Francji i odwrót pod Moskwę i Stalingrad na froncie wschodnim. Tak, doszli do siebie, pokonali Niemców - ale za cenę jakiego napięcia wszystkich sił ludowych!
  Znacznie mądrzej - unikać takich sytuacji!
  O ile mądrzejsi byli ludzie na początku XX wieku...
  1. Olgovich
   Olgovich 9 października 2019 11:02
   +7
   Cytat: Hunghuz
   Ciemni, zgorzkniali ludzie, do dziś zdominowani przez mity i legendy, nie dostrzegają faktów. To naturalne.
   Otóż ​​fakty są takie, że Rosja na początku XX wieku była państwem dynamicznie się rozwijającym. Równie dynamicznie rozwijały się kolejne 20-2 kraje, a było ich za dużo.
   Stan, który doszedł do dominacji. Rosnące budżety, dochody per capita. Aż strach pomyśleć, jak daleko uszedłby nasz kraj, gdyby nie wojny i rewolucje.
   W 1940 roku dogonili rok 1913..
   Oczywiście potrzebny był spokój. Zostało to dobrze zrozumiane przez cesarza i rząd. Ale nie dali, musiałem iść na wojnę.
   Aby po klęsce Aglo-Francuzów nie dać się zmiażdżyć samotnie. Ale stworzyli potężną przeciwwagę dla wroga - Ententę.
   Ale w latach 1935-39. zabrakło rozumu i chęci stworzenia drugiej Ententy, 2 fronty były dla Niemców zabójcze.
   Rezultat - klęska Francji i odwrót pod Moskwę i Stalingrad na froncie wschodnim. Tak, doszli do siebie, pokonali Niemców - ale za cenę jakiego napięcia wszystkich sił ludowych!
   Znacznie mądrzej - unikać takich sytuacji!
   O ile mądrzejsi byli ludzie na początku XX wieku...

   W porządku-do ostatniej litery.

   Jedyne, co myślę, to to, że dane niewyobrażalny , nie do pomyślenia straty Rosji po VOR, NIGDY nie osiągnęliśmy poziomu z 1913 roku.
   1. mniej więcej
    mniej więcej 9 października 2019 13:21
    +2
    Cytat: Olgovich
    NIGDY nie osiągnęliśmy poziomu z 1913 roku.

    Poziom czego?konsumpcja per capita?poziom eksportu kapitału?poziom edukacji?poziom nierówności majątkowych?poziom ochrony zdrowia?poziom produkcji przemysłowej i udziału w produkcji światowej?
    1. Olgovich
     Olgovich 9 października 2019 14:51
     +1
     Cytat: apro
     Poziom czego?konsumpcja per capita?poziom eksportu kapitału?poziom edukacji?poziom nierówności majątkowych?poziom ochrony zdrowia?poziom produkcji przemysłowej i udziału w produkcji światowej?

     Poziom SZCZĘŚCIA i WOLNOŚCI.

     A poziom konsumpcji żywności, odzieży, mieszkań został osiągnięty dopiero 40 lat po 1913 roku. Tych. 40 lat to STRATA. I- CENA, cena?!

     A może myślisz, że skoro twoi bliscy przeżyli i ty, to znaczy, że wszyscy są ranni?

     I fakt, że MILIONY rodzin Iwanowa, Pietrowa, Sidorowa (nie ma NIC gorszego niż twoja rodzina) itp., Które mogły żyć, rodzić, pracować (a w Rosji były WSZYSTKIE możliwości) -zniknęli, nie urodzili się, nie żyją, -Przychodzi ci to do głowy?

     A dzisiaj też pisaliby w VO, ale NIE!
     1. mniej więcej
      mniej więcej 9 października 2019 15:21
      +4
      Szczęście i wolność? I co przez to rozumiesz? Szczęście i wolność zubożałego chłopstwa? Robotników? Codziennych robotników? A może szlachty i klas wyższych?
      Oczywiste jest, że pod względem poziomu łykowych butów i chwastów samodziałowych spodni ZSRR wyraźnie pozostawał w tyle za ri.
      A jeśli chodzi o miliony nienarodzonych, podziękuj wysoko urodzonym i szlachcicom, którzy rozpętali wojnę domową, i ich zachodnim sojusznikom.
      1. Kronos
       Kronos 9 października 2019 17:24
       0
       Olgowicz w Imperium Rosyjskim miał tylko jaja i chrupnięcie francuskiej bułki
       1. Strzałka2027
        Strzałka2027 9 października 2019 18:58
        +3
        Cytat: Kronos
        w Imperium Rosyjskim były tylko bale

        Czyli w ZSRR wszyscy żyli „według potrzeb”?
      2. Olgovich
       Olgovich 10 października 2019 09:18
       +1
       г
       Cytat: apro
       Szczęście i wolność, co przez to rozumiesz?

       Wolność dotyczy tego, co będzie dalej. tryb NIE był. Od słowa całkiem.
       A szczęście jest w wolności.
       Cytat: apro
       szczęście i wolność zubożałego chłopstwa?robotnicy? robotnicy dniowi? czy szlachta i klasy wyższe?

       CAŁKOWITA populacja Rosji, od chłopa do cesarza. Byli WOLNYMI, a więc SZCZĘŚLIWYMI ludźmi.
       Zauważ, że nie mówię o wolności absolutnej, ale o stopniu wolności w Republice Inguszetii i ZSRR. W RI było DUŻO problemów i to w nadmiarze. Ale w porównaniu z następnym...
       Cytat: apro
       Oczywiste jest, że pod względem poziomu łykowych butów i chwastów samodziałowych spodni ZSRR zauważalny jest pozostawał w tyle z Ri.

       Tu się zgodzę: spodni i chleba w ZSRR produkowano dużo MNIEJ niż w Republice Inguszetii (Raport Głównego Urzędu Statystycznego ZSRR 1955)
       Cytat: apro
       A jeśli chodzi o miliony nienarodzonych, podziękuj wysoko urodzonym i szlachcicom, którzy rozpętali wojnę domową, i ich zachodnim sojusznikom.

       1. Och, może przynajmniej mi wreszcie odpowiesz: DLACZEGO DZIESIĄTKI MILIONÓW rosyjskich obywateli, którzy wybrali swoją władzę w najbardziej demokratycznych wyborach na świecie, musiało potulnie zgodzić się, że bolszewicy, którzy przegrali wybory –siłą przejął władzę, co?
       Dlaczego musieli się podporządkować… zagranicznym turystom-najeźdźcom? CZEMU?!

       Ps co... "rodowód", CO z Wami jest?! Czy rodowód Denikina, Korniłowa, Aleksiejewa, rodowodu Dutowa? lol
       1. Sahar Medovich
        Sahar Medovich 11 października 2019 03:40
        -1
        Tak mówiono o Leninie, że Bóg go posłał, aby zapewnić ludziom szczęśliwe życie (dosłowna mowa starej wieśniaczki). Zaprawdę, szczęście trzeba uznać za to, że po 1917 roku nie było „szczęścia” modelu z 1913 roku…
        1. Olgovich
         Olgovich 11 października 2019 07:00
         0
         Cytat: Sahar Medovich
         Mówili coś o Leninie, że zesłał go Bóg, aby zapewnić ludziom szczęśliwe życie (dosłowna mowa starej wieśniaczki)

         Tak, ale napisał je wieśniak… Bronstein. Albo Apfelbauma. Albo Rosenfelda. Albo Radek.
         Kogo jeszcze masz „chłopów”? lol
         1. Sahar Medovich
          Sahar Medovich 11 października 2019 08:53
          -1
          Tak, na pewno nie Bronstein z Apfelbaumem. Tak jak ani Radek, ani Rosenfeld nie trzymali portretów Lenina w „czerwonych” rogach obok ikon. śmiech
          1. Olgovich
           Olgovich 11 października 2019 09:06
           0
           Cytat: Sahar Medovich
           przechowywał portrety Lenina w „czerwonych” rogach wraz z ikonami.

           Zdjęcie ? Nie?
           A może istnieją tylko dowody na wieśniaczkę Apfelbaum? tak
           1. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 11 października 2019 09:45
            0
            Если надо, фото будет. Но сразу говорю - в "Кратком курсе ВКП(б)" про это ничего нет, придется Вам поверить многочисленным (кроме Ваших кумиров Апфельбаума и Бронштейна) свидетельствам. tyran
           2. Olgovich
            Olgovich 11 października 2019 10:00
            0
            Cytat: Sahar Medovich
            Если надо, фото будет.

            Надо-Вам,для подтверждения своей же болтовни.
            Cytat: Sahar Medovich
            придется Вам поверить многочисленным (кроме Ваших кумиров Апфельбаума и Бронштейна) свидетельствам.

            Это ЛЬВЫ-Вашей ВОР. Забыли, да.... ujemny

            Czekamy na liczne zdjęcie. tak
           3. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 11 października 2019 11:46
            -2
            Надо как раз Вам. Я видел своими глазами не на фото, а в натуральном виде, этого достаточно. Более чем.
           4. Olgovich
            Olgovich 11 października 2019 12:15
            +1
            Cytat: Sahar Medovich
            Я видел своими глазами не на фото, а в натуральном виде, этого достаточно. Более чем.

            так будут "многочисленные" фото или ограничетесь, как всегда, пустой БОЛТОВНЕЙ? hi
           5. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 11 października 2019 17:09
            -2
            Ну, пустая болтовня и неумное вранье - исключительно Ваша прерогатива. Я Вам тут не пособник и не конкурент.
            А вот скажите: когда фотографии найдутся, что будете делать?
           6. Olgovich
            Olgovich 12 października 2019 07:05
            0
            Cytat: Sahar Medovich
            у, пустая болтовня и неумное вранье - исключительно Ваша прерогатива. Я Вам тут не пособник и не конкурент.
            А вот скажите: когда фотографии найдутся, что будете делать?

            Bla, bla, bla.... ujemny

            Надоели уже: фото -na stole! am
            Nie?
            Значит, солгали, как ВСЕГДА.
           7. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 12 października 2019 08:50
            -1
            Да: у Вас как всегда бла-бла-бла. Говорите, самому надоело? Кто ж виноват?
            Не ответили: что будете делать, когда фото будут?
           8. Olgovich
            Olgovich 12 października 2019 09:10
            0
            Cytat: Sahar Medovich
            Да: у Вас как всегда бла-бла-бла. Говорите, самому надоело? Кто ж виноват?

            asekurować
            Дык....ВЫ! ГДЕ фото?! am

            Бегом к соседке-старушке с своим портретом карлика! lol
           9. Sahar Medovich
            Sahar Medovich 12 października 2019 13:47
            -2
            Дык...где ответ? Вам нечего сказать по существу дела? lol
           10. Olgovich
            Olgovich 13 października 2019 06:45
            0
            Cytat: Sahar Medovich
            Дык...где ответ? Вам нечего сказать по zasługi дела?

            asekurować Существо-то ГДЕ?! На стол!
            утром деньги-вечером стулья.
  2. mniej więcej
   mniej więcej 9 października 2019 13:17
   +2
   Cytat: Hunghuz
   O ile mądrzejsi byli ludzie na początku XX wieku...

   Что в итоге уничтожили своими руками и языками и российскую империю и российскую буржуазную республику....
  3. Rasta
   Rasta 9 października 2019 14:51
   -9
   А как булки тогда хрустели... Настоящие французские. Никогда большевикам этого не прощу.
  4. Sahar Medovich
   Sahar Medovich 9 października 2019 17:20
   -4
   А вот есть мнение, что революция - прямое и даже (в той обстановке) неизбежное следствие бурного динамичного развития России. Не развивалась бы - не было бы и революции...
  5. DimerVladimer
   DimerVladimer 10 października 2019 14:21
   -2
   Cytat: Hunghuz
   Страшно даже представить как далеко бы вырвалась наша страна, если бы не войны и революции.


   Я дико извиняюсь - никуда бы не вырвалась.
   Вот китайские товарищи в 1999 г. приняли закон о предприятиях, основанных исключительно на личных инвестициях.
   Результат за 20 лет?
   Фото Шанхай 1997 и 2017 год


   в Китае заметен прогресс за 20 лет, в путинской России нет - капиталлист Путин уже 20 лет у руля, а прогресс в экономики - только стагнирует, несмотря на обесценивание рубля вдвое...
   В России развитию мешали сословные различия и барьеры.
   Октябрьская революция их сломала.
   В связи с введением нэпа вводились определённые правовые гарантии для частной собственности. Так, 22 мая 1922 года ВЦИК издал декрет «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых её законами и защищаемых судами РСФСР». Затем, постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года, с 1января 1923 года был введён в действие Гражданский кодекс РСФСР, который, в частности предусматривал, что каждый гражданин имеет право организовывать промышленные и торговые предприятия

   Вот с этого момента страна начала развивать экономику - государственная экономика, могла бы вполне соседствовать с частной - как в КНР сейчас, где за 20 лет от государственной экономики (85% гос собственности), перешли к частной 78% ВВП создает частный сектор.
   В промышленности и других отраслях была восстановлена денежная оплата труда, введены тарифы, зарплаты, исключающие уравниловку, и сняты ограничения для увеличения заработков при росте выработки. Были ликвидированы трудовые армии, отменены обязательная трудовая повинность и основные ограничения на перемену работы. Организация труда строилась на принципах материального стимулирования, пришедших на смену внеэкономическому принуждению «военного коммунизма».


   численность рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства увеличилась с 5,8 миллиона в 1924 году до 12,4 миллиона в 1929 году


   Ошибка коммунистов в фактическом сворачивании НЭПа - тогда как нужно было легкую и среднюю промышленность отдать частникам, а среднее и тяжелое машиностроение, сталелитейную промышленность - основу военной промышленности, построить и оставить в гос собственности.
   1. Czarny Joe
    Czarny Joe 10 października 2019 15:32
    +4
    Страшно даже представить как далеко бы вырвалась наша страна, если бы не войны и революции.

    Zgadza się
    Без Путиных и их красных предшественников
   2. Karabut
    Karabut 10 października 2019 17:09
    -4
    "..нужно было легкую и среднюю промышленность отдать частникам, а среднее и тяжелое машиностроение, сталелитейную промышленность - основу военной промышленности, построить и оставить в гос собственности."-так и было при Сталине.
    Но Хрущев закрыл артели и кооперативы,на это у него были свои экономические причины.
    Гибель СССР имеет много причин.
 14. Rasta
  Rasta 9 października 2019 14:24
  -3
  Не касаясь идеологии, но статья слабая, так как в который раз все сводится к характеру личностей вот был плохой кайзер, который захотел войны. Вот и все причины в общем. Между тем, автор упускает тот факт, что у всех государств имелись аннексионистские планы.
  1. Albatros
   Albatros 9 października 2019 15:12
   +5
   Статья сильная.
   Если говорить о предмете которому посвящена.
   автор упускает тот факт, что у всех государств имелись аннексионистские планы.

   между тем, что упускается из виду уважаемый, это не относится к предмету.
   Ale ...
   Не назовете ли каковы были аннексинистские планы у держав Антанты НА 1914 год.
   Только с цифрами и фактами, а не просто болтая. Дарданеллы не предлагать)) Этот жупел не годится для 1914 года, когда даже не знали за кого будет Турция.
   Также не предлагать Эльзас с Лотарингией - Франция лишь возвращала свое.
   Итак, каковы были аннексинистские планы у держав Антанты НА 1914 год?
   1. Albatros
    Albatros 9 października 2019 15:15
    +8
    А потом сравним (если будет что сравнивать) с ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ПРИТЯЗАНИЯМИ Германии и Австро-Венгрии
   2. Rasta
    Rasta 9 października 2019 15:56
    -4
    Эльзас и Лотарингия были признаны за Германией мирным договором, тем более немцы считали эти территории своими ещё с средних веков, ибо местное население в большинстве немецкоговорящее. Антанта хотела ликвидировать все немецкие колонии, а впоследствии Англия взяла под протекторат и османские колонии. Российские политики вроде октябристов кричали о необходимости контроля над "славянский миром", а также захвата проливов. В 1907 между Англией и Россией был заключён договор о разграничения интересов в Персии, Афганистане и Тибете. Италия желала сделать Адриатическое море внутренним и расширить африканские владения. То есть мы видим типичную войну капиталов.
    1. Albatros
     Albatros 9 października 2019 16:42
     +9
     Эльзас и Лотарингия были признаны за Германией мирным договором, тем более немцы считали эти территории своими ещё с средних веков, ибо местное население в большинстве немецкоговорящее.

     Считать можно много что.
     Германия ЗАВОЕВАЛА их у Франции, и Франция лишь возвращала свое. Несмотря на всю вашу разговорность, межд сообщество признало этот факт и Эльзас - Лотарингия принадлежат Франции.
     Все остальное в вашем посте - демагогия на уровне бабушкиных сказок. Рассуждения чего там хотели какие-то октябристы. Жириновский тоже хочет мыть ноги в Индийском океане, лидер фракции. И что, у нынешней РФ соответствующие аннексионистские планы? Смешно.
     Ale w istocie.
     У Англии и так колоний отбавляй, удержать бы свое.
     Россия вела оборонительную войну. Приводя рассказы про разграничения сфер влияния в Тибете (что стало лишь сближающим Англию с Россией шагом), вы лишь подтвердили то, что к Австрии и Германии у России никаких территориальных претензий не было.
     В отличие от Германии и Австрии.
     Италия - не член Антанты. А ПМВ не больше война капиталов чем ВМВ. Та вообще война монополий)
     1. Rasta
      Rasta 9 października 2019 17:02
      -4
      Простите, но октябристы и кадеты имели прочные связи среди высшего генералитета и русского капитала и выражали их мнения и интересы. Неслучайно, что первым военным министром Временного правительства стал Гучков. Разве тоже самое можно сказать про Жириновского? А по поводу исконных территорий, тогда по вашей аналогии Польша в 1920 тоже отвоевывала свои исконные земли, отторгнутые у неё Россией.
      1. Albatros
       Albatros 9 października 2019 18:09
       +8
       Вы хоть понимаете что просто пуржите?)))
       А, Растас?
       Связи, аналогии...
       И - ни одного документа, никакого планирования.
       Так что вопрос считаю исчерпанным)
       1. Rasta
        Rasta 9 października 2019 18:15
        -6
        Так почитайте А. В. Шубина хотя бы или И. И. Ростунова. Там все логично описано.
        1. Albatros
         Albatros 9 października 2019 20:39
         + 10
         Вы мне не кидайте ссылки на чужие авторитеты.
         Конкретных документов агрессивного планирования в любом случае не имеется.
         И даже Ростунов их не придумает. Хотя по уши напичкан идеологией
         1. Rasta
          Rasta 9 października 2019 21:12
          -6
          Конкретных документов нет и по Германии с Австро-Венгрией.
          1. Albatros
           Albatros 9 października 2019 21:14
           +8
           Еще как есть, читайте - обрящете
           1. Rasta
            Rasta 9 października 2019 22:01
            -5
            Слова слова слова
           2. Albatros
            Albatros 9 października 2019 22:06
            +7
            Слова???
            Это вы о своей голословщине?
            А по поводу австро-германских агрессивных планов есть материалы, не переживайте))
            Но это я думаю тема совсем других статей))
            Это вы тут любите забывать о предмете и как тот студент по делу и без дела голосить о блохах. Но не все ж такие))
           3. Rasta
            Rasta 9 października 2019 22:27
            -4
            Так напишите уже что-нибудь по делу. А то документы есть, но я о них не скажу. Где ваша конкретика?
           4. Albatros
            Albatros 10 października 2019 07:37
            +8
            Подождите, дяденька.
            Давайте с вас начнем, не переводите стрелок)))
            Это вы заикнулись о мнимых агрессивных планах России. Так что жду от вас вначале. Или пшик, обделались?)))
            А потом сообщу о Германии, тем более что об этом писалось и даже на ВО
     2. podły sceptyk
      podły sceptyk 10 października 2019 09:40
      -6
      Германия ЗАВОЕВАЛА их у Франции, и Франция лишь возвращала свое. Несмотря на всю вашу разговорность, межд сообщество признало этот факт и Эльзас - Лотарингия принадлежат Франции.

      И что, у Тимбукту спросили? )) Международное сообщество - это всегда междусобойчик, когда надо кого-то ставить на место. На этом международность обычно заканчивается. И решили то когда? Наверное после войны?
      Франция лишь возвращала свое

      На скользкую дорожку встали )
      У Англии и так колоний отбавляй, удержать бы свое.

      А удержать колонии под своим влиянием - это не цель для войны что ли? От Германии что не исходила в этом плане угроза?
      Россия вела оборонительную войну.

      И поэтому на одном из совместных предвоенных совещаний штабов Франции и России даже специально был запротоколирован пункт в котором поясняли, что не надо превратно трактовать фразу "оборонительная война". Наоборот, военные действия надо вести как можно более агрессивно и наступать, наступать, наступать.
      Вы хоть логику включите - Германия напала на Францию и не трогает Россию. Как Россия собирается выполнять свои союзнические обязанности? Сидя на своей территории в обороне?
      к Австрии и Германии у России никаких территориальных претензий не было.

      А о таких вещах не трубят на каждом шагу - это всегда повод к войне, перед тем же "международным сообществом" надо сохранять красивое лицо. И, кстати, от международной заварушки в которой прессанули бы Австро-Венгрию, Россия однозначно выигрывала хотя бы экономически, отбирая (хотя бы частично) контроль за устьем Дуная. А вот с Германией как раз и проступает вся глупость нашей политики. В том то и парадокс. Россию использовали более умные "товарищи" по альянсу. Это было ясно хотя бы с французских кредитов, на которые строили железные дороги. Не с самих кредитов, а, как раз, с назначения дорог. Франция давала кредиты на постройку дорог между точками А и Б, и эти точки А и Б выбирала Франция. И выбирались они из размышлений улучшения мобилизационных возможностей России. Министр финансов бомбардировал императора донесениями, что мы строим дороги, которые не несут коммерческой ценности, не приносят доходов, только расходы на содержание. В итоге на шее кредит и его возврат и убыточные объекты хозяйствования. Прекрасные были управленцы, ничего не скажешь.
      Приводя рассказы про разграничения сфер влияния в Тибете (что стало лишь сближающим Англию с Россией шагом), вы лишь

      А то что в этом регионе (Персии, Афганистане и Тибете) стала заявлять о себе Германия, как-то способствовало появлению этого союза или нет? Возвращая нас к тому, что Англия и Франция хотели защитить свои сферы влияния от Германии с помощью России, которой оказалось легко манипулировать.
      1. Czarny Joe
       Czarny Joe 10 października 2019 15:31
       +4
       Понимаете какое дело Гнусный скептик (Тимур), вы написали-то много. Но словолудием еще раз подтвердили следующее:
       1) Франция вела оборонительную войну, подвергшись германской агрессии.
       2) Бельгия вела оборонительную войну, подвергшись германской агрессии.
       3) Сербия вела оборонительную войну, подвергшись австрийской агрессии.
       4) У Англии действительно и так колоний отбавляй, удержать бы свое. Втянулась неохотно, как гарант бельгийского нейтралитета.
       5) Россия вела оборонительную войну. К Австрии и Германии у России никаких территориальных претензий не было.
       6) Германия и Австрия вели наступательную войну, имея аннексионистские планы.
       И вы своей заумной болтовней о тибете и вообще своими доморощенными кухонными рассуждениями этих фактов не перечеркнете. При всем желании.
    2. Traper7
     Traper7 9 października 2019 16:54
     +1
     Cytat z Rastas
     Российские политики вроде октябристов кричали о необходимости контроля над "славянский миром", а также захвата проливов.

     У нас и сегодня есть политики, жаждущие помыть сапоги русских солдат в Индийском океане.
     Так что же, мы теперь тоже государство-агрессор?
     1. Rasta
      Rasta 9 października 2019 17:07
      -7
      Страна, в которой заправляет крупный капитал и которая встроена в мировую капиталистическую систему, уже обязана быть хищником и агрессором. Главное обыватель все это грамотно втюхать.
 15. Traper7
  Traper7 9 października 2019 17:04
  +8
  Удивительно конечно. Статья на мой взгляд получилась спокойной, взвешенной и даже патриотичной. В ней со ссылками на конкретных исторических лиц даны описания участвующих лиц и соблюдена хронология событий с приложением документов. Автору моя огромная благодарность за труд. Жду продолжения.
  При этом вызывает не просто недоумение, а настоящую оторопь, от того, что само по себе упоминание русского царя как нормального человека, неглупого правителя, уравновешенного и последовательного вызвало просто самый настоящий взрыв ненависти. При чем эта ненависть распространяется не просто на Николая 2 как личность, это еще можно понять, у каждого свои любимые персонажи, но они готовы и саму страну втоптать в грязь в угоду своим хотениям. И вот это мне непонятно. Можно по разному относится к главе государства, но страну свою надо любить. И не важно как она называется - империя, союз или республика. Автор убедительно показывает, что не мы были инициаторами войны, не хотели и стремились избежать ее, не отдавая при этом дружественно настроенное нам государство на растерзание и не поступаясь своими интересами. Но нет... и вот тут у меня просто полное недоумение.
  1. Rasta
   Rasta 9 października 2019 17:21
   -4
   Да дело в том, что статья акцентирует внимание на личностях, вроде хорошего царя и плохого кайзер. Но не в силу их личных характеров определялся ход истории, в данном случае причины начала войны. На то имелись объективные причины, вызванные стремлением капитала перекроить границы.
   1. Albatros
    Albatros 9 października 2019 20:44
    +8
    Rastas Сегодня, 17:21
    Да дело в том, что статья акцентирует внимание на личностях, вроде хорошего царя и плохого кайзер. Но не в силу их личных характеров определялся ход истории, в данном случае причины начала войны. На то имелись объективные причины, вызванные стремлением капитала перекроить границы.

    Статья, дорогой знаток вы наш))
    если не поняли, анализирует действия 2 ведущих монархов Европы во время Июльского кризиса. Сообщает о их решениях. Она не ставит целью вскрывать все дипломатические пласты, но отвечает на вопрос - кто же НЕПОСРЕДСТВЕННО ответственен за развязывание ПМВ.
    А стремление ПЕРЕКРОИТЬ ГРАНИЦЫ было как раз у Германии и Австро-Венгрии
  2. Strzałka2027
   Strzałka2027 9 października 2019 19:06
   +2
   Cytat z Trappera7
   При этом вызывает не просто недоумение, а настоящую оторопь, от того, что само по себе упоминание русского царя как нормального человека, неглупого правителя, уравновешенного и последовательного вызвало просто самый настоящий взрыв ненависти. При чем эта ненависть распространяется не просто на Николая 2 как личность, это еще можно понять, у каждого свои любимые персонажи, но они готовы и саму страну втоптать в грязь в угоду своим хотениям.

   А что в этом нового? Каждый раз, когда появляется статья в которой будет что-то хорошее про РИ, как тут же появляется толпа критиков, которые в большинстве случаев вообще ничего не могут возразить по содержанию статьи, кроме нытья о "хрусте французской булки".
   Cytat z Trappera7
   Можно по разному относится к главе государства, но страну свою надо любить.

   Все очень просто - у них идеология стоит во главе угла, а следовательно:
   1) Все что под нее не подпадает это ересь, в буквальном смысле.
   2) Если главное это идеология, то страна это расходный материал для ее развития.
   В принципе это касается любых идеалистов, просто в конкретном случае именно коммунисты показывают себя во всей красе. В этом нет ничего нового.
   1. Rasta
    Rasta 9 października 2019 19:36
    -5
    А вы не обобщайте. Я написал конкретно, что не так в статье. Будь на месте Германии Англия, она вела себя бы также, ибо развивающийся крупный капитал требует рынки сбыта и устранения конкурентов. Япония пошла по этому же пути, аннексируя Корею, Манчьжурию, а в дальнейшем и Китай. К тому же путь Германии та же Англия и Франция уже прошли. Первая в 17 веке вела колониальные войны с Испанией и Нидерландами, а Франция - при Наполеоне и в середине 19 века, захватив Индокитай и Северную Африку. Но за это ни Францию, ни Англию преступниками не считают, а на Германию накинулись.
    1. Strzałka2027
     Strzałka2027 9 października 2019 19:48
     0
     Cytat z Rastas
     А вы не обобщайте. Я написал конкретно, что не так в статье.

     Cytat z Darta2027
     тут же появляется толпа критиков, которые W większości przypadków вообще ничего не могут возразить по содержанию статьи, кроме нытья о "хрусте французской булки"

     Кстати, про эту несчастную булку тут уже упоминали.
     Что до Вашего комментария, то Вы и правы и не правы. Да помимо желания царя и кайзера действовали и другие силы, это безусловный факт, но и их личные действия также имели серьезное значение, и это тоже факт.
     Cytat z Rastas
     Будь на месте Германии Англия, она вела себя бы также, ибо развивающийся крупный капитал требует рынки сбыта и устранения конкурентов.

     Так и есть, вот только в данном конкретном случае идет сравнение конкретных исторических личностей, хотя и роль той же Англии была довольно мутной.
  3. Olgovich
   Olgovich 11 października 2019 07:05
   +2
   Cytat z Trappera7
   При этом вызывает не просто недоумение, а настоящую оторопь, от того, что само по себе упоминание русского царя как нормального человека, неглупого правителя, уравновешенного и последовательного вызвало просто самый настоящий взрыв ненависти. При чем эта ненависть распространяется не просто на Николая 2 как личность, это еще можно понять, у каждого свои любимые персонажи, но они готовы и саму страну втоптать в грязь

   Неудивительно: это ненависть несостоятельного неудачника и полного банкрота к состоявшемуся человеку.
 16. Lexus
  Lexus 10 października 2019 01:53
  -4
  Кто виноват в развязывании Первой мировой войны?

  Kto kto?
  РОДСТВЕННИКИ!
  1. Kocia ryba
   Kocia ryba 10 października 2019 02:56
   -1
   "Старший умный был мужчина, средний был и так и сяк,
   Младший вовсе был d у р а к !" (С) puść oczko
 17. aries2200
  aries2200 10 października 2019 04:38
  0
  все войны последние 500 лет развязывали...дом ротшильдов французский ...дом ротшильдов английский 2 мировая присоединился медиатором дом рокфеллеров,вандербильтов,дюпон,морган все из сша...
  ранее достоевский -великий русский писатель писал -евреи погубят россию... .
  об этом говорил и старец царю......
 18. Czarny Joe
  Czarny Joe 10 października 2019 08:04
  +5
  Podziękowania dla autora za najciekawszy materiał.
  Все аргументированно, выверено и по полочкам.
  История любит факты, какую бы околесицу не несли, извиваясь как червяки, красно-коричневые в своих псевдо-комментариях. Ясное дело, им лишь бы обгадить.
  Великая Россия им не нужна, им нужны великие потрясения. Как-то своего уже добились, что ж, получат еще)
 19. smaug78
  smaug78 10 października 2019 12:20
  -6
  Он не позволил разгромить слабую на тот момент Францию и уже затем направить все силы на Россию, и заставил кайзера вести войну на два фронта - что в итоге и предрешило весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны. - ложь
  1. Karabut
   Karabut 10 października 2019 13:09
   -4
   Конечно ложь и она в статейке.далеко не первая.
   Обидно и стыдно за журнал.
   1. smaug78
    smaug78 10 października 2019 13:59
    -7
    Вы правы. К сожалению, TopWar все больше и больше напоминает агитацию в позднем СССР и отдает ура-патриотизмом((((
    1. Karabut
     Karabut 10 października 2019 17:03
     -3
     В СССР не врали как врут сейчас,там замалчивали неудобное,что тоже не хорошо,но это честнее и порядочнее.
   2. Czarny Joe
    Czarny Joe 10 października 2019 15:21
    +7
    А вам господин под ником карабут совет - не знаете предмета, не лезьте, не позорьтесь.
    Лжете в своих комментах. А потом удивляетесь что вас по делу прессанули
  2. Czarny Joe
   Czarny Joe 10 października 2019 15:23
   +5
   smaug78 (Boris) Dzisiaj, 12:20
   Он не позволил разгромить слабую на тот момент Францию и уже затем направить все силы на Россию, и заставил кайзера вести войну на два фронта - что в итоге и предрешило весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны. - ложь

   Какая же это ложь, если это позволило сохранить 2 фронта.
   То есть сохранило гибельную для Германию ситуацию, что действительно предопределило
   весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны. - ложь

   Все абсолютно точно.
   Ты это smaug78 (Борис) - от недомыслия, что в общем-то простительно.
 20. DimerVladimer
  DimerVladimer 10 października 2019 13:52
  -6
  [media=https://ok.ru/video/319310596852]
  Не поставлю плюс - пока все поверхностно описано.

  Более углубленно ситуацию представляет три серии исторического документального фильма BBC "
  37дней: Путь к Первой мировой войне".
  Кому интересно ссылка на первую часть здесь https://ok.ru/video/319310596852, там же радом вторая и третья часть.
  Очень подробное описание того, как за 37 дней Европа скатилась к мировому конфликту и чья здесь вина.
  Фильм снят при участии нескольких исторических сообществ, в том числе Российского исторического общества - претендует на определенную историческую достоверность.
  Wysoce zalecane.
  1. Czarny Joe
   Czarny Joe 10 października 2019 15:19
   +5
   Почему-то Дмитрий Владимирович думаю ваш плюс мало кому нужен.
   отмечу лишь, что передач и передачек куча. И подрывные ВВС тут не надо рекламировать.
   И вы ищите не то что персонально желаете увидеть. Очередной совет очередному "двоечнику" - научитесь читать заголовки, научитесь видеть предмет статьи. Которая посвящена анализу действий 2 ответственных лиц и ответу на вопрос - кто же из них был поджигателем войны.
   не надо сообщать что вам желаемо, а потом удивляться что этого в статье нет.
   А статья отличная. Кстати еще и потому что вызвала такой отклик и очередное расщепление личности у местного Мистера Джекила/Доктора Хайда lol
   1. DimerVladimer
    DimerVladimer 10 października 2019 15:27
    -6
    Cytat: Czarny Joe
    Очередной совет очередному "двоечнику" - научитесь читать заголовки, научитесь видеть предмет статьи. Которая посвящена анализу действий 2 ответственных лиц и ответу на вопрос - кто же из них был поджигателем войны.


    Вы даже не посмотрев фильм записываете людей в двоечники - возомнили себя всезнающим?
    Профессор истории говорил - студентам выпускникам: вы знаете историю на тройку, я на четверку, господь - на пять.

    В том то и дело, что фильм показывает скатывание к войне со стороны всех участников - иначе и не понять почему так произошло.
    Эти переговоры императоров Германии и России - даже не вершина айсберга.
    Информации в статье - даже на доклад студента второго курса ист.фака не тянут.
    1. Czarny Joe
     Czarny Joe 10 października 2019 15:46
     +5
     Информации в статье - даже на доклад студента второго курса ист.фака не тянут.

     информация в статье отвечает на вопрос касательно предмета статьи.
     а посты типа вашего, насколько высокопарные, настолько и пустые, лишь рекламируют ролик ВВС.
   2. DimerVladimer
    DimerVladimer 10 października 2019 15:37
    -7
    Cytat: Czarny Joe
    И подрывные ВВС тут не надо рекламировать.


    ВВС тут выступил инициатором съемки, а в создании сценария участвовали исторические сообщества России, Германии, Великобритании, Бельгии, Франции, Сербии, Австрии - более взвешенного труда по этому моменту истории, не найти.
    Различные исторические труды, это работы, отражающие мнения одного - нескольких историков.
    В этом же фильме - согласованная позиция исторических сообществ разных стран - пожалуй наиболее близко к исторической достоверности.
    1. Czarny Joe
     Czarny Joe 10 października 2019 15:47
     +5
     В этом же фильме - согласованная позиция исторических сообществ разных стран - пожалуй наиболее близко к исторической достоверности.

     с вашей нескромной точки зрения)
     много заплатили-то за рекламу ролика вам лично?)
     1. DimerVladimer
      DimerVladimer 10 października 2019 15:57
      -6
      Cytat: Czarny Joe
      с вашей нескромной точки зрения)
      много заплатили-то за рекламу ролика вам лично?)


      :))) а за это еще и платят?
      Это не ролик - он уже года два как прошел по каналу History.
      Ну если для вас участие российского исторического общества в фильме не имеет значения - эпосы из СССР предпочитаете.

      Люди делятся на думающих - склонных к анализу информации и догмирующих - обитающих в своих убеждениях.
      С первыми можно дискутировать, вторые не интересны.
      Полагаю на этом закончим.
      1. Czarny Joe
       Czarny Joe 10 października 2019 15:59
       +5
       Ну если для вас участие российского исторического общества в фильме не имеет значения

       мы знаем цену этому сообществу) Особенно в исполнении Мединский и кампания.
       эпосы из СССР предпочитаете

       это ваше отношение к советской науке.
       что ж, тогда неудивителен ваш уровень)))
       Люди делятся на думающих - склонных к анализу информации и догмирующих - обитающих в своих убеждениях

       вы конечно первый))) Умора!
       Да, закончим
       1. Reptiloid
        Reptiloid 10 października 2019 20:56
        +2
        Приветствую Вас, Амантай! Хочу добавить то, что не отметил ни один из читателей, какие бы взгляды на события не имел.А именно, ----высказывая своё мнение, Уважаемый Автор никогда не отзывался плохо о тех людях, которые на другой позиции, как в прошлом, так и настоящем. И ни разу Уважаемый Автор не насмехался над читателями и историческими персонажами, и уж тем более не оскорблял их. Также он не намекал никогда на непечатные слова.... Конечно, можно сказать, что это естественно для кандидата юридических наук, доктора исторических наук, автора трудов по истории 1МВ, Гражданской войны....У кого-то бывает иначе....
        То есть Автор спокойно, серьёзно относится, как к своим персонажам, так и ко всем своим читателям. Это знания, уровень культуры и профессионализм. За что огромное спасибо, хотя я не всегда согласен с Алексеем Владимировичем.
        1. EKZEKUTOR
         EKZEKUTOR 10 października 2019 22:03
         +3
         Я тоже вставлю 5 копеек, если позволит Рнптилоид Дмитрий
         высказывая своё мнение, Уважаемый Автор никогда не отзывался плохо о тех людях, которые на другой позиции, как в прошлом, так и настоящем. И ни разу Уважаемый Автор не насмехался над читателями и историческими персонажами, и уж тем более не оскорблял их. Также он не намекал никогда на непечатные слова

         Zgodzić się.
         а еще (могу добавить), он никогда не создавал троллей типа Карабута, чтобы троллить и очернять статьи других авторов. Хотя поводов к тому - вагон и маленькая тележка.
         В то же время кое-кто (вы это знаете лучше меня) не стесняется карабутствовать, не стесняясь (нахватавшись верхов) своей некомпетентности по целому ряду вопросов.
         То есть Автор спокойно, серьёзно относится, как к своим персонажам, так и ко всем своим читателям. Это знания, уровень культуры и профессионализм. За что огромное спасибо

         dołączam się
         хотя я не всегда согласен с Алексеем Владимировичем

         естественно, он же не деньги чтобы всем нравиться. Сколько людей - столько мнений.
         А мне импонирует ваш разумный подход, ибо наскоки абы укусить и бросить тень на плетень (даже в ясную погоду) как минимум не вызывают ничего кроме печальных выводов
         1. Reptiloid
          Reptiloid 11 października 2019 04:02
          0
          Доброго времени суток, уважаемый собеседник , EXZEKUTOR!
          Да, конечно, имея высокий уровень культуры, замечательную русскую речь и проводя серьёзные исследования, Алексей Владимирович старается как можно больше рассказать об истории нашей Родины.(есть труды и по другим странам).
          Благодаря его статьм на ВО я начал читать книги, которые и предположить не мог.
 21. smaug78
  smaug78 10 października 2019 17:04
  -8
  [quote=Черный Джо][quote]smaug78 (Борис) Сегодня, 12:20
  и заставил кайзера вести войну на два фронта - что в итоге и предрешило весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны. - ложь[/quote]
  Какая же это ложь, если это позволило сохранить 2 фронта.[/quote]
  У Вас дислкексия или двойка по русскому? Раз не понимаете разницу между "заставил кайзера вести войну на два фронта" и "позволило сохранить 2 фронта".
  А вот из чего исходило немецкое командование на Восточном фронте:
  Dowódca 8 armii niemieckiej, która została postawiona przeciwko Rosji, otrzymał „wolną rękę” - musiał według własnego uznania prowadzić operacje na wschodzie. Generalnie 8. Armia otrzymała zadanie zabezpieczenia wschodnich regionów imperium przed inwazją wojsk rosyjskich i wsparciem planowanej przez Austro-Węgry ofensywy. Ofensywa austro-węgierska miała być wspierana ze Śląska, dla którego zidentyfikowano korpus wojsk lądowych. Generalnie dowództwo niemieckie uważało, że najlepszym wsparciem dla armii austro-węgierskiej będzie wykuwanie przez 8. Armię jak największych sił wojsk rosyjskich, wycofując je z Galicji.

  Jeśli Rosjanie rozpoczną ofensywę na Prusy Wschodnie, to poprowadzi to z takimi siłami, że nacisk na armię austro-węgierską zostanie poważnie osłabiony. Jeśli armia rosyjska zajmuje pozycję wyczekiwania lub obronną w stosunku do Niemiec, dowódca 8. Armii musi przeprowadzić operacje ofensywne i koordynować swój ruch z dowództwem austro-węgierskim. W rezultacie dowództwo niemieckie zachowało pełną swobodę działania w każdej sytuacji. Dowództwo austriackie nie miało gwarancji, że i tak otrzyma pomoc.

  Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami dowódca 8 Armii Niemieckiej von Prittwitz, opierając się na mazurskiej linii jeziorno-bagiennej, rozmieścił jeden korpus wojskowy z frontem na Narew, mniej więcej od Mlavy do Wilenbergu, drugi front na Niemen - między Gołdapem a Gumbinen pozostałe dwa korpusy znajdowały się w rezerwie armii w rejonie Angerburga, Allensteina, Marienburga. Wojska niemieckie rozlokowano w pobliżu stacji węzłowych kolei, aby móc szybko przerzucić je we właściwym kierunku. Korpus Landwehry znajdował się na kierunku ze Śląska do Iwangorodu, jakby komunikował się z armią austro-węgierską.
  Где тут "заставил кайзера вести войну на два фронта"?
  То есть сохранило гибельную для Германию ситуацию, что действительно предопределило [quote]весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны. - ложь[/quote]
  Все абсолютно точно.
  Ты это smaug78 (Борис) - от недомыслия, что в общем-то простительно.[/quote]
  Хотя я ошибся - обычный шулер, выдергивающий фразы из контекста...
  1. EKZEKUTOR
   EKZEKUTOR 10 października 2019 20:46
   +6
   smaug78 (Борис) - еще один знаток в кавычках, достойный карабутовец.
   Он не понимает даже сути этой фразы.
   заставил кайзера вести войну на два фронта - что в итоге и предрешило весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны
   , пытаясь за длинным постом скрыть свою интеллектуальную импотенцию.
   А истина заключалась в том, что:
   во-первых, война на 2 фронта - это смерть для Германии. О том писал еще Бисмарк.
   во-вторых, николаевская Россия не позволила Германии сыграть на медленности русской мобилизации и успеть разгромить вначале Францию, а потом перебросить основные силы против России.
   Именно быстрота этих действий заставила перед Марной перебросить 2 корпуса в Россию и проиграть Марну. А осенью перебросить в Россию еще кучу корпусов. Западный фронт стабилизнулся, Восточный временно становился главным.
   В итоге усилия России не позволили смять англо-французов и сохранили второй фронт. А значит сделали поражение Германского блока неизбежным.. Просто вопросом времени.
   Так что так точно - Николай
   заставил кайзера вести войну на два фронта - что в итоге и предрешило весь дальнейший ход и исход Первой мировой войны

   Ты правильно написал о себе smaug78 Борис - ты обычный ловкий шулер, выдергивающий фразы из контекста.
   Софист, не более того. Оттачивающий язык, раз уж более оттачивать нечего.
   I więcej.
   Именно наличие Русского фронта в 1914 г. спасло союзников от разгрома и явилось мощнейшей предпосылкой выигрыша войны Антантой. Энергичное наступление русской армии сразу поставило противника перед необходимостью войны на два фронта.
   Восточно-Прусская операция привела к краху реализации шлиффеновского стратегического планирования и проигрышу Германией Марнской битвы, наметились первые контуры стабилизации Французского фронта со всеми вытекающими для Германии негативными последствиями.
   Галицийская битва привела к разрушению австрийского стратегического плана, стабилизировался Сербский фронт. Налицо была тенденция наращивания германского присутствия на Русском фронте в целях оказания помощи австрийскому союзнику. Военный ученый А. А. Свечин напрямую связывал операции в Восточной Пруссии и Галиции: «Что заставило австрийскую армию покинуть удобные позиции в Галиции и броситься на Люблин-Холм, подставляя нашему удару свой фланг и тыл? Что привело австрийцев рискнуть на этот опаснейший маневр до окончательной перевозки направленных против сербов корпусов…Что дало возможность генералам Иванову, Алексееву, Рузскому и Брусилову пожать их блестящие лавры? …Ответ же ясен. Наше вторжение в Восточную Пруссию» .
   Мы солидарны с указанным специалистом. Не только Россия, но и ее противники стремились реализовать коалиционную стратегию, и не во всем могли следовать собственным желаниям и интересам. Соответственно, и Восточно-Прусскую, и Галицийскую битвы можно объединить в одну грандиозную операцию коалиционного значения, сорвавшую все предвоенное планирование противника. После завершения данных сражений ясно было одно – германский блок войну проиграл, и речь может идти в перспективе лишь о приемлемых условиях мира.
   Осенние операции в Восточной Пруссии и Польше (Первая Августовская, Варшавско-Ивангородская, Лодзинская) явились мощнейшей предпосылкой проигрыша Германией битвы за Фландрию, привели к окончательной стабилизации Французского фронта, способствовали изменению стратегического планирования врага. На целый год Русский фронт стал для германо-австрийцев ключевым. Надежды германцев на защиту восточных рубежей блока силами только австрийской армии провалились.
   Россия выиграла кампанию 1914 г. не только для себя, но и для своих союзников. Стратегически германский блок к концу 1914 г. проигрывал, и прежде всего, благодаря усилиям русской армии.
   Армии Николая Второго
   1. Albatros
    Albatros 10 października 2019 20:53
    +7
    Добавлю по поводу переброски немецких корпусов на восток
    Генерал барон А. П. Будберг отмечал, что «отсутствие…этих корпусов: Гвардейского резервного и XI армейского, взятых из правофланговых II и III армий, шедших на ударном решающем фланге немецкого наступления, сказалось весьма невыгодно для немцев уже в так называемом "пограничном сражении" 21 - 24 августа в районе Шарлеруа - Динан; здесь V левофланговая французская армия потерпела весьма серьезную неудачу, находилась в весьма критическом положении, но спаслась от окружения и уничтожения только благодаря тому, что в действовавших против нее вышеуказанных II и III немецких армиях, ослабленных на только что взятые от них два корпуса, не хватило резервов для завершения такой oпeрации. Это в свою очередь спасло и английскую армию, которая, в случае ликвидации соседней с ней V французской, вне всякого сомнения, была бы отрезана от французов и после этого подверглась бы опасности отдельного разгрома и даже уничтожения. Но все это совершенно ничтожно в сравнении с теми исключительными последствиями, - гибельными для немцев и спасительными для союзников, - которые явились неизбежным результатом отсутствия этих двух корпусов в решительнейшие дни 4 - 9 сентября битвы на Марне» .
    Французский генерал Дюпон писал: «Два корпуса были взяты с французского фронта: Гвардейский резервный из армии фон Бюлова и XI армейский из армии фон Гаузена. За ними следует 8-я кавалерийская дивизия. Эти меры были вероятно нашим спасением. Представьте ceбе, что Гвардейский резервный корпус был бы 7 сентября на своем месте между Бюловым и Клуком, а XI корпус с Саксонской кавалерийской дивизией находился бы 9 сентября в своей армии фон Гаузена у Фер Шампенуаза! Какие могли бы произойти от этого последствия...». Он четко называет первой причиной проигрыша немцами Марнского сражения: «слабость характера ген. Ф. Мольтке…когда 25 августа (по новому стилю – А.О.) снимает 2 корпуса и 1 кавалерийскую дивизию, чтобы послать их в Россию» .
    Французский главком маршал Ж. Жоффр отмечал: «с чувством живейшего удовлетворения я пользуюсь всяким случаем воздать честь доблести русских армий и засвидетельствовать им мою глубокую благодарность за действенную помощь, которую они оказали нашей армии в те трагические часы, когда Германия направила все свои силы, дабы первым напором раздавить Бельгию, Англию и Францию…Бросив в Восточную Пруссию все силы, которыми можно было только располагать, сделав это ранее, чем они были готовы и сосредоточены, и сознательно преступая все основные принципы ведения войны ради сохранения одного единственного "общности интересов всех фронтов", Великий Князь Николай проявил наивысшее понимание условий войны и заслужил вечную признательность Франции... Я никогда не забуду те тяжкие жертвы, на которые героически и сознательно обрекла тогда себя Русская армия, их ценой заставив нeпpиятеля обратиться против нее» .
    Маршал Ф. Фош признавал, что русская армия «своим активным вмешательством отвлекла на себя значительную часть сил противника и тем позволила нам одержать победу на Марне» .
    Морской министр Великобритании У. Черчилль отмечал: «Благодаря лояльности Царя и Русской Армии быстрое наступление в Восточную Пруссию было осуществлено через две недели после объявления войны. Мы знаем, как это ударило по нервам Германского Главного Штаба и привело к его решению взять два корпуса от правого крыла во время кризиса, предшествовавшего Марне. С полным основанием можно считать, что этот факт оказал решающее влияние на судьбу исхода битвы, а если это так, то долгие времена после того, как теперешнего неблагодарного поколения уже не будет на свете, Царю и его воинам должна будет воздаваться великая честь» .
    Британский военный агент в России А. Нокс также отмечал, что переброшенные с правого крыла германского Западного фронта в Восточную Пруссию корпуса и кавалерийская дивизия к «Танненбергу» не успели, но их отсутствие во Франции имело важнейшее значение для битвы на Марне .
    Французский генерал Ш. Манжен писал, что: «союзники никогда не должны забывать услуги, которая была оказана им Poccиeй, начавшей кампанию неожиданно быстро. Благодаря этому наступлению были не только удержаны … корпусов, составлявших немецкий заслон против русских войск но сверх того два корпуса были взяты с французского фронта и отсутствовали во время битвы на Марне..» .
    О том же свидетельствовали французские генералы А. А. Ниссель («Всем известно насколько критическим было наше положение во время битвы на Maрне. Несомненно, что уменьшение Германской Армии на два корпуса и одну кавалерийскую дивизию явилось той тяжестью, которая склонила чашу весов судьбы на нашу сторону...»), Куньяк («Вследствие тяжелого поражения под Гумбинненом главная германская квартира совершила тяжкую ошибку, отправив из Фpaнции два корпуса против русских; вследствие этого она не имела никакого стратегического резерва во время битвы на Mapне»), полковник де Витт Гизо («По настоянию генерала Жоффра и французского правительства, Россия, чтобы выручить нас и сковать немецкие корпуса в Пруссии, отважно перешла в наступление…вступила в Восточную Пруссию и опрокинула германцев у Гумбиннена, что побудило Германский Генеральный штаб отозвать с французского фронта четыре дивизии. Наши союзники оказали нам, таким образом, огромную услугу») .
    Даже американский полковник Х. Т. Нейлор, бывший директор Академии генерального штаба, писал, что «битва на Марне была выиграна русскими казаками» .
    Аналогично и мнение противников России. Генерал Э. Людендорф, «мозг» германского Восточного фронта, один из лучших стратегов войны, отмечал: «Особенное значение получило то, что предназначенные для востока подкрепления были взяты с правого крыла, на котором лежала решительная задача» . Он же писал: «Правое крыло Западной германской армии было недостаточно сильно и захватывало недостаточный фронт. Удаление Гвардейского резервного и XI корпусов зловеще дало себя знать» . Также он пишет, что: «Если бы Мольтке не послал бы в Восточную Пруссию Гвардейский резервный и XI корпуса, то все пошло бы хорошо… Наше наступление на западе потерпело крушение, так как генерал Мольтке взял войска из победоносного пoлoжeния и благодаря этому произошла «драма на Марне»... Страшно сознавать, что генерал Мольтке прервал победоносное наступление германского воинства и помешал блестящему и счастливому окончанию войны» .
    Генерал пехоты начальник Полевого Генерального штаба после Г. И. - Л. Мольтке – младшего (фактически Главковерх германской армии) Э. фон Фалькенгайн свидетельствовал, что «давало себя сильно чувствовать ослабление западного фронта, обусловленное переорганизацией командования на востоке перед сражением под Танненбергом, при вступлении в командова¬ние 8-й армией генерал-полковника ф. - Гинденбурга вместо генерал-полковника ф. - Притвица. Это ослабление значи¬тельно увеличило бывший уже налицо численный перевес неприятеля на западе. Войсковые соединения, изъятые для переброски, были взяты с западной половины фронта, зна¬чит, с его ударного крыла. Поэтому отсутствие их было особенно чувствительно при решительном сражении на Марне, да и после него» .
    Более того, генерал повторно констатировал этот печальный факт: «Ослабление западной армии … было недопустимым. Также нельзя было предположить, что можно будет оттуда своевременно перебросить достаточные силы на помощь союзникам. Против подобной попытки предостерегал тот факт, что отсутствие частей, взятых с запада перед сражениями на Марне и под Танненбергом, дало себя остро почувствовать на западе…Об этом приходится сказать вторично, т. к. едва ли возможно достаточно под¬черкнуть гибельное влияние этого факта на ход этого периода войны» . И несмотря на то, что «нет никаких данных отчаиваться в удовлетворительном исходе войны, …события на Марне и в Галиции отодвинули ее исход на совершенно неопределенное время» . В другой своей работе вышеназванный авторитет отмечал: «…Задача быстро добиться решения, что до сих пор было основой немецкого плана войны, свелась к нулю…Особо чреватым последствием оказалось то, что подкрепления, назначенные на восточный фронт, были взяты с правого фланга, которому принадлежала решающая роль» .
    Генерал-полковник Г. И.-Л. фон Мольтке отмечал, что переброска сил с запада на восток в силу неожи¬данности удара русских армий в Восточной Пруссии «была ошибкой, которая отомстила за себя на Марне». Обстановка на Русском фронте «требовала отправить подкрепления на этот фронт прежде, чем была достигнута решительная победа на западе» .
    Будущий фельдмаршал П. Гинденбург сетовал: «Эта переброска привела нас к разделению сил. От одной цели мы отклонились, а другой не смогли достигнуть» .
    Той же точки зрения придерживались и представители германского офицерского корпуса. Так, майор Г. Шмидт писал: «Впечатление от поражения под Гумбиненном было чрезвычайно сильным. Из войск, сражавшихся под Парижем, были отправлены в Восточную Пруссию два корпуса и одна кавалерийская дивизия. Это лишило возможности одержать победу на Марне, привело к отступлению, имело влияние на весь ход войны, ибо разрушило все надежды на скорое и победоносное ее окончание...» .
    Именно скорость, сорвавшая германские расчеты, и привела к этой стратегической переброске
   2. smaug78
    smaug78 11 października 2019 08:16
    -3
    В очередной раз убеждаюсь - ура-патриотик - всегда невежа...
    1. Albatros
     Albatros 11 października 2019 13:56
     +6
     В очередной раз убеждаюсь - ура-патриотик - всегда невежа.

     кроме этого даже сморозить нечего
     Показали себя интеллектуальным импотентом smaug78 (Борис)
     Невежа - для тебя слишком мягкое слово))
  2. Karabut
   Karabut 10 października 2019 21:24
   -4
   В 1914 один немецкий корпус стоял на границе с Данией-значит датчане победили на Марне и сорвали план Шлифена?
   Два корпуса осаждали Антверпен,их и нехватило на Марне-может тогда бельгийцы?
   Такой чуши можно много понаписать..
   1. EKZEKUTOR
    EKZEKUTOR 10 października 2019 21:50
    +4
    В 1914 один немецкий корпус стоял на границе с Данией-значит датчане победили на Марне и сорвали план Шлифена?

    об этом напишешь в очередной альтернативке Блицкриг 1914.
    а в моем посте речь об ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ФАКТАХ.
    Кстати - не пиши альтернативку, ибо для этого надо владеть материалом дружище.
 22. Kwadrat
  Kwadrat 11 października 2019 06:35
  +6
  Podziękowania dla autora za ciekawy materiał.
  На танец гопака в комментариях внимания не обращать. Это делается лишь для накручивания просмотров puść oczko
 23. Yehat
  Yehat 11 października 2019 18:09
  -2
  этот "поборник разоружения" Николай2 строил после русско-японской 8 линкорный флот,
  который был больше, чем могла построить империя своими силами
  и всего-лишь тянул время до того, как он построится.
  это очень напоминало сценарий подготовки японии к русско-японской войне.
  он же начал мобилизацию сразу как началось обострение в европе
  и отказался ее не только останавливать, но даже сократить, когда его Вильгельм попросил об этом
  так что я бы не стал, как Поклонская, верить в "государя"
  1. Albatros
   Albatros 11 października 2019 19:16
   +6
   этот "поборник разоружения" Николай2 строил после русско-японской 8 линкорный флот,
   который был больше, чем могла построить империя своими силами
   и всего-лишь тянул время до того, как он построится.

   очень в тему, да и неверно.
   он же начал мобилизацию сразу как началось обострение в европе

   не сразу и не первым
   и отказался ее не только останавливать, но даже сократить, когда его Вильгельм попросил об этом

   угу. У Вильгельма хватило наглости потребовать от россии прекратить мобилизацию, при этом нача свою. Кто поведется на такое?
   так что я бы не стал, как Поклонская, верить в "государя"

   мы верим не в государя, а в исторические факты. А оценку им дадим сами.
   и в Бога естественно.
  2. Strzałka2027
   Strzałka2027 11 października 2019 19:46
   +1
   Cytat z yehat
   строил после русско-японской 8 линкорный флот

   А что же он должен был в одностороннем порядке разоружиться распустив армию и флот?
   Cytat z yehat
   он же начал мобилизацию сразу как началось обострение в европе

   А должен был ждать, когда немцы будут под Москвой?
   1. Yehat
    Yehat 14 października 2019 10:48
    -2
    Cytat z Darta2027

    А что же он должен был в одностороннем порядке разоружиться распустив армию и флот?
    А должен был ждать, когда немцы будут под Москвой?

    вы как-то странно смотрите на пмв. Германия объявила войну не РИ.
    РИ начала мобилизацию с целью поучаствовать, но какие интересы преследовала РИ?
    Своих интересов, кроме босфора не было, а босфор англичане никогда бы не отдали,
    поэтому фактически РИ вступила в войну БЕЗ ЦЕЛЕЙ.
    Вот вы говорите о разоружении, а недостройка 4 линкоров Измаил в связи с вступлением в войну - это не разоружение? А слив кадровой армии в лобовых столкновениях с немецкой армией, гораздо лучше оснащенной артиллерией - это не разоружение?
    Николай №2 сам фактически разоружил империю, сначала слишком вложившись в линкорный флот в ущерб армии, экономике и государственной независимости, а затем начал неподготовившись войну,
    где и слил все что можно вообще слить.
    так кто в итоге-то разоружился? Я наоборот считаю, что надо было вооружаться, а не сливать.
    А для этого надо было нейтрально смотреть на разборки в европе, чтобы к концу войны, как пин_досы, быть на коне, а не в руинах. Те же немцы делали вооружение для РИ и с началом конфронтации просто оставили у себя. А снабжая Германию и Австровенгрию продовольствием, РИ могла подняться не слабее, чем США в итоге пмв.
    1. Albatros
     Albatros 14 października 2019 17:10
     +2
     Детсад старшей группы))
     tak (Siergiej)
     Германия объявила войну не РИ.

     śmiech
     а кому - Марсу??
     но какие интересы преследовала РИ

     оборонительные, от германской агрессии. Вероятно доморощенным аннексионистам этого еще долго не понять)
     Вот вы говорите о разоружении, а недостройка 4 линкоров Измаил в связи с вступлением в войну - это не разоружение

     Круто lol
     А слив кадровой армии в лобовых столкновениях с немецкой армией

     Еще более круто puść oczko
     Только учти бедолага несколько моментов. "Слив" как ты говоришь кадровых армий - это общая тенденция. Через нее прошли ВСЕ участники конфликта. Уж такова судьба массовых армий 20 века.
     "В лобовых столкновениях")) Еще обвините конкретного человека что первые операции носили характер встречных. Этого и не ждал никто, да и объективные закономерности существуют независимо от чьей-то воли.
     "С немецкой армией"....
     Большая часть русской армией (кстати) сражалась на австрийском фронте. Если уж на то пошло.
     Николай №2 сам фактически разоружил империю, сначала слишком вложившись в линкорный флот в ущерб армии, экономике и государственной независимости, а затем начал неподготовившись войну,
     где и слил все что можно вообще слить.

     История России по-троголодитски.
     так кто в итоге-то разоружился?
     А кто вообще сказал что Россия разоружалась. Император выступил инициатором этого процесса. Но в тогдашней ситуации мало кто стал это реализовывать.
     Ну а то что ниже - вообще полный и бессвязный бред.
     Брызжужих желчью жалких люмпенов, танцующих на костях 100-летней давности
    2. Strzałka2027
     Strzałka2027 14 października 2019 20:05
     +1
     Cytat z yehat
     Германия объявила войну не РИ
     I do kogo?
     Cytat z yehat
     поэтому фактически РИ вступила в войну БЕЗ ЦЕЛЕЙ
     А у нее был выбор?
     Cytat z yehat
     Вот вы говорите о разоружении, а недостройка 4 линкоров Измаил в связи с вступлением в войну - это не разоружение? А слив кадровой армии в лобовых столкновениях с немецкой армией, гораздо лучше оснащенной артиллерией - это не разоружение?
     Интересно сколько классов образования нужно иметь, чтобы не понимать разницу между "разоружением" и тем что "не успели подготовиться полностью"?
     Cytat z yehat
     А для этого надо было нейтрально смотреть на разборки в европе, чтобы к концу войны, как пин_досы, быть на коне, а не в руинах.
     Вы географию подучить не пробовали? США защищал от участия в европейских войнах океан.
 24. nnz226
  nnz226 14 października 2019 11:27
  -2
  Из статьи выходит,какой "душка" был "царскосельский суслик"! А то что этот "хозяин земли русской" эту землю довёл до 3-х революций и Гражданской войны - это пустяки?! Козёл был последний "анпиратор" Николашка. И не понятно, чего с ним носятся, как убогие умом с писаной торбой!
 25. Yehat
  Yehat 14 października 2019 17:20
  -2
  Cytat z Albatroza
  оборонительные, от германской агрессии.

  какой нафиг агрессии? Посмотрите на доктрину Германии - они планировали чисто оборонительные бои.
  то что кайзер объявлял войну налево и направо говорит, что он и недалекий дипломат, но судить нужно по событиям, а не по этой мишуре. Когда германия объявила войну РИ, она была абсолютно неготова к боям на востоке.
  А события говорят, что Англия была основным агрессором, причем прикрывавшимся францией и РИ, которые в итоге и пострадали.
  хватит лапшу на свои уши развешивать от английской версии истории
  почитайте внимательно, сравните что в реакции на что происходило.
  Основными разжигателями европейского конфликта были не немцы (им меньше всех было выгодно начинать, достаточно посмотреть динамику развития экономики), а Англия и как ни странно - Австро-венгрия.
  Именно активная стравливающая активность первых и упертая кровожадность вторых привели к раскрутке конфликта. Остальные нации включились выполняя союзнические обязательства.
  а вы мне тут начинаете заливать, что во всем виноваты немцы.
  да, они очень активно начали СВОИ боевые действия, но не войну.
  1. Albatros
   Albatros 14 października 2019 17:58
   +1
   Я не хочу с тобой переписываться неуч, ибо знаю тебе цену.
   Ostatni raz
   какой нафиг агрессии? Посмотрите на доктрину Германии - они планировали чисто оборонительные бои.

   Германия планировала ярко выраженную аннексионистскую войну, направленную на ликвидацию Бельгии, разгром Франции и отъем ряда территорий у России.
   План Шлиффена - ярко выраженный инструмент вышесказанного.
   Когда германия объявила войну РИ, она была абсолютно неготова к боям на востоке.

   śmiech Наверное сами уверовали в этот детсад. Только немецкие генералы считали что полностью готовы) Малой кровью и на чужой территории.
   Англия была основным агрессором

   Да, таким агрессором, что долго не хотела вступать, вступила неохотно и то как гарант бельгийского нейтралитета.
   хватит лапшу на свои уши развешивать от английской версии истории

   это вы о себе. Недавно, под другим правда ником, совали всем фильм Би-Би-СИ)
   Основными разжигателями европейского конфликта были не немцы (им меньше всех было выгодно начинать, достаточно посмотреть динамику развития экономики), а Англия и как ни странно - Австро-венгрия.

   Основные разжигатели конфликта - это австро-венгры (что совсем не странно) и немцы. Немцы стояли за австрийцами, науськивали и поддерживали их (кстати и в покушении на Франца-Фердинанда отметились германские спецслужбы - ибо Германии это было выгодно). Они считали себя готовыми к войне и жаждали территориальных ПРИРАЩЕНИЙ.
   Остальные нации включились выполняя союзнические обязательства.

   Антанта так вообще носила оборонительный характер, и эти обязательства вступали в силу при одном условии - ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ.
   да, они очень активно начали СВОИ боевые действия, но не войну.

   Это вообще за гранью реальности. Лечите голову.
   Рядом с сумасшедшими кажется что и сам сходишь с ума.
   Powodzenia hi
 26. Yehat
  Yehat 14 października 2019 18:11
  -2
  Cytat z Albatroza
  Германия планировала ярко выраженную аннексионистскую войну, направленную на ликвидацию Бельгии, разгром Франции и отъем ряда территорий у России.
  План Шлиффена - ярко выраженный инструмент вышесказанного.

  это я-то неуч? то что вы говорите, это как раз и показывает вашу безграмотность
  во-первых, Бельгия немцам была нужна только как дорога на францию. посмотрите карту местности и видосы на тему плана Шлиффена и немцы были не в восторге от атаки тех, кто им был НЕ НУЖЕН. Это зафиксировано в переписке их кабинета.
  вот вторых, планы глубокого прорыва были и у Антанты, немцы абсолютно ничем не отличались.
  То, что они выиграли в скорости мобилизации, не делает их план чем-то особым.
  Наконец приведите мне пример плана по отъему земель РИ ! его просто не было! Вы мошенничаете.
  И последнее - вы даже не понимаете целей плана шлиффена. Вообще не понимаете, но
  беретесь что-то утверждать.Еще одна жертва ЕГЭ и ютуба.
  1. Albatros
   Albatros 14 października 2019 19:31
   +1
   это я-то неуч?

   tak jest
   Бельгия немцам была нужна только как дорога на францию

   да, а потом они повели там известно какую политику.
   вот вторых, планы глубокого прорыва были и у Антанты

   Не приведете, Антанта оборонительный союз
   То, что они выиграли в скорости мобилизации, не делает их план чем-то особым. И последнее - вы даже не понимаете целей плана шлиффена. Вообще не понимаете, но беретесь что-то утверждать.Еще одна жертва ЕГЭ и ютуба.

   Это вы о себе, как говорится - в точку. Ну конечно, и план Шлиффена был таким же оборонительным, как и план ягненка Гитлера в 1940 году))
   Наконец приведите мне пример плана по отъему земель РИ ! его просто не было! Вы мошенничаете.

   Еще как были. И весьма известны. И вы это знаете.
   1. Yehat
    Yehat 15 października 2019 10:57
    -1
    вы безнадежны
    я пытаюсь перевести дискуссию в привязку к конкретным ориентирам, но вы просто пургу несете про то что немцы крайние и если кто не согласен - неуч.
    По моему, вы сектант, которому важна вера, а не аргументы и место вам в молильной комнате, а не в попытках обсуждать историю.
    Если вы считаете, что войну начали немцы, то простой вопрос - а кто мочил буров, среди которых было не мало немцев? Кто вводил в заблуждение буквально все МИДы ключевых стран, создавая активно противоречия и используя свою разветвленную дипломатическую службу и авторитет?
    Актов неприкрытой агрессии без объявления войны за британской империей перед пвм не один десяток.

    наконец, это мерзко переиначивать то, что сказал человек и выдавать за сказанное им.
    Musisz się wstydzić.
    1. Albatros
     Albatros 15 października 2019 13:15
     +1
     Ориентиров и фактов (даже юридических) не различаете с завидным постоянством именно вы.
     Это вам должно быть стыдно)
     за непонятные параллели с бурами.
     И за то что свои личные англофобские настроения подтягиваете к теме. При том что на содержании англо-американского капитала. То есть непонятно вдвойне.
     Меня трудно заподозрить в каких-то предпочтениях к иностранцам. Просто раз оно имеет место быть, то имеет место.
     Даже с логикой не дружите, ибо Англии выигрывать в этой войне было нечего, как бы свое не потерять. Россия и Франция держались друг за дружку, боясь быть раздавленными немцами и все свои планы привязывая к НАСТУПЛЕНИЮ этих самых немцев. При том что Франция хотела лишь вернуть свой ранее отторгнутый регион, а России вообще от немцев ничего не надо было.
     Надо было как раз немцам и австрийцам, зацикленным на борьбе с галлами и славянами. Недаром немецкая разведка руками сербских террористов и "заказала" Франца Фердинанда, убивая 2 зайцев:
     а) убирая претендента на трон союзного государства, который любил славян и хотел из Австро-Венгрии сделать Австро-Венгро-Славию, то есть из Двуединой - Триединую монархию, структурировав славянский элемент на госуровне;
     б) развязывая войну как прекрасный повод к пересмотру границ в Европе и приобретению колоний.
     И на сей счет есть своя литература.
 27. Yehat
  Yehat 15 października 2019 13:41
  -2
  Cytat z Albatroza
  за непонятные параллели с бурами.

  вот поэтому вы и неуч. отбрасываете все, что вам неудобно.
  пмв не не случайно началась, были события до нее и глупо считать, что убийство эрцгерцога все сдвинуло.
 28. Komentarz został usunięty.